Решения от заседание №54 на ОбС на 27.03.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане текст на Декларация във връзка с изявлението на Председателя на Надзорния съвет на ПФК "ДОБРУДЖА" АД Величко Найденов относно незавидното състояние на футбола в град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 1:
Общински съвет град Добрич:
1. Приема текст на Декларация във връзка с изявлението на Председателя на Надзорния съвет на ПФК "ДОБРУДЖА" АД Величко Найденов относно незавидното състояние на футбола в град Добрич.
ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

2. Предлага да бъде запознат Главния прокурор на Република България с взетите до сега решения от Общински съвет относно ПФК "ДОБРУДЖА" АД.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 11 "въздържали се".

3. Задължава Кмета на Община град Добрич за следващата сесия да изиска от ПФК "ДОБРУДЖА" АД финансовия отчет за 2006 година, с който да бъде запознат Общинския съвет.
ГЛАСУВАЛИ: 35 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ДОБРИЧ

във връзка с изявлението на Председателя на Надзорния съвет на ПФК "ДОБРУДЖА" АД Величко Найденов
относно незавидното състояние на футбола в град Добрич


Общинските съветници изразяваме острия си протест срещу изявленията на Величко Найденов от 09.03.2007 година пред кабелна телевизия "Добруджа кабел" и отправените към нас обвинения.
Считаме, че те са необосновани и в нарушение на всякакви морални, етични и законови норми.
Убедени сме, че предоставените по настояване на Величко Найденов през 2000-та и 2002-ра година търговски обекти в град Добрич, в т.ч.: Централен общински пазар, Хан и Гостилница в АЕМО "Стария Добрич", магазин по бул. 25-ти септември, паркинг за автомобили, Център за базарна търговия бул. Русия, микропазари в жилищните комплекси: "Дружба 1", "Дружба 2", "Дружба 3", "Добротица", ул. Васил Левски, ул. Каменица, кв. Иглика, кв. Строител, кв. Христо Ботев и пл. "Стария орех" са предостатъчни за финансовото и материално - техническото осигуряване на футбола и развитие на ДЮШ на ниво А - републиканска футболна група.
Безспорно е, че с това сме изразили положителното си отношение и загриженост за развитието на футболната игра в град Добрич и поради това декларираме, че отправените към нас обвинения са недопустими и прехвърлят проблема от "болната глава на здравата".
Неизпълнението на поетите от Величко Найденов ангажименти като мажоритарен собственик на капитала на дружеството да изведе футбола в Добрич на престижно национално и международно равнище доведе до обществено недоволство срещу него.
Настояваме проблемите на футбола да се поставят за решаване пред законно избрания орган на дружеството - Общо събрание, а не чрез тенденциозни изявления в медиите.
Настояваме за прозрачност относно финансовите приходи на дружеството от всички апортирани обекти и разходите относно издръжката на футбола.
Общински съвет град Добрич три пъти е вземал решение и е предлагал назначаване на свой представител в Управителния съвет, като на три пъти нашето решение е било отхвърлено от Величко Найденов.
Исканията на Величко Найденов за увеличаване капитала на дружеството чрез апортиране на три нови обекта и прехвърляне правото на собственост върху изброените по-горе обекти не бе прието от Общински съвет, тъй като счетохме, че наличните имоти и капитал на дружеството са достатъчни за неговата издръжка.
Няма подобен прецедент в България Община да предоставя такива огромни възможности за развитие на футбола.
Настояваме Величко Найденов да се извини на общинските съветници за отправените оскърбителни изявления по техен адрес.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Постъпили жалби на граждани за нарушения при застроявания на територията
на Община град Добрич.
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 2:
(отменено - решение № 6 от 28.06.2007 година на Административен съд град Добрич)
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 58, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, създава Временна комисия за проучване на въпросите, поставени в жалбите на граждани в състав:
• инж. Марин Джамбазов- Председател
• Владимир Калчев
• Валентин Николов
• Пламен Добрев
• Ивелин Пейчев
• инж. Неджати Якубов
• Владимир Банов
• Свежен Петров
• Николай Николов
• инж. Михаил Божилов
• Камелия Койчева
ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1,т.23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, задължава Кмета на Община град Добрич да предостави цялостната документация на Временната комисия относно разпорежданията с описаните по-горе имоти не по-късно от 7 (седем) дни от вземане на настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич


С 15 гласа "ЗА", 3 "ПРОТИВ", 14 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прекратяване на договор № 20 от 08.05.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - северозападната част на УПИ отреден за ЕГ "Гео Милев" по плана на град Добрич - ЦГЧ.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 4:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 74, ал.1, т. 2 от ЗК и чл. 25, ал. 1, т. г, чл. 7, т. 2 от договор за предоставяне на концесия № 20/08.05.2003 година :
1. Прекратява договор № 20/08.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост - северозападната част на УПИ, отреден за ЕГ "Гео Милев" по плана на град Добрич - ЦГЧ, върху който е изграден обект за обществено хранене с площ 86 кв.м., АОС № 3260/14.11.2006 г. и поради невъзможността за изпълнение на заложените в договора задължения от страна на концесионера, се задържа внесената през 2003 г. гаранционна вноска.
2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да предприеме действията по прекратяването на концесията.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последвaщите, съгласно закона, действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 1/14.07.1998 г. с концесионер "АВИЦЕНА" ООД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 5:
Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.76, ал.1 и ал.2 и чл.77 от Закона за концесиите и чл.20, ал.2 от договора за предоставяне на концесия № 1/14.07.1998 година :

1. Да се предприемат действия по едностранно прекратяване на договор № 1/14.07.1998 г., с "АВИЦЕНА" ООД, за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост - "ЦДГ 22", находяща се в ЖК "Дружба-II", град Добрич, след отправяне на едномесечно предупреждение за едностранно прекратяване на договора, като се задържат внесените през 2006 г. три авансови вноски, отнасящи се за последните три месеца от текущата година.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да предприеме действията по прекратяването на концесията.

3. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 2 "против", 8 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване за спечелил вторият класирал се участник в конкурса за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост - спирка по ул. Ген. Гурко /до Дом Паметник "Йордан Йовков"/ град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 6:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 3 от ПЗР на ЗК, чл. 49, ал.1, т.2 и ал.2 и чл. 50 от „Наредба за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост":

1. Обявява за спечелил вторият класирал се участник - ЕТ "КРИСТИ - ГИНКА ДИМИТРОВА", представляван и управляван от Гинка Донева Димитрова в конкурса за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост: спирка по ул. "Ген. Гурко" /до Дом Паметник "Йордан Йовков"/, площ на павилиона 6 кв. м. /лице 3 м/, а на подслона - 8 кв. м. /лице 4 м/, град Добрич, при условията на неговото предложение, а именно:
- размер на годишното концесионно възнаграждение - 2 000 лева;
- размер на инвестиции и средства за ремонт:
общо за целия период на концесията - 40 200 лева.

2. Да се задържи внесения депозит на спечелилия конкурса - ЕТ "СТЕФАН МАРЕВ - ЧЕЧИ", представляван и управляван от Стефан Марев Ников, поради отказ за сключване на договор.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на договор № 66/06.04.2006 г. за предоставяне на концесия върху обект, представляващ част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост- Градски парк "Свети Георги":"Терен",отреден за "Обект за обществено хранене № 3"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.70, ал.3, т.4 от Закона за концесиите и чл. 24 от договор за предоставяне на концесия № 66/06.04.2006 година:

1. Дава съгласие да бъде изменен договор № 66/06.04.2006 г. за предоставяне на концесия върху обект, представляващ част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Градски парк "Свети Георги": "Терен", отреден за "Обект за обществено хранене № 3", който ще се изгради със средства на концесионера, находящ се в град Добрич, сключен с концесионера с ЕТ "МАРИЯ АНГЕЛОВА - НАСИМА" , както следва:
Срокът по чл. 5, ал. 2 от договора, да бъде променен, както следва:
ОТ - "КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да вложи средства за изграждане на обекта на концесията и средства за ремонтни дейности:
- през първата година по договора 24 200 лв.;
- през втората година по договора 8 000 лв.;
- от третата година по договора до края на концесията 28 000 лв.;
обща сума за срока на концесията 60 200 лв."

НА - "КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да вложи средства за изграждане на обекта на концесията и средства за ремонтни дейности:
- до края на втората година по договора 32 200 лв.;
- от третата година по договора до края на концесията 28 000 лв.;
обща сума за срока на концесията 60 200 лв."
Срокът по чл. 8, т. 4 от договора, да бъде променен:
ОТ - "Да изгради съответния обект със свои средства, но не по-късно от 1 година от подписване на договора за концесия и запази предмета му на дейност непроменен за целия срок на концесията";
НА - "Да изгради съответния обект със свои средства, но не по-късно от 2 години от подписване на договора за концесия и запази предмета му на дейност непроменен за целия срок на концесията.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за временно предоставяне на общинско жилище от жилищния фонд на Община град Добрич

С 13 гласа "ЗА", 6 "ПРОТИВ", 12 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за временно предоставяне на общинско жилище от жилищния фонд на Община град Добрич не бе прието.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2006 година.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2006 година.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 4 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за съфинансиране на Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", иницииран от МРРБ и ПРООН"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с оглед реализиране на интегрираните проекти на Община град Добрич в рамките на Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" на МРРБ и ПРООН, дава принципна подкрепа и съгласие за съфинансиране на 90 % от разходите за обновяване на общинските жилища, попадащи в избраните проектни участъци (ако има такива), благоустрояване на публични междублокови пространства и изготвяне на ПУП (при необходимост), в размер до 250 000 лева.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имот, общинска собственост, по реда на ЗОС


С 17 гласа "ЗА", 0 "ПРОТИВ", 10 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за продажба на имот, общинска собственост, по реда на ЗОС- дворно място за жилищно застрояване по ул."Баба Тонка", УПИ ХІV с площ 664.00 /Шестстотин шестдесет и четири/ кв.м в кв.52 по плана на ЖК "Север 2" на град Добрич, не бе прието.

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, по реда на ЗОС.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 12:
(отменено с РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 21.06.2007 година на Административен съд град Добрич)

Общински съвет град Добрич предлага на общинска администрация, чрез възлагане да бъдат построени гаражи върху терените общинска собственост, описани в докладната записка, по съответния законов ред и след изграждане на същите - да се разпореди с тях по Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 5 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, чрез конкурс

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 54 - 13:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.33, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж чрез конкурс върху терен с площ 1377 кв.м, представляващ УПИ І, кв.67 по плана на ЖК "Север 2", срещу обезщетение за общината с обекти - магазини и офиси с квадратура, не по- малко от 30% от разгънатата застроена площ на предвидените строежи в напълно завършен вид.

2. Определянето на реалните обекти за обезщетение да стане с решение на Общински съвет преди одобряването на проектите и издаване на разрешението за строеж.
3. Срок за реализация на строителството и прехвърляне дела на общината до 2 (две) години от издаване разрешението за строеж.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 2 "против", 2 "въздържали се".

ІІ. Съгласно чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет предлага на Кмета на Община град Добрич да бъде назначена конкурсна комисия от 7 членове, в т.ч. 5-ма общински съветници:

• Владимир Калчев- Председател
• арх. Емилия Добрева
• Велислав Даскалов
• инж. Михаил Божилов
• Герман Германов
ІІІ. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - стая № 1А в сградата на ул. "Васил Левски" № 7 град Добрич - на сдружение "Свети Мина" - на семейства с деца със специални нужди - Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 14:

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за отдаване под наем на стая № 1А в сградата на ул. "Васил Левски" № 7 с площ от 20.00 кв. метра и месечен наем в размер на 16.00 /Шестнадесет лева/ и 20% ДДС. Цената е определена с Приложение І т.1 - дейности с нестопанска цел от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за срок от 5 /пет/ години.

2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продължаване срока на договор за наем на част от фоайе в Дом за стари хора- павилион за пакетирани хранителни стоки, на основание § 78, ал.2 от ЗОС


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 15:

1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и § 78,ал.2 от ЗОС Общински съвет град Добрич дава съгласие договора за наем на ЕТ "Васил Колев Кънев" за част от фоайе в Дом за стари хора - град Добрич- павилион за пакетирани хранителни стоки да бъде продължен с 2 /две/ години, но не повече от 5/пет/ години от сключване на договора.
2.Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на амортизирани и спрени от движение автомобили

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 16:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 34, ал.1 и 2 и чл.35 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се продадат на търг с тайно наддаване 3 /три/ ненужни и амортизирани леки автомобила по начални тръжни цени съгласно приложените към докладната записка пазарни оценки.
2.Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прoдажба на земеделска земя - частна общинска собственост по реда на ЗОС


С 14 гласа "ЗА", 10 "ПРОТИВ", 7 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за прoдажба на земеделска земя - частна общинска собственост по реда на ЗОС не бе прието

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Брацигово, 27 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 18:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Христина Кирякова Гавраилова, и г-н Киряк Кръстев Христов в ПИ 72624.626.5002, по кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ VІІІ, кв.812 по плана на гр. Добрич ЦГЧ, чрез продажба частта на Общината от 65 кв.м. за сумата от 22 100/Двадесет и две хиляди и сто/лева, или 340 лева/кв.м.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Брацигово, 29 - частна общинска собственост
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 19:
І.На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА; чл.137, ал.1, т.4, чл.147,ал.2 от ТЗ; чл.13, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич намалява капитала на ЕООД "Жилфонд- инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следния имот, находящ се по ул. Брацигово № 29:
- масивно жилище с площ 98.05 кв.м.
- изби с площ 31.05 кв.м.
- дворно място с площ 126.84 кв.м.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Владко Петков Влайков в ПИ 72624.626.4970, по кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ VІІІ, кв.812 по плана на гр.Добрич ЦГЧ представляваща:
- масивно жилище с площ 98.05 кв.м. за сумата от 8 640 /Осем хиляди шестстотин и четиридесет/лв., без ДДС
- дворно място с площ 126.84 кв. м. за сумата от 43 125.60 лв. /Четирдесет и три хиляди сто двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/,или 340.00 лв/кв.м.
ІІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 2 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Eкзарх Йосиф 9 - частна общинска собственост.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 20:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС във връзка с чл.36 ЗС и чл.42, ал.1, т.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Васил Стефанов Стоянов, Пенко Георгиев Русев и Ганчо Стефанов Стоянов гр. Добрич в ПИ 72624.622.5674 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ IV-5674, кв.9 по действащия план на ЦГЧ чрез продажба частта на Община град Добрич от 210 /Двеста и десет/ кв.м., актувана с АОС Nо 3434/14.03.2007 гoдина за сумата от 46 200.00 / Четирдесет и шест хиляди и двеста лева/ (220.00 лв/кв.м.).
2.Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 2 "против", 2 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне нa спечелилия търга за покупко-продажба на нежилищен имот - частна общинска собственост- участник

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 21:
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 НТК и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 50-5/28.11.2006 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 16.03.2007 г., назначена със заповед № 260/19.02.2007 г., изменена със заповед 366/15.03.2007 г. на Кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот - частна общинска собственост, магазин /северно от магазин "Бои, лакове и химикали"/, находящ се в партерния етаж на жил. блок по бул. 25-ти септември № 64, гр. Добрич с площ 72,72 кв.м., общи части - 1, 405 %, право на строеж - 72,72 кв.м., в УПИ I, кв. 24, пл. № 1659 по действащия ПУП - ПРЗ на ЖК „Север 1", град Добрич, актуван с акт за частна общинска собственост № 37/18.07.1996 г., схема № 5164/05.07.2006 г. от Служба по кадастър - град Добрич на самостоятелен обект в сграда - 72624.608.1849.1.20 участника, предложил най-високата цена:
Участник 4 с предложение № 4 с вх. рег. номер 94П-00-92/15.03.2007 г. от 10:10:54 часа на Пенко Йорданов Овчаров от град Добрич с цена 128 622 лева. Класиран на първо място.
1.1. Цена в размер на 128 622 лева;
1.2. Начин и срок за плащане на цената на имота: еднократно;
- 100 % от цената на имота да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община град Добрич в «Общинска банка» АД, клон Добрич, ул. Независимост, №14, град Добрич, IBAN - "Специална сметка за приходи от приватизация" - BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF.
1.3. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
1.4. Собствеността върху имота се прехвърля със заплащане на цената.
2. Класирането на второ и трето място е, както следва:
2.1 На второ място се класира: Участник 1 с предложение № 1 с вх. рег. номер 70-00-237/14.03.2007 г. от 10:44:52 часа на Тодор Стоилов Крайчев от град Добрич, представител на ЕООД "Божидар", с цена 125 622 лева.
2.2. На трето място се класира: Участник 10 с предложение № 11 с вх. рег. номер 94Н-00-101/15.03.2007 г. от 13:47:21 часа на Надежда Кирилова Иванова от град Варна, с цена 122 622 лева.
3. В срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на настоящото решение, да се освободят депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу настоящото решение да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
4. Възлага на Кмета на Общината да подготви договора за приватизационна продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящите решения.
5. Възлага на Кмета на Общината да подпише договора за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III- за "Търговия и услуги" в кв. 30 на ЖК "Балик - Йовково - юг" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 22:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III-за "Търговия и услуги" в кв. 30 на ЖК "Балик- Йовково-юг" за образуване от същия на два нови УПИ за "ОО" (нов УПИ с траен устройствен статут на заварената сграда и нов УПИ, с ново, ниско свободно застрояване, с ограничителни линии на 5,00 м. и 3,00 м. от двете улично регулационни линии), новите УПИ се разширяват за сметка на проектната улица между осови точки 509 и 512 , която отпада и се заменя с нова задънена улица (тупик) между двата нови УПИ .

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година

 

ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отмяна на решение № 37-4/27.10.1998 г. за отстъпено
право на строеж върху терен по бул. „Добруджа", за изграждане на боксова зала.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 23:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, отменя свое Решение № 37-4/27.10.1998 г. за отстъпване право на строеж в ПИ 72624.608.1860, УПИ ІІ, квартал 24 по ПУП на ЖК „Север 1" град Добрич, представляващ незастроено дворно място с площ 1130 кв.м. по бул. „Добруджа", чрез конкурс по оферти за изграждане на боксова зала.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 3 "против", 2 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение в Дружествен договор на "Диагностично- консултативен център - I -Добрич" ООД град Добрич , одобрен с решение № 42-19/28.03.2006 год. на Общински съвет град Добрич.
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 24:
1. На основание чл. 137 ал. 1 от Търговския закон и чл.18 т.1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества одобрява следните промени в дружествения договор:
- В чл.19, ал.3 - Решенията по т.1, 2, 3, 5 и 8 се приемат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решението по т.4 - с единодушие от всички съдружници. Във всички останали случаи - с мнозинство повече от ½ от капитала.
- В чл.9, ал.1 изречение последно се изменя както следва : "Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала на дружеството"
2. Задължава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на съдружниците да гласува за така направените съгласно т.1 промени в дружествения договор.
3. Възлага на управителя на "Диагностично- консултативен център-I-Добрич" ЕООД град Добрич последващите съгласно Закона действия по вписване в ДОС на новите обстоятелства.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
(приет с решение № 42-19 от 28.03.2006 г., изм. с решение № 54-24 от 27.03.2007 г. на Общински съвет град Добрич)

Днес, ................. г., в гр.Добрич долуподписаните наричани по-долу съдружници:
1. Община град Добрич, представлявана от Кмет - Детелина Кирилова Николова, овластена с решение №......../.........................2006г. на Общински съвет град Добрич и
2. Антон Йорданов Белчев с ЕГН 4305047966, адрес: ........................ .......................................................................... и
3. Димо Йорданов Белчев с ЕГН 4006287929, адрес: ........................ ..........................................................................

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование "Диагностично консултативен център - І - Добрич" ООД.
Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Добрич, община Добрич, ул."Димитър Петков" № 3.
Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.
Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Специализирана извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите съгласно чл.3, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Чл.5. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 156010 (сто петдесет и шест хиляди и десет) лева.
(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 15 601 (петнадесет хиляди шестстотин и един) дяла, със стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно.
Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:
1. Община град Добрич - 12 706 (дванадесет хиляди седемстотин и шест) дяла,
по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 127 060 (сто двадесет и седем хиляди и шестдесет) лева, представляващи 81,443 % от капитала.
2. Антон Йорданов Белчев - 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла,
по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9,275% от капитала.
3. Димо Йорданов Белчев - 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемедесет) лева, представляващи 9,275% от капитала и
4. Антон Йорданов Белчев и Димо Йорданов Белчев - 1 (един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 (десет) лева, представляващ 0,007% от капитала.
Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.
Чл.8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.
(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.
Чл.9. (1) (изм. с реш. № 54-24 от 27.03.2007 г.) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала на дружеството.
(2) Съдружник, който не гласува за решението по предходната алинея, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно разпоредбите на Търговския закон.
(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.
Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.
ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК
Чл.11. Всеки съдружник има право:
1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството;
5. Да получи ликвидационен дял;
6. Да иска свикване на Общото събрание.
Чл.12. Съдружникът е длъжен:
1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.
Чл.12. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Чл.13. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Чл.14. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.
Чл.15. (1) Участието на съдружника се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството с ликвидация - за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.
(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.
(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
Чл.16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона, а именно:
1. С писмено предупреждение - когато не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски;
2. С писмено предупреждение, след решение на Общото събрание, когато:
- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на дружеството;
- при невнасяне на допълнителната парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134 ал.2.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.17. (1) Органи на дружеството са:
1. Общото събрание;
2. Управител.
3. Контрольор
(2) Управителят може да не е съдружник.
(3) Контрольорът се назначава, ако спецификата на дружеството и финансовото му състояние налагат това.
Чл.18.(1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.
(2) Общото събрание се състои от съдружниците.
(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.
(5) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.
Чл.19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:
1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. определяне размера, сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
6. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. откриване и закриване на клонове, участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
8. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване;
9. избиране на управител, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 от 2000 г. за условията е реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
10. избиране на контрольор (контрольори), съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, на ДМА на стойност, надвишаваща 5% от стойността на регистрирания капитал;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване представител за водене на процеса срещу тях;
13. назначаване ликвидатори на дружеството, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения;
14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
(3) (изм. с реш. № 54-24 от 27.03.2007 г.) Решенията по т.т. 1, 2, 3, 5 и 8 се приемат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решението по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Във всички останали случаи - с мнозинство повече от ½ от капитала.
(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
(5) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
(6) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.
Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.
Чл.21. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 1 месец преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.
Чл.22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
Чл.23. (1) Общото събрание се организира от управителя и се председателства от представителя на мажоритарния собственик на капитала.
(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от Председателстващия и секретаря, съставил протокола.
(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.
(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.
Чл.24. Общото събрание избира управител, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения за срок от три години след провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Чл.25. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност спрямо управлявано и представлявано от него дружество по смисъла на чл.142 от ТЗ. При нарушаване на забраната за извършване на конкурентна дейност, Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.
(2)Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.
(3) Управителят представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си.
(4) Управителят следи за редовното водене на дружествените книги.
(6) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.
(7) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма, съгласно Образец на Приложение към действащата Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.
Чл.26. Контрольорът (контрольорите) следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред Общото събрание. Не могат да бъдат контрольори лицата, посочени в чл.144, ал.2 от ТЗ.
Чл.27. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ
Чл.28. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно.
(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.29. Дружеството се прекратява:
1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство ¾ от капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.
Чл.30.(1) При прекратяване на т.1 и т.4 от предходния член, се открива производство по ликвидация.
(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България и действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет град Добрич.

Договарящи се страни: 1........................

2........................

3........................


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска програма за превенция на насилието и агресията сред учениците от град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 54 - 25:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Указание № 96 от 21.12.2006 г. на ЦКБППМН към Министерски съвет, Общински съвет град Добрич приема Общинска програма за превенция на насилието и агресията сред учениците от град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2006 г.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 26:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет град Добрич приема Отчета за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2006 година.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 3 "против", 2 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други:
27.1 Молба на Дияна Димитрова Жечева от гр. Добрич, ул. "Ив. Вазов" 19, ап.8, за отпускане на персонална пенсия на детето й Галин Димчев Жечев.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 27.1:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Галин Димчев Жечев.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 54/27 март 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 54
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 март 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други:
27. 2 Молба на Галина Радева Асанова от гр. Добрич, ул. "Иван Кършовски" 27, за отпускане на персонална пенсия на детето й Сибел Селяйтин Асан.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 54 - 27.2:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общинският съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Сибел Селяйтин Асан.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мариана Чавдарова)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:46:08, 26 Юни 2013
Свали в pdf