Решения от заседание №55 на ОбС на 24.04.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Дебат относно оспорване решения на Общински съвет от страна на Областния управител

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 55 - 1:

Общински съвет град Добрич:
1. Приема текст на Протест относно оспорване решения на Общински съвет.
2. Същият да бъде изпратен до Министър Председателя на Република България.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 7 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

П Р О Т Е С ТУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Ние, общинските съветници при Общински съвет град Добрич, изразяваме острия си протест срещу тенденциозните действия на Областния управител на Област Добрич, с които се възпрепятства осъществяването на вменените ни от Закона задължения.
От няколко месеца граждани на град Добрич се жалват пред общински съветници срещу противозаконните (според тях) действия или бездействия на Общината, свързани със застроявания в централна градска част.
Неколкократно, въпреки опитите ни за съгласуване на решенията ни по законосъобразност и целесъобразност според Закона за местното самоуправление и местната администрация, същите се обжалват пред Административен съд от Областния управител с цел тяхното спиране или забавяне като изпълнение.
Недопустимо е Областният управител да разпорежда на Кмета на град Добрич да не се изпълняват законосъобразни решения на Общински съвет, както е недопустимо и Кметът на град Добрич за пореден път да не изпълнява наши решения.
Протестираме против продължаващите действия с цел блокиране работата на Общински съвет по проверки на жалби от граждани, свързани със злоупотреби относно застрояванията в град Добрич.
Ние, общинските съветници, сме гаранти срещу административния и строителния произвол.
Остро протестираме срещу действията на Областна администрация, целяща възпрепятстване работата на общинските съветници в интерес на гражданите на град Добрич.

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приема направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич:

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

В чл. 26 се създава нова ал. 4 Не заплащат такса за детски ясли деца, страдащи от тежки хронични заболявания, посочени в приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от "Наредба № 19 от 03.10.2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16 годишна възраст" и освидетелствани с експертно решение от РЕЛКК.

Създава се нов чл. 31а Лицето ползващо услугата "Социален асистент", заплаща месечна такса в размер, изчислен по методиката определена в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания".

 


РАЗДЕЛ VI
Такси за административни услуги
Създава се нов чл. 40 Такси по чл. 115 от ЗМДТ, събирани от отдел "МДТ"

№ по ред Наименование на услугата Размер на таксата за услугата
обикновена бърза експресна
срок лева срок лева Срок лева
Издаване удостоверения за данъчни оценки:
1. За декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ, с изключение на имоти с учредено право на ползване

Х

Х

Х

Х

веднага

5
2. За имоти за които се подава декларация по чл.14 и чл. 17 от ЗМДТ в момента на подаване на молбата за данъчна оценка, за вече декларирани имоти по чл. 14 от ЗМДТ с учредено право на ползване и за такива, за които ще се учредява право на ползване и за имоти, представляващи земеделски земи и гори

 

 

 


До 14 дни

 

 

 

 

5

 

 

 


До 3 работни дни

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х
3. За учредяване право на строеж и незавършено строителство
• за ФЛ


• за предприятия

До 14 дни

До 14 дни

5


7

До 3 работни дни
До 3 работни дни

20


20

Х


Х

Х


Х
* Срокът за извършване на обикновената услуга е определен в чл.3 ал.1 от Приложение № 2 на ЗМДТ
Други услуги:
4. Издаване удостоверение за декларирани данни и за имотно състояние
До 7 дни
2
Х
Х
веднага
4
5. Издаване на удостоверения за платен данък върху превозните средства или издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси


До 7 дни

 

2


До 24 часа

 

4

 

веднага

 

5
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местни данъци и такси
До 7 дни
2
До 24 часа
5
веднага
7
7. Издаване на копие от данъчна декларация До 7 дни
2 До 24 часа
4
веднага
6
8. Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка
Х
Х
Х

Х
веднага
4

9. Изготвяне на разпечатка за задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък за превозните средства

До 7 дни


2

До 24 часа


3


Х


Х
10. Издаване на други удостоверения и справки по искане на физически и юридически лица
До 7 дни

2
До 24 часа

4

Х

Х
* Срокът за извършване на обикновена услуга е определен в чл.90 ал.1 от ДОПК

Забележка: От заплащане на гореизброените услуги се освобождават:
- Община град Добрич;
- Областна администрация град Добрич;
- Агенцията за държавни вземания;
- Съд, Прокуратура, Следствие;
- Национална агенция по приходите;
- Агенция за социално подпомагане.


Раздел VIII. / Нов/

Създава се нов чл. 46а със следното съдържание:
Чл.46а. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса.
(2) Собствениците на кучета порода "бултериер" и "питбул" заплащат такса в размер на 100 лв.
(3) Собствениците на кучета, които не са от порода, посочена в ал.2 заплащат такса в размер на 20 лв.
(4) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината.
(5) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.
(6) т.1 Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Срокът за заплащане на таксата за 2007 г. е до 30 април.
т.2 Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Чл. 53. се изменя както следва:

№ Услуга Мярка Такса за 2007
Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване"
12 /Нова/ Сканиране лв./стр. 0.50
Дирекция "Общинска собственост"
2. Удостоверение по чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността лв./стр. 8.00
3. Обстоятелствена проверка лв./бр. 8.00

4. Изготвяне на оценка на общински имот с цел разпореждане лв. отпада
6. Удостоверение за липса на задължения към Община град Добрич
лв./стр. отпада
7. Продажба на тръжни книжа за обекти на Общината:
- за отдаване под наем
- за продажба по ЗОС лв./бр.
40.00
60.00
Сектор "Приватизация и реституция"
2. Изготвяне на удостоверение за реституционни претенции и искания по смисъла на чл. 18 ЗППДОбП (отм.)
лв./стр.
9.00
Отдел "Образование и култура"
2. / Изм./ Езикови, музикални и др. школи в ЦДГ, у-ща за 1 учебен час на ученик/ дете час
Лв.
1.00
3. / Изм./ Подготовка на ученици за конкурсни изпити с прием след 7 клас и след завършено средно образование за 1 лекторски час
Лв.
3.60
7. / Изм./ Продажба на тръжни книжа:
- доставка гориво
- ремонти
- други
лв.
лв.
лв. По ЗОП
по калкулация
по калкулация
по калкулация

Цени на услуги за ползване на компютърна техника и услуги в Център за информационно обслужване и обучение

12. Ползване на Интернет
До 2 МВ
от учители
лв./час
лв./час
0.70
0.50
14. Отпечатване на цветен текст на компютърна техника:
от учители лв./стр.
А4 0.50
0.35
15. Отпечатване на черно/бяла графика на компютърна техника:
от учители лв./стр.
А4 0.20

0.10
16. Отпечатване на цветна графика на компютърна техника:
от учители
лв./стр.
А4
3.00
1.50
18. Запис на СD(не се вкл. диска):
от учители лв./бр./
лв./бр./ 1.00
0.50
Исторически музей - Добрич"
1. /Изм./ Входна такса за обект
- възрастни
- деца
- семеен билет за обект
= обща беседа
= тематична беседа
За групови посещения над 10 човека и туроператорски фирми, осигурили над 500 посетителя за туристически сезон - 50 % намаление
лв.
2.00
1.00
2,00
отпада
отпада

2. /Изм./ Вход такса в рамките на туристически маршрут:
- възрастни
- деца
- семеен билет в рамките на туристически маршрут
= обща беседа
= тематична беседа
За групови посещения над 10 човека и туроператорски фирми, осигурили над 500 посетителя за туристически сезон - 50 % намаление
лв.
4.00
2.00
5,00
отпада
отпада

6. /Изм./ Образователни програми:
- деца
- възрастни
- обща беседа
- тематична беседа
лв.
лв.
лв.
лв.
1.00
5.00
отпада
отпада

8. /Изм./ За извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния и научноспомагателен фонд на музея:
- устна и писмена справка
- писмена справка
- експертна оценка
- издаване на документ за несъответствие на произведение на изискванията на движим паметник на културата:


лв.
лв./бр.
лв.
лв./бр.

 


5.00
отпада
10.00
9.00
16. /Изм./ Продажба на стоки:
- Реплика на енеолитен идол
- Сборник "Добруджа"
- Рекламни дипляни


- Картички
- Албум
лв./бр.
лв./том

лв./бр.
лв./комп
лв./бр. лв./бр.
3.00
7.00

1.00
5.00
0.50
2.00
18. / Нова /Музейни карти
- С право на 10 посещения в рамките на една календарна година
- С права на 5 посещения в рамките на една календарна година
лв.

лв.

10.00

5.00
19. / Нова / Безплатен вход
- за деца под 7 години
- за униформени войници, пенсионери и хора с увреждания
Всеки четвъртък; На националния празник на РБългария, на официалните празници на гр.Добрич и РБългария и в дните на отворени врати.
20. / Нова / Беседи
- Обща беседа
- Тематична беседа
- Беседа на чужд език
лв.
лв.
лв.
2.00
5.00
10.00
Художествена галерия
1. /Изм./
Входен билет за:
- ученици и студенти
- възрастни
- семеен билет
За групови посещения над 10 човека и туроператорски фирми, осигурили над 500 посетителя за туристически сезон - 50 % намаление

лв.

 

1.00
2.00
5.00
2. / Изм./Ползване на зали - за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др .
лв.

80.00

4. /Изм./
Беседа
- за учащи
- за възрастни
- обща беседа
- тематична беседа
- беседа на чужд език


лв.
лв.
лв.
лв.
лв.


Отпада
Отпада
2.00
5.00
10.00
12. / Нова / Безплатен вход
- за деца под 7 години
- за униформени войници, пенсионери и хора с
увреждания
Всеки четвъртък; На националния празник на РБългария, на официалните празници на гр.Добрич и РБългария и в дните на отворени врати.
13. / Нова / Специализирана консултация лв. 5.00
14. / Нова / Ползване на мултимедиен проектор и екран лв. 10.00
15. / Нова / Ползване на роял,пиано лв. 10.00
16. / Нова / Компактдиск Художествена галерия - Добрич на английски език лв. 5.00
17. / Нова / Компактдиск Хартията на английски език лв. 5.00
18. / Нова / Каталог "Янко Атанасов"- рисунки лв. 2.00
19. / Нова / Футляр "Икони" лв. 2.00
20. / Нова / Папка с 10 репродукции лв. 5.00
21. / Нова / Каталог "Емил Стойчев"- рисунки лв. 2.00


ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 1 "против", 6 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Годишен доклад относно изпълнението на сключените концесионни договори в Община град Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 55 - 3:

Общински съвет град Добрич приема Годишния доклад относно изпълнението на сключените концесионни договори в Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Стратегия за насърчаване на инвестициите в Община град Добрич за периода 2007 - 2013 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема Стратегия за насърчаване на инвестициите в Община град Добрич за периода 2007- 2013 година.
2. Стратегията се реализира чрез Годишни планове, инкорпорирани в ежегодната актуализация на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 и финансово обезпечени в годишните бюджети на Община град Добрич.
3. Задължава Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, за изпълнението на Стратегията, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 38/09.10.2003 година за имот "Бъчварница" в АЕМО "Стария Добрич" с концесионер ЕТ "Стона - Стоян Пенев"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 и чл. 77 от Закона за концесиите и чл. 14, ал. 3, чл. 20, ал.1, т. "и" от договора за предоставяне на концесия № 38/09.10.2003 година:
1. Да се предприемат действия по едностранно прекратяване на договор № 38/09.10.2003 година с ЕТ „Стона - Стоян Пенев", представляван от Стоян Димов Пенев за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост - „Бъчварница", находящ се в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич, след отправяне на едномесечно предупреждение за едностранно прекратяване на договора, ако през този период не се внесат дължимите по договора суми, като се задържи внесената при подписване на договора гаранция.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за намаление начална тръжна цена и продажба на имоти на "Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич по реда на ЗОС


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 54, ал. 4 от НРПУРОИ и чл. 14, ал. 1, т. 6 от НУПОЧКТД, дава съгласие за намаление с 15 на сто началната тръжна цена на ПИ 72624.611.227, собственост на „Тролейбусен транспорт" ЕООД град Добрич.
2. Възлага на Управителя на дружеството последващите, съгласно Закона, действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 4 "против", 6 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за сключване на извънсъдебно споразумение с "Компания за инженеринг и развитие" АД град Добрич

 


С 6 гласа "за", 7 - "против" и 11 - "въздържали се" предложението за сключване на извънсъдебно споразумение с "Компания за инженеринг и развитие" АД град Добрич не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за временно предоставяне на общинско жилище от жилищния фонд на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 8:

Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45а от Закона за общинската собственост, дава съгласие Кирил Илиев Сотиров, заедно с двучленното си семейство да бъде настанен под наем в резервно общинско жилище за срок от 2 / две / години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за промяна на наименованието на структурни звена и ресори в Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, извършва промяна в наименованието на следните структурни звена и ресори в Числеността на общинската администрация по структурни звена, одобрена с Решение № 47-1/19.09.2006 г. на Общински съвет град Добрич, а именно:
1. Зам. Кмет "Икономическо развитие и евроинтеграция" става Зам. Кмет "Икономическо развитие и европейски програми".
2. Дирекция "Икономическо развитие и евроинтеграция" става Дирекция Икономическо развитие и европейски програми".
3. Сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност на информацията" става Сектор "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка".
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансова подкрепа за проект на Народно читалище "Йордан Йовков" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 84 от ПМС № 20 от 02.02.2007 г., дава съгласие Община град Добрич да съфинансира проект на Народно читалище "Йордан Йовков" град Добрич пред Министерството на културата със сумата от 15 000 лева за основен ремонт на залите на библиотеката и школите. Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи - функция 9, дейност 998 на бюджета на Община град Добрич за 2007 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличаване на средствата по функция "Детски и специализирани спортни школи"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 11:

1.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА увеличава средствата по функция "Детски и специализирани спортни школи" със сумата от 23 000 лева при актуализация на бюджета, които да бъдат разходвани, както следва:
• Изработване на сувенирни фланелки и награди във връзка с предстоящите финали на Ученически игри за 2007 година в град Добрич - 4 000 лева;
• Изработване фланелки на град Добрич, които да се раздават на участниците в спортните мероприятия, организирани от отдел "Образование и култура" - 4 000 лева;
• Предоставяне на средства за олимпийските надежди на град Добрич, които да се разходват след предварително одобрени критерии - 5 000 лева;
• Подпомагане на ХК "Добруджа" със средства, които да се отпуснат при класирането им за европейски клубни турнири - 10 000 лева.
2.Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 55
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 55 - 12:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:
 Дворно място за търговия и услуги по ул. Агликина поляна и ул. Каменица, УПИ V с площ 418.00 кв. м в кв.22 по плана на ЖК "Балик Йовково" - север на град Добрич, актуван с АОС №3473 и начална тръжна цена 69 221 /Шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и един/ лева /165.60 лв./кв. м/
 Дворно място за жилищно застрояване по ул. Хан Тервел, УПИ І с площ 1780.00 кв. м в кв.25 по плана на ЖК "Запад" на град Добрич, актуван с АОС №1567 и начална тръжна цена 368 874 /Триста шестдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и четири/ лева /207 лв./кв. м/
 Дворно място за жилищно застрояване по ул. Хан Тервел, УПИ V с площ 1200.00 кв. м в кв. 25 по плана на ЖК "Запад" на град Добрич, актуван с АОС №1570 и начална тръжна цена 248 400 /Двеста четиридесет и осем хиляди и четиристотин/ лева /207 лв./кв. м/
 Дворно място за жилищно застрояване по ул. Баба Тонка, УПИ ХІV с площ 664.00 /Шестстотин шестдесет и четири/ кв. м в кв. 52 по плана на ЖК "Север 2" на град Добрич, актуван с АОС №2352 и начална тръжна цена 84 660 /Осемдесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет/ лева /127.50 лв./кв. м/.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 55
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 55 - 13:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени за:
 строително петно в УПИ ІІІ, кв. 18 по плана на ЖК "Балик Йовково" - север, актуван с АОС № 1782, за изграждане на обект за обществено обслужване на два етажа със застроена площ 84 кв. м и разгъната застроена площ 216 кв. м, ситуиран източно от бл. 40 по ул. Теменуга и ул. Каменица, с начална тръжна цена 17 589 /Седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет/ лева.
 строително петно в УПИ І, кв. 22 по плана на ЖК "Балик Йовково" - север, актуван с АОС № 3472, за изграждане на обект за обществено обслужване на два етажа със застроена площ 118 кв. м и разгъната застроена площ 284 кв. м, ситуиран северно от бл. 35 по ул. Теменуга и ул. Каменица, с начална тръжна цена 23 004 /Двадесет и три хиляди и четири/ лева.
 строително петно в УПИ ІІІ, кв.22 по плана на ЖК "Балик Йовково" - север, актуван с АОС №3471, за изграждане на обект за обществено обслужване на два етажа със застроена площ 112 кв. м и разгъната застроена площ 272 кв. м, ситуиран северно от бл. 36 по ул. Каменица, с начална тръжна цена 22 032 /Двадесет и две хиляди тридесет и два/ лева.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж на "Електроразпределение - Варна" АД за монтаж на БКТП върху общински терен


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 14:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж за монтаж на БКТП 2х800 kVA на "Е.ОН България Мрежи" АД върху терен с площ 33 /Тридесет и три/ кв. м до съществуващ ТП "Пазара" по ул. Гоце Делчев, УПИ ХХІІІ, кв.511 по плана на ЖК "Русия 1" на град Добрич, частна общинска собственост /АОС 327 от 12.08.1997г./, за сумата от 5 040 /Пет хиляди и четиридесет/ лева.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 3 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Александър Кръстев, 6 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Симеон Андонов Монев и Ваня Александрова Монева от град Добрич чрез продажба частта на Община град Добрич от 43/283 /четиридесет и три от двеста и осемдесет и три/ идеални части, от ПИ 72624. 608.1744 по кадастралната карта на град Добрич, УПИ IХ-7044,7045, кв.12 по действащия план на ЖК "Север 1", находящ се на ул. Александър Кръстев 6, актувани с АОС Nо 3462/23.03.2007 година за сумата от 7095,00 /Седем хиляди деветдесет и пет/ лева (165 лв./кв. м).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Дунав, 43 - частна общинска собственост

 

С 20 гласа "за", 1 - "против" и 5 - "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Дунав, 43 - частна общинска собственост не бе прието.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Одрин, 4 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 17:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Руси Петров Тодоров в ПИ 72624.609.1213, по кадастрална карта на град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 22.00 кв. м, за сумата от 5 016 /Пет хиляди и шестнадесет/ лева, или 228 лева/ кв. м .
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Радецки, 14 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 18:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Владимир Георгиев Христов в ПИ 72624.626.4940, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ VІ 4940, кв. 814, по плана на град Добрич ЦГЧ, чрез продажба частта на Общината от 11.00 кв. м, за сумата от 3 828 /Три хиляди осемстотин двадесет и осем/ лева, или 348 лева/ кв. м .
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 55
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Капитан Димитър Списаревски, 1 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 19:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Анета Георгиева Бакърджиева, г-жа Весела Георгиева Момелова-Димитрова, г-жа Елена Несторова Халачева, и г-н Стефан Георгиев Попов в ПИ 72624.623.267, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ VІІ 267, кв.24 по плана на град Добрич ЦГЧ, чрез продажба частта на Общината, представляваща:
 част от жилищната сграда на І етаж с площ 46.70 кв. м за сумата от 34 982 /Тридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и два/ лева, без ДДС;
 жилище на ІІ етаж с площ 156.50 кв. м, за сумата от 116 857 /Сто и шестнадесет хиляди осемстотин петдесет и седем/ лева, без ДДС;
 две изби с площ 29.90 кв. м и 22.60 кв. м, за сумата от 15 730 /Петнадесет хиляди седемстотин и тридесет/ лева, без ДДС;
 дворно място с площ 25.00 кв. м за сумата от 7 579 /Седем хиляди петстотин седемдесет и девет /лева или 303.16 лв./ кв. м;
или обща стойност на имота - 175 148 /Сто седемдесет и пет хиляди сто четиридесет и осем/ лева, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 2 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в землището на град Добрич - частна общинска собственост

 

С 18 гласа "за", 3 - "против" и 10 - "въздържали се" предложението за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в землището на град Добрич - частна общинска собственост не бе прието.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на решение № 50-19 от 29.10.2002 година на Общински съвет град Добрич за отдаване под наем на части от административната сграда и тоалетна в Центъра за защита на природата и животните - публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 21:

1. Общински съвет град, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НРПУРОИ, дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 5 /пет/ години, след провеждане на търг с тайно наддаване, следните части от имот - „Център за защита на природата и животните" град Добрич:
 помещение в административната сграда - кафе 35,10 кв. м и начална тръжна цена 158,30 лева;
 помещение в административната сграда - зоомагазин 39,90 кв. м и начална тръжна цена 179,95 лева;
 външна тоалетна 28,65 кв. м и начална тръжна цена 49,28 лева.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 55
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2006 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 55 - 22:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 270, ал. 2 от ТЗ и чл. 14, ал. 1, т. 13 от НУПОЧКТД, приема Годишния отчет и Баланса за 2006 година на търговските дружества със 100 % общинско участие както следва:
 "Диагностично- консултативен център I - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение № 1;
 "Диагностично- консултативен център IІ - Добрич" ЕООД, съгласно Приложение № 2;
 "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД в ликвидация, съгласно Приложение № 3;
 "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД, съгласно Приложение № 4;
 "Жилфонд - инвест" ЕООД, съгласно Приложение № 5;
 "Спортни имоти" ЕООД, съгласно Приложение № 6;
 "Тролейбусен транспорт" ЕООД, "Автобусен транспорт" ЕООД и Консолидирания отчет на двете дружества, съгласно Приложения № 7, № 7.1 и 7.2;
 "Обреден дом" ЕООД, съгласно Приложение № 8;
 "Комуналефект" ЕООД, съгласно Приложение № 9;
 "Общински пазари" ЕООД, съгласно Приложение № 10;
 "Столове" ЕООД, съгласно Приложение № 11;
 "Газинженеринг" ЕООД, съгласно Приложение № 12'
 "Ескулап" ЕООД в ликвидация, съгласно Приложение № 13;
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 270 от ТЗ и чл. 14, ал. 1, т. 12 от НУПОЧКТД, реши Управителите на търговски дружества да бъдат освобождавани от отговорност за дейността им след разглеждане резултатите от ревизия от НАП за съответната финансова година:
 "Диагностично-консултативен център I - Добрич" ЕООД;
 "Диагностично-консултативен център IІ - Добрич" ЕООД;
 "ОДПЗС д-р П. Станчев" ЕООД;
 "Жилфонд - инвест" ЕООД;
 "Спортни имоти" ЕООД;
 "Тролейбусен транспорт" ЕООД и "Автобусен транспорт" ЕООД;
 "Обреден дом" ЕООД;
 "Комуналефект" ЕООД;
 "Общински пазари" ЕООД;
 "Столове" ЕООД;
 "Газинженеринг" ЕООД.
И Ликвидатора на:
 "Стоматологичен център I - Добрич" ЕООД в ликвидация;
 "Ескулап" ЕООД в ликвидация.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, определя едноличните търговски дружества със 100% общинско участие да отчислят дивидент за Общината за 2006 година в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството след данъчно облагане. Останалата част от печалбата да се отнесе във Фонд "Общи резерви".
Тролейбусен транспорт" ЕООД да не превежда дивидент поради големия размер на натрупаната загуба от предходни години. С печалбата да се покрие част от натрупаната загуба.
"ОДПЗС П. Станчев" ЕООД да не превежда дивидент.
ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

"Обреден дом" ЕООД да не превежда дивидент за съответната година като средствата бъдат използвани целево за охрана на обекта Гробищен парк.
ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 0 "против", 12 "въздържали се".

4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00 при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - "Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2006 година" в срок до 31.05.2007 година.
5. Възлага на Кмета на да предприеме последващите съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ГЛАСУВАЛИ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2006 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приема информацията за финансово- икономическите резултати за 2006 година на търговските дружества, в които Общината има дялово участие за сведение.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 221, т. 7 от ТЗ, задължава представителите на Общината в Общите събрания на търговските дружества, приключили на печалба, да гласуват за отчисляване на дивидент за 2006 година на съдружниците /акционерите/ минимум 50 % от печалбата на дружеството след данъчно облагане.
3. Дължимият за Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00 при ТБ "Общинска банка" АД София клон Добрич - "Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2006 година" в срок до 1 /един/ месец от вземане на решението от Общото събрание.
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III-1055, 4310, 4313 в кв. 106 на ЦГЧ град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-III-1055,4310,4313 в кв. 106 на ЦГЧ град Добрич за обособяване на самостоятелен УПИ за имот 4310 (съоръжение на ВиК) с лице към улицата 3,50, без да се изменя начина и характера на застрояване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-IX-7545 и УПИ-X-за "Озеленяване" в кв. 560 на ЖК "Русия-1" град Добрич

 

 

С 12 гласа "за", 4 - "против" и 15 - "въздържали се" предложението за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-IX-7545 и УПИ-X-за "Озеленяване" в кв. 560 на ЖК "Русия-1" град Добрич не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-IX-108 и УПИ-XII-108 в кв. 5949 на ЖК "Рилци" град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 26:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-IX-108 и УПИ-XII-108 в кв. 5949 на ЖК "Рилци" град Добрич за увеличаване дълбочината на УПИ-IX-108 за сметка на УПИ-XII-108, съобразно документите за собственост, без да се изменя лицето на последния.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 4 "против", 8"въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преименуване улица "Фридрих Енгелс" - град Добрич на улица "Шести септември"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улица с бивше наименование "Фридрих Енгелс" в град Добрич в улица "Шести септември".

ГЛАСУВАЛИ: 17 "за", 8 "против", 5 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за първото тримесечие на 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за първото тримесечие на 2007 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ: 21 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

Приложение №1
Отчет
за получените командировъчни пари от Детелина Николова -
Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2007 г. - 31.03.2007 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
04.01 - 05.01.2007 - София 24,00 58,67 179,58 262,25 Работна среща в МРРБ
15.01 - 16.01.2007 - София 24,00 58,67 195,81 278,48 Подписване на Меморандуми за разбирателството по Проект "Красива България"
24.01 - 25.01.2007 - София 24,00 58,67 218,12 300,79 Работна среща в МС - Съвет по финансова децентрализация
07.02 - 08.02.2007 - София 24,00 35,00 193,38 252,38 Общо събрание на Общинска мрежа за енергийна ефективност
11.02 - 15.02.2007 - София 24,00 117,34 213,15 354,49 Отпътуване и връщане от Брюксел - Участие в 68 Пленарна сесия и заседания на Комитета регионите на ЕС
22.02 - 23.02.2007 - София 24,00 58,67 196,90 279,57 Участие в заседание на УС на НСОРБ
25.02 - 26.02.2007 - София 24,00 42,00 190,11 256,11 Участие в заседание на УС на Фонд "Енергийна ефективност"
05.03 - 07.03.2007 - София 36,00 58,67 207,60 302,27 Участие в Проект "Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини"
21.03.2007 - София 12,00 58,67 104,05 174,72 Отпътуване за Рим - Участие в 69 Пленарна сесия и заседания на Комитета на регионите на ЕС
24.03.2007 - София 12,00 58,67 107,42 178,09 Връщане от Рим
Всичко: 228,00 605,03 1806,12 2639,15

Приложение №2
Отчет
за получените командировъчни пари от Мирослав Попов -
Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2007 г. - 31.03.2007 г.

/ в лева /
Командировки Дневни Нощувки Транс- Всичко По покана на: Поети разходи
в страната порт
19.01.-20.01.2007 - Пловдив 24,00 133,42 157,42 Конференция - Европейският и съюз и бълг. Местни власти - конвергенция и партньорство
22.02 - 23.02.2007 - София 24,00 58,67 134,75 217,42 Участие в Общо събрание на НСОРБ
Всичко: 24,00 0,00 133,42 157,42

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 55/24 април 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 55


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2007 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
29.1 Молба от Гюлсече Хюсеин Сали от град Добрич, ул. Христо Ботев 6, вх. Г, ап. 2 за отпускане на персонална пенсия на децата й Севда Събинова Шибилева и Елиса Събинова Шибилева


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 55 - 29.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Севда Шибилева и Елиса Шибилева.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Докладна записка относно организиране на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община град Добрич
Р Е Ш Е Н И Е 55 - 30 от 26.04.2007 г.:

1. Общински съвет град Добрич изменя свое Решение № 49-2/31.10.2006 г. в частта му по т. 3, а именно:
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, движимите вещи, придобити от Общината въз основа на отпуснатата безвъзмездна помощ за реализация на проект „Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците на територията на Община град Добрич":
• Контейнери тип „Бобър" с модифициран капак за разделно събиране на стъкло- 260 бр.
• Контейнери тип „Бобър" с модифициран капак за разделно събиране на хартия, пластмаси и метали - 265 бр.
• Мелница за пластмаса
• Мотокар
да бъдат продадени от Община град Добрич чрез конкурс, като получената от продажбата сума до размера на задължението й да бъде възстановена на ПУДООС.
Конкурсът да бъде проведен при следните условия:
А/ Начална продажна цена - 322 238,77 лв. с ДДС.
Б/ Изисквания към кандидатите:
- Да притежават разрешителен документ като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по смисъла на чл. 64, ал. 1 във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
- Придобитите вещи да бъдат използвани за осъществяване на дейността по разделно събиране на отпадъците.
В/ Конкурсът да се проведе в 15-дневен срок след датата на публикуване на обявата.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи действия и сключи необходимите договори или споразумения за изпълнение на горните решения.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ПИСМЕНО ПО ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК:

"ЗА" - 22; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Подпомагане лечението на Ясен Стоянов Пенчев

 


Р Е Ш Е Н И Е 55 - 31 от 28.05.2007 г.:


Общински съвет град Добрич подпомага лечението на Ясен Стоянов Пенчев, наш колега в мандат 2003/2007 година с 10 (десет) хиляди лева, които да бъдат преведени по неговата набирателна сметка от бюджета на Общински съвет град Добрич.

 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО ПИСМЕНО ПО ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК:

"ЗА" - 41; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Файлове:

Последна промяна: 17:45:47, 26 Юни 2013
Свали в pdf