Решения от заседание №56 на ОбС на 29.05.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Дебат относно ПФК "ДОБРУДЖА" АД

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 1:
(депозирана жалба на Областен управител от 02.08.2007 година до Върховен административен съд)
1. Във връзка с образуваното Т.Д. № 58/2007 година по описа на ДОС, образувано по повод искова молба от Окръжна прокуратура град Добрич за обявяване на нищожност на извършения от Община град Добрич апорт в капитала на ПФК "Добруджа" АД, на право на ползване върху имоти: Централен кооперативен пазар, АЕМО "Стария Добрич" - Хан и Гостилница, Паркинг за автомобили с площ 835 кв. м., Магазин за хранителни стоки в партерния етаж по бул. "25-ти септември" № 5, Център за базарна търговия по бул. "Русия".
Мотивите в исковата молба са основателни.
От друга страна е отпаднала необходимостта от ползването на тези имоти от ПФК "Добруджа" АД, поради отпадането на Професионален футболен отбор "Добруджа" от "А" и "Б" професионални футболни групи.
Във връзка с чл. 6, ал. 1 от Устава на ПФК "Добруджа" АД и горепосочените мотиви, както и на основание АОС №№ 2600 от 27.08.2004 година и 2601 от 01.09.2004 година, че имотите са актувани като публична общинска собственост и вероятната основателност на иска по Т.Д. № 58/2007 година по описа на ДОС и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община град Добрич да издаде заповед по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, като на основание чл. 60 от Административно - процесуалния кодекс да допусне предварително изпълнение на заповедта с оглед защита на особено важните обществени интереси, както и поради опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението на същия биха последвали значителни финансови загуби за Община град Добрич.
2. Договорите, сключени с наемателите на описаните по-горе имоти, да продължат да действат при същите условия, като наемите следва да бъдат превеждани на Община град Добрич на отделна сметка.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последват значителни и трудно поправими вреди.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 1 "против", 8 "въздържали се".
 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Вземане на решение във връзка с имот, находящ се по бул. 25-ти септември, град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 2:
(отменено с решение № 54 от 29.10.2007 г. на Административен съд град Добрич, подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок, считано от 30.10.2007 г.)

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, задължава Кмета на град Добрич да предприеме действия за отмяна на заповед № 1363 от 01.11.2006 година поради незаконосъобразно отстъпено право на строеж върху имот от 76.02 кв. м., парцел І, квартал 177 по плана на ЦГЧ, учредено с договор от 03.11.2006 година, вписан под № 15982/20.11.2006 година на Службата по вписвания град Добрич.
2. Кметът да сезира компетентните органи за отмяна на строителното разрешение.

ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 13 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ЖК "ИЗГРЕВ" град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 3:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на квартал "ИЗГРЕВ" град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 10 "въздържали се".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ЖК "ДОБРОТИЦА" град Добрич

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 4:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, приема Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ЖК "ДОБРОТИЦА" град Добрич.


ГЛАСУВАЛИ: 19 "за", 0 "против", 14 "въздържали се".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за сключване на договори за наем с наемателите в сградата на "Стоматологичен център - І - Добрич" ЕООД след ликвидацията на дружеството - до приемане на решение за начина на управление на имота и сключване на съответните договори

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, дава съгласие - след вписване на заличаване на „Стоматологичен център - I - Добрич" ЕООД град Добрич в търговския регистър при ДОС, настоящите наематели на общинското дружество да продължат ползването на наетите обекти в имот, представляващ стоматологична поликлиника на четири етажа и сутерен, находящ се по ул. Д. Петков 5, при същите условия и да изпълняват всички задължения, произтичащи от прекратения наемен договор, до вземане на решение от Общински съвет за начина на управление на имота и сключване на съответните договори.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 31 "за", 1 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на експертна оценка за определяне на пазарната цена на отстъпеното право на строеж


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 72 от Търговския закон, приема експертна оценка за определяне на пазарната цена на отстъпеното право на строеж върху поземлен имот № 72624.615.84 в землището на град Добрич в размер на 699 386 лева, разпределени на 699 акции от по 1000 (хиляда) лева.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно чл. 193 от Търговския закон, действия по вземане на решение от Общото събрание на акционерите на "Добрички панаир" АД за увеличаване на капитала на дружеството с непаричната вноска.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 2 "против", 7 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на поземлен имот в землището на град Добрич - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост,, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Анка Славчева Моканова в ПИ 72624.633.10, по кадастрална карта на град Добрич, урбанизирана територия, находящ се в бивш стопански двор на "ДОБРИЧ-СТУП", землището на град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 1379 кв.м. за сумата от 20 685 (Двадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет) лева, или 15.00 лева/кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 23 "за", 3 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 8:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на:
• Дворно място за жилищно застрояване по ул."Катюша", УПИ І с площ 337. 00 (Триста тридесет и седем) кв. м. в кв. 4 по плана на ЖК "Запад" на град Добрич, актуван с АОС № 3470 и начална тръжна цена 35 385 (Тридесет и пет хиляди триста осемдесет и пет) лева. (105 лева на кв. м.)
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 2 "против", 10 "въздържали се".
• Дворно място за жилищно застрояване по ул. "Свещеник П. Атанасов", УПИ VІІІ с площ 251. 00 (Двеста петдесет и един) кв. м. в кв. 4 по плана на ЖК "Запад" на град Добрич, актуван с АОС № 3469 и начална тръжна цена 26 355 (Двадесет и шест хиляди (105 лева на кв. м.)
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 2 "против", 9 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 56


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни обекти - три ателиета

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл. 4, ал. 2; чл. 31, ал. 1; чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и в изпълнение на чл. 3, ал. 2 от ЗПСК:

1. Допълва списъка на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, приет с Решение № 44-5/28.05.2002 г. на Общински съвет град Добрич в раздел „общински нежилищни обекти" със следните нежилищни обекти, частна общинска собственост:
- ателие № 1 с площ - 21,22 кв.м., балкон с площ - 4,06 кв.м. и ½ ид. части от сервизно помещение с площ 1,67 кв.м. или обща площ 26,95 кв.м. и ид. части 1,257 % от общите части на сградата и правото на строеж с площ 3,66 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.608.1850.6.164 по кадастрална, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-645/12.04.2007 г. на началника на СК - Добрич, находящ се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх.Г, ет.9. За ателието има издаден акт за частна общинска собственост № 345/18.09.1997 г., вписан под № 111, том XVII, рег. № 8916 от 12.05.2005 г., нот. дело № 3795 в Служба по вписванията, схема № 6523 от 12.04.2007 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич и скица С-1952/04.07.2005 г. /актуализирана/ от Общината.
- ателие № 2 с площ - 30,20 кв.м., балкон с площ - 4,78 кв.м. и ½ ид. части от сервизно помещение с площ 1,67 кв.м. или обща площ 36,65 кв.м. и ид. части 1,767 % от общите части на сградата и правото на строеж с площ 5.15 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.608.1850.6.165 по кадастрална, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-645/12.04.2007 г. на началника на СК - Добрич, находящ се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх.Г, ет.9. За ателието има издаден акт за частна общинска собственост № 346/18.09.1997 г., вписан под № 104, том XVII, рег. № 8909 от 12.05.2005 г., нот. дело № 3788 в Служба по вписванията, схема № 6524 от 12.04.2007 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич и скица С-1953/04.07.2005 г. /актуализирана/ от Общината.
- ателие № 2 с площ - 12,40 кв.м., балкон с площ - 5,19 кв.м. и ½ ид. части от сервизно помещение с площ - 1,66 кв.м. или обща площ - 19,25 кв.м. и ид. части 0,391 % от общите части на сградата и правото на строеж с площ 1.90 кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.608.1850.2.49 по кадастрална, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-646/12.04.2007 г. на началника на СК - Добрич, находящ се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7711 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по ул. Отец Паисий № 33, вх. А, ет.9. За ателието има издаден акт за частна общинска собственост № 342/17.09.1997 г., вписан под № 113, том XVII, рег. № 8918 от 12.05.2005 г., нот. дело № 3797 в Служба по вписванията, схема № 6526 от 12.04.2007 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич и скица С-1951/04.07.2005 г. (актуализирана) от Общината.
2. ОТКРИВА процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване на цитираните в т. 1 нежилищни обекти, частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич изпълнението на последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. Добруджа, 36 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 10:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Божидар Тодоров Николов чрез продажба частта на Община град Добрич от 158/558 (Сто петдесет и осем от петстотин петдесет и осем) ид. части в ПИ 72624.606.708 по кадастралната карта на град Добрич, стар идентификатор УПИ VII-5472, кв. 89 по плана на ЖК „Север 2", актувана с АОС Nо 3466/26.03.2007 година за сумата от 31 600 (Тридесет и една хиляди и шестстотин) лева (200,00 лева / кв.м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. Добруджа, 21, 23 - частна общинска собственост

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Анастас Николаев Балкански, Никола Вълчев Денев и Миглена Костадинова Денева в ПИ 72624.622.9576, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ ХХІV-5483, 5484, кв.108, по плана на ЦГЧ град Добрич, находящ се на ул. Добруджа, 21 и 23, чрез продажба частта на Общината от 26.00 (Двадесет и шест) кв. м. за сумата от 5 200 (Пет хиляди и двеста) лева или 200.00 лева/кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Дунав, 43 - частна общинска собственост

 

 


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 18 гласа "ЗА", 7 "ПРОТИВ", 6 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Дунав, 43 - частна общинска собственост не бе прието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Капитан Райчо Войвода, 3, кв. Рилци - частна общинска собственост.

 


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 13:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Велика Желязкова Георгиева - Любенова и Яница Желязкова Георгиева чрез продажба частта на Община град Добрич от 40/1260 (Четиридесет от хиляда двеста и шестдесет) ид.части в ПИ 72624.601.204 по кадастралната карта на град Добрич, стар идентификатор УПИ XI-204, кв. 922 по плана на ЖК „Рилци", актувана с АОС Nо 3484/06.04.2007 година за сумата от 960,00 (Деветстотин и шестдесет) лева (24,00 лв./кв.м.).
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Гоце Делчев, 20 - частна общинска собственост

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 14:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Александър Иванов Александров в ПИ 72624.617.733, по кадастрална карта на град Добрич, УПИ V 733, кв. 643, по плана на ЖК "Русия" 3,4, град Добрич, находящ се на ул. Гоце Делчев, 20, чрез продажба частта на Общината от 44.00 кв.м., за сумата от 8 030 (Осем хиляди и тридесет) лева, или 182.50 лева/кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Полк. Калотинов, 47 а - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 15:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд - инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следният имот, находящ се по ул. Полк. Калотинов, 47 а:
• дворно място с площ 108 кв. м.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Митьо Атанасов Митев, и Герман Атанасов Митев в ПИ 72624.614.2601, по кадастрална карта на град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 108.00 кв.м., за сумата от 19 710 (Деветнадесет хиляди седемстотин и десет) лева, или 182.50 лева/кв.м.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 22 "за", 1 "против", 11 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на земеделска земя - частна общинска собственост, по реда на ЗОС

 

 

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 19 гласа "ЗА", 6 "ПРОТИВ", 9 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за продажба на земеделска земя - частна общинска собственост (4 800 лв. /дка), по реда на ЗОС, не бе прието.

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 13 гласа "ЗА", 12 "ПРОТИВ", 8 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - предложението за продажба на земеделска земя - частна общинска собственост (1 200 лв. /дка), по реда на ЗОС, не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на рекламно - информационни елементи (РИЕ)


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 17:


І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на рекламно - информационни елементи, съгласно скици с визи, одобрени от гл. архитект на Община град Добрич.
Срокът на отдаване под наем е 5 (пет) години, като цените са без ДДС и са определени съгласно чл. 33 от Наредбата за разполагане на рекламно - информационни елементи, актуализирани ежегодно със заповед на Кмета на Община град Добрич, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индкекс на инфлация, чрез натрупване.
Местата за отдаване са както следва:
1. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд с площ до 4.80 кв.м.
в разделителна ивица на бул. 25-ти септември - вход от гр. Варна срещу бензиностанция "Петрол ", с начална тръжна цена 75.70 лева месечно.
2. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна табела с площ до 2.80 кв. м. по бул. 25-ти септември - на югоизточната страна на кръстовището с бул. Русия в зелената площ, с начална тръжна цена 44.16 лева месечно.
3. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна табела с площ до 2.80 кв.м.- в разделителната ивица на бул. Добруджа, на линията до УПИ I за "ОО и озеленяване" в кв. 107 на ЦГЧ, /срещу гостилница "Странджата"/, с начална тръжна цена 44.16 лева месечно.
4. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд с площ до 2.80 кв.м. - на северната страна на околовръстния път (граница на урбанизирана територия) на 150 м. северно от Балчишкото кръстовище, на 20 м. източно от указателна табела "YTONG", с начална тръжна цена 44.16 лева месечно.
5. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд с площ до 2.80 кв.м. - в разделителната ивица на бул. Русия, на 30 м. източно от кръстовището с ул. Христо Ботев, с начална тръжна цена 44.16 лева месечно.
6. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд с площ до 2.80 кв.м. - в улична регулация, на северния тротоар източно от Балчишко кръгово движение на 10 м. източно от указателна табела и успоредно на 2-ри стълб за осветление на Елпром АД, с начална тръжна цена 44.16 месечно.
7. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела с площ до 4.00 кв.м. в УПИ II, кв. 64 на ж.к. Балик-Йовково-юг (на западната страна на околовръстно шосе), на около 60 м. северно от Балчишко кръгово движение, срещу фирма "Ив-Ел" ЕООД, с начална тръжна цена 63.08 лева месечно.
8. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела с площ до 7.50 кв.м. в уличната регулация /в разделителната ивица на ул. Т. Кантарджиев, до пресечката с бул."25-ти септември"/, с начална тръжна цена 109.88 лева месечно.
9. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела с площ до 3.00 кв.м. в уличната регулация на източния тротоар на ул. Калиакра /пред бивше Книгоразпространение/, с начална тръжна цена 40.56 лева месечно.
10. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - едностранна рекламна табела с площ 2.40 кв.м. в улична регулация, по бул."3-ти март" в частта на ПЗ "Запад" поставена /залепена/ върху бетонния надлез /на източната част на източния надлез/, с начална тръжна цена 27.05 лева месечно.
11. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - едностранна рекламна табела с площ 2.40 кв.м. в улична регулация, по бул."3-ти март" в частта на ПЗ "Запад" поставена /залепена/ върху бетонния надлез /на западната част на западния надлез/, с начална тръжна цена 27.05 лева месечно.
12. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд, с площ до 4.50 кв.м. в улична регулация, разделителната ивица на бул. "25-ти септември" /вход Варна-Добрич/ - до пресечката на същия с околовръстното шосе, с начална тръжна цена 70.97 лева месечно.
13. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд, с площ до 4.80 кв.м. в улична регулация /в разделителната ивица на бул. "25-ти септември"/- срещу сградата на ДАИ, с начална тръжна цена 75.70 лева месечно.
14. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела - билборд с площ до 7.80 кв.м. в улична регулация, разделителната ивица на бул. "25-ти септември" /вход Варна - Добрич/ - до пресечката на същия с околовръстното шосе, с начална тръжна цена 114.27 лева месечно.
15. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела с площ до 3.60 кв.м. в улична регулация /в разделителната ивица на бул. "Добруджа", на 40 м източно от осова точка 281/, с начална тръжна цена 56.77 лева месечно.
16. Общинско място за поставяне на РИЕ на основание чл. 57 от ЗУТ - двустранна рекламна табела с площ до 6.00 кв. м. в разделителна ивица на бул. 3-ти март, на 150 м. източно от обръщалото на автобус № 176 - към "Кобаклъка", с начална тръжна цена 94.62 лева месечно.

ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнението.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се във фоайето в сградата на Корпус ІІІ по ул. Независимост (южен вход), за монтаж на автомат за топли напитки

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 18:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост и чл. 17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - част от фоайе на І етаж в сградата на Корпус ІІІ, ул."Независимост"(южен вход) - за монтиране на апарат за топли напитки - 2.50 кв. м. с начална тръжна цена 56.00 лева. (Цената е определена въз основа на базисни наемни цени, приети от Общински съвет град Добрич за І зона) за срок от 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - I - за "Училище и трафопост" в кв. 816 на ЦГЧ и УПИ - I - за Градски парк "Свети Георги" град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 19:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 и чл. 9 ал. 3 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - I - за "Училище и трафопост" в кв. 816 на ЦГЧ и УПИ - I - за "Градски парк Свети Георги" град Добрич за разширение на спортната площадка на училището на юг за сметка на градския парк, съгласно коригираната от ОбЕСУТ при Община град Добрич скица - предложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!
ОСЗ 56/29 май 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 56

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2007 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
20.1. Предложение за законодателни промени

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 56 - 20.1.:


Да бъдат сезирани Законодателната комисия при Народното събрание на Република България, Президента на Република България, Министър Председателя на Република България, НСОРБ, НАДПОС и ръководствата на всички парламентарно представени партии в Парламента с искане да се обсъди и внесе предложение за изменения и допълнения в Закона за местните избори, изразяващи се в отмяна на възможността да се гласува по настоящ адрес на предстоящите местни избори.


ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Файлове:

Последна промяна: 17:45:24, 26 Юни 2013
Свали в pdf