Решения от заседание №57 на ОбС на 26.06.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 32 от 26.05.2003 г. за имот "Плетачница" от АЕМО "Стария Добрич", с концесионер ЕТ "ДЕСИСЛАВА-ПЕНКА МИТЕВА"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 1:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75 ал.1 и ал.2 и чл.77 от Закона за концесиите и чл.20, ал.1, т."е" от договора за предоставяне на концесия № 32 от 26.05.2003 г., Общинският съвет - град Добрич, реши:
1. Приема предложението за прекратяване по взаимно съгласие на договор за предоставяне на концесия № 32 от 26.05.2003 г., сключен между Община град Добрич и ЕТ "ДЕСИСЛАВА-ПЕНКА МИТЕВА" с предмет на концесията, даване на разрешение за извършване на търговска дейност върху нежилищен имот, публична общинска собственост - "Плетачница" от АЕМО "Стария Добрич", според предназначението му, като се прихване внесената при подписване на договора гаранция, с цел погасяване на задълженията на концесионера към датата на прекратяване на договора за предоставяне на концесия.
2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да предприеме действията по прекратяването на концесията.
3. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

 

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение от ЕТ "Донел- Димчо Христов" гр. Добрич за изменение на договор № 81/05.03.2007 г. за предоставяне на концесия върху обект, представляващ част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - /бивш стол за хранене/ в сграда на „Обреден дом"

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 57 - 2:
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.70 ал.1, и ал.3 т.2 от ЗК и чл.20, ал.1, т."в" от договора за предоставяне на концесия, Общинският съвет гр. Добрич, реши:
1.Разширява обхвата на концесионния договор № 81/05.03.2007 г., сключен на 05.03.2007 г. между Община гр. Добрич и ЕТ "Донел- Димчо Христов" върху прилежаща площ с квадратура - 10 м2 за обособяване на подход към обекта на концесията, т.е.
Дава съгласие да бъде изменен договор № 81/05.03.2007г. за предоставяне на концесия върху обект, представляващ част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - /бивш стол за хранене/ в сграда на „Обреден дом", както следва:
От
Предмет на концесията - част от имот, публична общинска собственост - представляващ подземен етаж /бивш стол за хранене/ в сградата на "Обреден дом", с площ 455,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, като се запази предназначението му, като обект за обществено хранене.
На
Предмет на концесията - част от имот, публична общинска собственост - представляващ подземен етаж /бивш стол за хранене/ в сградата на "Обреден дом", с площ 465,00 кв.м., за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината, като се запази предназначението му, като обект за обществено хранене.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 37 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Действия по предаване на имуществото на „Стоматологичен център I Добрич" ЕООД, в ликвидация и заличаване на същия от търговския регистър.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 3:
Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
І. Ликвидатора на "Стоматологичен център І - Добрич" ЕООД, в ликвидация да довърши действията по приключване на ликвидацията на дружеството като:
- на основание чл. 272 ал.1 от Търговския закон, да предаде под опис цялото движимо и недвижимо имущество на дружеството на Община град Добрич, която с назначена от Кмета комисия да приеме имуществото;
- Ликвидатора да подпише декларация, че в 6-месечния срок от публикуване на поканата до кредиторите няма кредитори, които да са предявили вземания от дружеството;
- Ликвидатора - д-р Попова, на основание чл. 273 ал.1 от Търговския закон, да поиска заличаване на "Стоматологичен център І Добрич" ЕООД, в ликвидация от търговския регистър. Заверен препис от решението на Съда относно заличаване на дружеството от търговския регистър да бъде предоставен на Община град Добрич, Дирекция "ИРЕП".
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ІІ. Рентгенът и физиотерапията, да продължи да функционира, като същото бъде предадено с приемо - предавателен протокол, за управление на "ДКЦ - ІІ" ЕООД, град Добрич. Рентгенът и физиотерапията преминава в управление на "ДКЦ - ІІ" ЕООД, заедно с работещия в него персонал от 3 /три/ лица.
В тази връзка възлага на управителя на "ДКЦ - ІІ" ЕООД град Добрич последвалите действия по продължаване на работата на рентгенът и физиотерапията.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 21 "за", 4 "против", 7 "въздържали се".

 

ІІІ. Общински съвет град Добрич дава съгласие д-р Миглена Попова - ликвидатор на дружеството, след заличаване на същото от търговския регистър да продължи да ползва кабинет Nо 301, находящ се в сградата на Стоматологията, за упражняване на практиката си по Закона за лечебните заведения до вземане на решение за начина на управление на сградата. Д-р- Попова да ползва кабинет № 301 при същите условия, при които са и другите ползватели.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 33 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ІV. След приключване ликвидацията на "Стоматологичен център-І- Добрич " ЕООД да бъде подготвена за отдаване на концесия, цялата сграда за медицински дейности.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

V. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на решение № 55-22/ 24.04.2007 година т.3 на Общински съвет гр. Добрич.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 4:
1.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137 ал.1, т.3 от ТЗ изменя свое решение № 55-22/ 24.04.2007 г. т.3 като задължава ЕООД" Тролейбусен транспорт" да отчисли дивидент за Общината за 2006 г. в размер на 50 на сто от печалбата след данъчно облагане. Същата сума Общината да приведе на ЕООД "Тролейбусен транспорт" и ЕООД "Автобусен транспорт" за закупуване на карти за градския транспорт за учениците от първи до шести клас на стойност 5 лева месечно.
2.Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Oбезщетяване с общинско жилище на гражданкa, придобилa собственост върху имот, подлежащ на възстановяване по закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни в периода май-септември 1989 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 5:
Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл.21,ал.1,т.8 ЗМСМА и чл.5,ал.4 Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни в периода май-септември 1989 година дава съгласие кметът на Общината да обезщети Мариета Иванова Станчева от град Добрич с общинско жилище по ул. Опълченец Димитър Ковачев, бл.25,вх.Б,ет.VIII,ап.22.
2. На основание чл.137, ал.1, т.4, чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.14, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества намалява собствения капитал на "Жилфонд инвест" ЕООД град Добрич с балансовата стойност на имота, предмет на обезщетяването.
3. Възлага на кмета на Общината и управителя на „Жилфонд инвест" ЕООД последващите съгласно закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Проект по схема „Устойчиво развитие и запазване на биоразнообразието в пограничния район между България- Румъния BG2005/017-455.01.02".


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 6:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА :
1. Дава съгласието си за провеждането на инфраструктурни дейности и експлоатация на бъдещите обекти (велоалея, наблюдателна кула, пикник и скаутски лагер в Център за защита на природата и животните и реконструкция на подлез при Мемориален комплекс „Хан Аспарух") съгласно предназначението им по проект на Община град Добрич по програма ФАР схема „Устойчиво развитие и запазване на биоразнообразието в пограничния район между България-Румъния BG2005/017-455.01.02" върху терени, публична общинска собственост, разположени в Градски парк „Свети Георги", Център за защита на природата и животните и върху част от уличната мрежа, в случай, че проектът бъде одобрен.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за наименуване на Детски хор град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 7:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА наименува Детски хор град Добрич - "Маестро Захари Медникаров".

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изграждане на ж.б. "Добрич", находящ се на ул. "д-р Иван Пенаков", както и провеждането на ул. "д-р Иван Пенаков" и пробива към ул. "д-р К. Стоилов"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 8:

Общински съвет гр. Добрич на основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 и чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

1. Приема направените предложения от гражданите - собственици на имоти засегнати от предвижданията на ПУП на ЦГЧ - УПИ ІІ, кв.12, ЦГЧ, отреден за жилищно строителство, паркинг, гараж, обществено обслужване и озеленяване по плана на ЦГЧ на град Добрич, както и за УПИ І, кв. 123 по плана на ЦГЧ, отреден за офиси, описани в протокол от 19.06.2007г.(приложен към докладната записка) и предложение № 94 -00- 319/14.06.2007 г.
2. Дава съгласие Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 1 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Суха река - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 9:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.42, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и "БГ-СТРОЙ" ООД, представлявано от Димо Милев Куманов в ПИ 72624.615.102, по кадастрална карта на гр. Добрич, УПИ ІІ, кв.589, по плана на ЖК "Русия 2"гр. Добрич, чрез продажба частта на Общината от 154.00 /Сто петдесет и четири/кв.м. за сумата от 25 302.20/Двдесет и пет хиляди триста и два лева и двадесет стотинки/ или 164.30 лв/кв.м.
ІІ. Възлага на кмета на Общината последващите съгласно закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 24 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост находящ се в подлез "Гара юг."

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 57 - 10:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
-Помещение №2 в подлеза на гара юг- за услуги - 37.60 кв.м. с начална тръжна цена 84.60 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за ІІ-ра зона /
2.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се във фоайето на първия етаж в сградата на СОУ "П. Р. Славейков" град Добрич за монтаж на вендинг машина


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 57 - 11:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - част от фоайе на І етаж в сградата на СОУ "П. Р. Славейков" /северен вход/- за монтиране на вендинг машина с начална тръжна цена 56.00 лв. /Цената е определена въз основа на базисни наемни цени приети от ОбС за І зона / за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на сключени договори за предоставяне на концесия в Община град Добрич

След разисквания вносителя оттегли докладната записка

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
13.1
Дебат относно решение №56-1/29.05. 2007 година на Общински съвет град Добрич, върнато от Областния управител за ново обсъждане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 13.1.:
(ОТМЕНЕНО в частта му по т.1, с която се настоява пред Кмета на Община град Добрич в кратки срокове, след проведени консултации с компетентни специалисти, при наличие на законови възможности, да предприеме действия съгласно чл. 65 от Закона за общинската собственост по отношение на недвижими имоти: Централен кооперативен пазар, АЕМО "Стария Добрич" - хан и гостилница, паркинг за автомобили с площ 835 кв.м.; магазин за хранителни стоки в партерния етаж по бул. "25-ти септември" № 5, Център за базарна търговия по бул. "Русия", като за извършените действия да докладва на заседанието на Общинския съвет през м. юли 2007 година)
(решение № 31 от 04.10.2007 г.
на Административен съд град Добрич)
(депозирана жалба на Областен управител от 02.08.2007 година до Върховен административен съд във връзка с решение на Административен съд относно решение № 56-1 от 29.05.2007 година на Общински съвет град Добрич)

Във връзка с образуваното Т.Д. № 58/2007 година по описа на ДОС, образувано по повод искова молба от Окръжна прокуратура град Добрич за обявяване на нищожност на извършения от Община град Добрич апорт в капитала на ПФК "Добруджа" АД, на право на ползване върху имоти: Централен кооперативен пазар, АЕМО "Стария Добрич" - Хан и Гостилница, Паркинг за автомобили с площ 835 кв. м., Магазин за хранителни стоки в партерния етаж по бул. "25-ти септември" № 5, Център за базарна търговия по бул. "Русия".
Мотивите в исковата молба са основателни, съгласно решение на първа станция - ДОС
От друга страна е отпаднала необходимостта от ползването на тези имоти от ПФК "Добруджа" АД, поради отпадането на Професионален футболен отбор "Добруджа" от "А" и "Б" професионални футболни групи.
Във връзка с чл. 6, ал. 1 от Устава на ПФК "Добруджа" АД и горепосочените мотиви, както и на основание АОС №№ 2600 от 27.08.2004 година и 2601 от 01.09.2004 година, че имотите са актувани като публична общинска собственост и вероятната основателност на иска по Т.Д. № 58/2007 година по описа на ДОС и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съобразявайки натрупаните проблеми между съдружниците в ПФК "Добруджа" АД, както и изменената фактическа обстановка след отпадането на футболния отбор от професионалните футболни групи и невъзможността да се развива професионален футбол и издържа Професионален футболен отбор в град Добрич, съобразявайки и с влязлото в сила решение № 14-18 от 26.03.2004 година на Общински съвет, след проведен дебат Общински съвет град Добрич взе решение:

1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме предвидените в ЗОС, ЗМСМА, ТЗ, АПК законови действия в защита интересите на общината като съдружник в дружеството, както и настоява в кратки срокове, след проведени консултации с компетентни специалисти, при наличие на законови възможности да предприеме действия съгласно чл. 65 от ЗОС. За извършените действия да докладва на заседанието на Общински съвет през месец юли 2007г.
2. Договорите, сключени с наемателите на описаните по-горе имоти, да продължат да действат при същите условия, като наемите следва да бъдат превеждани на Община град Добрич на особена сметка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)

 

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/2 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
13.2
Дебат относно решение №56-2/29.05. 2007 година на Общински съвет град Добрич, върнато от Областния управител за ново обсъждане

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 13.2.:
(депозирана жалба на Областен управител от 12.07.2007 година до Административен съд град Добрич)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, поради липса на решение от Общински съвет за отстъпено право на строеж като основание за сключване на договор от 03.11.2006 година, реши:
1. Възлага на Кмета на град Добрич да предприеме предвидените в АПК -чл.99 (и следващите) за отмяна на влязъл в сила индивидуален административен акт- заповед № 1363 от 01.11.2006 година, поради установени от общинските съветници обстоятелства, които са от съществено значение за издаване на този акт, обосноваващи неговата неправилност.
ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/2 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
14.1
Молба на РОЗА МАКСИМОВА ХРИСТОВА от гр. Добрич, ул. "Ген. Г. Попов" 70 за отпускане на персонална пенсия на дъщеря й СЛАВКА САШЕВА ИВАНОВА

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 14.1.:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от КЗОО и изискванията на чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите, Общински съвет взе решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Славка Сашева Иванова.
ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 57/26 юни 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 57

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2007 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
14.2
Молба от Параскева Костадинова Георгиева до Администрацията на Президента на Република България за опрощаване на държавно вземане.

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 57 - 14.2.:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на ПАРАСКЕВА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН - 4501297938 от гр. Добрич, ЖК "Строител" бл.64, вх.Б, ап.8 за опрощаване на дължима сума към Териториална данъчна дирекция гр. Добрич, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предлага на Администрацията на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ дължимата сума.


ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)


Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Мариана Чавдарова)

Файлове:

Последна промяна: 17:45:01, 26 Юни 2013
Свали в pdf