Решения от заседание №58 на ОбС на 31.07.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото полугодие на 2007 година

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 1:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността си и дейността на своите комисии през първото полугодие на 2007 година.

 

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 58 - 2:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, Общински съвет град Добрич реши:
• На база протокол № 7 на Общото събрание на "Добрички панаир" АД от 03.07.2007 година с дневен ред - "Увеличаване уставния капитал на дружеството" - решението в т. 1.2., отнасящо се до увеличаване капитала на търговското дружество от 899 000 лева на 1 946 000 лева чрез изкупуване на нови обикновени поименни акции от акционерите, да бъде обжалвано пред Добрички окръжен съд - Търговско отделение, с оглед спиране на вписването и отмяна на същото решение поради липса на правомощия от упълномощения представител на Общински съвет град Добрич - Иван Колев - зам. кмет на Община град Добрич.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 30 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".

2. Задължава Кмета на Община град Добрич да възложи на Управителя на "Столове" ЕООД да продължи стопанисването на почивна база "Белите скали" до предприемане на последващи решения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

2.1. Задължава Кмета на Община град Добрич, в срок до 04.09.2007 година, да изпълни решение № 46-9 от 25.07.2006 година на Общински съвет град Добрич.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 32 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".
3. Във връзка с неизпълнените ангажименти на концесията, които са неразделна част от договора, т.е. завършване на цялостната реконструкция на "Летен театър" в срок 15 май 2006 година за сумата от 80 000 $ и неизпълнение решение № 43-6 от 25.04.2006 година на Общински съвет град Добрич, с което Кмета се задължава да наложи санкция на концесионера - да се приложи чл. 25, ал. 1, буква "з", Глава ХІІ от Договора за предоставяне на концесия (прекратяване концесионния договор).

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 2 "против", 9 "въздържали се".

4. Решение № 57-13.1. от 26.06.2007 година и всички предхождащи го решения относно ПФК "Добруджа" АД - от създаването му - до решение № 56-1 от 29.05.2007 година включително, в седемдневен срок да бъдат представени от Председателя на Общински съвет и Председателя на ПК "Законност, обществен ред и контрол" в деловодството на Главна прокуратура с цел бърза и компетентна прокурорска проверка относно законността на въпросните решения и евентуално относно виновността на длъжностните лица.

ГЛАСУВАЛИ: 18 "за", 3 "против", 13 "въздържали се".

5. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, приема Отчета за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2007 година, допълнен с горе приетите решения.

ГЛАСУВАЛИ: 36 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за текущо изпълнение бюджета на Община град Добрич за първото полугодие на 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 3:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, приема Информация за текущо изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2007 година.
2. Неизползваната сума, предвидена за външни юридически услуги, в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, да бъде разпределена на:
• ДТ "Йордан Йовков" град Добрич - 10 000 (десет хиляди) лева;
• Детски център за социална интеграция град Добрич - 10 000 (десет хиляди) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от градски парк "Свети Георги" - Младежка танцова площадка

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 58 - 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗК, чл. 18 и 19 от ППЗК, открива процедура за предоставяне на концесия, със следните параметри:

1. Предмет на концесията.
- Концесия за услуга - управление и поддържане на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - обект Младежка танцова площадка в градски парк "Свети Георги" и прилежаща площ, целият с площ от 3 000 кв. м.
2. Обект на концесията.
Обект, представляващ част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Младежка танцова площадка, находящ се в УПИ /парцел/ I, кв. 1, пл. № 8051, състоящ се от: четири открити танцувални площадки с площ 540 кв. м.; помещение за осветителна техника с площ 16 кв. м.; сутерен - клуб със застроена площ 135 кв. м. и прилежаща площ, целия с площ от 3000 кв. м., съгласно дадената виза от гл. архитект от 26.03.2007 г. за разрешаване проектиране на реконструкция на съществуваща сграда и организиране на прилежащия терен за спортно - развлекателна дейност. Сградите попадат в поземлен имот 72624.621.201 по кадастралната карта, одобрена със заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК.
Имотът се намира в градски парк "Свети Георги", актуван с АПОС № 1025/10.06.99 г. Актът е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията под № 24, том 44, вх. рег. № 17790 от 29.11.2005 година, нот. дело № 9732.
Концесията за услуга на основание чл. 4, ал. 2 от ЗК включва и извършване на частични строителни и монтажни работи за частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.
За сградите в поземлен имот 72624.621.201 има издадени следните скици:
- № 7250 от 23.04.2007 г. от Служба по кадастър - град Добрич на сграда - 72624.621.201.3 в поземлен имот 72624.621.201 по кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК и
- № 7252 от 23.04.2007 г. от Служба по кадастър - град Добрич на сграда - 72624.621.201.2 в поземлен имот 72624.621.201 по кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК.
3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.
Чрез обекта на концесия може да се осъществяват следните дейности:
- организиране и провеждане на дейности, предназначени за обществено обслужване на населението на общината, концертни, културни прояви и др. подобни;
- организиране и провеждане на спортно-развлекателни и културни дейности;
- предлагане на услуги от типа заведение за обществено хранене - кафе-бар в приземната част на сградата (под сцената);
- свързани и осигуряващи отдих, развлечения и игри на населението и гостите на Община град Добрич, както и
- съпътстващи търговски дейности върху общинския нежилищен имот, свързани с основното предназначение на обекта.
4. Максимален срок на концесията.
- 20 години.
5. Начална дата на концесията.
За начална дата на концесията се приема датата на подписване на концесионния договор.
6. Условия за осъществяването на концесията.
Концесията се осъществява при спазване на следните условия:
6.1. Концесионерът при осъществяването на предмета на ДОГОВОРА следва да спазва законовите изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
6.2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, и съобразно решението на Общински съвет гр. Добрич за откриване на процедура по предоставяне на концесията и ДОГОВОРА.
6.3. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.
6.4. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.
6.5. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица.
6.6. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията.
6.7. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
6.8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията или части от него се предоставят под наем на трети лица.
6.9. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на концесионера следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.
7. Основни права и задължения по концесионния договор
7.1. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА
7.1.1. Да извършва търговска дейност по предоставянето на услуги съобразно предназначението на обекта на концесията и клаузите на ДОГОВОРА.
7.2. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА
7.2.1. Да осъществява дейности по управлението и поддържането на предмета на концесията, да извърши ремонт и реконструкция на съществуващите сгради в обекта на концесия и изгради спортно-развлекателни съоръжения в обекта на концесия въз основа на одобрени технически проекти и след издаване на строителни разрешения от Община гр. Добрич.
7.2.2. Всички дейности свързани с извършването на строително-ремонтни работи на територията, предмет на договора за предоставяне на концесия, да стават въз основа на одобрен технически проект и след издаване на строително разрешение от Община гр. Добрич.
7.2.3. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
7.2.4. В срок до края на първата година по ДОГОВОРА да инвестира не по-малко от 80 000 лева без ДДС за отремонтиране напълно на осветителната кула, гримьорните и тоалетните, както и четирите открити танцови площадки и да изгради спортно-развлекателните съоръжения.
7.2.5. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията.
7.2.6. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по ДОГОВОРА на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
7.2.7. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.
7.2.8. Да не извършва действия, които могат да доведат до увреждане на обекта.
7.2.9. Да поставя рекламни и информационни елементи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община гр. Добрич".
7.2.10. Да заплаща за своя сметка всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, вкл. данъци и такси по ЗМДТ и охрана.
7.2.11. Да се грижи и извършва текущ ремонт на всички съоръжения на територията на обекта на концесия.
7.2.12. С техническия проект да се определят места за разполагане на спортно-развлекателните съоръжения, които може да се разположат в обекта, предмет на концесията.
7.2.13. Да заплаща дължимите концесионни плащания. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в концесионния ДОГОВОР.
7.2.14. Да поддържа обекта на концесия в образцов вид за целия срок на концесията.
7.2.15. Да изпълнява План - програмата за минимално необходимите инвестиции за експлоатация на обекта, предложена от концесионера и съобразена с настоящото решение.
7.2.16. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени подобрения .
7.2.17. КОНЦЕСИОНЕРЪТ ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
7.2.18. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
7.2.19. Да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица определени от концедента за наличието на такива /щети и повреди/, срокът тече от установяването им.
7.2.20. Да спазва съществуващите ограничения за достъп на МПС до обекта на концесия в парка - само с пропуски, издадени по надлежния ред.
7.2.21. При възникване на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от един месец от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
7.2.22. Да осигури безвъзмездно ползване на обекта при провеждането на общоградските празници - 24 май, 25 септември и др., ако организаторът е Община град Добрич.
7.2.23. Да поддържа обекта, да поддържа и почиства зелените площи и алейната мрежа около обекта.

7.3. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:
7.3.1. Да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при реда, условията и в сроковете, определени в ДОГОВОРА.
7.3.2. Да придобие право на собственост върху построените и доставени съоръжения и инфраструктура, както и пълната съпътстваща документация.
7.3.3. Да получава при поискване всякаква информация, свързана с реализирането на концесията.
7.3.4. На достъп до обекта на концесията по всяко време.
7.3.5. Да контролира изпълнението на поетите задължения от КОНЦЕСИОНЕРА.
7.3.6. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задължения на концесионера или при нарушаване условията на концесията.
7.4. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
7.4.1. Да въведе КОНЦЕСИОНЕРА във владение на обекта на концесия.
7.4.2. За срока на действие на ДОГОВОРА да предостави на концесионера изключителното право на експлоатация върху обекта на концесия и да не предоставя такива права на трети лица.
7.4.3. Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия, и действащата нормативна уредба.
7.4.4. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния договор.
8. Забрана за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставянето на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.
Концесионерът няма право да преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по ДОГОВОРА на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
9. Вид и размер на гаранциите за изпълнение за задълженията по концесионния договор.
Концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
1. Гаранция за изпълнение на задължението на концесионера за извършване на годишното концесионно плащане по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно ПЛАЩАНЕ, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по ДОГОВОРА е в размер на едно годишно концесионно плащане. Внася се при подписване на ДОГОВОРА. Внесената гаранция за участие в процедурата - депозит се счита за задатък към тази гаранция. Един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
10. Условия за извършване на концесионното плащане, включително:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - дължи се при условията на т.9.2 от настоящото решение.
2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията - 2 300 лв. се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКП1 = освобождава се от заплащане; т.е. гратисен период.
За 2-та година по договора - ГКП2 = 2 300 лева;
За 3-та година по договора - ГКП3 = ГКП2 +(ГКП2 х индекс на инфлация);
За 4-та година по договора - ГКП4= ГКП3 +(ГКП3 х индекс на инфлация);
................................................................................................
За 20-та година по договора - ГКП20= ГКП19+(ГКП19 х индекс на инфлация) - Гаранцията по т.9.2 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
3. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършването на концесионно плащане - една година (първата година по концесионния договор).
4. Ред за плащане на годишното концесионно плащане - авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
11. Изисквания свързани с опазването на околната среда
1. В своята дейност по реконструкцията на танцовата площадка и сградите, а след това и при експлоатацията на обекта на концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ не трябва да допуска замърсяване или увреждане на околната среда по какъвто и да е начин регламентиран в нормативната уредба.
2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ при провеждането на масови мероприятия по повод отбелязване на празници, годишнини, концерти и др. п. мероприятия е длъжен да създаде такава организация на провеждането им, че да не допусне унищожаване на тревните площи или повреждане и унищожаване на дървесната растителност.
12. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.
Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
13. Процедура за предоставяне на концесията.
- Открита процедура.
14. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии за комплексна оценка и относителна тежест на критериите както следва:
Критерии за комплексна оценка Относителна тежест на всеки критерий
- Размер на вложените за реконструкция средства 30 %
- Размер на концесионното плащане 50 %
- Размер на вложените средства около обекта на концесия 10 %
- Разкрити работни места 10 %

15. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане и се плаща в касата на общината или по банков път.
Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, "Общинска банка" АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на Община град Добрич.
16. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от градски парк "Свети Георги" - втора част на езерото

 

 

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 6 гласа "ЗА", 20 "ПРОТИВ", 6 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост, част от градски парк "Свети Георги", втора част на езерото - не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ "Христо Смирненски", представляваща съществуваща столова за хранене

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 58 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗК, чл.18 и 19 от ППЗК, открива процедура за предоставяне на концесия, със следните параметри:
1. Предмет на концесията.
- Концесия за услуга - управление и поддържане на част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ "Христо Смирненски", представляваща столова за хранене - част от изба с площ 307 кв. м.
2. Обект на концесията.
Обект, представляващ част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ "Христо Смирненски", включена в УПИ V/стар/, УПИ XVII /нов/, кв. 48, пл. № 400 по кадастрален и ЗРП на ЦГЧ, град Добрич, ул. "Отец Паисий", представляващ столова за хранене - част от изба с площ 307 кв. м., АПОС № 999 от 29.04.1999 г., при запазване на предназначението на обекта, като столова за хранене.
За имота има издадена схема № 8823 от 30.05.2007 г. от Служба по кадастър - град Добрич на самостоятелен обект в сграда - 72624.625.400.1.1 в поземлен имот 72624.625.400 по кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-940/30.05.2007 г. на началника на СК-Добрич.
Концесията за услуга включва и извършване на частични строителни и монтажни работи, тъй като е налице необходимост от частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.
3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.
Чрез обекта на концесия може да се извършват следните дейности:
- предлагане на основно столово хранене - топла, здравословна и питателна храна за обяд;
- предлагане на подкрепително хранене, което включва междинни хранения със закуски и различни безалкохолни напитки и
- съпътстващи търговски дейности върху общинския нежилищен имот, при запазване на предназначението му.
4. Максимален срок на концесията.
- 15 години.
5. Начална дата на концесията.
За начална дата на концесията се приема датата на подписване на концесионния договор.
6. Условия за осъществяването на концесията.
Концесията се осъществява при спазване на следните условия:
6.1. Концесионерът при осъществяването на предмета на ДОГОВОРА следва да спазва законовите изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
6.2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, и съобразно решението на Общински съвет гр. Добрич за предоставяне на концесията и договора за предоставяне на концесия.
6.3. Договорът няма отношение към задължителното безплатно междинно хранене на учениците до 4-ти клас, чиито доставчици се определят по ред, извън правомощията на общината.
6.4. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.
6.5. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.
6.6. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица.
6.7. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията.
6.8. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
6.9. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията или части от него се предоставят под наем на трети лица.
6.10. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на концесионера следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.
7. Основни права и задължения по концесионния договор
7.1. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА
7.1.1. Да извършва търговска дейност по предоставянето на услуги съобразно предназначението на обекта на концесията и клаузите на договора.
7.2. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА
7.2.1. Да осъществява дейности по управлението и поддържането на предмета на концесията, да извърши ремонт на обекта на концесия въз основа на одобрени технически проекти и след издаване на строителни разрешения от Община гр. Добрич.
7.2.2. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти.
7.2.3. В срок до края на първата година по ДОГОВОРА да вложи за ремонтни дейности в обекта на концесия инвестиции в размер на 50 000 лева без ДДС. В ремонтираната столова за хранене е допустимо да съществува и бюфет за продажба на различни видове закуски, сладкарски изделия и газирани безалкохолни напитки /забранена е продажбата на тютюневи изделия - цигари и др., алкохол, бира и др.п./.
7.2.4. В осъществяваната в обекта на концесия дейност да спазва всички норми / санитарни, хигиенни и др./ на РИОКОЗ.
7.2.5. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията.
7.2.6. Да заплаща за своя сметка всички разходи по текущото поддържане и експлоатация на обекта, вкл. данъци и такси по ЗМДТ и охрана.
7.2.7. Да спазва изискванията на Правилника за вътрешния ред на училищата, Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на закона за народната просвета и всички, които имат връзка с дейността му.
7.2.8. Да предлага поне веднъж дневно (на обяд) рационално и здравословно столово хранене на учениците, което да включва няколко ястия.
7.2.9. Да продава закуски (пакетирани или приготвени на място), шоколадови и захарни изделия, топли и студени безалкохолни напитки и др. п., характерни за обектите за обществено хранене, разположени в училищата.
7.2.10. Да не продава тютюневи изделия - цигари и др. подобни изделия и алкохолни напитки, вкл. и бира.
7.2.11. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
7.2.12. Да поддържа обекта на концесия в добро техническо и хигиенно състояние за целия срок на концесията.
7.2.13. Работното време на обекта на концесия да бъде като това на училището.
7.2.14. Да поддържа в образцов вид района около обекта на концесия, както и да го благоустроява.
7.2.15. Да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в седемдневен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица, определени от концедента за наличието на такива /щети и повреди/, срокът тече от установяването.
7.2.16. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.
7.2.17. Да не извършва действия, които могат да доведат до увреждане на обекта.
7.2.18. Да поставя рекламни и информационни елементи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община град Добрич".
7.2.19. Да се грижи и извършва текущ ремонт на всички съоръжения на територията на обекта на концесия.
7.2.20. Да заплаща дължимите концесионни плащания. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в концесионния ДОГОВОР.
7.2.21. Да изпълнява План - програмата за минимално необходимите инвестиции за експлоатация на обекта предложена от него.
7.2.22. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени подобрения.
7.2.23. КОНЦЕСИОНЕРЪТ ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
7.2.24. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
7.2.25. При възникване на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от един месец от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
7.2.26. Да осигури разделно мерене на изразходваните в обекта на концесия консумативи /ел. енергия, вода и газ/.
7.3. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:
7.3.1. Да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при реда, условията и в сроковете, определени в договора.
7.3.2. Да придобие право на собственост върху всички съоръжения, както и пълната съпътстваща документация.
7.3.3. Да получава при поискване всякаква информация, свързана с реализирането на предмета концесията.
7.3.4. На достъп до обекта на концесията по всяко време.
7.3.5. Да контролира изпълнението на поетите задължения от КОНЦЕСИОНЕРА.
7.3.6. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задължения на концесионера или при нарушаване условията на концесията.
7.4. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
7.4.1. Да въведе КОНЦЕСИОНЕРА във владение на обекта на концесия.
7.4.2. За срока на действие на договора да предостави на концесионера изключителното право на експлоатация върху обекта на концесия и да не предоставя такива права на трети лица.
7.4.3. Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия и в рамките на действащото законодателство.
7.4.4. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния договор.
8. Забрана за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставянето на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.
Концесионерът няма право да преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да прехвърля по какъвто и да е начин правата си договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
9. Вид и размер на гаранциите за изпълнение за задълженията по концесионния договор.
Концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
1. Гаранция за изпълнение на задължението на концесионера за извършване на годишното концесионно плащане по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по ДОГОВОРА е в размер на едно годишно концесионно плащане. Внася се при подписване на ДОГОВОРА. Внесената гаранция за участие в откритата процедура - депозит се счита за задатък към тази гаранция. Един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
10. Условия за извършване на концесионното плащане, включително:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - дължи се при условията на т.9.2 от настоящото решение.
2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията - 1 300 лв. се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКП1 = освобождава се от заплащане; т.е. гратисен период.
За 2-та година по договора - ГКП2= 1 300 лева;
За 3-та година по договора - ГКП3 = ГКП2 +(ГКП2*индекс на инфлация);
За 4-та година по договора - ГКП4= ГКП3 +(ГКП3*индекс на инфлация);
................................................................................................
За 15-та година по договора - ГКП15= ГКП14+(ГКП14*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 9.2 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията
11. Изисквания свързани с опазването на околната среда
В своята дейност по изпълнението на предмета на концесията концесионерът не трябва да допуска замърсяване или увреждане на околната среда по какъвто и да е начин регламентиран в нормативната уредба.
12. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.

Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.

13. Процедура за предоставяне на концесията.
- Открита процедура

14. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии за комплексна оценка и относителна тежест на критериите както следва:

Критерии за комплексна оценка Относителна тежест на всеки критерий
- Размер на вложените за реконструкция средства 30 %
- Размер на концесионното плащане 50 %
- Размер на вложените средства около обекта на концесия 10 %
- Разкрити работни места 10 %

15. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане и се плаща по банков път.
Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на Община град Добрич.

16. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 24 "за", 3 "против", 7 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на СОУ "Св. Климент Охридски", представляваща съществуваща столова за хранене

 

 

ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 11 гласа "ЗА", 9 "ПРОТИВ", 11 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост, част от училищна сграда на СОУ "Св. Климент Охридски", представляваща съществуваща столова за хранене, не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ "Отец Паисий", с предназначение - столова за хранене

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 58 - 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗК, чл. 18 и 19 от ППЗК, открива процедура за предоставяне на концесия, със следните параметри:
1. Предмет на концесията.
- Концесия за услуга - управление и поддържане на част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ "Отец Паисий", представляваща масивна едноетажна сграда с площ 86 кв. м.
2. Обект на концесията.
Обект, представляващ част от имот публична общинска собственост - част от училищна сграда на ОУ "Отец Паисий", включена в УПИ І, кв. 523, пл. № 2423 по кадастрален и ЗРП на ЖК "Русия 1" на град Добрич, ул."Отец Паисий" № 16, АПОС № 1006/30.04.1999 година, представляващ масивна едноетажна сграда с площ 86 кв. м., при запазване на предназначението на обекта, като столова за хранене.
За имота има издадена скица № 3637 от 26.02.2007 г. от Служба по кадастър - град Добрич на сграда - 72624.614.2423.2 в поземлен имот 72624.614.2423 по кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК.
Концесията за услуга включва и извършване на частични строителни и монтажни работи, тъй като е налице необходимост от частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.

3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.
Чрез обекта на концесия може да се извършват следните дейности:
- предлагане на основно столово хранене - топла, здравословна и питателна храна за обяд;
- предлагане на подкрепително хранене, което включва междинни хранения със закуски и различни напитки и
- съпътстващи търговски дейности върху общинския нежилищен имот, при запазване на предназначението му - за столово хранене.
4. Максимален срок на концесията.
- 15 години.
5. Начална дата на концесията.
За начална дата на концесията се приема датата на подписване на концесионния договор.
6. Условия за осъществяването на концесията.
Концесията се осъществява при спазване на следните условия:
6.1. Концесионерът при осъществяването на предмета на ДОГОВОРА следва да спазва законовите изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
6.2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, и съобразно решението на Общински съвет гр. Добрич за предоставяне на концесията и договора за предоставяне на концесия.
6.3. Договорът няма отношение към задължителното безплатно междинно хранене на учениците до 4-ти клас, чиито доставчици се определят по ред, извън правомощията на общината.
6.4. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.
6.5. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.
6.6. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица.
6.7. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията.
6.8. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
6.9. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията или части от него се предоставят под наем на трети лица.
6.10. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на концесионера следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.
7. Основни права и задължения по концесионния договор
7.1. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА
7.1.1. Да извършва търговска дейност по предоставянето на услуги съобразно предназначението на обекта на концесията и клаузите на договора.
7.2. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА
7.2.1. Да осъществява дейности по управлението и поддържането на предмета на концесията, да извърши ремонт на обекта на концесия въз основа на одобрени технически проекти и след издаване на строителни разрешения от Община гр. Добрич.
7.2.2. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти.
7.2.3. В срок до края на първата година по ДОГОВОРА да инвестира 50 000 лева без ДДС за реконструкция на съществуващата сграда със застроена площ 86 кв. м. Сградата да се преустрои в столова за ученическо хранене. В сградата е допустимо да съществува и бюфет за продажба на различни видове закуски, сладкарски изделия и газирани безалкохолни напитки /забранена е продажбата на тютюневи изделия - цигарени изделия и др.п., алкохол, бира и др.п./.
7.2.4. В осъществяваната в обекта на концесия дейност да спазва всички норми /санитарни, хигиенни и др./ на РИОКОЗ.
7.2.5. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията.
7.2.6. Да заплаща за своя сметка всички разходи по текущото поддържане и експлоатация на обекта, вкл. данъци и такси по ЗМДТ и охрана.
7.2.7. Да спазва изискванията на Правилника за вътрешния ред на училищата, Закона за народната просвета, правилника за прилагане на закона за народната просвета и всички, които имат връзка с дейността му.
7.2.8. Да предлага поне веднъж дневно (на обяд) рационално и здравословно столово хранене на учениците, което да включва няколко ястия.
7.2.9. Да продава закуски (пакетирани или приготвени на място), шоколадови и захарни изделия, топли и студени безалкохолни напитки и др. п., характерни за обектите, разположени в училищата.
7.2.10. Да не продава тютюневи изделия - цигарени изделия и др.п., алкохолни напитки, включително и бира.
7.2.11. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по ДОГОВОРА на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
7.2.12. Да поддържа обекта на концесия в добро техническо и хигиенно състояние за целия срок на концесията.
7.2.13. Работното време на обекта на концесия да бъде като това на училището.
7.2.14. Да поддържа в образцов вид района около обекта на концесия, както и да го благоустроява.
7.2.15. Да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в седемдневен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица, определени от концедента за наличието на такива /щети и повреди/, срокът тече от установяването.
7.2.16. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.
7.2.17. Да не извършва действия, които могат да доведат до увреждане на обекта.
7.2.18. Да поставя рекламни и информационни елементи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община гр. Добрич".
7.2.19. Да се грижи и извършва текущ ремонт на всички съоръжения на територията на обекта на концесия.
7.2.20. Да заплаща дължимите концесионни плащания. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в концесионния договор.
7.2.21. Да изпълнява План - програмата за минимално необходимите инвестиции за експлоатация на обекта предложена от него.
7.2.22. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени подобрения.
7.2.23. КОНЦЕСИОНЕРЪТ ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
7.2.24. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
7.2.25. При възникване на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от един месец от настъпването им, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
7.2.26. Да осигури разделно мерене на изразходваните в обекта на концесия консумативи /ел. енергия, вода и газ/.
7.3. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:
7.3.1. Да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при реда, условията и в сроковете, определени в договора.
7.3.2. Да придобие право на собственост върху построените и доставени съоръжения и инфраструктура, както и пълната съпътстваща документация.
7.3.3. Да получава при поискване всякаква информация, свързана с реализирането на предмета концесията.
7.3.4. На достъп до обекта на концесията по всяко време.
7.3.5. Да контролира изпълнението на поетите задължения от КОНЦЕСИОНЕРА.
7.3.6. Да прекрати едностранно този договор при неизпълнение на задължения на концесионера или при нарушаване условията на концесията.
7.4. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
7.4.1. Да въведе КОНЦЕСИОНЕРА във владение на обекта на концесия.
7.4.2. За срока на действие на ДОГОВОРА да предостави на концесионера изключителното право на експлоатация върху обекта на концесия и да не предоставя такива права на трети лица.
7.4.3. Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия и в рамките на действащото законодателство.
7.4.4. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния договор.
8. Забрана за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставянето на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.
Концесионерът няма право да преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
9. Вид и размер на гаранциите за изпълнение за задълженията по концесионния договор.
Концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
1. Гаранция за изпълнение на задължението на концесионера за извършване на годишното концесионно плащане по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по ДОГОВОРА е в размер на едно годишно концесионно плащане. Внася се при подписване на ДОГОВОРА. Внесеният депозит за участие в конкурса се счита за задатък към тази гаранция. Един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
10. Условия за извършване на концесионното плащане, включително:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - дължи се при условията на т.9.2 от настоящото решение.
2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията - 700 лв. се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКП1 = освобождава се от заплащане; т.е. гратисен период.
За 2-та година по договора - ГКП2= 700 лева;
За 3-та година по договора - ГКП3 = ГКП2 +(ГКП2*индекс на инфлация);
За 4-та година по договора - ГКП4= ГКП3 +(ГКП3*индекс на инфлация);
................................................................................................
За 15-та година по договора - ГКП15= ГКП14+(ГКП14*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 9.2 от настоящото решение /ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
11. Изисквания свързани с опазването на околната среда
В своята дейност по изпълнението на предмета на концесията концесионерът не трябва да допуска замърсяване или увреждане на околната среда по какъвто и да е начин регламентиран в нормативната уредба.
12. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.
Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
13. Процедура за предоставяне на концесията.
- Открита процедура
14. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии за комплексна оценка и относителна тежест на критериите както следва:
Критерии за комплексна оценка Относителна тежест на всеки критерий
- Размер на вложените за реконструкция средства 30 %
- Размер на концесионното плащане 50 %
- Размер на вложените средства около обекта на концесия 10 %
- Разкрити работни места 10 %
15. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане и се плаща по банков път.
Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община град Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на Община град Добрич.
16. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 2 "против", 5 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за временно предоставяне на общинско жилище от жилищния фонд на Община град Добрич

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45а от Закона за общинската собственост, дава съгласие д-р Александър Бекяров и д-р Николай Бекяров да бъдат настанени в общинско жилище за времето, през което те работят в ТЕЛК (Трудово - Експертна Лекарска Комисия), но не повече от 2 (две) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи съгласно Закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 27 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година
ПРОТОКОЛ
№ 58

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за намаляване на наемната цена за жилищата в жилищен блок по ул. Калиакра № 54, вх. Б (бивше общежитие 2)
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 58 - 10:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 5 от НРУУЖНННРЖОЖФ, изменя свое решение № 53-19/20.02.2007 година, като в текста на т. 1 се добавя: "Поради разлика в условията на обитаване в двете секции, наемната цена за 1 кв. м. полезна площ на жилищата в секция "Б" да се редуцира от 1.10 лева на 0.90 лева, считано от 01.01.2007 година до привеждането на жилищата в двете секции в еднакво функционално състояние."
2. Изисква от "Жилфонд - инвест" ЕООД да представи пред Общински съвет град Добрич разчети за необходимите средства за извършване на съответните довършителни и ремонтни работи, както и да направи предложение за финансирането им.
3. Общински съвет град Добрич възлага на управителя на "Жилфонд - инвест" ЕООД в тримесечен срок да изготви и представи система за възмездно участие на наемателите за ликвидиране на последствията от лошото стопанисване на общите части на блок Б.
4. За привеждане на дължимите от наемателите суми за наем в съответствие с определената редуцирана наемна цена определя срок от един месец, считано от датата на вземане на настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на "Жилфонд-инвест" ЕООД град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнение на решенията.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 24 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Река Тимок, 5 и 5 а - частна общинска собственост

 

 


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 19 гласа "ЗА", 0 "ПРОТИВ", 10 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Река Тимок, 5 и 5 а - частна общинска собственост не бе прието.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на урегулиран поземлен имот по ул. Георги Кирков (бивше парокотелно зад блок "Пирин"), частна общинска собственост, чрез конкурс

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 12:

 


Докладната записка да бъде отложена до създаване на идеен проект, който да бъде представен пред Общински съвет град Добрич за одобрение и вземане на решение.


ГЛАСУВАЛИ: 17 "за", 9 "против", 5 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имот общинска собственост - пристройка към Къща - музей "Йордан Йовков" по ул. Капитан Андреев на Сдружение на писателите - град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 13:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за отдаване под наем на пристроена част на къща - музей "Йордан Йовков" по ул. Капитан Андреев с площ от 60.50 кв. м. и месечен наем 48.40 (четиридесет и осем лева и 40 ст.) лева за срок от 5 (пет) години на Сдружение на писателите град Добрич.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 25 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - за детски механизирани колички по бул. "25-ти септември" (пред бивша сладкарница "Ропотамо" и до трибуната) град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 58 - 14:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за детски механизирани колички по бул."25-ти септември" (пред бивша сладкарница „Ропотамо") с площ 40.00 кв. м. с начална тръжна цена 135.20 лева и по бул. "25-ти септември" (до трибуната) с площ 70.00 кв. м., с начална тръжна цена 236.60 лева, на основание чл. 56 от ЗУТ, за срок от 5 (пет) години. Цената е определена въз основа на базисни наемни цени, приети от Общински съвет град Добрич за І-ва зона.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 26 "за", 3 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за частична актуализация на Програмата за капиталови разходи и средствата по § 10 - 30 за 2007 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 15:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, приема актуализираната Програма за капиталови разходи и средствата по § 10-30, съгласно Приложение № 1.
2. Завишава собствените бюджетни средства с 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева за проучвателни проектни работи и 315 188 (триста и петнадесет хиляди сто осемдесет и осем) лева за съфинансиране по проекти. Средствата се осигуряват от дейност 998 - Резерв.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 29 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


Приложение №1

П Р О Г Р А М А

за капиталовите разходи и средствата по § 10-30
на Община град Добрич за 2007 година

 

№ по ред Наименование на обектите по
източници за финансиране Утвърдена годишна
задача
(било) Предложение за
годишна
задача
(става)
І. Собствени бюджетни средства 5 251 722 5 706 910
1. Изграждане подходи към ЖСК 300 000 300 000
В т. число:
• Подход към Общежитие ул. "Калиакра" 20 000 20 000
• Подход към ЖСК "София" и "Яница" 60 000 60 000
• Подход към ЖСК "40 години СМК" 75 000 75 000
• Подход към ЖСК "2-ри юни" 60 000 60 000
• Подходи към ЖСК "България" и ЖСК "Раковски" 45 000 30 000
• Подход ЖСК "Вихър" 40 000 40 000
2. Преасфалтиране на улици 2 013 751 2 013 751
В т. число:
• ул. "Ив. Пенаков" 150 000 150 000
• ул. "Осми март" 110 000 110 000
• ул. "Цар Освободител" 40 000 40 000
• бул. "Русия" 1 413 751 1 383 751
• ул. "Батовска" 300 000 300 000
3. Основен ремонт - тротоари 200 000 200 000
В т.число:
• ЖК "Строител" 25 000 25 000
• ЖК "Дружба" ІІІ 40 000 40 000
• ул. "25-ти септември" 15 000 15 000
• бул. "Добруджа" пред СБА 25 000 25 000
• бул. "Добруджа" - пред СМК 30 000 30 000
• бул. "25-ти септември" - "ДКЦ - ІІ" 30 000 30 000
• Пешеходни алеи - Градски парк 35 000 35 000
4. Бетонови настилки 214 000 214 000
В т.число:
• Направа бетонова настилка - ул. "Родопи" 84 000 84 000
• Направа бетонова настилка - ул. "Ралица" 80 000 80 000
• Направа бетонова настилка - ул. "Волга" 30 000 57 000
• Направа бетонова настилка - ул. "Лозарска" 20 000 20 000
5. Благоустрояване пешеходна зона "Север"- ІІ етап 500 000 500 000
6. Реконструкция на бетоново корито и стени на фонтан площад "Демокрация"
30 000
30 000
7. Изграждане на сглобяема битова сграда и склад в Градски парк "Св. Георги" 40 000 40 000
8. Осветление Градски парк 15 000 15 000
9. Проектиране и изграждане на ново улично осветление по бул. Добруджа - кв. "Рилци", и ул. "Ст.Стамболов", кв. "Строител" и кв. "Добротица"
130 000
130 000
10. Основен ремонт улично осветление ул. "Ив.Кършовски" и "Лозята - р-т "Орбита" кв. "Балик" и ул. "Поп Богомил" 50 000 50 000
11. Извършване СМР и/или доставка на строителни материали за благоустройствени и ремонтни работи по Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия на обекти - Общинска собственост с участие на местното население, като размерът на финансиране на всеки един от обектите е в границите от 1000 до 10 000 лева

80 000

80 000
12. ППР ЖБ "Добруджа" блок Д с обществено обслужваща част 80 000 30 000
13. Изработване специализирана карта след съвместяване на кадастралната карта на ЖК "Иглика"
10 000
10 000
14. Изработване - ПУП - ПРЗ бивше военно поделение ул. "Армейска" № 34
35 000
35 000
15. Изработване на ПУП - ПРЗ на ЖК "Север" 1 и "Север" 2
80 000
80 000
16. Газификация Дом паметник "Й.Йовков" - ІІ етап 37 000 37 000
17. Газификация Дом паметник "Й.Йовков" - довършване І етап (преходен)
3 000
3 000
18. Газификация Художествена галерия - ІІ етап 50 000 50 000
19. Газификация Спортен комплекс "Добротица" 210 000 210 000
20. ППР - Газификация спортни зали к-с "Русалка" 10 000 10 000
21. Сондаж "Център за защита на животните" 35 000 53 000
22. Основен ремонт училища и детски градини 284 000 284 000
В т. число по обекти:
А. Училища 212 000 212 000
• Изграждане пожаро-известителна инсталация (ПИИ) в СОУ "Св.Кл.Охридски"
15 000
15 000
• Изграждане ПИИ в СОУ "П.Р. Славейков" 15 000 15 000
• Изграждане ПИИ в СОУ "Дора Габе" 15 000 15 000
• Изграждане ПИИ в ОУ "Хр.Смирненски" 15 000 15 000
• Осн. ремонт ОВ инсталация и ограда игрище ЕГ "Гео Милев" 10 000 10 000
• Подмяна котел в ПМГ "Ив.Вазов" 25 000 25 000
• Осн. ремонт покрив източно крило ХГ "Св.св. Кирил и Методий"
11 000
11 000
• Изграждане на видео наблюдение в ХГ"Св. св. Кирил и Методий"
5 000
5 000
• Подмяна дървена с РVС дограма - северна част ОУ "Хр.Ботев"
20 000
20 000
• Осигуряване достъп на деца с увреждания - ОУ "Ст. Караджа"
15 000
15 000
• Направа изолация - покрив УСШ 20 000 20 000
• Осигуряване достъп на деца с увреждания в ОУ"Хан Аспарух"
6 000
6 000
• Преасфалтиране спортни площадки и ремонт ограда в СУ" Г.С.Раковски "
15 000
15 000
• Ремонт В и К инсталация , фаянс и теракот санитарни възли - ОУ"Отец Паисий "
15 000
15 000
• Изграждане система за видео наблюдение - ОУ "Й.Йовков"
5 000
5 000
• Изграждане система за видео наблюдение в ОУ "Н.Й.Вапцаров"
5 000
5 000
Б. Детски градини 72 000 72 000
• ЦДГ № 7 - Ремонт плочници, пясъчници и закупуване съоръжения за игра 7 000 7 000
• ЦДГ № 8 - Осн. ремонт кухненски блок 10 000 10 000
• ЦДГ № 10 - Осн. ремонт кухненски блок 10 000 10 000
• ЦДГ № 12 - Осн. ремонт покриви парокотелно и северна част на сградата 5 000 5 000
• ЦДГ № 17 - Газификация кухненски блок 10 000 10 000
• ЦДГ № 20 - Ремонт В и К инсталация и умивални 10 000 10 000
• ЦДГ № 23 - Ограда на уличната регулация 10 000 10 000
• ЦДГ № 24 - Ремонт плочници, пясъчници и закупуване съоръжения за игра 7 000 7 000
• ЦДГ № 9 - Подмяна котел (преходен) 3 000 3 000
23. Детски градини 16 000 16 000
• ЦДГ № 26 Преместване ограда 8 000 8 000
• Доставка компютърни конфигурации 8 000 8 000
24. Разширение Гробищен комплекс 54 000 54 000
25. Фигурална композиция св. "Георги Победоносец" - скулптурно парков ансамбъл (преходен)
58 000
58 000
26. Изграждане на стилобат за скулптурно парков
ансамбъл "Св.Георги Победоносец"
15 000
15 000
27. Изграждане на социално достъпна среда 50 000 50 000
В т. число:
• Проектиране и изграждане на подемна уредба за деца с увреждания в ХГ "Св.Св.Кирил и Методий"
30 000
-
• Проектиране и изграждане на рампи/подходи и адаптиране на санитарни помещения на ІІ етаж с в ХГ "Св.Св.Кирил и Методий"
-
30 000
• Подобряване на социалната градска среда с изграждане на рампи и подходи за хора с увреждания в широк център
20 000
20 000
28. Основен ремонт пешеходен подлез - РИОКОЗ 50 000 50 000
29. Монтажни работи Паметник "Св.св Кирил и Методий" 13 000 13 000
30. Възстановяване фасадите на Корпус ІІІ 80 000 80 000
31. Ремонт покрив библиотека "Дора Габе" 50 000 50 000
32. Изграждане на пристройка на общинска сграда (Съюз на слепите) на бул. "Русия" № 34
20 000
22 000
33. Изработване ПУП- ПРЗ ЖК "Иглика" 10 000 10 000
34. Изработване проект за организация на движението - зона Център
50 000
50 000
35. Обезопасяване на подлези 50 000 50 000
36. Детски площадки 35 000 35 000
- ЖК "Дружба" 2 - 2 броя
- ЖК "Добротица" - 1 брой
- ЖК "Иглика" - 1 брой
37. Компютърни конфигурации § 52-01 35 000 42 000
38. Програмни продукти § 53 - 00 10 000 3 000
39. Машини, съоръжения и друго оборудване § 52-03 70 000 70 000
40. Основни ремонти на Детски ясли 77 000 79 000
В т. число:
• Детска ясла № 3 51 000 51 000
• Детска ясла № 2 - ремонт фасади 10 000 10 000
• Детска ясла № 4 - ремонт фасади 6 000 8 000
• Детска ясла № 6 - ремонт фасади 10 000 10 000
41. • Детска ясла № 4 - Подмяна котел 23 000 23 000
42. Проектиране на Преч. станция за отпадни води - тип "Биоротор" в ПЗ "Север"
25 000
25 000
43. Проектиране Канализация по ул. "Ген. Кантарджиев и ул. "Ген. Ст. Попов"
10 000
10 000
44. Придобиване на собственост върху сграда по ул. Йордан Йовков № 17
43 971
43 971
45. Основен ремонт - котелна инсталация на природен газ - Младежки дом - 12 000
46. Основен ремонт - покрив ОУ "Бачо Киро" - 17 000
47. Основен ремонт - двигател на ГАЗ - ОБП "Устойчиви дейности и проекти " - 4 000
48. Инвеститорски контрол на ремонтните работи в училищата и детските градини - 5 000
49. Проектиране - Реконструкция и ремонт на Спортна зала "Добротица" - 50 000
50. Проектиране - Възстановяване на коритото и бреговете на р. "Суха" в участъка, попадащ в регулационните граници на Община град Добрич - 40 000
51. Проектиране - Водопроводи и канализиции в кв "Рилци " - 50 000
52. Доставка на потопяема помпа - с дълбочина до 100 метра комплект с водоподемна колона - ЦЗПЖ - 8 000
53. Съфинансиране на проект "Нов интегриран подход на Община Добрич към местния бизнес - 315 188
ІІ. Целева субсидия 2 825 000 2 885 000
1. ППР и изграждане водопровод по ул. "Трепетлика"
61 000
61 000
2. ППР и рехабилитация водопровод по ул. "Кузман Христов"
51 000
51 000
3. Рехабилитация водопровод ул. "Ген.Цимерман" 15 000 15 000
4. Рехабилитация канализация по ул. "Батовска" 16 000 16 000
5. ППР и рехабилитация водопровод ул. "Родопи" 132 500 132 500
6. Канализация по ул "Ген. Цимерман" - тупик 13 000 13 000
7. Проект "Добрич - кръстопът на култури и цивилизации"
16 000
16 000
8. ППР и Канализация по ул. "П.Р.Славейков" - от ул. "Брегалница" до ул."Ерма"
25 000
25 000
9. Изграждане водопровод по ул. "Бузлуджа" 27 000 27 000
10. Регионално Депо за ТБО - с. Богдан 2 000 000 2 000 000
11. Канализация кв. "Изгрев" град Добрич 420 000 420 000
12. Строителен надзор и такси Канализация кв. Изгрев 9 000 9 000
13. Основен ремонт на местни общински пътища, съгл. чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ
39 500
39 500
14. Ремонт фасади, адаптиране, асансьор и тоалатна за инвалиди на Художествена галерия -град Добрич
-
60 000
ІІІ. Средства от приватизацията 350 000 350 000
1. Подход към ЖСК "Мечта" 60 000 60 000
2. Подход към ЖСК "Радина" 60 000 60 000
3. Направа на нова бетонова настилка ул. "Тополите" 30 000 30 000
4. Преасфалтиране ул. "Батовска" 200 000 200 000
ІV. Средства по § 10 - 30 782 000 782 000
1. Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич 500 000 500 000
2. Аварийно възстановяване на уличното осветление
120 000
-
3. Аварийно възстановяване на уличното осветление - СРР на електрически инсталации
-
120 000
4. Аварийно поддържане на уличната мрежа 54 000 54 000
5. Ремонт на тротоари, линейни оттоци, бордюри и
други благоустройствени мероприятия
54 000
54 000
6. Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа на града и извършване на други аварийни и неотложни строително - монтажни работи

54 000

54 000
V. Облигационен заем 27 278 27 278
1. Преасфалтиране бул. "Русия" 27 278 27 278

VІ . Други източници 454 136 454 136
1. Аварийно възстановяване на уличната настилка по ул. "Ген. Попов" и път "Гаази Баба"
276 008
276 008
2. Проект "Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес"
66 394
23 955
3. Проект "Нов интегриран подход на Община град Добрич към местния бизнес"
111 734
154 173
ОБЩО : І + ІІ+ ІІІ + ІV + V + VІ : 9 690 136 10 205 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІХ - 7545 и УПИ - Х - за "Озеленяване" в кв. 560 на ЖК "Русия - 1" град Добрич

 

 


ПОИМЕННО ПИСМЕНО ГЛАСУВАНЕ: С 20 гласа "ЗА", 0 "ПРОТИВ", 11 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", предложението за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІХ - 7545 и УПИ - Х - за "Озеленяване" в кв. 560 на ЖК "Русия - 1" град Добрич не бе прието.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - VІІІ - 646, 647 и УПИ - ХІ - 651, 652 в кв. 630 на ЖК "Русия - 3, 4" град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 17:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VIII-646,647 и УПИ-XI-651,652 в кв. 630 на ЖК "Русия - 3,4" град Добрич, като от УПИ-VIII-646,647 да се образуват три нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) със свързано застрояване, от които единият с отреждане за трафопост, а останалите два - за ниско (Н до 10 м.) жилищно застрояване; от УПИ-XI-651,652 от УПИ-XI-651,652 да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) - за ниско (Н до 10 м.) жилищно, свързано застрояване с показатели, посочени в скицата предложение.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 28 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година


ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за готовността за учебната 2007/2008 година в общинските училища и детски градини.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 58 - 18:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година на Министерство на образованието и науката, утвърждава за учебната 2007/2008 година четири слети паралелки от I - ви до VIII - ми клас в ОУ "Отец Паисий", кв. Рилци.

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 58/31 юли 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 58

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2007 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.
19.1. Вземане на решение във връзка с изграждане завод за преработка на битови отпадъци

РЕШЕНИЕ 58 - 19.1.:

Общински съвет град Добрич:
1. Създава комисия, която да разгледа подробно всички постъпили предложения относно изграждане на завод за преработка на битови отпадъци и внесе предложение в Общински съвет град Добрич в срок до 18 септември 2007 година.

ГЛАСУВАЛИ: 17 "за", 0 "против", 6 "въздържали се".

2. Комисията да се състои от 10 членове (в т.ч. 5 специалисти от общинска администрация), като в състава бъдат включени следните общински съветници:
• инж. Марин Джамбазов
• инж. Неджати Якубов
• инж. Михаил Божилов
• инж. Стоян Стоянчев
• Оник Гюлиян
3. За председател на Комисията определя арх. Пламен Ганчев - зам. кмет на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 24 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мая Христова)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Файлове:

Последна промяна: 17:44:33, 26 Юни 2013
Свали в pdf