Решения от заседание №59 на ОбС на 18.09.2007 г.

A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 59


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от поземлен имот 72624.622.3660 / бивша детска градина/


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 59 - 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗК, чл. 18 и 19 от ППЗК, открива процедура за предоставяне на концесия, със следните параметри:
1. Предмет на концесията: Концесия за услуги.
2. Обект на концесията.
Обектът на концесията представлява част от имот - публична oбщинска собственост, включващ:
- сграда 72624.622.3660.3 - застроена площ 55 кв.м., бр. етажи - 2;
- сграда 72624.622.3660.4 - застроена площ 57 кв.м., бр. етажи - 1;
- сграда 72624.622.3660.5 - застроена площ 22 кв.м., бр. етажи - 1
и избени помещения с обща площ 26.70 кв. м., обща застроена площ - 134 кв.м., по данни от скица 7017/2006 г. на Агенция по кадастър, Служба по кадастър, град Добрич за поземлен имот 72624.622.3660 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД- 18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-1028 от 15.08.2006 г. на началника на СК - Добрич. Стар идентификатор: кв.89, УПИ IV - за училище - ОУ „ХРИСТО БОТЕВ", № 3660 по кадастрален и ПУП - ПРЗ на ЦГЧ град Добрич. АОС № 997 от 29.04.1999 г. /Актът е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията под № 32, том XXXIII, вх. рег. № 13858 от 07.09.2005 г., нот. дело № 7289/ за училищна сграда на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ".
Концесията за услуга има за предмет управление и поддържане на обекта на концесията, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията. Концесията за услуга включва и извършване на частични строителни и монтажни работи, тъй като е налице необходимост от частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.
3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.
Дейностите, които ще се извършват в обекта на концесия, освен по управлението и поддържането на обекта, ще се изразяват и в предлагането на следните услуги:
-почасово гледане на деца;
-занимания на децата по езикова, театрална, музикална, игрова култура, култура на храненето и поведението и физическа култура и спорт;
-ориентиране в социалния и природния свят;
-провеждане на художествени дейности, организиране на празници на децата и др. п.;
-осъществяване на други съпътстващи търговски дейности свързани с детското възпитание, обучение и творчество.
4. Максимален срок на концесията - 15 години.
5. Начална дата на концесията.
За начална дата на концесията се приема датата на подписване на концесионния договор.
6. Условията за осъществяване на концесията.
Концесията се осъществява при спазване на следните условия:
1. Концесионерът при осъществяването на предмета на договора следва да спазва законовите изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, и съобразно решението на Общински съвет град Добрич за откриване на процедура за предоставяне на концесията и договора.
3. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.
4. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси са за сметка на концесионера.
5. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица.
6. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията.
7. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията или части от него се предоставят под наем на трети лица.
9. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на концесионера следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.
7. Основни права и задължения по концесионния договор
7.1. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:
1. Да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при реда, условията и в сроковете, определени в договора.
2. Да получава при поискване всякаква информация, свързана с реализирането на предмета концесията.
3. На достъп до обекта на концесията по всяко време.
4. Да контролира изпълнението на поетите задължения от концесионера.
5. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задължения на концесионера или при нарушаване условията на концесията.
6. Да придобие право на собственост върху приращенията и подобренията върху обекта на концесията, включително, когато не са в изпълнение на концесионния договор, от момента на възникването им.
7.2. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
1. Да въведе концесионера във владение на имота.
2. За срока на действие на договора след извършване на строително ремонтните дейности в обекта на концесия да предостави на концесионера изключителното право на експлоатация върху същия обект и да не предоставя такива права на трети лица.
3. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба.
4. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния договор.
7.3. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА
1. Да извършва търговска дейност по предоставянето на услуги за почасово гледане на деца, тяхното обучение, възпитание и развитие на творческите им способности съобразно предназначението на обекта на концесията и клаузите на договора.
7.4. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА
1. Да изпълнява План-програмата за минимално необходимите инвестиции за ремонт на обекта, предложена от концесионера и съобразена с решението на Общинския съвет.
2. В срок до края на първата година по договора за предоставяне на концесия, концесионерът да извърши строително-ремонтни дейности в обекта на концесия, вкл. и преустройство на някои помещения, като вложи не по-малко от 20 хил. лв. без ДДС, за извършване на следните дейности:
2.1. Ремонт на покрива на сградата и водосточните тръби.
2.2. Частични ремонти по фасадата на сградата, така че да не се руши конструкцията на сградата.
2.3. Ремонт на таваните и подовите конструкции на двата етажа на сградата.
2.4. Осигуряване на възможност за отопление на помещенията - отоплителна система /локално парно или климатик или др.п./.
2.5. Да подмени външната дограма на сградата, като най-малко 50 % от площта на всеки прозорец да е отваряема.
2.6. Да извърши ремонти по вътрешните мазилки и последващо цялостно боядисване.
2.7. Да обезопаси терасата на втория етаж и всички помещения с оглед опазване на живота и здравето на децата.
3. Всички дейности свързани с извършването на строителните дейности на територията, предмет на договора за предоставяне на концесия, да стават въз основа на одобрен технически проект и след издаване на строително разрешение от Община град Добрич.
4. Да осъществява дейности по управлението и поддържането на обекта на концесията след отремонтирането му, включително и текущи ремонти, само въз основа на одобрени технически проекти и след издаване на строителни разрешения от Община град Добрич.
5. Да спазва всички законови изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
6. Да съблюдава и спазва в търговската си дейност специфичните изисквания имащи отношение към дейността му в обекта на концесия - здравни, санитарни, към параметрите на околната среда, за техническа изправност и безопасност на съоръженията, които се ползват в обекта на концесия.
7. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията - за отглеждане и възпитание на деца от 2 до 10 годишна възраст.
8. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора за предоставяне на концесия на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
9. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.
10. Да не извършва действия, които могат да доведат до увреждане на обекта на концесия.
11. Да поставя рекламни и информационни елементи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община град Добрич".
12. Да заплаща за своя сметка всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, вкл. данъци и такси по ЗМДТ, охрана, ползваните ел. енергия, вода, топлинна енергия и други консумативи.
13. Да заплаща дължимите концесионни плащания. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в концесионния договор.
14.Да поддържа обекта на концесията, както и района около обекта включително и оградата за целия срок на концесията в образцов вид, в добро техническо и хигиенно състояние.
15. Да предаде на общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени подобрения.
16. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за обекта за своя сметка и в полза на община град Добрич.
17. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
18. Да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица определени от концедента за наличието на такива, щети и повреди срокът тече от установяването.
19. При възникване на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми концедента в срок от 7 дни след като настъпят обстоятелства по чл. 65, ал.2, т.2 от ЗК / данни за търговската и др. регистрации на концесионера/, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
20. Да спазва всички здравни, хигиенни, санитарни, физиологични и др. норми на РИОКОЗ.
21. Да спазва изискванията на чл. 169 от ЗУТ.
8. Забрана за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставянето на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.
Концесионерът няма право да преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
9. Вид и размер на гаранциите за изпълнение за задълженията по концесионния договор.
Концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
1. Гаранция за изпълнение на задължението на концесионера за извършване на годишното концесионно плащане по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора е в размер на едно годишно концесионно плащане. Внася се при подписване на договора. Внесената гаранция за участие в процедурата - депозит се счита за задатък към тази гаранция. Един екземпляр от платежното нареждане се представя в община град Добрич.
10. Условия за извършване на концесионното плащане, включително:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - дължи се при условията на т. 9.2 от настоящото решение.
2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията - 4 700 лв. се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКП1 = освобождава се от заплащане; т.е. гратисен период.
За 2-та година по договора - ГКП2 = 4 700 лева;
За 3-та година по договора - ГКП3 = ГКП2 +(ГКП2*индекс на инфлация);
За 4-та година по договора - ГКП4= ГКП3 +(ГКП3*индекс на инфлация);
................................................................................................
За 15-та година по договора - ГКВ15= ГКВ14+(ГКВ14*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 9.2 от настоящото решение/ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
3. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършването на концесионно плащане - една година (първата година по концесионния договор).
4. Ред за плащане на годишното концесионно плащане - авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
11. Изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред.
1. В своята дейност по управлението и поддържането на обекта на концесията, концесионерът не трябва да допуска замърсяване или увреждане на околната среда.
2. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред.
12. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.
Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на община град Добрич.
13. Процедура за предоставяне на концесията.
Открита процедура.
14. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии за комплексна оценка и относителна тежест на критериите както следва:
Критерии за комплексна оценка Относителна тежест на всеки критерий
Размер на вложените за реконструкция средства 40 %
Размер на концесионното плащане 50 %
Разкрити работни места 10 %

15. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане и се плаща в сградата на община град Добрич, ет.1, „Център за услуги и информация", работно място „Каса" или се плаща по банков път.
Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, при ТБ "Общинска банка" АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на община град Добрич.
16. Възлага на Кмета на община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на настоящото решение.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 59

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост - част от градски парк "Свети Георги"- тоалетна


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗК, чл. 18 и 19 от ППЗК, открива процедура за предоставяне на концесия, със следните параметри:
1. Предмет на концесията. Концесия за строителство
2. Обект на концесията.
Обектът на концесия представлява част от имот - публична общинска собственост за изграждане със средства на концесионера на обществена тоалетна до 60 кв. м. на един етаж, съгласно дадена скица и виза, находяща се в град Добрич, УПИ І в кв. 1, по регулационен и паркоустройствен план на градски парк "Свети Георги", град Добрич. Градският парк "Свети Георги" е актуван с АПОС № 1025/10.06.99 г. Актът е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията под № 24, том 44, вх. рег. № 17790 от 29.11.2005 г., нот. дело № 9732. В тоалетната трябва да съществува поне една санитарна клетка за ползване от хора с увреждания и едно помещение за търговия с хигиенни и козметични стоки до 15 кв.м..
Концесията за строителство включва и управление и поддържане на обекта на концесия след въвеждането му в експлоатация.
За обекта на концесия са издадени следните две скици:
- Скица № 5291 от 20.03.2007 г. от Служба по кадастъра - град Добрич на поземлен имот - 72624.621.202 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК.
- Скица-извадка от действащ ПУП № С/27.01.2007 г., издадена от Община град Добрич с виза за проектиране на обществена тоалетна до 60 кв.м.

3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.
Чрез обекта на концесия може да се извършват следните дейности:
- предлагане на услуги по удовлетворяването на естествени физиологични нужди на пребиваващите в парка;
- търговия с различни видове хигиенни и козметични стоки, при запазване на предназначението му.
4. Максимален срок на концесията.
- 15 години.
5. Начална дата на концесията.
За начална дата на концесията се приема датата на подписване на концесионния договор.
6. Условия за осъществяването на концесията.
Концесията се осъществява при спазване на следните условия:
1. Концесионерът при осъществяването на предмета на договора следва да спазва законовите изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.
2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, и съобразно решението на Общински съвет град Добрич за откриване на процедура за предоставяне на концесията и договора.
3. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.
4. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси са за сметка на концесионера.
5. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица.
6. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията.
7. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията или части от него се предоставят под наем на трети лица.
9. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на концесионера следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.
7. Основни права и задължения по концесионния договор
7.1.Основни права на КОНЦЕДЕНТА:
1. Да придобие право на собственост върху построения обект, както и пълната строителна документация.
2. Да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при реда, условията и в сроковете, определени в договора;
3. Да получава при поискване всякаква информация, свързана с реализирането на предмета концесията.
4. На достъп до обекта на концесията по всяко време.
5. Да контролира изпълнението на поетите задължения от концесионера.
6. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задължения на концесионера или при нарушаване условията на концесията.
7.2.Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:
1. Да въведе концесионера във владение на частта от имота - публична общинска собственост, в който е предвидено изграждането на обекта на концесия.
2. За срока на действие на договора след изграждането на тоалетната да предостави на концесионера изключителното право на експлоатация върху обекта на концесия и да не предоставя такива права на трети лица.
3. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба.
4. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния договор.
7.3.Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА
1. Да извършва търговска дейност по предоставянето на услуги съобразно предназначението на обекта на концесията и клаузите на договора.
7.4.Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА
1. Да изгради в срок до една година от подписване на договора за предоставяне на концесия, обществена тоалетна със средства на концесионера със застроена площ до 60 кв. м. на един етаж, съгласно дадена скица и виза, находяща се в УПИ І, кв. 1 на градски парк "Св. Георги", като вложи за целта средства в размер не по-малко от 18 хил. лв. без ДДС. В тоалетната трябва да съществува поне една санитарна клетка за ползване от хора с увреждания и едно помещение за търговия с хигиенни и козметични стоки до 15 кв. м.
2. Всички дейности свързани с извършването на строителните дейности на територията, предмет на договора за предоставяне на концесия, да стават въз основа на одобрен технически проект и след издаване на строително разрешение от Община град Добрич.
3. Да осъществява дейности по управлението и поддържането на обекта на концесията след изграждането му, включително и текущи ремонти, само въз основа на одобрени технически проекти и след издаване на строителни разрешения от Община град Добрич.
4. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти.
5. Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията.
6. Да не преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
7. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.
8. Да не извършва действия, които могат да доведат до увреждане на обекта.
9. Да поставя рекламни и информационни елементи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) съгласно изискванията на "Наредба за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община град Добрич".
10. Да заплаща за своя сметка всички разходи по изграждане, текущото поддържане и експлоатацията на обекта, вкл. данъци и такси по ЗМДТ и охрана.
11. Да не изгражда прегради и да не огражда обекти в територията, предмет на концесията.
12. Да заплаща дължимите концесионни плащания. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в концесионния договор.
13. Да поддържа обекта на концесия в образцов вид за целия срок на концесията.
14. Да изпълнява План - програмата за минимално необходимите инвестиции за изграждане, поддържане и експлоатация на обекта, предложена от концесионера и съобразена с решението на Общински съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
15. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени подобрения.
16. Концесионерът ежегодно да сключва задължителните застраховки за обекта за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
17. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.
18. Да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица определени от концедента за наличието на такива, щети и повреди срокът тече от установяването.
19. Да спазва съществуващите ограничения за достъп на МПС до обекта на концесия в парка - само с пропуски, издадени по надлежния ред.
20. При възникване на нови обстоятелства, относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми концедента в срок от 7 дни след като настъпят обстоятелства по чл. 65, ал.2, т.2 от ЗК / данни за търговската и др. регистрации на концесионера/, като представи в Общината съдебно решение и актуално удостоверение за съдебна регистрация.
21. Да спазва изискванията на стандарт ISO 14001:2004.
8. Забрана за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставянето на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители.
Концесионерът няма право да преотстъпва ползването и експлоатацията на обекта на трети лица, да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения.
9. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
Концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
1. Гаранция за изпълнение на задължението на концесионера за извършване на годишното концесионно плащане по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора е в размер на едно годишно концесионно плащане. Внася се при подписване на договора. Внесената гаранция за участие в процедурата - депозит се счита за задатък към тази гаранция. Един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община град Добрич.
10. Условия за извършване на концесионното плащане, включително:
1. Размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор - дължи се при условията на т. 9.2 от настоящото решение.
2. Размер на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията - 200 лв. се индексира /с натрупване/ всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:
За 1-та година по договора - ГКП1 = освобождава се от заплащане; т.е. гратисен период.
За 2-та година по договора - ГКП2 = 200 лева;
За 3-та година по договора - ГКП3 = ГКП2 +(ГКП2*индекс на инфлация);
За 4-та година по договора - ГКП4= ГКП3 +(ГКП3*индекс на инфлация);
................................................................................................
За 15-та година по договора - ГКП15= ГКП14+(ГКП14*индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 9.2 от настоящото решение/ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията/.
3. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършването на концесионно плащане - една година (първата година по концесионния договор).
4. Ред за плащане на годишното концесионно плащане - авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.
11. Изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред.
1. В своята дейност по изграждането на тоалетната, а след това и при нейната експлоатация концесионерът не трябва да допуска замърсяване или увреждане на околната среда.
2. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред.
12. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.
Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Добрич.
13. Процедура за предоставяне на концесията.
- Открита процедура.
14. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии за комплексна оценка и относителна тежест на критериите както следва:
Критерии за комплексна оценка Относителна тежест на всеки критерий
Размер на средствата вложени за изграждането
на обекта на концесия. 45 %
Размер на концесионното плащане 45 %
Размер на вложените средства около обекта на концесия 10 %
15. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане и се плаща в сградата на Община град Добрич, ет.1, „Център за услуги и информация", работно място „Каса" или се плаща по банков път.
Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община град Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, при ТБ "Общинска банка" АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на Община град Добрич.
16. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 59


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване на наемните отношения с наемателя на обект Кафе сладкарница и снек - бар, разположени в северната страна на Драматичен театър "Йордан Йовков" град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 3:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 237, ал. 2 от ЗЗД, дава съгласие настоящият наемател "Данекс Трейд" ЕООД на обект Кафе-сладкарница и снек - бар до Драматичен театър "Йордан Йовков"- град Добрич с площ 323 кв. м. да продължи ползването на имота при същите наемни условия, произтичащи от прекратения му договор, до приемане на решение от Общински съвет за начина на управление на имота и сключване на съответните договори. Средствата от наема да постъпват по сметка на Община град Добрич.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 2 "против", 4 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 59


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич във връзка с предстоящите местни избори


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 4:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя временно изпълняващ длъжността кмет на Община град Добрич - Иван Колев - заместник кмет "Финанси и общинска собственост", за периода - от изтичане на мандата на настоящия кмет /06.11.2007 г. вкл./ до полагане на клетва пред Общински съвет град Добрич на новоизбрания кмет, за местни избори 2007 година.

ГЛАСУВАЛИ: 33 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 59

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за даване на съгласие за съфинансиране на Проекти на Община град Добрич, с които ще се кандидатства за финансиране от Социално - инвестиционен фонд

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 5:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Подкрепя разработените от Община град Добрич проекти:
 "Възстановяване и социално адаптиране на средата за обитаване в квартал 62 на град Добрич" и
 "Изграждане на канализация и водопровод в квартал "Изгрев" на град Добрич";
2. След одобряването на Проектите по т. 1 от Социално-инвестиционен фонд - София, ще предвиди средства за съфинансиране на проектните разработки в размер на 20 на сто от одобрената стойност на всеки проект. Средствата ще се предвидят в Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2008 година.

ГЛАСУВАЛИ: 32 "за", 1 "против", 3 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 59

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищни имоти - три броя ателиета


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от НАПСПОУРЛО, реши:
1. Приема изготвените правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост:
- ателие № 1 находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет. 9;
- ателие № 2 находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет.9;
- ателие № 2 находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7711 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по ул. Отец Паисий № 33, вх. А, ет.9.
2. Продажбата на имотите по т. 1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обектите на търга:
- ателие № 1 с площ - 21,22 кв. м., балкон с площ - 4,06 кв. м. и ½ ид. части от сервизно помещение с площ 1,67 кв. м. или обща площ 26,95 кв. м. и ид. части 1,257 % от общите части на сградата и правото на строеж с площ 3,66 кв. м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.608.1850.6.164 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-645/12.04.2007 г. на началника на СК - Добрич, находящ се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет.9. За ателието има издаден акт за частна общинска собственост № 345/18.09.1997 г., вписан под № 111, том XVII, рег. № 8916 от 12.05.2005 г., нот. дело № 3795 в Служба по вписванията, схема № 6523 от 12.04.2007 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич и скица С-1952/04.07.2005 г. /актуализирана/ от Общината.
- ателие № 2 с площ - 30,20 кв. м., балкон с площ - 4,78 кв. м. и ½ ид. части от сервизно помещение с площ 1,67 кв. м. или обща площ 36,65 кв. м. и ид. части 1,767 % от общите части на сградата и правото на строеж с площ 5.15 кв. м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.608.1850.6.165 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-645/12.04.2007 г. на началника на СК - Добрич, находящ се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх.Г, ет.9. За ателието има издаден акт за частна общинска собственост № 346/18.09.1997 г., вписан под № 104, том XVII, рег. № 8909 от 12.05.2005 г., нот. дело № 3788 в Служба по вписванията, схема № 6524 от 12.04.2007 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич и скица С-1953/04.07.2005 г. /актуализирана/ от Общината.
- ателие № 2 с площ - 12,40 кв. м., балкон с площ - 5,19 кв. м. и ½ ид. части от сервизно помещение с площ - 1,66 кв. м. или обща площ - 19,25 кв. м. и ид. части 0,391 % от общите части на сградата и правото на строеж с площ 1.90 кв. м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.608.1850.2.49 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АК, изменена със заповед № КД-14-08-Д-646/12.04.2007 г. на началника на СК - Добрич, находящ се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7711 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по ул. Отец Паисий № 33, вх. А, ет.9. За ателието има издаден акт за частна общинска собственост № 342/17.09.1997 г., вписан под № 113, том XVII, рег. № 8918 от 12.05.2005 г., нот. дело № 3797 в Служба по вписванията, схема № 6526 от 12.04.2007 г. от Служба по кадастър - гр. Добрич и скица С-1951/04.07.2005 г. /актуализирана/ от Общината.
3.2. Начална тръжна цена:
- 9 100/девет хиляди и сто/ лева за ателие № 1, находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет.9, /съгласно доклада на оценителя/;
- 12 475 /дванадесет хиляди и четиристотин седемдесет и пет/ лева за ателие № 2, находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет.9, /съгласно доклада на оценителя/;
- 5 900 /пет хиляди и деветстотин/ лева за ателие № 2, находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7711 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по ул. Отец Паисий № 33, вх. А, ет.9, /съгласно доклада на оценителя/.
Цената се оферира и заплаща в левове:
- начин на плащане, еднократно, като достигнатата на търга цена трябва да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич - "Специална сметка за приходи от приватизация" IBAN - BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон град Добрич.
3.3. Стъпка на наддаване:
- 500 лева за ателие № 1 находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет.9;
- 600 лева за ателие № 2 находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7709 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по бул. Добруджа № 26, вх. Г, ет.9;
- 300 лева за ателие № 2 находящо се в УПИ I, кв. 24, пл. № 7711 по плана на ЖК „Север 1" град Добрич по ул. Отец Паисий №33, вх. А, ет. 9.
3.4. Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 на сто от началната тръжна цена за съответния имот, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - "Специална сметка за приходи от приватизация" IBAN - BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при Общинска банка АД, клон град Добрич;
- краен срок за внасяне, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България № 12, в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация -до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник".
3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14:00 ч. на 30-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на Общината, ул. България № 12, ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8. Срок за извършване на огледи на обектите на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
3.9. Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14:00 часа, в сградата на Общината, ул. България № 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава /за трите имота/ - тръжната документация, информационния меморандум и проекто-договора за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за членове в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Председател на ПК "ПССКУОС";
2. Председател на ПК "БФДП".
ГЛАСУВАЛИ по т. 3.11.: 31 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
- срок за закупуване на тръжната документация до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник";
- срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14:00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България № 12, ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство";
- срок за извършване на огледи на обектите на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация;
- място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14:00 часа, в сградата на общината, ул. България № 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на Общината назначаване на комисия за провеждане на търга, като определи за председател на същата - общински съветник и последващите, съгласно Закона, действия по изпълнението на решенията.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

 

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 59

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за осигуряване на средства за съфинансиране на проекти на "Областен диспансер за психично здраве със стационар д-р П. Станчев" ЕООД, град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие Община град Добрич да съфинансира два спечелени проекта на "Областен диспансер за психично здраве със стационар д-р П. Станчев" ЕООД, град Добрич в размер на 21 105 /двадесет и една хиляди сто и пет/ лева. Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи-Функция 9, Дейност 998 по бюджета на Община град Добрич за 2007 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 59

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за дарение на автомобил ЗИЛ 157 - подвижна ремонтна работилница

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 8:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 34 ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дарява автомобил ЗИЛ 157 - МТО АТ - лебедка с шаси № 888472, двигател № 366245, произведен през 1972 година на Дирекция "Гражданска защита" Област Добрич.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година

ПРОТОКОЛ
№ 59

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изграждане на Завод за преработка на битови отпадъци

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 9:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Утвърждава изработените от Комисията критерии, по които да степенува и класира предложенията, и технологията за механично и биологично третиране на отпадъците.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич до края на месец ноември 2007 година да огласи решението в медиите и се приемат предложения на потенциални кандидати, отговарящи на критериите и технологията.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 1 "против", 2 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 59


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за почетен гражданин на град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, удостоява със званието "Почетен гражданин на град Добрич"
Галина Дурмушлийска - народна певица, за нейния изключителен принос за популяризиране и разпространение на добруджанския песенен фолклор в страната и по света.


ГЛАСУВАЛИ: 20 "ЗА"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 59


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
11.1 Молба от Севда Сали Мустафа от град Добрич, ЖК "Балик", бл. 66, вх. Б, ап. 2 за отпускане на персонална пенсия на детето й Назлъджан Джаньоп Ридван


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 11.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Назлъджан Джаньоп Ридван.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 59/18 септември 2007 година


ПРОТОКОЛ
№ 59


от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2007 г.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
11.2 Молба от Анка Севдова Маринова от град Добрич, ул. Тунджа 33 за отпускане на персонална пенсия на детето й Гюрсел Албенов Алеков


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 59 - 11.2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КЗОО и изискванията на чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите, взе решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Гюрсел Албенов Алеков.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Мариана Чавдарова)


Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Мая Христова)

Файлове:

Последна промяна: 17:44:11, 26 Юни 2013
Свали в pdf