Търг №9/05.10.2018 г.

A A A
Петък, 21 Юли 2023

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 30-18/30.01.2018 г., 35-20/26.06.2018 г. и 36-14 от 31.07.2018 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 05.10.2018 година от 10.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

 

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1

Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.488 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

432.00

32 000.00

8 000.00

2

Урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.489 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

432.00

32 000.00

8 000.00

3

Урегулиран поземлен имот ІV, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.490 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

588.00

43 000.00

10 750.00

4

Урегулиран поземлен имот V, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.491 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

448.00

33 000.00

8 250.00

5

Урегулиран поземлен имот VІ, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.492 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

476.00

35 000.00

8 750.00

6

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 815 по плана на ЦГЧ с идентификатор 72624.626.9521 по КККР на град Добрич, отреден за обществено и делово обслужване.

13 341.00

532 100.00

133 025.00

7

Урегулиран поземлен имот ХVІ в кв. 741 по плана на жк „Изгрев“ с идентификатор 72624.613.873 по КККР на град Добрич, ул. „Роза“ №16а, отреден за жилищно строителство.

221.00

11 700.00

2 925.00

8

Урегулиран поземлен имот ХІІ в кв. 937 по плана на жк „Рилци“ с идентификатор 72624.602.884 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

1 251.00

17 900.00

4 475.00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 19.09.2018 г. до 17.00 часа на 03.10.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 04.10.2018 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 04.10.2018 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 21 Юли 2023 10:34:24
Свали в pdf