Търг №7/10.07.2018 г.

A A A
Петък, 21 Юли 2023

 

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 20-13/30.05.2017 г., 27-15/31.10.2017 г., 28-16/28.11.2017 г., 30-18/30.01.2018 г. и 34-16/29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич и Заповеди №№ 1134/04.10.2017 г. и 174/16.02.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 10.07.2018 година от 10.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ:

 

1. ПРОДАЖБA:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева /без ДДС/

Депозитна вноска /лева/

1.

Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 557 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.3201 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Дунав“, отреден за жилищно строителство.

434.00

43 000.00

4 300.00

2.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич със ЗП 89.80 кв. м, с предназначение за офис, прилежащи части: 7.64 кв. м от общ коридор и 2.539 % ид. части от общите части на сградата, находяща се на бул. „Добруджа“ №32.

89.80

98 000.00

9 800.00

3.

Урегулиран поземлен имот V, кв. 67 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.459 по КККР на град Добрич, отреден за търговия, услуги и озеленяване.

2 073.00

67 900.00

6 790.00

4.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 63 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.513 по КККР на град Добрич, отреден за търговия, услуги, паркинг и озеленяване.

9 858.00

280 700.00

28 070.00

5.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.487 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

609.00

30 800.00

3 080.00

6.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 729 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.269 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

6 555.00

279 600.00

27 960.00

7.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 727 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.270 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

5 919.00

252 480.00

25 248.00

8.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 720 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.272 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за обществено и делово обслужване.

7 359.00

329 586.00

32 959.00

9.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 731 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.275 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

4 573.00

195 060.00

19 506.00

 

2. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

по ред

Наименование и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска   /лева/

1.

Строително петно Ао със застроена площ 204.00 кв. м и разгъната застроена площ 408.00 кв. м в УПИ ІІІ в кв. 1501 по ПУП-ПРЗ на жк „Иглика“ на град Добрич, с идентификатор 72624.612.255 по КККР на град Добрич, за изграждане на обект за обществено обслужване на два етажа.

ЗП 204.00

РЗП 408.00

46 700.00

4 670.00

2.

Строително петно Бо със застроена площ 170.00 кв. м и разгъната застроена площ 340.00 кв. м в УПИ ІІІ в кв. 1501 по ПУП-ПРЗ на жк „Иглика“ на град Добрич, с идентификатор 72624.612.255 по КККР на град Добрич, за изграждане на обект за обществено обслужване на два етажа.

ЗП 170.00

РЗП 340.00

38 700.00

3 870.00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.06.2018 г. до 17.00 часа на 06.07.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 09.07.2018 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 09.07.2018 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 21 Юли 2023 10:29:20
Свали в pdf