Търг №1/05.01.2018 г.

A A A
Петък, 21 Юли 2023

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 20-13/30.05.2017 г., 21-4/27.06.2017 г., 27-5/31.10.2017 г., 27-15/31.10.2017 г., 28-16/28.11.2017 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед №1134/04.10.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 05.01.2018 година от 10.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

І. ПРОДАЖБA:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    /кв. м/

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Урегулиран поземлен имот ІХ, кв. 328 по ПУП-ПРЗ на жк „Бизнес зона” на град Добрич, находящ са на ул. „Свещеник Павел Атанасов“ с идентификатор 72624.604.1043 по КККР на град Добрич, отреден за производствена и складова дейност, ведно с построената в него едноетажна сграда (гараж) с идент. 72624.604.1043.22 по КККР на град Добрич, със ЗП 809.00 кв.м.

3 637.00

210 453.00

21 046.00

2.

Урегулиран поземлен имот Х, кв. 328 по ПУП-ПРЗ на жк „Бизнес зона” на град Добрич, находящ са на ул. „Свещеник Павел Атанасов“ с идентификатор 72624.604.1044 по КККР на град Добрич, отреден за производствена и складова дейност, ведно с построената в него едноетажна сграда (гараж) с идент. 72624.604.1044.21 по КККР на град Добрич, със ЗП 670.00 кв.м

3 985.00

346 683.00

34 669.00

3.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 324 по плана на „Бизнес зона“ с идентификатор 72624.604.1048 по КККР на град Добрич, отреден за производствени и складови дейности.

17 555.00

595 115.00

59 512.00

4.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 325 по плана на „Бизнес зона“ с идентификатор 72624.604.1049 по КККР на град Добрич, отреден за производствени и складови дейности.

21 829.00

740 000.00

74 000.00

5.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич със ЗП 89.80 кв. м, с предназначение за офис, прилежащи части: 7.64 кв. м от общ коридор и 2.539 % ид. части от общите части на сградата, находяща се на бул. „Добруджа“ №32.

89.80

98 000.00

9 800.00

6.

Урегулиран поземлен имот VІІІ-1559, кв. 1117 по плана на жк „Север 1” с идентификатор 72624.608.1559 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Иван Рилски“ №1, отреден за жилищно строителство.

194.00

22 650.00

2 265.00

7.

Урегулиран поземлен имот V, кв. 67 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.459 по КККР на град Добрич, отреден за търговия, услуги и озеленяване.

2 073.00

97 000.00

9 700.00

8.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.487 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

609.00

44 000.00

4 400.00

9.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 63 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.513 по КККР на град Добрич, отреден за търговия, услуги, паркинг и озеленяване.

9 858.00

401 000.00

40 100.00

10.

Урегулиран поземлен имот Х, кв. 2 по плана на жк „Дружба 1, 2 и 4” с идентификатор 72624.620.93 по КККР на град Добрич, отреден за паркинг.

825.00

47 400.00

4 740.00

11.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 729 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.269 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

6 555.00

279 600.00

27 960.00

12.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 727 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.270 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

5 919.00

252 480.00

25 248.00

13.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 720 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.272 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за обществено и делово обслужване.

7 359.00

329 586.00

32 959.00

14.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 731 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.275 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

4 573.00

195 060.00

19 506.00

15.

Урегулиран поземлен имот ХІ-34 в кв. 738 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.34 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за обществено и делово обслужване.

368.00

28 700.00

2 870.00

16.

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.357 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

902.00

62 900.00

6 290.00

17.

Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.358 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

903.00

62 900.00

6 290.00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 20.12.2017 г. до 17.00 часа на 03.01.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 04.01.2018 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 04.01.2018 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 21 Юли 2023 10:19:38
Свали в pdf