Постоянни комисии 2019 - 2023

A A A

НИВЕЛИН РАДИЧКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

телефон: 058/600 406

факс: 058/600 703

 0879 005 448

 0899 991 808

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“
Име, фамилия телефони
Михаел Игнатов Председател 0894 713 101
Членове:  
Велислав Даскалов 0897 878 096
Милко Пенчев 0888 580 562
Иван Иванов 0888 933 888
Стоян Люцканов 0897 984 923

 

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА”
Име, фамилия Телефони
арх. Емилия Добрева Председател 0888 403565
арх. Нежля Амди-Ганева зам.-председател 0899 688289
Членове:
Михаел Игнатов 0894 713 101
Божидар Димитров 0899 991 845
Емил Бърдаров 0886 070 859
д-р Георги Желев 0886 933 090
Детелина Николова 0898 745 273

 

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”
Име, фамилия Телефони
Галин Господинов Председател 0888 921 349
Ангел Ангелов зам.-председател 0898 348 984
Членове:
Павел Павлов 0888 428 512
Радослав Рачев 0886 404 055
Надежда Петкова 0897 272 107
д-р Желка Керанова 0888 856 161
Гинка Василева 0885 970 013

 

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА“
Име, фамилия Телефони
д-р Хасан Ефраимов Председател 0878 812 427
д-р Желка Керанова зам.-председател 0888 856 161
Членове:
д-р Ивайло Петев 0888 981 036
Кина Драгнева 0884 800180
Кемал Асан 0888 995 382
д-р Явор Милушев 0888 286 216
д-р Георги Желев 0886 933 090

 

ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ“
Име, фамилия Телефони
Невяна Люцканова Председател 0895 556 752
Членове:
Боян Саркизов 0889 945 517
Ангел Ангелов 0898 348 984
Петър Петров 0894 303 289
Камелия Койчева 0899 991 802
Кина Драгнева 0884 800180
Галин Господинов 0888 921 349

 

ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ“
Име, фамилия Телефони
Павлин Тодоров Председател 0899 855 525
Членове:
Ивайло Петров 0885 332 621
Димитър Димов 0888 863 766
Галин Иванов 0894 790 091
Радослав Рачев 0886 404 055

 

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”
Име, фамилия Телефони
Боян Саркизов Председател 0889 945 517
Кемал Асан зам.-председател 0888 995 382
Членове:
Детелина Николова 0898 745 273
Камелия Койчева 0899 991 802
д-р Хасан Ефраимов 0878 812 427
Невяна Люцканова 0895 556 752
д-р Добрин Добрев 0888 991 127

 

ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”
Име, фамилия Телефони
Ивайло Петров Председател 0885 332 621
Стоян Люцканов зам.-председател 0897 984 923
Членове:
Стефан Милев 0896 723 787
д-р Добрин Добрев 0888 991 127
Емил Бърдаров 0886 070 859
Божидар Димиров 0899 991 845
Тихомир Маринов 0882 123 866

 

ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“
Име, фамилия Телефони
Гинка Василева Председател 0885 970 013
Галин Иванов зам.-председател 0894 790 091
Членове:
Иво Пенчев 0889 232 457
Иван Иванов 0888 933 888
Герман Германов 0899 115 590
Станислав Илиев 0889 117 720
Кемал Асан 0888 995 382

 

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”
Име, фамилия Телефони
Герман Германов Председател 0899 115 590
Велислав Даскалов зам.-председател 0897 878 096
Членове:
Иво Пенчев 0889 232 457
Георги Друмев 0887 916 690
Димитър Димов 0888 863 766
Милко Пенчев 0888 580 562
арх. Емилия Добрева 0888 403 565

 

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
Име, фамилия Телефони
д-р Георги Желев Председател 0886 933 090
Петър Петров зам.-председател 0894 303 289
Членове:
Тихомир Маринов 0882 123 866
д-р Явор Милушев 0888 286 216
Георги Друмев 0887 916 690
Галин Господинов 0888 921 349
Десислава Трифонова 0888 670 466

 

ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
Име, фамилия Телефони
Павел Павлов Председател 0888 428 512
Миленка Георгиева зам.-председател 0888 816 700
Членове:
Десислава Трифонова 0888 670 466
арх. Нежля Амди-Ганева 0899 688 289
Станислав Илиев 0889 117 720
Павлин Тодоров 0899 855 525
д-р Ивайло Петев 0888 981 036

 

ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА”
Име, фамилия Телефони
Детелина Николова Председател 0898 745 273
Членове:
Иво Пенчев 0889 232 457
Стефан Милев 0896 723 787
Надежда Петкова 0897 272 107
арх. Нежля Амди-Ганева 0899 688 289
Стоян Люцканов 0897 984 923
Ангел Ангелов 0898 348 984
Миленка Георгиева 0888 816 700
Велислав Даскалов 0897 878 096