Подаване на заявление за достъп до обществена информация

A A A

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е
за достъп до обществена информацияЗаявявам желанието си да получа исканата информация по следния начин:

, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 00

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF


За контакти: [email protected]

Необходими документи:

Заявление по образец;

Срок за изпълнение - 14 дни

За да получите online информация, моля попълнете приложения формуляр.

Такси за предоставяне на информацията, съгласно Наредба № н-1 от 7 март 2022 г. издадена от министъра на финансите (Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022г.) за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, както следва:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 70 00

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF