Подаване на уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост

A A A

Необходими документи:

1. Уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, на основание чл.46, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

2. Заявление за възстановяване на внесен депозит;

3. Заявление за извършване на административно-технически услуги за прокарване на мрежи и съоръжения през имоти общинска собственост;

- Екземпляр от инвестиционния проект, съгласуван с експлоатационните дружества – за прокопавания с дължина над 100 л.м.;

- Скица, издадена от Община гр.Добрич, съгласувана с експлоатационните дружества – за прокопавания с дължина под 100 л.м.;

- Документ за внесен депозит за качество на възстановителните работи. – 45 лв./м.кв. с банково бордеро/ квитанция 

- Времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването – за трасета с дължина над 100 л.м. 

Срок за изпълнение: 7 (седем) дни

 

На основание чл.47, ал.1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда е необходимо внасяне на депозит за качество на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други. 

Депозитът се определя на база цена за квадратен метър нарушена площ в размер на 45 лв./м.кв. Стойността се определя по осреднени статистически цени и подлежи на актуализация при промяната им с над 10 %.

Депозитът се възстановява в срок от 10 работни дни след подаване на Заявление по образец, както следва :

1. при констатирано от комисия завършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано от комисия качествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в разрешението за прокопаване по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

Депозитът се задържа от Община град Добрич, както следва:

1. при констатирано от комисия незавършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано от комисия некачествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в разрешението за прокопаване по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

 

Банкова сметка за внасяне на депозита за прокопаване:

IBAN:  BG87UNCR70003325376560

„Уникредит Булбанк“ АД, клон Добрич

ул. България 3

BIC: UNCRBGSF

Таксата за издаване на разрешението и сумата за депозит могат да бъдат внесени и на работно място „Каса” в Центъра за услуги и информация.