Подаване на уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост

A A A

Необходими документи:

1. Уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, на основание чл.46, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

2. Заявление за извършване на административно-технически услуги за прокарване на мрежи и съоръжения през имоти общинска собственост;

- Екземпляр от инвестиционния проект, съгласуван с експлоатационните дружества – за прокопавания с дължина над 100 л.м.;

- Скица, издадена от Община гр.Добрич, съгласувана с експлоатационните дружества – за прокопавания с дължина под 100 л.м.;

- Документ за внесен депозит за качество на възстановителните работи. – 45 лв./м.кв. с банково бордеро/ квитанция 

- Времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването – за трасета с дължина над 100 л.м. 

Срок за изпълнение: 7 (седем) дни

таксата/ цената за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич

BIC: IABGBGSF   IBAN: BG12IABG74958400875901

Код за вид плащане: 44 80 01

 

14:35:51, 1 Април 2024