Подаване на искане и предложение за отсичане и кастрене на дървета и храсти

A A A

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е
за окастряне на клони, или отсичане на дървета

Приложение:
Списък, потвърждаващ съгласието на всички съсобственици за исканото мероприятие, с ЕГН и подпис: