Отчет за третата година от мандат 2019 г. - 2023 г.

A A A

ОТЧЕТ НА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  2019 - 2023 г.

 

Основни принципи на работа през управленския мандат:

 

 1. Върховенство на закона
 2. Етичност и диалог с гражданите
 3. Използване на всички възможности, в които Община град Добрич е допустим бенефициент, за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа  със средства от ЕСИФ и национално финансиране.
 4. Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с публични ресурси.

 

 

Основни приоритети:

 

Добрич – подреден град;

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата;

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции;

Добрич – с добри здравни и социални услуги;

Добрич – културен и фестивален център;

Добрич – с отлични възможности за спорт и активен начин на живот;

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие.

 

 

Поставените цели ще постигнем посредством:

 

 • Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства;

 

 • Ефективно управление на общинската собственост;
 • Стимулиране на доброто управление на общинските предприятия и търговски дружества;
 • Повишаване компетентността и капацитета на общинската администрация;
 • Активно партньорство с гражданите.

 

 

Добрич – подреден град

Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 • Устройствено планиране на територията, чрез създаване на нови и изменение на съществуващи Подробни устройствени планове, в полза на гражданите и бизнеса.
 • С Решение 36-20 от 28 юли 2022 г. на Общински съвет град Добрич е одобрен План за улична регулация за част от местността „Гаази баба”, ведно с Ел и ВиК схеми.

 

 • Цялостна реконструкция на пазара и прилежащите зони.
 • През 2021 г. е издадено Разрешение за строеж №97/21.05.2021 г. за „Нов облик на централен пазар град Добрич и прилежащата му територия – 3 етапа“, влязло в сила на 11.06.2021 г. Не е осигурено финансиране.
 • Нова визия на пешеходната зона в центъра и прилежащите зони. Осигуряване на благоприятна и безопасна архитектурна среда.
 • През месец август 2022 г. е публикуван открит конкурс за проект за: „ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ за развитие, благоустройство и дизайн на ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ и разработване на ИДЕЕН ПРОЕКТ за бул. „25-ти Септември”, пл. „Възраждане” и пл. „Свобода”.
 • Конкурсът цели да потърси цялостна и устойчива концепция за преосмисляне на централната градска част на град Добрич в обхвата на Зона А, а за обхвата на Зона Б - да се разработи и идеен проект.
 • На 19.12.2022 г. бяха представени резултатите от международния конкурс за нов облик на центъра на Добрич.
 • Предстои довършване на процедурата по Закона за обществените поръчки и сключване на договор за разработване на идеен проект във фази технически и работен.

 

 • Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали.

Изпълнено е изкърпване на уличната настилка в следните жилищни квартали:

 • Ж.К. „Добротица“ с обща квадратура 4 904 м2;
 • Ж.К. „Дружба“ с обща квадратура 9 151,20 м2 ;
 • Ж.К. „Балик“ с обща квадратура 5 175,24 м2 ;
 • Ж.К. „Запад“  с обща квадратура 2 360 м2 ;
 • Ж.К. „Строител“ с обща квадратура 1800 м2 ;
 • Централна градска част с обща квадратура 14 897,75 м2 ;
 • Общински път DOB 2114 свързващ гр. Добрич със с. Богдан с обща квадратура 2749,01 м2 .

Изпълнен е текущ ремонт на уличната настилка на:

 • ул. „Иван Вазов“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 3 020 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 950 м, подмяна на тротоарна настилка  с обща квадратура 1 120 м2 ;
 • ул. „Димитър Ковачев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Ружа“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 4560 м2;
 • ул. „Боряна“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 6 993,09 м2 и възстановяване на липсващи бордюри с обща дължина 92 м на обща стойност;
 • ул. „Бойчо Огнянов“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул.“Орфей“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 2 075,05 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 584 м ;
 • ул. „Русалка“ в участъка от ул. „Ясна поляна“ до бл. 49, ж.к. „Балик“ и прилежащия му паркинг включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 640 м2;
 • ул. „Теменуга“ в участъка от бл. 25, ж.к. „Балик“ до ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 1100 м2;
 • междублоковото пространство между бл. 25 и бл. 27 в кв. „Йовково“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 1900 м2, подмяна на бордюри.

Изпълнява се текущ ремонт на уличната настилка на:

 •    ул. „Любен Станчев“ включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 9 000 м2.

Изпълнен е основен ремонт на уличната настилка по:

 •   ул. „Каменица“ в участъка от ул. „Агликина поляна“ до ул. „Бойчо Огнянов“,  включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 4 698 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 900 м, подмяна на тротоарна настилка  с обща квадратура 1 200 м2  ;
 •   ул. „Бойчо Огнянов“, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Каменица“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 4 150 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 413 м;
 •   ул. „Захари Стоянов“, в участъка от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Стоян Михайловски“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 3 980,20 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 116 м, подмяна на тротоарна настилка  с обща квадратура 110 м2;
 •   ул. „Райко Цончев“ и ул. „Ален мак“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 1 964 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 683 м, подмяна на тротоарна настилка  с обща квадратура 1 300 м2.

Изпълнява се основен ремонт на уличната настилка по:

 •   ул. „Ясна поляна“ в участъка ул. „Самарско знаме“ до ул. „Агликина поляна“ и участъка продължение на изток от ул. „Агликина поляна“, ул. „Цар освободител“ в участъка от ул. „Орфей“ до ул. „Ружа“, ул. „Емона“ в участъка от ул. „Бойчо Огнянов“ до  ул. „Агликина поляна“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 25 000 м2, подмяна на бордюри и тротоарна настилка ;
 •   ул. „Генерал Колев“, в участъка ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Захари Стоянов“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 2 900 м2, подмяна на бордюри и тротоарна настилка.

Сключени са договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“:

 •   Договор № ДОП-165/07.09.2022г. за „Основен ремонт на: ул. „Каменица“, ул. „Орфей“, ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ул. „Ружа“, в участъка от ул. „Каменица“ до ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ул. „Ружа“, в участъка от ул. „Агликина поляна“ до ул. „Цар Освободител“ и участъка продължение на запад от ул. „Цар Освободител“, ул. „Горски извор“, ул. „Велико Търново“, ул. „Оборище“, ул. „Димитър Списаревски“, ул. „Вежен“, ул. „Генерал Столетов“, ул. „Загоре“  ;
 •   Договор № ДОП-153/16.08.2022г. за „Основен ремонт и рехабилитация на ул. „Капитан Андреев“ и ул. „Майор Векилски“, „Основен ремонт и рехабилитация на ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Руен.

Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците в града, Община гр. Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да поддържа хоризонталната и вертикална маркировки, положена и изградена в тази връзка. С общинското предприятие „Комуналстрой” е извършено по уличната мрежа на град Добрич:

 • Текущо поддържане на пътната маркировка;
 • Текущо поддържане на знаковото стопанство;
 • Текущо поддържане на светофарните уредби.
 • Подмяна на обикновените светофарни секции със светодиодни;
 • През 2022 г. Проект "Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич"  BG16RFOP001-1.011- 0007-C01 бяха проведени  две обществени поръчки  с предмет: "Изграждане на система за управление на обществения транспорт" на стойност 897 620.00 лв.  и  „Изграждане на интелигентна транспортна система за регулиране на трафика" на стойност 1 365 126.63 лв. Сключени са договори с изпълнители.

 

 • Разширяване на зоната за видеонаблюдение.
 • През втората половина на 2022 година, към съществуващите 47 охранителни видеокамери, бяха интегрирани нови 23 броя видеокамери:
 • 4 /четири/ броя LPR камери за трафик решения за видеонаблюдение на 4 /четири/ входно-изходни точки в града с извършване на  автоматична идентификация на регистрационни номера на МПС с водене на статистика за преминалите МПС-та
 • 18 /осемнадесет/ броя 8 MP охранителни камери на 8 /осем/ ключови кръстовища и 1 /един/ брой 4 MP охранителна камера на паметника на Деспот Добротица.

Кръстовище на паметник Деспот Добротица и на самия паметник

Кръстовище бул. 25 ти Септември и бул. Добруджа (пл. Тракийски)

Кръстовище бул. Добруджа и ул. Отец Паисий

Кръстовище ул. Хр. Ботев и ул. Дим. Ковачев

Кръстовище бул. Русия и ул. Хр. Ботев

Кръстовище ул. Калиакра и бул. Добруджа

Кръстовище ул. Дим. Ковачев и бул. Добруджа

Кръстовище ул. Батовска и ул. Никола Петков

Кръстовище бул. 25 ти Септември и ул. Простор

Кръстовище ул. Хр. Ботев и ул. Агл. Поляна

Кръстовище бул. 25 ти Септември с бул. Русия (до пожарната)

Кръстовище бул. Русия и ул. Дунав

Кръстовище бул. 3ти март и ул. Сан Стефано

Интегрирайки новите видеокамери и локации към съществуващата система за видеонаблюдение, бе осигурено видеонаблюдение и мониторинг в реално време с възможност за съхранение и ползване на видео записи и друга съпътстваща информация от наблюдението  на: двадесет ключови кръстовища, включително четирите входно-изходни артерии на града (Варна, Албена, Балчик, Силистра), уязвими зони в град Добрич като: пет паметника, детски площадки, над десет камери в централна градска част, камери на обществени паркинги и др.  

На територията на Община град Добрич към настоящия момент са изградени системи за  видеонаблюдение от 66 броя IP охранителни видеокамери и 4 броя LPR видеокамери (статистика на номера) за видеонаблюдение монтирани на 41 локации.  Ефективността и ползите от съществуващите камери е несъмнена и доказана във времето, както със своята превантивна роля, така и с тяхна помощ разкриваемостта на прояви на вандализъм и престъпления от различен характер се подобри, подпомагат за опазване на общинската собственост и обществения ред.

 

 • Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки.
 • През 2022 г. са извършвани ремонти на съществуващи детски площадки за игра на открито и демонтаж на компрометирани съоръжения.

 

 • Облагородяване на зелени пространства.
 • През 2022 г. е извършено залесяване със 300 бр. широколистни дървесни вида, 20 бр. иглолистни дървета и 100 бр. храсти. Ново улично озеленяване.
 • Жилищен блок „Добрич“-довършителни строително-монтажни работи за завършване на обекта.
 • Към м. декември 2022 г. са изпълнени всички СМР по покрива и фасадите на сградата. Доставени и монтирани са асансьорите. Извършено е присъединяване на сградата към Ел. и ВиК мрежи на града. Довършват се дейностите по полагане на финишни покрития по стени и подове, и санитарни уреди в апартаментите за обезщетения, и монтаж на интериорни врати

 

 • Ремонт на обществено значими сгради;

Извършени основни и текущи ремонти на сгради с обществено значение през 2022 г.:

 • „Текущ ремонт на административна сграда на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с административен адрес ул. Независимост №7;
 • Изграждане на сградна газова инсталация за административна сграда на МКБППМН с административен адрес ул. „Независимост“ №7 ;
 • Текущ ремонт на тоалетни за посетители и служители на 11-ти етаж в корпус 3 на административна сграда с адрес ул. "Независимост" №7 ;
 • Текущ ремонт в сградата на бивша стоматологична поликлиника с адрес гр. Добрич, ул. "Димитър Петков" №5, включващ ремонт на тоалетни на втори етаж;
 • Текущ ремонт в спортна зала Добротица, с адрес гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ №1;
 • Текущ ремонт, включващ подмяна на дограма и възстановяване на настилки в корпус 3 на административна сграда с адрес ул. „Независимост“ №7;
 • Изграждане на ограда в гробищен парк, който ще приключи през 2023 г.;
 • Изграждане на ограда в сектор тревопасни в ЦЗПЖ Добрич ;
 • Ремонт на помещението на спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“.

 Рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа:

 • През 2022 г. е получено финансиране за изграждане на битова канализация в кв. Рилци – II,III и  IV етапи. Процедурата по ЗОП за избор на Изпълнител за II и III етап приключи. Предстои подписването на договор за изпълнение.
 • Проект „Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“:

          Реконструирана е водопроводна мрежа с обща дължина 2 620,10 m с диаметри ф110мм и ф90мм. Тръбите са от полиетилен висока плътност за налягане 10 атмосфери. По кръстовищата на улиците са изградени линейни спирателни кранове. Монтирани са и надземни пожарни хидранти на разстояние през 150 м.

Етап I обхваща следните улици: 

 •  ул. „Петрохан“ - в участъка от ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“                  
 •  ул. „Стилиян Чилингиров“ - в участъка от ул. „Петрохан“ до ул. „Хемус“              
 • ул. „Хемус“ - в участъка от ул. „Стилиян Чилингиров“ до ул. „Чавдар войвода“       
 • ул. „Момин проход“ - в участъка от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Чавдар войвода“          
 • ул. „Чавдар войвода“ - в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Петър Берон“    
 • ул. „Владая“- в участъка от ул. „Момин проход“ до ул. „Петър Берон“    
 • ул. „Сима войвода“ - в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Петър Берон“            
 • ул. „Петър Берон“ - в участъка от ул. „Владая“ до ул. „Чавдар войвода“
 • ул. „Княз Ал. Батенберг“ - в участъка от ул. „Хемус“ до ул. „Момин проход“.             
 • „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по аварийно изместване на битова канализация в градски парк „Свети Георги“, УПИ IX, кв. 1 - от местност „Пратера“ до ПИ 72624.621.215, гр. Добрич“. Реконструирана е битова канализация с дължина 114 м.
 • Авариен ремонт на улична канализация по ул. „Детелина“ с дължина 12 м, гр. Добрич“.
 • Авариен ремонт на канализация ДКЦ 2, гр. Добрич“ и
 • Авариен ремонт на водопровод по ул. „Генерал Колев“, гр. Добрич“
 • Аварийна подмяна на СКО за имот на адрес ул. „Горчиви чешми“ №6
 • Аварийна подмяна на СКО за имот на адрес ул. „Цар Петър“ №24, вх. В
 • Авариен ремонт на СКО по ул. „Климент Охридски“ №25“.
 • Изготвени са инвестиционни проекти за:
 • „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ген. Колев“ в участъка по бул. „3-ти март“ до ул. „Захари Стоянов“ с  дължина L = 120 m, гр. Добрич;
 • „Реконструкция на уличен водопровод по ул. Вардар: в участъка от бул. Русия“ до ул. „Никола Петков“ с дължина L=490 m, гр. Добрич;
 • „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Любен Каравелов“ в участъка от бул. „3-ти Март“ до ул. „Сан Стефано“ с дължина L=175m , гр. Добрич“;
 • „Реконструкция на главен водопровод по ул. „Сан Стефано“ до  корекцията на река Добричка с диаметър 600 мм и дължина L=200m, град Добрич“.
 • Повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на територията на града:
 • Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата в Община град Добрич се изпълнява на три етапа. През 2022 г. завърши изпълнението на Втори етап, включващ 20 сгради, които са въведени в експлоатация.
 • Одобрено е предложение и в процес на изпълнение е проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Обекта на интервенция  е Спортно училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие гр. Добрич“.
 • Одобрен и се реализира проект за Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1870 година" в град Добрич.
 • Изпълнение на проект: BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01 „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“.
 • Изпълнение на Инвестиционна концепция за енергия и климат на местните власти към Европейската инициатива European City Facility (EUCF).
 • Участие на Община град Добрич като пилотна община в проекти  EXCITE  и инициативата Европейски енергийни надгради по програма Хоризонт 2020.
 • Подмяна на отоплителни радиатори в общински административни сгради.
 • Подмяна на отоплителни радиатори, монтаж на нови помпени групи в ДЯ 4, ДЯ 5 и ДЯ 6.
 • Доставка и монтаж на омекотителна станция за котелна инсталация на ДЯ 5.
 • Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 5 газови котлона с чугунени горелки и електрическа фурна за ДЯ №4 на ул. „Вардар“, ДЯ №5 на жк. „Дружба“, ДЯ №6 на ул. „Васил Петлешков“.
 • Дом „Стари хора“ - подмяна на помпа; Изпълнение на ОП „Монтаж на електрическа инсталация и автоматика на нагнетателна механична вентилационна система в пералното помещение“.
 • Клуб на пенсионера „Димят“подмяна на котел.
 • Доставка на 2 бр. кухненски аспиратора за ДЯ №6.

 

 • Обновяване на системата за улично осветление на град Добрич:
 • През 2022 г. е изготвено обследване за енергийна ефективност на системата за улично осветление на Община град Добрич.
 • Подготвяне на проектно предложение за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, която е продължение на вече проведената открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

 • Повишаване на качеството на живот, чрез опазването на околната среда и природните ресурси:
 • Одобрен е и се реализира проект на Община град Добрич по процедура за подбор на проектни предложения по открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., проектното предложение е в сътрудничество с партньорите – Greenzone AS, Кралство Норвегия, Община Добричка и Община Крушари

 

 • Осигуряване на чистотата на територията на Община град Добрич.
 • Почистването на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич, както и извозването на битовите отпадъци се извършва от външен изпълнител, съгласно сключен договор.
 • На 01.08.2022 г. стартира работата на Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства. На площадката се приемат широк диапазон отпадъци, разделени в следните групи: обемисти домакински отпадъци и мебели – шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други;   строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в количества до 1,5 т.; хартия от бита; картон от бита; стъкла от бита; пластмаса от бита; метални отпадъци от бита; дрехи и текстилни отпадъци; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване; лекарства.
 • През месец юни се проведе ежегодната кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
 • През март 2022 година се проведе първата кампания събиране на опасни отпадъци от домакинствата;
 • Община Добрич се присъедини към Националната кампания на „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group, проведена на 17.09.2022 г.

 

 • Изграждане на втора клетка за депониране на отпадъци
 • Изграждането на втора клетка е финансирано със средства от отчисленията, заплащани за депонирането на отпадъци, съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Втора клетка за депониране на отпадъци при Регионално депо с . Стожер е въведена в експлоатация на 09.09.2022 г.

 

 • Търсене на възможността за внедряване на електробуси, което ще доведе до намаляване на вредните емисии от отработените газове, изпускани от старите и амортизирани микробуси/ автобуси;
 • През 2022 г. партньора по проекта, ЕООД " Градски транспорт",  проведе обществена поръчка на стойност  1 636 281.00 лв. за  доставка  и въвеждане  в експлоатация на   4- електробуса, две зарядни станции и маслен трансформатор.

 

 • Допълнителен ресурс за общинския приют за безстопанствени кучета, с цел справянето с проблема за овладяването на популацията на бездомните кучета, както и ще се търсят варианти за решаването на проблема с популацията на бездомните котки чрез хуманно отношение.
 • През годината със средства от общинския бюджет е изготвен инвестиционен проект за основен ремонт на покрив  и подови настилки на боксове за кучета на територията на ОПБЖ.
 • През 2022 година със средства от Общинския бюджет е извършена кастрация на 56 бр. безстопанствени котки, като следва да се отбележи, че преобладаващите са женски. След кастрацията котките биват освободени и върнати обратно по местата, от които са заловени. На заловените безстопанствени котки е извършен общ преглед на здравословното състояние, като на заболелите е приложено нужното лечение. Всички кастрирани безстопанствени котки са обезпаразитени вътрешно и външно.
 • Общият брой за 2022 г. заловени, обезпаразитени вътрешно и външно кучета е 400. Извършени са 228 кастрации, маркирани са с ушни марки 237 и с поставени микрочипове 75 нови кучета. Осиновени са 74 кучета, под надзор на граждани 2, а 171 са върнати по местообитанията им след извършаване на обезпаразитяване, маркиране и кастрация.

 

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата

Устойчивост в осигуряването на достъпно, модерно и качествено образование и гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги

 

 • Продължаване модернизацията и осъвременяването на образователната инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич:
 • Със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич са изградени огради на ДГ №17 „Първи юни“, ДГ № 23 „Звездица“ на ул. „Велико Търново“ № 2, както и на  ДГ № 27 „Славейче“ на ул. „Войнишка“ № 25;
 • Подкрепихме ДГ №12 „Щурче“, ДГ № 23 „Звездица“ и ОУ „Панайот Волов“ при кандидатстването им по Инвестиционна програма на МОН за ремонтни дейности в общинските образователни институции от системата на предучилищното и училищно образование;
 • През месец март открихме новата сграда на детска градина  № 10 „Слънчице“, изградена по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерски съвет;
 • Подпомогнахме и извършването на аварийни ремонтни дейности в ДГ № 12 „Щурче“, ОУ „Хр. Смирненски“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“;
 • Стартирахме изпълнението на дейностите по проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община Добрич“, който цели въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г. С. Раковски“ и на Центъра за подкрепа на личностно развитие – ученическо общежитие;
 • Съфинансирахме извършването на обследване за енергийна ефективност и за установяване на технически характеристики; съставянето на енергиен сертификат и на технически паспорт и изготвянето на инвестиционен проект за основен ремонт и въвеждане на енергийно-спестяващи мерки в сградите на ДГ № 23 на ул. „В. Търново“ № 2, ДГ № 27 на ул. „Войнишка“ № 25 и ДГ № 32 в ж.к. „Балик“;
 • Текущ ремонт, включващ подмяна на бордове от поцинкована ламарина  в Младежки център.

 

 • Осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около детски градини и училища:
 • В началото на всяка нова учебна година с цел опазване здравето на децата и учениците Община град Добрич обновява пешеходните пътеки в района на образователните институции

 

 • Подобряване на пропускателния режим в общинските образователни институции;
 • С цел контрол на достъпа в почти всички детски градини се монтираха домофони системи.
 • С оглед ограничаване разпространението на вирусни инфекции във всички детски градини продължава засиления пропускателен режим, както и засилен противоепидемичен филтър.

 

 • Създаване на пилотни групи в детските градини с обучение по метода Монтесори
 • Детска градина ДГ №8 „Бодра смяна“ работи със софтуерната платформа „Енвижън“, която подпомага образователния процес на децата от предучилищните групи. Платформата дава възможност за осъществяване на интерактивно обучение, в което се включват всички деца. Същата Детска градина работи и по иновативните проекти „СТЕМ – лаборатория за малки изследователи“ и „Околен свят, математика, конструиране в забавни игри и учене чрез правене“.
 • Междувременно, по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в ОУ „Стефан Караджа“ и СУ „Л. Каравелов“ бяха изградени STEM центрове, които превръщат децата и учениците от пасивни слушатели в основни участници в учебния процес, стимулират тяхното любопитството и интереса им към познанието и формират нови умения, които ще им бъдат нужни в реалния живот.

 

 • Реализация на програми, проекти и инициативи за професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците;
 • Продължихме да работим по проект „Подкрепа за успех“ за кариерно ориентиране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система, използвайки инструментариум, включващ картинен тест за ранно кариерно ориентиране на ученици V-VI клас и ситуационен въпросник за кариерно ориентиране на ученици от VII клас;
 • Чрез физически и онлайн уроци оказваме обща подкрепа по кариерно развитие на ученици, нуждаещи се от индивидуално и групово консултиране;
 • Организирахме „Празник на професиите“ по случай 1-ви юни в Градски парк „Св. Георги“;
 • Реализирахме съвместни дейности и инициативи по кариерно ориентиране с  Младежки център – Добрич , Регионална библиотека „Дора Габе“, Народно читалище „Йордан Йовков – 1872 г.“, МБАЛ – Добрич и др.;
 • Организирахме Панорама на средните училища с участието на 16 училища от град Добрич, на която кандидат-гимназистите имаха възможност да получат информация за условия и срокове за кандидатстване, класиране и записване в средните училища, профилираните и професионалните гимназии за предстоящата учебна година.
 • Организирахме кариерни събития под мотото „ПОДАЙ РЪКА НА КАРИЕРАТА ПРЕД ТЕБ“ – поредица от срещи на професионалисти в различни сфери на дейност с ученици, целящи запознаването с работната атмосфера и изисквания за конкретната професия.

 

 • Подкрепа на професионалното образование, ориентирано към изискванията на пазара на труда и възможностите за реализация на младите хора:
 • Съвместно с РУО Добрич в плана за прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023 година увеличихме броя на професионалните паралелки.
 • През 2022 г. дадохме възможност за изява на уменията на учениците от училищата в Добрич и за популяризиране на различни професии, например, възпитаници на ЕГ „Гео Милев“, Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост и средните училища „Св. Климент Охридски“ и „Димитър Талев“ се включиха с демонстрации в  Деня на Свети Спиридон Чудотворец – закрилник на занаятчиите, в АЕМО „Старият Добрич“, а ученици от ПГ по туризъм „П. К. Яворов“ участваха в организирания от Община град Добрич Фестивал на хляба.

 

 

 • Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
 • Продължихме да работим по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст:
 • определихме  дванадесет района на обхват на територията на Община град Добрич;
 • продължихме да поддържаме базата данни в Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ);
 • продължихме да изпълняваме разпоредбите на чл. 347 от ЗПУО;
 • актуализирахме Правилата за прием на ученици в първи клас, като определихме прилежащи райони на всяко училище;
 • ежегодно, до края на м. януари, предоставяме на всички общински образователни институции списък с подлежащите на задължително обучение в групи за предучилищна подготовка или в първи клас;
 • поддържаме системата за електронен прием на децата в общинските детски градини

 

 

 • Осигуряване на условия за провеждане на качествено обучение по безопасност на движението:
 • През 2022 г. на изградените в детските градини площадки за обучение по БДП организирахме обучения по безопасност на движението за формиране на начални представи за пътната среда, на умения и на култура за поведение на пътя.
 • Осъществяване на превенция на рисковете сред децата и учениците включително от бедствия и извънредни ситуации чрез реализиране на различни инициативи:
 • Организирахме Общинско ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Осигурихме участието на класирания на първо място отбор в  следващите етапи на състезанието – областен  и национален;
 • Проведохме показно занятие за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

 

 

 • Насърчаване на учениците с постижения в областта на образованието, културата и спорта чрез осъществяване на закрила с еднократно подпомагане и стипендии:
 • През 2022 г. разработихме нова Общинска програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби;
 • За постижения през 2022 г. за еднократно подпомагане одобрихме 75 деца, а за стипендии 13 деца.

 

 • Подпомагане развитието на ученическия и масовия спорт чрез организиране на спортни прояви и реализиране на проекти:
 • Създадохме организация за изготвяне на проекти за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование съгласно ПМС №46/19.03.2020 г.;
 • Организирахме общински етап на Ученическите игри по баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон  и шахмат, с участието на 913 ученици, включени в 94 отбора.
 • Подкрепихме традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите на Добруджа“,

в който взеха участие 109 ученици.

 • Организирахме провеждането на спортно събитие във връзка с отбелязване на Световния ден на ходенето – 08.10.2022 г., като определихме два маршрута за пешеходен туризъм. В проявата участваха 450 граждани и гости на Добрич.
 • Одобрен спортен календар на Община град Добрич, като на 24 спортни клуба са предоставени 761 741 лева.

 

 • Съдействие за личностно развитие на младите хора чрез създаване и реализиране на План за младежта.
 • И през този период насочихме към младите хора на Добрич част от събитията в Културния календар на града ни, а с екипа на Младежкия център работим по изпълнението на проект BGLD-1.003-001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Едновременно с това Младежкият център реализира поредица от инициативи с образователен и културен характер, като 59 неформални обучения, 17 мотивационни срещи, 5 театрални спектакъла, 17 концерта, 2 кино прожекции, 17 изложби, Програма „Еко лято“, 27 онлайн рубрики, 8 видео инициативи, 3 инсталации, 31 младежки инициативи, 2 благотворителни инициативи, 19 работилници, 2 екоакции, 2 информационни кампании, 24 клубни форми, 3 семинара и дебати, 7 музикални срещи, вечер на толерантността, 8 вечери на настолните игри, 2 младежки лагера, кулинарно състезание, 2 младежки академии, 2 координационни срещи, 6 срещи с представители от уязвими групи, 9 пътуващи фестивала на настолните игри и др.
  • За да подкрепи младите таланти Община град Добрич реализира и: Областен конкурс „Смешното в училище“, Областен конкурс за рисунка „Дигиталната трансформация“, Областен конкурс за есе, Областен конкурс „Науката на живо“, Национален конкурс за дигитална живопис и графика „Моята България“, Национален фотоконкурс „Щракни времето“, Национален конкурс за поезия „Отражения“, Европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев“.
 • За поредна година за учениците от I до IV клас през отчетния период организирахме конкурс „Мартеница ти дарявам“, в който се включиха 210 участника, както и за коледна картичка, в който 401 деца твориха на коледна тематика.
 • За шеста поредна година организирахме Областен конкурс рецитал „За да я има България“,  в който  участваха 566 деца и младежи.

 

 

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции

 

Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основана на прозрачно управление и ясни правила.

 • Подобряване състоянието на инфраструктурата в индустриалните зони:
 • И през 2022 г. продължава работата Община град Добрич по процедурата за регистрация на Индустриален парк Добрич. Той ще бъде изграден на терена на „Бившите казарми“ или така наречената Бизнес зона Добрич. Целта на Община град Добрич е да изгради работещ и привлекателен индустриален парк, който да отговоря на нуждите и стандартите на потенциални инвеститори, използвайки местния потенциал за постигане на устойчив икономически растеж и заетост.
 • Завършени са дейности по сключени договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“ по 5 обособени позиции.
 • №ДОП-236/09.12.2021 г., „Основен ремонт на улица от бул. „25-ти Септември“ до ПГВМ „Проф. Георги Павлов“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 2347,06 м2;
 • №ДОП-237/09.12.2021 г., „Основен ремонт на улица от бул. „25-ти Септември“ до „Битова техника“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 2289,39 м2;
 • №ДОП- 238/09.12.2021 г., „Основен ремонт на ул. „Генерал-майор Стефан Попов“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 4102,28 м2;
 • №ДОП-239/09.12.2021 г., „Основен ремонт на улица от ул. „Калиакра“ до „Нова бирена фабрика“, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 4374,04 м2;
 • №ДОП-240/09.12.2021 г., „Основен ремонт на улица от бул. „Никола Петков“ до бул. „Русия“ – директно трасе и зауствания, включващ ремонт на уличната настилка с обща площ 7064,63 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 745,95 м.

 

 • Осигуряване на приоритетна грижа, бързи и качествени административни услуги за инвеститорите:
 • Отдаването под наем на общински имоти е начин за поддържането им в добро състояние, осигуряване на трайни постъпления в общинския бюджет и предоставяне възможност за развитие на търговия, услуги, медицински дейности и др.
 • През 2022 година са проведени 4 /четири/ търга за отдаване под наем. Сключените договори през 2022 година са 26 /двадесет и шест/.
 • Разпореждане с имоти - Подробна информация за този вид дейност се съдържа в Публичния регистър на Община град Добрич, съставен съгласно изискванията на чл.41, ал.4 от ЗОС -  http://egateway.dobrich.bg:8080/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV

 

 • Продължаване на политиката за равни условия за всички фирми при участието им в обществени поръчки в общината:
 • За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са обявени 39 броя обществени поръчки.
 • Възложени са дейности по строителство, доставки и услуги чрез 208 броя сключени договора.

 

 • Разработване и прилагане на Общински план за развитие и ИПГВР за периода 2021-2027 г., в който ще бъдат заложени по – високи изисквания за гражданско участие в процеса на стратегическо планиране и изпълнение.
 • В изпълнение е  План за интегрирано развитие на Община  (ПИРО) град Добрич за периода 2021 – 2027 г. Той определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети и е със седем годишен период за изпълнение. Като ежегодно пред ОбС град Добрич се отчита изпълнението му.

 

 

Добрич – с добри здравни и социални услуги

Осигуряване на устойчивост в развитието на предлаганите в Община град Добрич социални услуги.

 • Извършване на ситуационен анализ на социалните услуги в Община Добрич 2016 – 2020 г:
  • Във връзка с изготвяне на Националната карта на социалните услуги и в изпълнение разпоредбите на чл.113, ал.2 от Закона за социалните услуги, през 2022 г. изготвихме и представихме в АСП Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общината.

 

 • Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в съществуващите социални услуги в Община град Добрич:
 • През отчетния период продължихме да предоставяме 8 социални услуги за деца /държавно-делегирана дейности/ с общ капацитет 198 деца и 10 социални услуги /държавно-делегирана дейности/ за пълнолетни лица с общ капацитет 327 лица. Като местна дейност предоставяме социалната услуга Домашен социален патронаж с капацитет 400 лица.
 • Стартирахме и реформирането на Дом за стари хора. Съгласно § 35 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги, в срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за неговото реформиране с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в над трудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
  • В изпълнение на тези разпоредби през 2022 г. изготвихме План за реформиране на дом за стари хора, който бе приет от Общински съвет. Предвидените в плана ремонтни дейности ще бъдат финансирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“ BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“

 

 • Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги:

През 2022 г. извършихме ремонтни дейности на:

 • Текущ ремонт в комплекс за социални услуги в жк "Балик Йовково-юг" №72 включващ частичен ремонт на покрив на стойност 68 695,02лв с ДДС;
 • Текущ ремонт в комплекс за социални услуги Палитра в корпус юг, ул. „Суха река №37“ , включващ ремонт на покриви. Част от ремонта ще приключи през 2023 г.;
 • Текущ ремонт на помещения за нов пенсионерски клуб в сграда с адрес гр. Добрич, ЖК „Дружба – 3“ №58“;
 • „Текущ ремонт на комплекс за социални услуги за деца "Дъга" и преходно жилище“, с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“ №57, включващ цялостно топлоизолиране на сградата и съпътстващи дейности;
 • „Текущ ремонт на Дом за стари хора в гр. Добрич“, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Лозята“ I-ви път 2“, който ще приключи през 2023 г.
 • Ремонт на санитарно помещение за персонала и потребителите на Механизъм лична помощ в Корпус 3, 11 етаж.

 

 • Изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа”:
 • Чрез областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ продължихме да изпълняваме дейностите по проект „Приеми ме 2015“. Към настоящия момент работим с 57 семейства в Област Добрич, в които се отглеждат 32 деца. Разпределението на семействата по области е следното: Община град Добрич – 26, Община Добричка – 19, Община Балчик – 4, Община Каварна – 4, Община Тервел – 1, Община Генерал Тошево – 3. През отчетния период 12 деца са осиновени, 11 – са реинтегрирани в биологичното си семейство,  а 5 – са изведени от приемно семейство и настанени в социални услуги, резидентен тип. 

 

 • Продължаване дейността на шестте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект „За равен шанс за децата” по схема „Услуги за ранно детско развитие”:

Изпълнението на проекта продължи и през 2022 г. чрез предоставяне на услуги в следните направления:

 • повишаване родителския капацитет на 1870 родители, в т. ч. на 180 новопостъпили, относно грижата за развитие на децата;
 • здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, в т.ч. прегледи и диагностика на психомоторното развитие на 565 деца от 0 до 7 години;
 • консултиране на 180 новопостъпили в центъра семейства и 60 бъдещи и непълнолетни майки от психолог, юрист, педиатър, медицински сестри, гинеколог, акушерка и социални работници;
 • провеждане на 4089 индивидуални консултации на родители и деца от 0 до 7 години и на 388 групови консултации;
 • оказване на индивидуална педагогическа подкрепа за училище на 15 нови деца с проблеми в развитието;     
 • разработване и разпространяване на 217 образователни материали.
 • Подкрепата на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения е част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище“  по Проект „За равен шанс за децата” по схема „Услуги за ранно детско развитие“. Дейностите са свързани с предоставяне на услугите „Здравно консултиране на деца и родители“, Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски умения“ и тези, насочени към децата с увреждания и техните семейства, стартирали са през м. ноември 2016 год. и ще продължат до 30 юни 2023 год.

 

 • Изпълняване на дейностите по предоставяне на Механизма за лична помощ:
 • През 2022 г. чрез Механизма за лична помощ предоставихме подкрепа в домашна среда на 528 деца и възрастни с увреждания от 591 лични асистента.

 

 •  Подкрепа и съдействие на уязвими групи – осигуряване на достъп до услуги за бездомните:
 • През м. март 2022 г. стартирахме и изпълнението на дейностите по проект „Приют за бездомни лица и семейства“, Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, ОП РЧР 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. До края на 2022 г. чрез услугата подпомогнахме 45 лица, на които осигурихме подслон, храна и задоволяване на основните им битови потребности, съдействие за издаване на лични документи и на ЕР на ТЕЛК, за настаняване в болнично заведение или специализирана институция и др.

 

 • Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания:
 • През отчетния период по програмите „Обучение и заетост“ и „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ продължихме да осигуряваме заетост на 2 лица с увреждания.

 

 • Развиване на устойчиви партньорства в областта на социалните дейности;
 • През 2022 г. продължихме да си партнираме с Български червен кръст, Фондация „Ръка за помощ“, Фондация „Милостиво сърце“, Фондация „Св. Николай Чудотворец“, храм „Св. Троица“.
 • В областта на социалното партньорство продължихме и съвместните си проекти с най-големия в Добрич социален партньор – „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. През 2022 г. дружеството:

Финансира менторска програма Стъпка по стъпка“, чрез която доброволци ежеседмично подкрепят децата от КСУД „Дъга“, като им помагат при подготовката на учебния материал, организират спортни мероприятия, провеждат разнообразни занятия за придобиване на социални умения, участват в организацията на празници за децата и др.

Предоставяше за децата и младежите с увреждания от КСУ плодове и кисело мляко.

 

 • Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за по-добър и достоен живот:
 • През тази календарна година продължихме да финансираме поддържането на материално-техническата база на клубовете, снабдяването им с материали и извършването на текущи ремонти, както и да подкрепяме инициативи на хората от третата възраст по случай Бабинден, Трифон Зарезан и Международния ден на жената или да финансираме техни участия във фестивали в страната.
 • Извършихме ремонт на покрива на ПК „Христо Ботев“.
 • Започнахме и ремонтните дейности на помещенията в НЧ „Добрич“, в които ще разкрием нов Клуб на пенсионера.

 

 • Изпълнение на Проект „Подкрепа в дома“ по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „патронажна грижа“:
 • През месец юни 2021 г. Община град Добрич стартира дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“. Проектът включваше две направления:

Направление 1 – предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга в домашна следа за 158 потребителя;

Направление 2 – превенция на COVID-19 в социалните услуги, държавно-делегирана дейност.

Той беше на стойност 881 303,78 лв. и приключи през юни 2022 г. С допълнително споразумение дейностите по проекта бяха продължени и през следващите 6 месеца.

 • С цел продължаване предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга в домашна среда Община град Добрич разработи нов проект и на 15.12.2022 г. сключи с Министерството на труда и социалната политика Административен договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0081 „Грижа в дома в Община град Добрич“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс. Проектът е на стойност 1 715 250,66 лева, с капацитет 321 лица и срок на изпълнение 05.01.2024 г.

 

 • Изпълняване на дейностите по проект „Топъл обяд“:
 • През м. ноември 2022 г. Домашен социален патронаж започна и изпълнението на дейностите по проект Топъл обяд в Община град Добрич“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, чрез който до  30.04.2025 г. ще предоставяме топъл обяд на 115 наши съграждани.

 

 •  Стартиране на нова социална услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, финансирана по ОП РЧР:
 • През 2022 г. продължихме да работим и по проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.2019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР. По този проект оказваме подкрепа на 6 младежи без увреждания на възраст от 18 до 21 години, които до момента са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост.  В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин на живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. До настоящия момент в Наблюдавано жилище са преминали 14 младежи. Дейностите по проекта ще приключат в края на м. юни 2023 г.

 

 • Изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ и разкриване на нова социална услуга с капацитет за 15 души:
 • През 2022 г. е въведен в експлоатация с УВЕ-42/19.04.2022 г. строеж: „Реконструкция на сграда - Приют за бездомни лица и семейства“ на сграда с идентификатор 72624.623.4417.2 по кадастралната карта на град Добрич - архитектурно-строителна недвижима културна ценност от местно значение (общинска собственост), в УПИ III, кв. 101 по ПУП на ЦГЧ, с административен адрес: град Добрич, ул. „Хан Кардам“ №13.

 

Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

 • Подкрепа на иновациите и развитието на здравни заведения в Добрич с оглед предоставянето на качествени медицински услуги за гражданите;

С решение на ОС бяха отпуснати 50 000 лв. от бюджета на Община Добрич за закупуване на апаратура за МБАЛ и подкрепени инвестиционни намерения на ДКЦ, както следва:

 • „Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ ЕООД гр. Добрич ЕИК:124140855 да закупи дълготрайни материални активи – Ултразвукова медицинска апаратура – ехографска система с конвексен трансдюсер и термовидеопринтер,
 • „Диагностично-консултативен център I – Добрич“ ЕООД гр. Добрич ЕИК:124140855 да закупи дълготрайни материални активи – Физиотерапевтично оборудване, включващо:
 • Апарат за пресотерапия и лимфен дренаж;
 • Апарат за обучение в ходене и подобряване на подвижността на ставите на долните крайници – бягаща пътека;
 • Апарат за активна мобилизация на раменната става;
 • Апарат за раздвижване на глезенна става.
 • Община град Добрич да дари на Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД Двойностен интензивен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат, модел Dual Incu i, производство на фирма ATOM Medical Corporation (Япония)

 

 • Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти с цел привличането им:

През отчетния период продължихме да подпомагаме медицинските специалисти чрез Фонд „Здраве“, като възстановихме:

 • на 23 специалисти средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно;
 • на 7 човека разходите за свободен наем на жилище в размер на 200 лева;
 • на 2 специалиста разходите за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич;
 • на 11 специалисти таксите за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул;
 • на 3 специалисти по здравни грижи таксите за участие за индивидуално обучение към следдипломно обучение.

 

 • Устойчивост и развитие на финансовото подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми:
 • Оказахме финансова помощ на 8 двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

 

Предоставяне на качествено детско и училищно здравеопазване

 • Реализиране на програми в детското и училищното здравеопазване за превенция на рисково поведение и промоция на здравето:
 • Реализиране на програми в детското и училищното здравеопазване за превенция на рисково поведение и промоция на здравето;
 • В шестите класове на СУ „П. Р. Славейков“ и СУ „Св. Кл. Охридски“ проведохме кампания за борба със затлъстяване в училищна възраст.
 • В кампанията за борба с гръбначните изкривявания включихме възпитаници на четвъртите класове на ОУ „Хан Аспарух“ и ОУ „Ст. Караджа“.
 • В кампанията за борба с тютюнопушенето включихме седмокласниците от ОУ „Хр. Смирненски“ и СУ „Д. Талев“.
 • Проблемите и методите за борба с употребата на наркотични и психотропни вещества разисквахме с осмокласниците на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПМГ „И. Вазов“.
 • С възпитаниците на ДГ № 8 „Бодра смяна“ и ДГ № 10 „Слънчице“ отбелязахме Деня на здравето с викторина и спортен празник „Движението е здраве“, а учениците от ОУ „Хр. Смирненски“, ПМГ „И. Вазов“ и ЕГ „Гео Милев“ включихме в спортен турнир „Здрави и силни“.

 

 • Работа по превенция на насилието сред подрастващите чрез дейността на МКБППМН:

Съвместно с Детска педагогическа стая и органите в системата на образованието продължихме да организираме и координираме социално-превантивната дейност на територията на общината, да разработваме и реализираме програми за ограничаване действието на криминогенните фактори и да предоставяме закрила и защита на малолетни и непълнолетни.

Едновременно с това инициирахме различни прояви, свързани със свободното време на малолетните и непълнолетните, както и дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми, както следва:

 • Проведохме обучителни лекции с ученици от ОУ „Христо Ботев“ от четвърти до седми клас включително по темите „ Агресията  в училище“  и „ Закона за БППМН и дейността на МКБППМН“.
 • В рамките на общинската кампания „Бъди здрав“ организирахме различни спортни мероприятия за децата от Комплекса за социални услуги за деца "Дъга",  деца от различни училища и градини на територията на град Добрич, както и малолетни и непълнолетни, с които извършваме корекционно-възпитателна дейност. В края на мероприятията всички участници получиха награди, осигурени от комисията.
 • Обществени възпитатели и деца с възпитателен надзор включихме в „Арт терапия“ по случай християнския празник – Великден. Участниците изработиха великденска декорация за благотворителния базар, свързан с каузата за изграждане на комбинирана площадка за игра и забавления, подходяща и за деца с увреждания.
 • Почистихме и озеленихме дворните пространства на Комплекс за социални услуги „Дъга“. В дейността включихме членове и обществени възпитатели от Комисията и деца, настанени в центровете, а цветята, които засадихме, закупихме от Социалното предприятие „Чудната градина“ – Добрич, в което работят потребители на Защитени жилища, Преходно жилище и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Добрич.
 • Съвместно с Превантивно-информационен център и децата от центровете за настаняване от семеен тип – 1, 2 и 3 проведохме дискусия на тема „Не на дрогата“ и волейболен турнир под наслов „Спорта срещу дрогата“ по повод Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици;
 • Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор включихме в изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”, в рамките на която организирахме посещения в: Художествената галерия, Центъра за защита на природата и животните, Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Първо РУП гр. Добрич, Регионален исторически музей – Добрич и др. Проведохме също така обучителни модули в РЗИ и МКБППМН, както и различни спортни и развлекателни мероприятия;
 • Членове, обществени възпитатели и деца участваха и в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето“, организирана от Община град Добрич;
 • По програма „Работата на полицията в училищата” проведохме обучителни модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и грижата, която те оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.

 

 • Разширяване на училищно базирани програми за превенция на употреба на наркотични вещества:
 • Продължихме да работим по Общинска програма „Рисково поведение в ранното образование І-V клас” и проведохме работни срещи с ръководствата на училища и учители.
 • Проведохме последващо практическо обучение на педагогически специалисти по Национална програма за превенция на наркотични вещества в училищна среда 5-7 клас – „Кодово име Живот“ в рамките на 10 срещи с 49 ученически специалисти от училища на територията на общината и областта.
 • Реализирахме втори и трети етап от Национална програма за превенция употребата на наркотичните вещества в училищна среда 5-7 клас с „Кодово име: „Живот“ ” чрез 5 урочни часа в 6-ти и 7-ми клас на ОУ „Христо Ботев” и в 5-ти и 6-ти клас на ОУ „Хр. Смирненски‘‘. В рамките на програмата проведохме и родителски срещи, на които запознахме родителите с основните цели и дейности на програмата и обсъдихме с тях темите за превенция на зависимости, предизвикателства при комуникацията и навлизането на  децата им в пубертета.
 • Реализирахме Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда 8-11 клас „От връстници за връстници“. Като част от тази програма в СУ „Св. Кл. Охридски” проведохме общо 6 занятия съвместно с експерти ПИЦНВ и доброволци по програмата и родителска среща с родители на деца, участващи в програмата. През месеците март, май, ноември и декември проведохме и обучения, водени от експертите ПИЦНВ Добрич, на доброволците по Националната програма, за да може тя да продължи и през тази календарна година като част от Националната стратегия за борба с наркоманиите (2020-2024 г.), Общинската стратегия за борба с наркоманиите и работата по превенция на зависимости в училищата на територията на Община град Добрич. А през ноември и декември 2022 г. проведохме  2 срещи  с общо четири девети класа от две училища  ЕГ „Гео Милев” и СУ „Св. Кл. Охридски” за набиране на нови доброволци за работа по програмата през учебната 2022/2023 г. в двете училища.
 • С учениците доброволци от девети клас по Националната програма 8-11 клас „От връстници за връстници“ организирахме и ново креативно събитие, в рамките на което посетихме долината на Залмоксис.
 • Продължихме да изпълняваме и дългосрочните превантивно-спортни програми „Карате училище” и „Тенис училище”.
 • През месец февруари и март 2022 г. проведохме кампания по повод Световния ден за безопасен интернет, в рамките на който пътуваща изложба от плакати на тема „Как можеш да се оплетеш в мрежата” гостува в продължение на една седмица във всички училища в град Добрич. В часа на класния ръководител поговорихме с учениците за различните опасности за подрастващите в Интернет пространството, как те да се предпазват от тях и към кого могат да се обърнат за помощ.
 • По повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, проведохме велопоход с маршрут от гр. Добрич до с. Богдан под мотото „Спортът е алтернатива“, в който взеха участие над 70 деца и техните родители.
 • По повод 10 октомври – Международен ден за психично здраве, проведохме открити уроци с ученици от добричките училища по йога, народни танци, баскетбол и моделиране с глина. Участие взеха деца на възраст от втори до десети клас на ОУ „Хр. Смирненски”, ОУ „Ст. Караджа”, СУ „Л. Каравелов”, СУ „Д. Талев”, СУ „П. Р. Славейков”, СУ „Св. Кл. Охридски”. Целта на кампанията беше децата да видят как по забавен начин могат да прекарват свободното си време чрез спорт, танци и изкуство, да се разтоварват от натрупаното напрежение и да поддържат добро психическото си здраве.

 

 

 • Продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и услуги на здравните медиатори:

През отчетния период чрез Първичния здравен център продължихме да оказваме съдействие на ромското население за:

 • Достъп до административни, образователни, здравни и социални услуги.
 • Провеждане на планови имунизации и имунизационни кампании, осъществяване на профилактични прегледи.
 • Достъп до медицинска помощ, попълване на документи, консултации.
 • Промоция на здравето, в т.ч. здравно-информационни кампании, част от които проведохме съвместно с РЗИ.
 • Едновременно с това здравните медиатори участваха в обучения и семинари; в  раздаването на хранителни и санитарни пакети при дарителски инициативи или акции на БЧК и РЗИ и в обходи на кварталите съвместно с органите на МВР.

 

 • Изготвяне и реализиране на Общинска програма за закрила на детето:
 • През м. май 2022 г. разработихме Общинска програма за закрила на детето, която се изпълнява чрез предоставяне на социални услуги за деца – ДДД, и по проекти, финансирани от европейски фондове.
 • Надграждане и развитие на общинската кампания „Бъди здрав!“

През 2022 г. в рамките на кампанията:

 • обновихме Алеята на здравето в Градския парк „Св. Георги“ с нови здравни съвети и препоръки към нашите съграждани.
 • проведохме дни на отворените врати в общинските лечебни заведения, включващи прегледи със специалисти – кожни и венерически болести, УНГ, вътрешни болести, хирург, психо-социално консултиране.
 • Медицински специалисти от здравните кабинети измерваха кръвна захар, кръвно налягане  на граждани и даваха здравни съвети на пл. „Свобода“
 • Регионална библиотека „Дора Габе“ подреди витрини с библиотечни документи на здравна тематика и проведе библиотерапия с потребители на ДЦПЛУ при ЦПЗ „Д-р П. Станчев“;
 • Художествена галерия се включи с работилница за деца на тема „Изкуството и спорта“ – презентация на тема „Здрав дух в здраво тяло. Спортът в изкуството на Древна Гърция“ и работилници за въображение;
 • ПИЦ към ОСВН, МКБППМН организираха спортни, забавни игри и занимания в парк „Св. Георги“;
 • Осъществихме поход „Лъчи на здравето“, включващ три пешеходни маршрута, които завършиха със спортна и детска анимация в Центъра за защита на природата и животните.

 

 • Осигуряване на устойчивост в отглеждането и възпитанието на децата в общинските детски ясли:
 • В 22 групи в детските ясли на Добрич продължаваме да отглеждаме и възпитаваме 430 деца, а чрез Детска млечна кухня приготвяме и доставяме храна на 400 деца на възраст от 10 месеца до 3 години

 

 • Създаване на пилотни групи в детските ясли, в които да започне обучение на децата по метода Монтесори:
 • През отчетния период в детските ясли продължихме да провеждаме отделни занимания  по метода Монтесори.

 

 • Подобряване на пропускателния режим в общинските детски ясли;
 • С цел ограничаване разпространението на вирусни инфекции и запазване здравето на децата продължихме да спазваме пропускателния режим със засилен противоепидемичен филтър

 

 • Реновиране на материално-техническата база на детските ясли;

През отчетния период:

 • Подновихме част от кухненското обзавеждане на ДЯ № 4 на ул. „Вардар“, ДЯ №5 в ж.к. „Дружба I“ и ДЯ № 6 на ул. „В. Петлешков“;
 • Доставихме и монтирахме 6 бр. климатични системи в детските ясли;
 • Изградихме и монтирахме домофонна система в ДЯ № 6 на ул. „Карвуна“;
 • Ремонтирахме покривите на ДЯ № 5 „Пролет“ на ул. „Ек. Антим I“ и на ДЯ № 6 на ул. „В. Петлешков“;
 • Подменихме подовите настилки в ДЯ № 4 на ул. „Л. Каравелов“, ДЯ № 5 „Пролет“ „Ек. Антим I“ и на ДЯ № 6 на ул. „В. Петлешков“;
 • Доставихме и монтирахме омекотителна станция за котелна инсталация за ДЯ №5 „Пролет“ в  ж. к. „Дружба I“;
 • Санирахме северните фасади на ДЯ № 6 на ул. „В. Петлешков“ и ул „Карвуна“.

 

 

 • Осигуряване на устойчивост в здравословното хранене на децата в детските заведения и Детска млечна кухня:
 • И през 2022 г. продължихме да спазваме качествения състав и технологичната обработка на храната в съответствие с възрастовите особености на детския организъм, както и да актуализираме менюто в детските ясли, детските градини и Детска млечна кухня през пролетно-летния е есенно-зимния сезон.  

 

 • Организиране дейността на здравни кабинети в училища и детски градини:
 • През отчетния период продължихме да предоставяме здравни услуги в 17 кабинета в детските градини и в 22 – в държавните и общинските училища и гимназии. Извършихме ремонт и подновихме и обзавеждането в здравните кабинети в детските градини.

 

 • Обучение и супервизия на персонала в общинските детски заведения и социални услуги:
 • През 2022 г. на медицинските специалисти от детските ясли и градини проведохме обучение на тема: „Нови технологии в лечение на диабет“.

 

 

Добрич – културен и фестивален център

 

Съхраняване и социализиране на културното наследство. Грижа за културната инфраструктура

 

 • Изграждане на експозиция в къща музей „А. Будевска“:
 • Експозицията в къща музей „А. Будевска“ отвори врати на големия християнски празник Благовещение, в навечерието на Международния ден на театъра.

 

 • Подпомагане съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство;

През отчетния период:

 • Осъществихме възстановки на традиционни обреди и обичаи от народния календар /Коледа, Бабинден, Трифон Зарезан, 1 март – Баба Марта, Сирни заговезни, Лазаровден, Цветница и Великден, Едерлез, Гергьовден, Рамазан Байрам, Курбан Байрям и Архангелова задушница/;
 • Чрез образователните програми на майсторите от АЕМО „Старият Добрич“; на РИМ – Добрич /Ателие по керамика, Работилничка по калиграфия, Креативност, Късчета памет за Добруджа, Баба и внуче, Спомени край огнището и др./; на ХГ – Добрич /Работилница за въображение с тематични занимания: „Годишнини“, „Традиции“, „Българският принос в световното културно наследство“, „Големите майстори и малките художници“/ и на РБ „Дора Габе“ /“Детство мое“, „Играй и учи“ и „Различията ни обединяват“/ продължаваме да работим с децата и младите хора за тяхното неформално образование, за провокиране интереса им към нематериалното културно наследство и за формиране на нови умения;
 • Заедно с ЦИОФФ България реализирахме VІI-я Национален преглед на фолклорните ансамбли;
 • С финансовата подкрепа на Община град Добрич Фондация „Добруджа – история, традиции, култура” осъществи първото издание на Фестивала на занаятите и изкуствата в АЕМО „Стария Добрич“, а Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ и Регионален исторически музей – Добрич представиха изложбата „Български везбени мотиви от XVIII до средата на ХХ век“ със специален гост-изпълнител Елица Тодорова Трио;
 • Със съдействието на Община град Добрич Сдружение на майсторите занаятчии и Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ отбелязаха с „жива картина“ Денят на Св. Спиридон – покровител на занаятчиите;
 • Надградихме Фестивала на хляба с кулинарен шоу-спектакъл с водещ Ути Бъчваров;
 • Изработихме нови сценични костюми (носии) за ПФА „Добруджа“;
 • Продължихме традицията да осъществяваме Караул на паметта с ученици на ФСГ„Васил Левски“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЕГ „Гео Милев“;
 • Един от най-силните фактори за осъществяване на политики в областта на нематериалното културно наследство са читалищата. През 2022 година в Община град Добрич бе учредено още едно такова – Народно читалище „Палитра – 2022 г.“. В областта на нематериалното културно наследство читалищата в града ни реализираха:  Регионално културно изложение „Земята – рай за всички“, съпътствано от Кръгла маса с участието на педагози и ръководители на школи и клубове на тема „Предизвикателства в работата с надарени деца от уязвими групи/с фокус- роми/“ /НЧ „Романо дром – 2002 г.“ в колаборация с другите читалища/; „Златните ръце на добруджанката“ – изложба на гоблени, български шевици, декупаж и др. /НЧ „Йордан Йовков-1870 г.“/; „предпразнично хоро на мегдана /НЧ „Пробуда – 1939 г.“/; Среща-разговор „Свещени дни и нощи в мюсюлманския и християнския календар“ и мевлид, по случай началото на месец Рамазан /НЧ „Мевляна – 2012 г.“/; Фолклорен пъстроцвет с читалища от Добричка област /НЧ „Мевляна – 2012 г.“/; Кулинарно шоу „С гозбите на баба“ /НЧ „Пробуда – 1939 г.“/;„Да посрещнем добри гости коледари“ – коледни песни и обреди, представени от Коледарска група при Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“; Летен детски център „Млад възрожденец“ /НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“/ и др.
 • Решаване на проблемите с базата на хор „Добруджански звуци“ и на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“:
 • През 2022 г. извършихме ремонт с полагане на топлоизолация на фасадите на сградата на двете формации.

 

 • Реновиране и модернизация на Концертна зала „Добрич“ и на Огледална зала „Нели Божкова“:
 • В процес на изпълнение в проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич“ Целта е  да се насърчи участието в културния живот на гражданите,  като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение . На 10 ноември 2021 г. между Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. е сключен административен договор №BG16RFOP001-1.011-0010-C01 за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Нели Божкова“.

 

Развитие на културния календар

 • Запазване и развитие на основните принципи, на добрите практики и на  утвърдените формати в Културния календар на Община град Добрич;
 • Устойчивост в развитието на Културния календар на Община град Добрич и запазване разнообразието от културни проекти, насочени към различни целеви групи, и на събитията, които формират профила на града продължават да бележат международните конкурси и фестивали: „Сарандев“ „Фолклор без граници“, „Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика с международно участие „Константин Илиев“, Национален конкурс за рисунка дигитална живопис и графика „Моята България“, Средношколски конкурс „Възкресения“, September sun rock fest, Национален фестивал на ученическите и студентски рок-групи с участието тази година на гост-изпълнители от Украйна, областните конкурси: „За да я има България“, „Науката на живо“, „Смешното в училище в карикатури“, „Дигиталната трансформация - как ще промени живота ни?“, Пленер „Хартията – Следи и отпечатъци“ Добрич 2022.
 • Тези форуми надградихме с първите издания на Фестивала „Арт будилник. Събуди се за култура“ – Добрич 2022; Dobrich JaZz Fest и Dobrich Fest Junior.
 • През отчетния период реализирахме традиционните за Културния календар  програми по повод националния празник на Р България, 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 1 ноември – Деня на народните будители, Коледа и Нова година, както и програмите, посветени на:
  • 150 години „Класно училище в Добрич“, в рамките на която бяха осъществени: откриване на паметна плоча „150 години Класно училище в Добрич“; музейна изложба „Старото школо разказва“; Изложба на открито на Регионален исторически музей – Добрич „Там, дето знаньето живей. Към историята на първото класно училище“; връчване на годишни награди и тържествен концерт; празнично шествие;
  • 140 години от официалното именуване на град Добрич – годишнина, отбелязана с изложба на открито „Улици и спомени. 140 години от преименуването на град Добрич“;
  • 185 години от рождението и 149 години от гибелта на Васил Левски - тържествено отбелязване на 185 години от рождението на Васил Левски „Поклон пред твоето безсмъртие, Апостоле!“, Караул на паметта с ученици на ФСГ „Васил Левски“, прожекция на филма „Левски пред съда на Портата и на историята“, дигитален преглед на Тефтерчето на Левски, онлайн беседа с четене от изданието на Българознайко – „Невероятният живот на Васил Левски“, фотоизложба, посветена на 149 години от гибелта на Васил Левски, мотивационни срещи „Дела трябват, а не думи“;
   • Деня на Добрич, в рамките на който реализирахме: Военен ритуал и панихида на Военно гробище музей; Тържествено заседание на Общински съвет град Добрич; Фестивал на хляба – Кулинарен шоу-спектакъл с водещ Ути Бъчваров, Изложение на ръчно изработени тестени изделия и Експериментални работилници за деца и родители; Dobrich Fest Junior; „Арт Кауза“ – младежка инициатива; „Слънчеви деца“ – младежка инициатива; празнични концерти на Духов оркестър – Добрич, ПФА „Добруджа“ и „Здравей, Добрич!“;
 • През годината чествахме: 60 години Държавен куклен театър „Дора Габе“; 55 години Хор на учителките – Добрич; 20 години Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“; 10 години Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“; 80 години житейски път и 60 години творческа дейност – честване на народната певица Калинка Вълчева; 60 години житейски път и 40 години на сцена на Живко Желев – музикален ръководител в Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”; Александър Белчев на 70; 70-годишнината на Елка Няголова“; 60 години на Елвира Пастърмаджиева; 110 години от рождението на добричкия художник Ангел Томов; 80 години от рождението на проф. Михаил Неделчев;
 • Заедно с това реализирахме 72 концерта /фолклорни, класически, хорови, духови, поп-рок/; 28 прояви от областта на книжния сектор /литературни премиери, четения и срещи с творци/; 105 музейни и библиотечни изложби и изложби на детски рисунки, скулптура, графика и изобразително изкуство и 155 театрални спектакъла, в т.ч. и куклени;
 • За поредна година участвахме в европейските инициативи „Нощ на литературата“ и „Нощ в музея“.

 

 • Обогатяване на културния календар с нови събития и/или форми:
 • През 2022 г. реализирахме творческия проект на открито „Концерти за малчугани и великани“ с фокус децата – съпътстваща програма на Седмицата на камерната музика „Константин Илиев“.
 • По повод 149 години от гибелта на Левски заедно с Технополис – Добрич осъществихме инициативата „С лика на Левски“.
 • Обогатихме Културния календар на Добрич с: Фестивала „Арт будилник. Събуди се за култура“ – Добрич 2022; Dobrich JaZz Fest; Dobrich Fest Junior; Фестивал на занаятите и изкуствата в АЕМО „Стария Добрич“;
 • В рамките на Фестивала на хляба реализирахме Кулинарен шоу-спектакъл с водещ Ути Бъчваров.

 

 • Подобряване информационното осигуряване на Културния календар чрез социални медии и мобилни приложения:
 • Проявите от Културния календар продължихме да популяризираме както чрез традиционните комуникационни канали, така и чрез съвременните социални медии. През 2022 г. публикувахме и/или излъчвахме на живо в You Tube канали и концертите, Български камерен оркестър и на хоровите състави в града.
 • През отчетната година културният календар се разпространява и чрез Viber kanal

 

 • Разширяване участието на местната общност в създаването и реализирането на Културния календар на Община град Добрич;
 • През 2022 г. подкрепихме и включихме в Културния ни календар различни инициативи на граждани и сдружения от Добрич и страната, като: Граждански форум „Добрич в бъдеще време 7.0“ на Сдружение „Граждани +“; September Sun Rock Fest; фестивала „Събуди се за култура“ на сдружението „Арт будилник“; „Добрич джаз фест“ на Сдружение Нова Арт Проджект“; Dobrich Fest Junior на Junior Tours; благотворителната инициатива на Фондация „Искам бебе“; Националните литературни празници „Албена“, 2022 на Издателство „Захари Стоянов; Фестивала на занаятите по проект на Фондация „Добруджа – история традиции, култура“ и „Будителите в Добрич“ – концерт на смесен хор „Добрич“, финансирани от Програмата за граждански инициативи на Община град Добрич; Фотодокументална изложба на Фондация „Петко Груев Стайнов“ посветена на 125 години от рождението на композитора Петко Стайнов; концерта на Джаз Бенд „Добрич“ по повод Международния ден на джаза; фестивала „Здравей здраве“ на Венелина Бербенкова, Рок концерт „Юнска вечер“ на ТОТАЛШТЕТА, Don t feed the pigeons, Attaxic; както и множеството концерти на музикалните клубове, школи и студиа в Добрич.

 

Работа с младите хора

 • Подпомагане развитието на млади добрички творци и изпълнители:
 • През 2022 година един от приоритетите в работата ни беше подпомагане развитието на младите добрички творци чрез Програмата за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич, „Смешното в училище в карикатури“, „Науката на живо“ и „За да я има България“; националните форуми: конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“, младежкия фотоконкурс „Щракни времето“, средношколския конкурс за поезия „Възкресения” и младежкия конкурс за поезия; Европейския младежки поп рок конкурс „Сарандев“, Международния фестивал „Фолклор без граници“, Международния музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, концерта „Дарования“ – съвместно с Ротари клуб. Своята работа продължиха и множеството школи и клубове за работа с децата и младите хора в областта на изкуството, които участваха активно в културния живот на града.
 • Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвместни инициативи и образователни програми;

üПрез отчетния период продължихме да реализираме иновативната проява „Караул на паметта“, както и образователните програми на Регионален исторически музей, на РБ „Дора Габе“ и на Художествената галерия в града ни. Своята дейност продължиха и школите, клубовете и съставите, макар част от дейността им да бе ситуирана в интернет пространството.

üПрез 2022 г. заедно с СУ „Св. св. Кирил и Методий“ осъществихме поредица от инициативи, посветени на 150 години от създаването на първото класно училище в града ни – поставихме паметна плоча; на пл. „Свобода“ изнесохме празничен концерт; експонирахме на открито фотодокументална изложба; изработихме билборд и организирахме празнично шествие.

 

 • Подкрепа на младежки инициативи:
 • През 2022 г. подкрепихме и младежките инициативи September Sun Rock Fest; фестивала „Събуди се за култура“ на сдружението „Арт будилник“; „Добрич джаз фест“ на Сдружение Нова Арт Проджект“; Dobrich Fest Junior на Junior Tours; Рок концерт „Юнска вечер“ на ТОТАЛШТЕТА, Don t feed the pigeons и Attaxic; както и изявите на открито на музикалните клубове, школи и студиа в Добрич.
 • В процес на изпълнение е проект BGLD-1.003-0001 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ - ВАШЕТО ДНЕС по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Подкрепени са 45 младежки инициативи.
 • Подкрепихме чрез Програмата за развитие на туризма за 2022 г. реализацията следните събития, насочени към младите хора :.Провеждане на европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”  и  Провеждане на фестивал „September Sun” /Rock fest/.

 

Разширяване на културния обмен

 • Запазване, надграждане и развитие на утвърдените конкурсни и фестивални форми и на приемаща сцена Добрич:
 • През отчетния период осъществихме областните конкурси „Смешното в училище в карикатури“, „Науката на живо“ и „За да я има България“; Националния конкурс за рисунка, дигитална живопис и графика „Моята България“, Националния младежки фотоконкурс „Щракни времето“, Националния средношколски конкурс за поезия „Възкресения” и II Национален младежки конкурс за поезия; Европейския младежки поп рок конкурс „Сарандев“, Международния фестивал „Фолклор без граници“, Международния музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика „Константин Илиев“, пленера „Хартията – следи и отпечатъци“.
 • Като приемаща сцена реализирахме и концертите на: Йоанна Русева – цигулка и Гийом Венсан / Франция / – пиано, „Писма до Клара“ – клавирен рецитал на Мария-Десислава Стойчева, трио UnTraditional, тенора Георги Петров.
 • През изминалата година бяхме домакини и подпомогнахме и реализирането на фестивалите „Арт будилник. Събуди се за култура“, „Добрич джаз фест“, Фестивала на занаятите, September Sun Rock Fest и Dobrich Fest Junior.

 

 • Подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти:
 • През 2022 г. Български камерен оркестър – Добрич участва в Международния фестивал „Софийски музикални седмици“, Международния фестивал „Дни на камерната музика“ в Габрово и Международния фестивал Balchik Classic Days; а ПФА „Добруджа“ гостува в КК „Албена“, Нови пазар, Девня и участва в Националните празници на фолклорното изкуство в град Пазарджик.

 

 • Разширяване обмена на културен продукт чрез представяне на гостуващи прояви в Добрич:
 • В Добрич представихме и събития на много гостуващи артисти и състави, като НФА „Филип Кутев“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София, Колегиум „Осанна“, Маргарита Петкова и Добромир Банев, Камелия Кондова и Асен Масларски, Пламен Бейков и Божена Петрова, Ансамбъл КласикАрт, ДКТ „К. Величков“ – Пазарджик, Петър Чухов, Анжела Тошева, Виктор Теодосиев, Михаил Неделчев, Елка Няголова, Георги Петров, Мартин и Александър Зайранови, Стоян Караиванов, проф. Явор Конов, проф. Георги Спасов, проф. Красимир Тасков, Соня Маринова, както и гост диригентите Емил Табаков, Димитър Косев, Калина Василева, Деян Павлов, Светлана Галианова, Николета Попова, Иван Стоянов и др.
 • В града ни гостуваха и музейните изложби: „От Игнажден до Коледа“; „Изложбата на Тибет“; „РазЛИСТи класиката“; Фотодокументалната изложба „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“; Пета изложба „Изкуството и ние днес“ на куратора Дан Тудор Труйка; Изложба „Пътят…“ на Цветан Казанджиев; изложба „Текстилът в Националната художествена академия от началото до днес /1898-2020/ - преподавателите и студентите“ на НХА; изложба „Христо Явашев, почит към неговия живот и художествени проекти“ от колекцията на „Американска фондация за България“ и др.

 

 

Добрич – с възможности за спорт и активен начин на живот

 • Популяризиране календара на спортни събития в общината:
 • Спортният календар се публикува на сайта на Община Добрич

 

 • Продължаване ремонтите на спортните бази в града и спортните игрища:
 • Изпълнява се проект ,,Изграждане на комбинирана спортна площадка със специализирана спортна настилка“ в двора на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища – планирано приключване Юни 2023 г.

 

 • Търсене на възможност за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“.

Срок:2023 г.

 • Община град Добрич кандидатства два пъти за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“. Проектите не получиха одобрение поради недостатъчен брой ученици в редовна форма за съответната година предвид среден брой деца на одобрените по МОДУЛ 1 училища. Броят на ученици в Хан Аспарух в редовна форма за 2021 и 2022 е 448.

 

2021 г. – одобрени 4 проекта по МОДУЛ 1 със среден брой ученици в редовна форма 594,75

2022 г. - одобрени 2 проекта по МОДУЛ 1 със среден брой ученици в редовна форма 816

 

Одобрените проекти се финансират от Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на МОН.

 

 

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие

 • Определяне на общински съветници, които да отговарят за всеки един от кварталите на града:
 • Извършват се регулярни срещи по кварталите.

 

 • Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми на общината:
 • Участието на гражданите в процеса на вземане на решения на местната власт е не само обратна връзка в диалога с гражданите, но и реалистично приоритизиране на проблемите и възможностите за развитие. Община Добрич продължи и през 2022 година да бъде активната страна в диалога с гражданите. Кметът на Добрич и неговият екип проведоха срещи по кварталите, за да представят от първо лице свършеното до момента и това, което предстои. Допитването до гражданите и срещите са ценен ориентир при формулирането на политики за развитието на Добрич. В края на 2022 година Община Добрич чрез официалната си страница се допита до гражданите за избор на проект за новия облик на централна пешеходна зона. В Анкетата участваха над 5000 граждани, които определиха и проектът, който получи най – много гласове чрез гражданското участие. Мнението на гражданите ще бъде фактор за бъдещето на централната пешеходна зона. Продължи и работата на Община Добрич в иновативната рубрика „Виртуална приемна“ на фейсбук – страницата, която се публикува всяка седмица с възможности за отговори в седемдневен срок. Публикувани са 40 приемни и е отговорено на над 520 сигнала. Възможностите на социалните мрежи улесняват връзката с гражданите и проблемите, които поставят.

 

 

 • Подобряване начина на провеждане на обществени обсъждания:
 • Продължи и практиката за провеждане на обществени обсъждания присъствено и чрез интернет – страницата на Община Добрич. Гражданите имаха възможност да разгледат нормативните документи и да изразят мнение или становище.  През 2022 година са проведени 18 обществени обсъждания чрез интернет – страницата на Община Добрич www.dobrich.bg. Освен това в законоустановения срок са проведени и публични обсъждания на актуализации на бюджета и програмата за капиталови разходи, за които са изготвяни протоколи като неразделна част от докладните записки, представяни на редовните заседания на Общинския съвет. Екипът на Община Добрич представи и публично отчета за последните три години на управление.             

 

 • Увеличаване финансирането на Програмата за малки проекти, което да даде възможност на повече неправителствени организации да реализират свои проекти, касаещи общността;
 • През 2022 г.  са увеличени средствата за Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност  и  с Решение на общински съвет 33-2 от 26.04.2022 г.   са отпуснати 20 000  лв.  В програмата участват  общо 10 проектни предложения, които са оценявани от Комисия, включваща представители на Общински съвет гр. Добрич, общинска администрация и гражданска квота. Одобрени са 7  предложения,  свързани с главно с поощряване на активен начин на живот във всяка възраст и опознаване  и развитие на местни занаяти.

 

 • Активна работа с граждански организации и инициативни граждански групи при решаване на обществено значими проблеми.
 • През 2022 г. Община Добрич участва в годишните награди на НСОРБ с номинация за „Партньор на Общините“ в лицето на ЕСЕТЕРЕ България и Фондация „Свети Николай Чудотворец“. Партньорството между социално – отговорния бизнес, НПО и местната власт е еталон за сътрудничество и взаимопомощ. Това бе и причината ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ И Фондация „Свети Николай Чудотворец“ да бъдат отличени в годишните награди на НСОРБ.
 • Формите за гражданско участие, които Община Добрич предлага са в унисон с динамичните процеси, които касаят развитието на информационните технологии и възможностите на социалните мрежи. Екипът на Община Добрич получи  Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличието бе присъдено за постигнато високо качество на управлението в Общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление. Наградата е и признание за реализиране на добри практики при изпълнение на публичните политики в общината. Освен това Община Добрич е на една от челните позиции в Програма „Достъп до информация“, което в максимална  степен илюстрира нивото на прозрачност и публичност. Община Добрич ще продължи да бъде активната страна в диалога с гражданите и ще работи за по – голямо гражданско участие в процеса на вземане на решения.        

 

Приет с Решение №43-2 от 31.01.2023 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.