Отчет за първата година от мандат 2019 г. - 2023 г.

A A A

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2019 г. - 2023 г.

Основни принципи на работа през управленския мандат:

1.     Върховенство на закона.

2.      Етичност и диалог с гражданите.

3.      Използване на всички възможности, в които Община град Добрич е допустим бенефициент, за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ и национално финансиране.

4.      Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с публични ресурси.

Основни приоритети:

Добрич — подреден град;

Добрич - добро място за отглеждане и образование на децата;

Добрич - привлекателен за бизнес и инвестиции;

Добрич — с добри здравни и социални услуги;

Добрич — културен и фестивален център;

Добрич - с отлични възможности за спорт и активен начин на живот;

Добрич — насърчаващ активното гражданско участие.

Поставените цели ще постигнем посредством:

ü  Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства;

ü  Ефективно управление на общинската собственост;

ü  Стимулиране на доброто управление на общинските предприятия и търговски дружества;

ü  Повишаване компетентността и капацитета на общинската администрация;

ü  Активно партньорство с гражданите.

Добрич — подреден град

Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

•       Устройствено планиране на територията, чрез създаване на нови и изменение на съществуващи Подробни устройствени планове, в полза на гражданите и бизнеса - Срок: постоянен

  • През 2020 г. е възложено и изпълнено Геодезическо, кадастрално и фотограметрично заснемане на улична мрежа, във връзка с изработване на ПУР за м. „Гаази баба“ гр. Добрич. В процес на изпълнение е „Изработване на План за регулация – План за улична регулация (ПР-ПУР) на част от м. „Гаази баба“ гр. Добрич“.

•       Цялостна реконструкция на пазара и прилежащите зони  - Срок: 2021 г.

  • През 2020 г. е изработен инвестиционен проект „Нов облик на централен пазар град Добрич и прилежащата му територия“. Проектът е приет с Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията от 08.10.2020 г.

·      Подмяна на обикновените светофарни секции със светодиодни; - Срок: 2022 г.

Ø В процес на изпълнение е  проект "Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в който е заложена дейност Внедряване на интелигентна  система за управление на трафика, включваща подмяна на съществуващите светофарни секции с LED.

 

· Разширяване на зоната за видеонаблюдение  - Срок: постоянен

Ø Към декември 2020 г. има поставени 43 броя видеокамери. Задействана е процедура за поставяне на нови 4 броя камери.

· Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки. Изграждане на нови детски площадки, включително комбинирани -Срок: постоянен

Ø  Изградeни нови комбинирани детски и спортни площадки – 6 броя / в кв.44,53,54- ул. Теменуга и в кв.50 и 51 -ул. Кирил и Методий по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Ø През 2020 г. е изградена детска площадка за игра на открито, която се намира на ул. „Тимок“, на стойност 24 740,15 лв. с ДДС.

Ø В ход е процедурата за избор на изпълнител за изграждане на детска площадка по ул. „Каменица“ на стойност 56 370,00 лв. с ДДС.

 

·      Облагородяване на зелени пространства - Срок: постоянен

Ø Благоустроени зелени площи 16 080,55 кв. м по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Ø Извършено е залесяване със 100 бр. дървета от род Пауловния в зелена площ, в разделителната ивица по бул. „Добруджа“, в отсечката от бул. „Добричка епопея“ до кръговото за ЖК „Рилци. През годината са засети още 70 бр. широколистни и 15 бр. иглолистни дървета.

 

·      Реализация на дейности по благоустрояване на жилищните квартали- Срок: постоянен

Ø Благоустроени 34 006 кв. в междублокови пространства по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Ø През 2020 г. са изпълнени 8 обекта, по Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на местното население,  на обща стойност 75 731,78 лв. от общо 12 сключени споразумения.

 

•  Жилищен блок „Добрич“ - довършителни строително-монтажни работи за завършване на обекта - Срок: 2022 г.

Ø През 2020 г. започна изпълнението на довършителни СМР на обекта.

•       Ремонт на обществено значими сгради -Срок: постоянен

Ø Извършени основни и текущи ремонти на сгради с обществено значение през 2020 г.

o    „Ремонт на покрива на сградата на детски хор „Захари Медникаров“ ;

o    Подменена дограма в Детски хор „Захари Медникаров“ и Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“;

o    Частично изградена ограда в гробищния парк на град Добрич и подменена ограда в имот с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба 3“ №57;

o  Ремонтирана рампа към централен вход на Дневен център за деца с увреждания“ ;

o  Текущ ремонт на покрива на административна сграда на Община град Добрич;

o   Изготвен е инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на Огледална зала „Нели Божкова“.

o  Изготвен е инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на Концертна зала „Добрич“.

 

•       Рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа:

Ø  Приключване на дейностите по ЛОТ 1 по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич — фаза I“.

Ø  В изпълнение е  проект: Изграждане на битова канализация в кв. Рилци - етап 1 -  Срок: 2021 г. Проектът се предвижда да приключи през 2021 г. и включва изграждане на 2099,72 м канализация и 108 бр. канализационни отклонения.

 

·  Изграждане на канализация в районите, където все още няма - Срок: постоянен

Ø  С цел поддръжка на съществуващата канализационна система:

o    През 2020 г. са извършени аварийни ремонти на канализация на територията на общината, както следва: „Аварийно изместване на съществуващ събирател XVI“ отводняващ ул. „Генерал Колев“ в УПИ IV, кв. 815.

o    „Авариен ремонт на канализация по бул. „Добричка епопея“ между РШ 627072 и РШ 677069 с дължина 13м.

o    Сключен договор-рамково споразумение с предмет „Поддържане  на дъждоотводнителни канализации и битови площадкови канализации за нуждите на Община град Добрич“.

 

•       Повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на територията на града, чрез:

Ø Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

В хода на изпълнение Програмата в Община град Добрич протича паралелно на три етапа. През 2020 г. продължава изпълнението на Втори етап, който включва 20 сгради, 14 от които са въведени в експлоатация, а останалите 6 са в процес на изпълнение.

ØОбновяване на системата за улично осветление на град Добрич

o  Подадено и одобрено проектно предложение за финансиране разработването на Инвестиционна концепция за енергия и климат на местните власти към Европейската инициатива European City Facility (EUCF). Предстои подписване на грантово споразумение.

o  Разработено и подадено проектно предложение по Норвежкия грант за рехабилитация на част от системата за  улично осветление на гр. Добрич.Преминал етап административна оценка. Статус-резерва.

o  През 2020 г. на Община град Добрич участва като пилотна община в проекти  mPOWER  и PROSPECT по програма Хоризонт 2020.

Ø  Проектиране и изграждане на ново улично осветление (допълване и разширяване на системата за улично осветление на град Добрич).

o    През 2020 г. е подменено съществуващото осветление с нови LED осветители  по бул. „Трети март“ в участъка от бул. „25 Септември“ до ул. „Панайот Хитов“. 

ØЕжегодно аварийно възстановяване и поддържане на системата за улично осветление на град Добрич. - Срок: постоянен

От 01.09.2018 г. към настоящия момент дейността по поддържане на системата за улично осветление на град Добрич се поема от Общинското предприятие „Комуналстрой“.

 

•    Актуализация и изпълнение на:

Ø  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновями източници и биогорива на Община град Добрич 2020-2024;

ØОбщинска енергийна програма 2020-2024;

ØПлан за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич - 2020-2030.

Изготвени стратегически документи в областта на Енергийната политика, приети с Решение на Общински съвет №5-27/28.02.2020 г.:

1. Актуализиране на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие  „Енергийно устойчив Добрич 2030“,  във връзка с изпълнението на ангажиментите по Споразумението на Кметовете;

2. Общинска енергийна програма 2020-2024;

3. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива на Община град Добрич 2020-2024.

 

•       Повишаване на качеството на живот, чрез опазването на околната среда и природните ресурси:

ØОсигуряване на чистотата на територията на Община град Добрич.

Подадено е проектно предложение „Опазване на околната среда чрез разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN)“ по програма Опазване на околната страна и климатични промени – Приоритетна ос Кръгова икономика и управление на ресурсите. С цел подобряване на управлението на общинските  отпадъци чрез проектиране и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

ØИзграждане на втора клетка за депониране на отпадъци. В изпълнение е договор с предмет: Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо Стожер- срок септември 2021;

Ø  Търсене на възможности за финансиране на проекта за рекултивация на старото депо за битови отпадъци на град Добрич при с. Богдан. - Отправено искане за финансиране към МФ;

Ø Допълнителен ресурс за общинския приют за безстопанствени кучета, с цел справянето с проблема за овладяването на популацията на бездомните кучета, както и ще се търсят варианти за решаването на проблема с популацията на бездомните котки чрез хуманно отношение  – срок постоянен

В процес на разработване е Проект на Програма за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич, която следва да бъде съобразена с Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, на Министерство на земеделието и храните и горите.

През 2020 година със средства от Общинския бюджет е извършена кастрация на 80 бр. безстопанствени котки, като следва да се отбележи, че над 90 % от тях са женски. След кастрацията котките биват освободени и върнати обратно по местата, от които са заловени. На заловените безстопанствени котки е извършен общ преглед на здравословното състояние, като на заболелите е приложено нужното лечение. Всички кастрирани безстопанствени котки са обезпаразитени вътрешно и външно.

 

Добрич — добро място за отглеждане и образование на децата

Устойчивост в осигуряването на достъпно, модерно и качествено образование и гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги

•       Продължаване модернизацията и осъвременяването на образователната инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич - Срок: постоянен 

Ø  Финализирахме дейностите по проект „Основен ремонт (реконструкция), обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, целящ подобряване на материално-техническата база на обекти от образователната инфраструктура – ЕГ „Гео Милев, ПМГ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и ДГ № 32 „Зорница”.

Ø  Със средства по Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич изградихме огради на ДГ № 7 „Пролет“, ДГ № 26 „Звънче“ и ДГ 32„Зорница“ и монтирахме нова дограма в ДГ № 24 „Приказен свят“ и ДГ № 32. С бюджетни средства по стопански начин подготвихме детските градини за работа в условията на COVID 19.

Ø  В процес на изпълнение са два проекта „Осъвременяване на образователната инфраструктура в детски градини“ - № 10 „Слънчице“  и  № 12 „Щурче“ по  Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ към  Министерство  на образованието и науката.

•  Подобряване на пропускателния режим в общинските образователни институции - Срок: постоянен

Ø  Продължихме дейността по изграждане на нови огради на общинските детски градини. За част от тях осигурихме домофонни системи. С оглед ограничаване разпространението на COVID 19 във всички общински образователни институции въведохме нов пропускателен режим и засилен противоепидемичен филтър.

Ø Във връзка с въведените ограничителни мерки през м. ноември и м. декември 2020 г., Община град Добрич осигури функционирането на дежурна детска градина за децата на лекари и медицински лица

 

•       Реализация на програми, проекти и инициативи за професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците - Срок: постоянен

Ø Продължихме да работим по проект „Подкрепа за успех“ за кариерно ориентиране в риск от преждевременно напускане на образователната система, както и да оказваме обща подкрепа по кариерно развитие на ученици, нуждаещи се от индивидуално и групово консултиране чрез физически и онлайн уроци.

Ø Реорганизирахме дейността се и в условията на пандемия проведохме редица онлайн инициативи, като УЕБКАФЕНЕ на тема „За и против обучението в чужбина“ с гости – студенти от Добрич в България и чужбина и българи, работещи зад граница; виртуална панорама на средните училища в града ни; Академия за добри обноски с ученици от средните училища и др.

Ø С онлайн лекция на тема „Персонален бранд“ пред ученици от България и чужбина участвахме и в проект „Еразъм+“

 

•       Подкрепа на професионалното образование, ориентирано към изискванията на пазара на труда и възможностите за реализация на младите хора - Срок: постоянен

Ø Съвместно с РУО Добрич в плана за прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година увеличихме броя на професионалните паралелки

 

•       Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст - Срок: постоянен

Ø Продължихме да работим по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

Ø Определихме районите на обхват на територията на Община град Добрич;

Ø Продължихме да поддържаме базата данни в Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ);

Ø Продължихме да изпълняваме разпоредбите на чл. 347 от ЗПУО;

Ø Актуализирахме Правилата за прием на ученици в първи клас, като определихме прилежащи райони на всяко училище, както и Правилата за електронен прием на децата в общинските детски градини на територията на Община град Добрич;

Ø Ежегодно, до края на м. януари, предоставяме на всички общински образователни институции списък с подлежащите на задължително обучение в подготвителна група или в първи клас;

Ø Поддържаме системата за електронен прием на децата в общинските детски градини

 

•       Насърчаване на учениците с постижения в областта на образованието, културата и спорта чрез осъществяване на закрила с еднократно подпомагане и стипендии - Срок: постоянен

Ø През 2020 г. разработихме нова Общинска програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби

Ø За постижения през 2020 г. за еднократно подпомагане одобрихме 30 деца, а за стипендии 5 деца.

 

•       Подпомагане развитието на ученическия и масовия спорт чрез организиране на спортни прояви и реализиране на проекти - Срок: постоянен

Ø Създадохме организация за изготвяне на проекти за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование съгласно ПМС №46/19.03.2020 г.

Ø Съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности“ реализирахме Общински етап на ученическите игри за учебната 2019/2020 г., в който участваха 106 отбора с 898 състезатели.

Ø Подкрепихме и традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който взеха участие 110 ученици от Добрич, както и  98 ученици от страната.

Ø Организирахме провеждането на 22.09.2020 г. на събитие за стимулиране на активния начин на живот в рамките на кампанията на Нестле България„Живей активно 2020” – определихме 6 пешеходни маршрута в града; популяризирахме инициативата сред нашите съграждани; привлякохме доброволци;организирахме томбола и успешно преминахме изискването за участие на минимум 1 000 души.

Ø Организирахме график и извършихме раздаването на наградите на участвалите в томболата за кампанията на Нестле България„Живей активно 2020” при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, наложени във връзка  с разпространението на COVID-19.

 

•       Съдействие за личностно развитие на младите хора чрез създаване и реализиране на План за младежта - Срок: ежегоден

Ø Разработихме нов План за изпълнение на Националната стратегия за младежта. И през този период насочихме към младите хора на Добрич част от събитията в Културния календар на града ни, а с екипа на Младежкия център стартирахме изпълнението на проект BGLD-1.003-001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Едновременно с това реализирахме поредица от инициативи с образователен и културен характер, като 22 неформални обучения и беседи, 5 срещи дискусии, 6 „Вечери на настолните игри“, 5 кинопрожекции, 7 концерта, 12 изложби, 122 онлайн рубрики; Програма „Еко лято“, областен конкурс за карикатура, научен конкурс, конкурс  за есе, конкурс за дигитална живопис и графика и Европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, който тази година проведохме в онлайн формат.

Ø За поредна година, за учениците от I до IV клас организирахме станалите вече традиционни конкурси за изработване на мартеница и за коледна картичка.

 

Добрич - привлекателен за бизнес и инвестиции

Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основана на прозрачно управление и ясни правила,

•       Осигуряване на приоритетна грижа, бързи и качествени административни услуги за инвеститорите, при реализирането на плановете им за нови предприятия и откриване на работни места - Срок: постоянен

Ø Издаване на данъчни оценки, необходими на задължените лица при извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти или теглене на банков кредит за бъдещи инвестиции, във възможно най-кратки срокове, а именно извършва се бърза услуга, която според Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е до три работни дни. В много от случаите услугата се извършва в рамките на същия ден или до края на следващия;

Ø За улесняване на клиентите при необходимост да плащат данъчните си задължения извън рамките на работното време на Дирекция МДТ, както и при невъзможността да заплатят на място в дирекцията е предоставена възможност същите да се заплащат от различни градове на страната чрез внедрен интерфейс за разплащане с посредници, както с „Изи пей“ АД, „Български пощи“ ЕАД, така и с новия такъв „Фаст пей“ АД;

•       Продължаване на политиката за равни условия за всички фирми при участието им в обществени поръчки в общината -  Срок: постоянен

Ø За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са обявени 42 броя обществени поръчки.

Ø Възложени са дейности по строителство, доставки и услуги чрез 174 броя сключени договора.

Ø От 14.06.2020 г. е в сила задължението на общината да обявява и провежда всички обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). ЦАИС ЕОП представлява платформа, през която се подават електронни оферти, като разглеждането, оценката, класирането на офертите и цялата кореспонденция с участниците се извършва единствено по електронен път.

Ø Информацията за всички обществените поръчки е публична и достъпна на официалния сайт на Община град Добрич, раздел „Профил на купувача“: http://egateway.dobrich.bg/procurement/list/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f и „Профил на купувача“ към Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП): https://app.eop.bg/buyer/1161

·      Стимулиране на доброто управление на общинските предприятия и търговски дружества

Ø Приета нова Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност – в сила от 04.12. 2021г.

 

Добрич — с добри здравни и социални услуги

Осигуряване на устойчивост в развитието на предлаганите в Община град Добрич социални услуги.

•       Извършване на ситуационен анализ на социалните услуги в Община Добрич 2016 - 2020 г. -  Срок: 2020 г.

•       Планиране обхвата и вида социални услуги на територията на общината на база ситуационния анализ -  Срок: 2020 г.

•        Разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2020 - 2024 г. -  Срок: 2020 г.

Ø    Новата законова и нормативна база, приета през 2020 г., отмени разработването на горепосочените актове. Едновременно с това тя определи нови срокове и актове, както следва: Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво – срок до 01.07.2021 г.; Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на Общината – ежегодно до 30.04.2021 г. и Общински годишен план за социалните услуги до 30.04.2022 г.

 

•       Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в съществуващите социални услуги в Община град Добрич - Срок: постоянен

Ø През отчетния период продължихме да предоставяме 8 социални услуги за деца с общ капацитет 198 деца и 11 – за пълнолетни лица с общ капацитет 686 лица.

В сложната епидемиологична обстановка:

Ø Разработихме и въведохме противоепидемични мерки, които позволиха в условията на пандемия да продължим да предоставяме социални услуги на нашите съграждани, без да застрашаваме тяхното здраве;

Ø Реорганизирахме дейността на част от социалните услуги и временно предоставяхме дистанционно услугите Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция и Центровете за обществена подкрепа;

Ø Реализирахме проект към Фонд „Социална закрила“ по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип, на територията на страната от I до XII клас. В резултат на това, за 60 деца и младежи с и без увреждания, настанени в социални услуги от резидентен тип и записани от I до XII клас в училище осигурихме 6 бр. компютърни конфигурации; 27 бр. преносими компютри; 5 бр. таблети; 6 бр. мултифункционални устройства/принтери; 5 бр. рутери;

Ø в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания осигурихме условия, ресурсните учители от ЦСОП да продължат да работят на място с потребителите;

 

•       Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги - Срок: постоянен

Ø Ремонтирахме и разширихме рампата за деца с увреждания в Дневен център за деца с увреждания;

Ø Монтирахме термокамера за превенция разпространението на COVID -19 на входа на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция;

Ø Сменихме подовите настилки в занималните и трапезариите в Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;

Ø Обзаведохме и оборудвахме стая за релакс в Дневен център за деца с увреждания;

Ø  В Дома за стари хора извършихме подмяна на кухненските уреди с нови;

Ø Извършихме текущ ремонт на оградата на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2 и 3.

Ø Спечелихме и реализирахме проект за ремонт на вентилационна система в кухнята на Домашен социален патронаж и Дом стари хора по проект на фонд „Социална закрила“.

 

•       Продължаване дейността изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа” - Срок: 2021 г.

Ø Чрез областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ продължихме да изпълняваме дейностите по проект „Приеми ме 2015“. Към настоящия момент работим с 58 семейства на територията на Област Добрич, в които се отглеждат 48 деца. Разпределението на семействата по области е: Община град Добрич – 26, Община Добричка – 21, Община Балчик – 5, Община Каварна – 4, Община Тервел – 2. През отчетния период 10 деца са осиновени, а 3 – изведени от приемно семейство и настанени в социални услуги резидентен тип.

Ø На 15.12.2020 г. между Агенция за социално подпомагане и Община град Добрич бе подписано ново споразумение за удължаване дейностите по проект „Приеми ме 2015“ до  31.12.2021 г.

•       Продължаване дейността на шестте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект „За равен шанс за децата” по схема „Услуги за рано детско развитие” - Срок: 2021 г.

•       Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище” по Проект „За равен шанс за децата”, схема „Услуги за ранно детско развитие“-Срок: 2021 г.

Ø Продължихме дейността на шесте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства по Проект „За равен шанс за децата” по схема „Услуги за рано детско развитие”, като:

o  Повишихме родителския капацитет на 1680 родители, в т.ч. на 215 новопостъпили относно грижата за развитие на техните деца;

o  На 525 деца от 0 до 7 години предоставихме услугата Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията и проведохме прегледи и диагностика на психомоторното им развитие;

o  Консултирахме 334 семейства и 115 бъдещи и непълнолетни майки – всички новопостъпили през 2020 год. от психолог, юрист, педиатър, медицински сестри, гинеколог, акушерка и социални работници.

o  Проведохме 1863 индивидуални консултации с родители и деца от 0-7 години от всички специалисти в усугите и 138 групови консултации.

o  На 31 нови деца с проблеми в развитието оказахме индивидуална педагогическа подкрепа за училище;     

o  Разработихме и разпространихме 159 образователни материали.

o  На 19.11.2020 г. подписахме допълнително споразумение с МТСП за удължаване срока на изпълнение на дейностите по проект  „За равен шанс за децата” до 31.12.2021 г. и увеличаване на сумата по договора на 1 386 476,92 лв.

•       Изпълняване на дейностите по предоставяне на Механизма за лична помощ - Срок: постоянен

Ø    По Механизма за лична помощ назначихме 277 лични асистента и продължихме да помагаме на  275 деца и възрастни с увреждания.

•       Подкрепа и съдействие на уязвими групи — осигуряване на достъп до услуги за бездомните - Срок: постоянен

Ø    През зимния сезон продължаваме да оказваме подкрепа и съдействие на уязвими групи хора. На част от хората осигуряваме подслон в имот – общинска собственост, с капацитет 6 места, а други насочваме към Приюта на Фондация „Милостиво сърце“ и приюта към храм „Св. Троица“.

Ø Междувременно разработихме и депозирахме проект по ОП РЧР за разкриване на нова социална услуга  „Приют за бездомни лица и семейства“ с капацитет 15 места

•       Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания - Срок: постоянен

Ø През отчетния период по програмите „Обучение и заетост“ и „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ назначихме 4 лица с увреждане.

•       Развиване на устойчиви партньорства в областта на социалните дейности;  - Срок: постоянен

Ø През отчетния период продължихме да си партнираме с Български червен кръст, Фондация „Лумос“, Фондация „Ръка за помощ“, Фондация „Милостиво сърце“, Фондация „Св. Николай Чудотворец“, храм „Св. Троица“.

Ø В областта на бизнеса продължихме съвместните си проекти с най-големия в Добрич социален партньор – „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. С негова помощ осигурихме на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 5 компютърни конфигурации, 5 лаптопа с инсталиран софтуер и 5 рутера за дистанционното обучение на децата и ремонтирахме и оборудвахме зала за занимания и ателиета, в които децата работят по финансираната от дружеството менторска програма.

Ø От началото на COVID кризата Есетере България дари на трите ЦНСТДБУ тон и половина сертифициран дезинфектант с лавандулово масло.

 

•       Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за по-добър и достоен живот - Срок: постоянен

Ø През тази календарна година планирахме да продължим обновяването на материалната база на пенсионерските клубове, но заради временното преустановяване на дейността им в условията на извънредното положение и на извънредната ситуация осигурихме само исканото ново обзавеждане за базите на КП „Рилци“ и КП „Любимец“. Подкрепихме и традиционните инициативи на хората от третата възраст по случай Бабинден, Трифон Зарезан и Международния ден на жената.

•       Изпълнение на Проект „Подкрепа в дома“ по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата „патронажна грижа“, компонент 4 - Срок: 2021 г.

  • От 2019 г. започнахме изпълнението на дейностите по проект „Подкрепа в дома“, Процедура  „Патронажна грижа за възрастни хора над 65 години и лица с увреждания – Компонент 2“. Чрез него предоставяме интегрирана здравно-социална услуга с цел подобряване качеството на живот и социално включване. До момента в дейностите по проекта сме включили 244 наши съграждани и сме осигурили заетост на 34 домашни санитари, 4 медицински сестри, 1 социален работник, 1 психолог и 1 рехабилитатор.
  • Във връзка с превенция разпространението на COVID – 19, от м. март 2020 г. започнахме работа и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, насочена към лица с увреждания, възрастни хора над 65 години и самотни родители на деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами и лица, поставени под карантина от здравните власти. Тези наши съграждани подкрепяме, като с техни средства закупуваме и доставяме до дома хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства; заплащаме битови сметки и заявяваме и получаваме неотложни административни услуги. Към момента в проекта сме включили 224 потребители, които се обслужват от 25 лица.
  • На  14 декември 2020 г. подписахме допълнително споразумение за продължаване на дейностите по проект „Подкрепа в дома“ през 2021 г. за 158 потребители, които ще продължат да получават интегрираните социални услуги през следващите шест месеца.

 

•       Търсене на нови възможности по оперативни програми за продължаване на социалната услуга „Обществена трапезария” - Срок: 2021 г.

Ø Община град Добрич продължава да предоставя подкрепа на 150 социално слаби и уязвими групи хора с услугата „Топъл обяд“ чрез спечелен проект по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.

•       Продължава изпълнението на социална услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, финансирана по ОП РЧР - Срок: 2023 г.

Ø Стартиране на нова социална услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, финансирана по ОП РЧР.

От 01.03.2020 г., по проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.2019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР, предоставяме нова социална услуга „Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места. Тя е предназначена за младежи от 18 до 21 години без увреждания, които са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост.  В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин на живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. Към настоящия момент в Наблюдавано жилище са настанени 4-ма младежи. Дейностите по проекта ще приключат през 2023 г.

 

•       Изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ и разкриване на нова социална услуга с капацитет за 15 души -Срок: 2022 г.

Ø През м. май 2020 г. стартирахме изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“, което ще продължи до м. май 2022 г. Едновременно с това разработихме и депозирахме и проектното предложение „Приют за бездомни лица и семейства“, процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ BG05M9OP001-2.029, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, ОП РЧР, чрез който до 30.06.2023 г. ще предоставяме на 15 лица новата социална услуга. Предложението бе одобрено от УО през м. ноември 2020 г.

· Оптимизиране качеството на грижа в съществуващите социални услуги чрез разширяване спектъра на предоставяните услуги в дневните центрове и ЦНСТ - Срок: постоянен

Ø Във връзка с изпълнение на Закона за социалните услуги и Правилника към него, през декември 2020 г. предприехме дейности по стартиране на нова социална услуга, държавно-делегирана дейност – „Асистентска подкрепа“ за 47 потребители, които ще се обслужват от 14 асистента.

 

Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

·      Подкрепа на иновациите и развитието на здравни заведения в Добрич с оглед предоставянето на качествени медицински услуги загражданите - Срок: постоянен

Ø С решение на ОС през 2020 г. МБАЛ Добрич получи финансова подкрепа в размер на 50 000 лв за закупуване на апаратура и лични предпазни средства.

•       Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти с цел привличането им; Срок: постоянен

Ø През отчетния период чрез общинския фонд „Здраве“ подпомогнахме 36 медицински специалисти, като на 2-ма от тях осигурихме общински жилища; на 4-ма – възстановихме таксите за придобиване на специалност; на 23-ма поехме транспортните разходи от и до работното място, а на 13 възстановихме до 50% от месечните такси в общинските детски ясли и градини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

•       Устойчивост и развитие на финансовото подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми  - Срок: постоянен

Ø Извършихме актуализация на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич, като разширихме диапазона на финансираните дейности и удължихме периода на приемане на заявления.

Ø Подпомогнахме 4 от общо 5-те двойки, които кандидатстваха за отпускане на финансова помощ през отчетния период

 

 Предоставяне на качествено детско и училищно здравеопазване

•       Работа по превенция на насилието сред подрастващите чрез дейността на МКБППМН- Срок: постоянен

Ø Съвместно с Детска педагогическа стая и органите в системата на образованието продължихме да организираме и координираме социално-превантивната дейност на територията на общината, да разработваме и реализираме програми за ограничаване действието на криминогенните фактори и да предоставяме закрила и защита на малолетни и непълнолетни.

Ø Едновременно с това инициирахме и проведохме различни прояви и дейности, свързани със свободното време на малолетните и непълнолетните, както и дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми, както следва:

Ø Почистихме и озеленихме дворните пространства на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;

Ø В дейността се включиха членове и обществени възпитатели от комисията и деца, настанени в центровете, а цветята, които засадихме, закупихме от Социалното предприятие „Чудната градина“ – Добрич, в което работят потребители на Защитени жилища, Преходно жилище и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Добрич;

Ø Съвместно с Превантивно-информационен център проведохме дискусия на тема: „ Не на дрогата“ с децата от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 и волейболен турнир под наслов „Спорта срещу дрогата“ по повод Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици /26.06.2020 г./;

Ø По програма „Работата на полицията в училищата” проведохме обучителни модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.

 

•       Разширяване на училищно базирани програми за превенция на употреба на наркотични вещества - Срок: постоянен

Ø По Общинска Програма „Рисково поведение в ранното образование І-V клас” консултирахме 47 родители и проведохме 3 работни срещи с ръководствата на училища и учители;

Ø В рамките на Общинска Програма„Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ клас проведохме 27 урочни часове в три общински училища;

Ø Пред екипа на РУО и на общински училища от нашия град представихме  Националната програма за превенция на употреба на наркотични вещества проведохме по нея 14 урочни часа в VІІ, ХІ, Х и ХІ-те  класове на СУ „П. Р. Славейков“ и въвеждащо обучение в ОУ „Христо Ботев”в V-ти клас;

Ø Подготвихме за въвеждане и Програма за изграждане на възпитателна компетентност и подкрепа на родители К.Е Ш.? /Кой е шефът?/;

Ø Продължихме да изпълняваме и дългосрочните превантивно-спортни програми „Карате училище” и „Тенис училище”;

Ø На 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, посветихме тазгодишната кампания на ОСНВ и ПИЦ, в рамките на която реализирахме: онлайн приключенска терапия с ученици от 15 до 17 години; конкурс за есе „Доза доброта” с ученици VІІ-ХІ клас и за съчинение с разсъждение с ученици ІV-VІ клас.

Ø Проведохме и 7 мотивационни интервюта със семейства на зависими;

Ø С цел превенция на криминогенната обстановка и намаляване на ПТП осигурихме и комплекти от аерозоли и тестове за откриване на наркотични вещества за нуждите на Областна дирекция полиция град Добрич;

Ø По повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно транспортните произшествия /18 ноември/  осъществихме  прожекция на филма „Умирай лесно“ – първа и втора част и дискусия, в която взеха участие над  110 ученици  от ХІ-те класове от Професионална гимназия по ветеринарна медицина и техните преподаватели.

 

•       Продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и услуги на здравните медиатори  - Срок: постоянен

През отчетния период чрез Първичния здравен център продължихме да оказваме съдействие на ромското население за достъп до административни, образователни, здравни и социални услуги. Едновременно с това в условията на пандемия здравните медиатори изпълняваха и със следните дейности:

Ø Разлепяне на обществени места в ромските квартали и разпространяване по домовете информационни материали и брошури със съвети относно противоепидемичните мерки, препоръчани от СЗО за предпазване от инфекция с COVID 19;

Ø Посещения по домовете в кварталите с концентрация на ромско население и извършване на разяснителна кампания относно използване на лични предпазни средства с цел предотвратяване на заразяване с корона вирус;

Ø Рразясняване на начините на разпространение на вируса и симптомите на заболяването;

Ø Обясняване на алгоритъма, който трябва да се следва при съмнение за заразяване с КОВИД 19 и какви са стъпките за контакт с личен лекар или ЦСМП;

Ø Следене за спазване на карантинните мерки на поставените под карантина лица;

Ø Даване на указания за последващите действия след изтичане срока на карантината;

Ø Подаване на сигнал на горещия телефон, посочен от общината, за лица, нуждаещи се от закупуване на хранителни продукти и лекарства;

Ø Участие в раздаването на хранителни и санитарни пакети при дарителски инициативи или акции на БЧК;

Ø Осъществяване съвместно с органите на МВР на обходи на кварталите.

 

•       Подкрепа на неправителствения сектор, пациентски организации и др. при реализиране на здравни програми, проекти и инициативи- Срок: ежегоден

Ø Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка на МБАЛ Добрич, с медицински специалисти от функция „Здравеопазване“.

•  Изготвяне и реализиране на Общинска програма за закрила на детето  - Срок: 2020 г.

Ø Общинската програма за закрила на детето бе приета с Решение № 9-6 от 26 май 2020 г. и се изпълнява чрез предоставяне на социални услуги за деца – ДДД и по проекти, финансирани от европейски фондове.

•  Надграждане и развитие на общинската кампания „Бъди здрав!“ - Срок :постоянен

Ø Заради усложнената епидемиологична обстановка през 2020 г. не успяхме да реализираме кампанията „Бъди здрав!“, но обновихме Алеята на здравето в Градския парк „Св. Георги“ с нови здравни съвети и препоръки към нашите съграждани.

•  Изграждане на комбинирани детски площадки, където децата с различни заболявалия, които не могат да се движат без инвалидна количка, да се забавляват и общуват с връстниците си -  Срок :постоянен

Ø Община град Добрич се включи в конкурса за спонсорство на Нестле България „Живей Активно“, в резултат на което получихме възможността да разработим и депозираме проект за изграждане на комбинирана площадка за спорт и забавление на открито за деца с увреждания в Градски парк „Св. Георги“. Община Добрич е финалист в Националното състезание.

•  Осигуряване на устойчивост в отглеждането и възпитанието на децата в общинските детски ясли  -  Срок:постоянен

Ø В детските ясли на Добрич продължаваме да отглеждаме и възпитаваме 430 деца в 22 яслени групи, а чрез Детска млечна кухня приготвяме и доставяме храна на 400 деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

•       Създаване на пилотни групи в детските ясли, в които да започне обучение на децата по метода Монтесори - Срок: 2020 г.

Ø През отчетния период обособихме подходящи зали в сградите на трите детски ясли в града, а по Проект „Големите чудеса за малки деца“ създадохме в ДЯ Пролет в ж.к. Дружба I специална зона с модули, с които децата ежедневно провеждат комплекс от упражнения и игри, съобразени с тяхната възраст, ниво на развитие и индивидуалните им характерови и двигателни умения.

•       Подобряване на пропускателния режим в общинските детски ясли - Срок: постоянен

Ø През 2020 г. приключихме с дейностите по ремонта и подмяната на оградите на детските заведения. Едновременно с това с цел ограничаване разпространението на COVID 19 и запазване здравето на децата въведохме и нов пропускателен режим със засилен противоепидемичен филтър.

•       Реновиране на материално-техническата база на детските ясли  - Срок: постоянен

През отчетния период:

Ø Газифицирахме, ремонтирахме и оборудвахме кухненския блок на ДЯ „Пролет“ на ул. „Ек. Антим I“ №2;

Ø Монтирахме нова дограма на корпуса на административният сектор на ДЯ „Щастливо детство“ на ул. Л. Каравелов № 55;

Ø Укрепихме и ремонтирахме основите на оградата на ДЯ „Първи юни“ на ул. „В. Петлешков“ № 46.

•       Осигуряване на устойчивост в здравословното хранене на децата в детските заведения и Детска млечна кухня  - Срок: постоянен

Ø Продължихме да спазваме качествения състав и технологичната обработка на храната в съответствие с възрастовите особености на детския организъм и да актуализираме менюто в детските ясли, детските градини и Детска млечна кухня през пролетно-летния е есенно-зимния сезон

·       Организиране дейността на здравни кабинети в училища и детски градини - Срок: постоянен

Ø Продължаваме да предоставяме здравни услуги в 17 кабинета в детските градини и 22 – в държавните и общинските училища и гимназии

· Обучение и супервизия на персонала в общинските детски заведения и социални услуги  - Срок: постоянен

Ø В условията на пандемия провеждаме периодични обучения и инструктаж на служителите на общинските социални услуги и детски заведения относно противоепидемичните мерки;

Ø През м. май 2020 г. проведохме индивидуална супервизия с девойките и младежите на ЦНСТДМБУ за подготовка при напускането им на системата за грижа.

 

Добрич — културен и фестивален център

Съхраняване и социализиране на културното наследство. Грижа за културната инфраструктура

•       Осигуряване на целеви средства за консервационно-реставрационни или ремонтни дейности на недвижими културни ценности, стопанисвани от Община град Добрич или от културни институти в града  - Срок: постоянен

Ø С целеви средства обновихме паметната плоча на паметника на загиналите във Втората световна война добруджанци;

Ø По програмата на Министерството на културата „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности“ реставрирахме западната фасада на сградата на Художествена галерия – Добрич;

·       Подпомагане съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство - Срок: 2020 г.

През отчетния период:

Ø Осъществихме шест възстановки на традиционни обреди и обичаи от народния календар /Архангелова задушница, Коледа, Ромска Нова година, Бабинден, Трифон Зарезан, Сирни заговезни/;

Ø Реализирахме третото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“;

Ø Чрез образователните програми на РИМ – Добрич /Ателие по керамика, Работилничка по калиграфия, Креативност, Късчета памет за Добруджа, Баба и внуче, Спомени край огнището и др./,  на ХГ – Добрич /Работилница за въображение с тематични занимания: „Годишнини“, „Традиции“, „Българският принос в световното културно наследство“, „Големите майстори и малките художници“/ и на РБ „Дора Габе“, част от които реализирани виртуално, работихме за привличането на децата и младите хора към процесите на опазване и социализиране на нематериалното културното наследство;

Ø В областта на нематериалното културно наследство НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ и Регионалният академичен център на БАН експонираха изложбата „Църквата в Самуилова България – корени и наследство“; НЧ „Мевляна – 2012 г.“ направи възстановка на празник „Ашуре“ – Ден на толерантността, мира и разбирателството и чества 813 години от рождението на Джеляледдин Руми;  НЧ „Романо дром – 2002 г.“ организира Регионално изложение „Земята – рай за всички“; НЧ „Добрич – 2017 г.“ проведе майсторски клас по акордеон на Ангел Маринов, а НЧ „Български искрици“ представи възстановка на традиционния народен празник Еньовден;

Ø Реализирахме и проявите от Комплексната културна програма, посветена на 140 години от рождението на Йордан Йовков: Областен конкурс за есе, разказ и рисунка „С Йовковата бяла лястовица“, интерактивна игра „По стъпките на Йовков“, Гостуваща изложба живопис на Дора Куршумова „100 мига от „Старопланински легенди“, Средношколския конкурс за поезия „Възкресения“ на РИМ – Добрич; интерактивната изложба „Героите на Йовков“ на ХГ – Добрич, Национална научна конференция „(Не)познатият Йовков“, организирана от Община град Добрич и РИМ – Добрич, и тържествената церемония за връчване на Националната литературна награда  на името на Йордан Йовков и съпътстващото я отличие  за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно творчество.

•       Стимулиране участието на местната общност в процесите на управление и вземане на решения за опазването и социализирането на културното наследство на Община град Добрич чрез обществения съвет по култура, професионални и обществени дискусии, доброволчески акции и информационни кампании  - Срок: постоянен

Ø В рамките на научните форуми, посветени на 80 години от подписването на Крайовския договор и на 140 години от рождението на Йордан Йовков, проведохме дебат по въпросите за необходимостта от развитието на т.нар. военна археология и за съвременните форми за популяризиране на културното наследство на България.

 

•       Решаване на проблемите с базата на хор „Добруджански звуци“ и на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“  - Срок: 2020 г.

Ø През 2020 г. завършихме процедурите по подялба на съсобствеността със Регионалната организация във Варна на Сдружение „Организация на евреите в България „Шалом“ и ремонтирахме покрива и репетиционните зали в сградата – общинска собственост.

 

•       Реновиране и модернизация на Концертна зала „Добрич“- подадено е проектно предложение - в процес на оценка; Огледална зала „Нели Божкова“- проектното предложение е в процес на подготовка   - Срок: 2023 г.

 

Развитие на културния календар

•       Запазване и развитие на основните принципи, на добрите практики и на утвърдените формати в Културния календар на Община град Добрич -  Срок: постоянен

Въпреки сложната епидемиологична обстановка и множеството й негативни последици в областта на културата, успяхме да запазим културната инфраструктура, както и рамката на културния календар на Добрич. Наред с традиционните културни програми по повод националния празник на Р България, Деня на народните будители, Коледа и Нова година, реализирахме и програми, посветени на:

Ø 140 години от рождението на Йордан Йовков с акценти проведената Национална научна конференция „(Не)познатият Йовков“ и връчването на  Националната литературна награда „Йордан Йовков“ на Отличие за научно изследване и популяризиране на Йовковото творчество;

Ø 80 години от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България с акценти: Националната научна конференция „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“; експозиците: „Преселението“, „Граници и съдби. Добруджа 1940 година“, „Добруджа 1940 година“, онлайн представяне на краеведска  колекция от микрофиши на добруджански вестници, излизали в периода 1901-1944 г., интерактивните изложби „Добрич ликува – 25 септември“, „Добруджа зове“ и Националната ученическа конференция „80 години от възвръщането на Йовкова Добруджа към майка България“;

Ø Деня на Добрич, в рамките на който реализирахме: военен ритуал панихида, тържествено заседание на Общинския съвет на град Добрич; празничен концерт „Здравей Добрич“; откриване на обновената паметна плоча на загиналите във Втората световна война добруджанци; концерт на Представителния гвардейски духов оркестър и солистите от Представителен ансамбъл на въоръжените сили и тържествена заря проверка;

Ø С литературни салони, изложби, виртуални разходки отбелязахме и 70 години от създаването на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич;

Ø Заедно с това реализирахме 33 концерта /фолклорни, класически, хорови, духови, поп-рок; 11 прояви от областта на книжния сектор /литературни премиери, четения и срещи с творци, библиотерапии/ и 28 музейни и библиотечни изложби, изложби на детски рисунки и изобразително изкуство ;

Ø В условията на пандемия променихме формата на голяма част от проявите си, като заменихме традиционния им вариант с виртуален. В интернет пространството правехме изложби, концерти, четения, образователни програми и виртуални посещения на музейни експозиции и проведохме Европейския поп-рок конкурс „Сарандев“. Пак там по повод 24 май излъчихме видеопоздрава „Добрич и приятели“ и посланието „Учениците на Добрич“ и създадохме дигитален албум „Моят 24 май“.

 

•       Подобряване информационното осигуряване на Културния календар чрез социални медии и мобилни приложения- Срок: 2021 г.

Ø Всички събития на Община Добрич от културния календар за 2020 г. се промотираха чрез използването на възможностите на социалните мрежи. Фейсбук – страницата на Община Добрич има над 8500 последователи и това е още една възможност да се популяризират културните инициативи и културния живот на Добрич. Фейсбук страницата на Община Добрич предоставя всяка седмица културния афиш и дава възможност посетителите да изберат своето културно събитие и да се информират за него.          

•       Разширяване участието на местната общност в създаването и реализирането на Културния календар на Община град Добрич -  Срок: постоянен

През 2020 г. в Културния календар на Община град Добрич включихме и:

Ø Фестивал (не)Възможното образование  –  документални филми, работилници и дискусии на тема образование на Камен Киров;

Ø Глобален пикник „Добрич в бъдеще време 5.0“ с организатори Сдружение с нестопанска цел „Граждани в повече“, Global Dobrich, Ротари клуб – Добрич, събитието е подкрепено от Община град Добрич;

Ø Екоизложба „Място България без отпадъци“ на Сдружение BG бъди активен, Сдружение „Черноморски център за развитие“, Сдружение „Зеленият пламък“, ДоброЖънци, в партньорство с Младежки център – Добрич;

Ø Мартенска работилница и Работилница „Пирографиране“ с участието на младежи от „Чудната градина“;

Ø Детски екопразник „ЕКОРЕСТАРТ“ на „ЕКОПАК“ България;

Ø Изграждане на паметна плоча на Никола Богданов (1932 – 2013) от Инициативна група „Памет за добруджанци“;

Ø Съвместно с Фондация „Отворена длан“ експонирахме изложба „Дунав – река с много обща история“ в рамките на проект, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма „Интеррег V-A Румъния- България”;

Ø Заедно с екипа на Добруджански научен институт представихме изложбата на открито „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” на Институт за балканистика с Център по тракология при БАН;

Ø Подпомогнахме отново изданието на  September Sun Rock Fest Dobrich 2020, в което взеха участие СЕВЕРОЗАПАДНЯЦИТЕ, SHEKY, CATORGA, JENNY JO, P.I.F.,MASS CREMATION, SHADOWS  OUT OF TIME, BRUTAL`ES MASACRE`S, GWENDYDD, VENDETT

 

•       Създаване на общински фонд за дофинансиране на прояви от Културния календар на Община град Добрич  - Срок:2020 г.

Ø Изпълнението на тази дейност отложихме заради пандемията и тежките й последици върху културата, особено върху творческите индустрии.

 

Работа с младите хора

•       Подпомагане развитието на млади добрички творци и изпълнители - Срок: постоянен

Ø През 2020 г. не успяхме да реализираме голяма част от планираните инициативи, но продължихме да включваме в Културния календар на Добрич изявите на младите хора, както и да подпомагаме тяхното реализиране. В края на 2020 г. съвместно с Ротари клуб – Добрич подготвихме и традиционното за града издание „Дарования“ 2020

 

•       Разширяване на връзката „Култура-училище” чрез реализиране на съвместни инициативи и образователни програми - Срок:постоянен

Ø През отчетния период реализирахме 12 образователни концерта на Български камерен оркестър; интерактивната игра „По стъпките на Йовков“; 6 образователни програми на Регионален исторически музей и 4 – на Художествената галерия в града ни. Своята дейност продължиха и детските и/или младежки школи, клубове и състави чрез виртуални творчески работилници, видеочатове и интернет платформи.

 

· Подкрепа на младежки инициативи - Срок: постоянен

Ø В процес на изпълнение е проект BGLD-1.003-0001  МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и   подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Ø Подкрепихме проекта на СНЦ „Граждани в повече“ „Младежка академия Граждани за Добрич“; пътуващата екоизложба „Място България без отпадъци“ на Сдружение BG бъди активен, Сдружение „Черноморски център за развитие“, Сдружение „Зеленият пламък“, ДоброЖънци, в партньорство с Младежки център – Добрич и изданието на  September Sun Rock Fest Dobrich 2020.

 

Разширяване на културния обмен

•       Запазване, надграждане и развитие на утвърдените конкурсни и фестивални форми и на приемаща сцена Добрич - Срок: постоянен

Ø  През отчетния период осъществихме следните конкурси и фестивали: ХХІХ Европейски поп-рок конкурс „Сарандев“; III Областен конкурс за есе „Какво е за мен щастливото детство?“; XXVII Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“ 2020;  III областен научен конкурс „Науката на живо“; IV областен конкурс рецитал „За да я има България“; XIV национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“

 

•       Подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти-Срок: постоянен

Ø През 2020 г. гостувахме в: Столична библиотека с документалната изложба „Живот в словото“ на Дом-паметник „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя; в РИМ – Варна и ИМ - Балчик с експозиции, посветени на 80 години от възвръщането на Ю. Добруджа към България; в Търговище, Бургас и Разград с концерт на ПФА „Добруджа“ и в Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ Балчик с концерт на концерт „Добрич енд Добрич“ – съвместен творчески проект на Струнен квартет „Добрич“ и „Dobrich Jazz Band“

 

•       Разширяване обмена на културен продукт чрез представяне на гостуващи прояви в Добрич. - Срок: постоянен

В Добрич представихме и гостуващи събития, като:

Ø Фотоизложбата „Лицата на Сурва“ от Международния фестивал на маскарадните игри в град Перник;

Ø Гостуващата изложба „Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г.“ на Регионален исторически музей – Ловеч;

Ø Фотодокументалната изложба за Капитан Петко войвода на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково;

Ø Изложбата  „Сила и дух“ на Сдружение „Хайдути“ – Варна по повод 3 март - Национален празник на Р България;

Ø Празничния концерт на Представителен духов оркестър на Военноморски сили на Република България по повод 7 септември – 80 години Крайовски договор и 104 години Добричка епопея;

Ø Гостуващите изложби „Метаморфози“ на Венета Ганчева; „100 мига от „Старопланински легенди“ на Дора Куршумова, на руския художник Андрей Кулешов; на великотърновската художничка Цветелина Максимова; на варненския фотограф Александър Николов;

Ø Гостуващите клавирни рецитали на Иван Керековски и Мария-Десислава Стойчева

Ø Фолклорен концерт „Вечер на ансамблите на Североизтока“ с участието на Капански ансамбъл – Разград, Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“ – Търговище и Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“

 

Добрич — с възможности за спорт и активен начин на живот

•       Популяризиране календара на спортни събития в общината-Срок:2020 г.

Ø Всеки месец Община Добрич публикува на интернет – фейсбук страниците си спортния календар на Добрич. Използват се възможностите на интернет – социалните мрежи за популяризиране на спортните инициативи и събития на Община Добрич. Предвид обявеното извънредно положения и впоследствие епидемиологичната обстановка много от спортните прояви бяха отложени за 2021 г.    

•  Продължаване на дейностите по ремонта на Спортна зала „Добротица“

Ø Изградена достъпна архитектурна среда – изградена е рампа в спортен комплекс „Добротица“.

 

Добрич - насърчаващ активното гражданско участие

•       Определяне на общински съветници, които да отговарят за всеки един от кварталите на град -Срок: 2020 г.

Ø Изпълнено.

 

•       Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми на общината  - Срок: постоянен

Ø  През 2020 г. чрез своята интернет – страница Община град Добрич проведе две анкетни приучвания с цел обществените нагласи да бъдат ценен ориентир при вземане на важни решения. Първото анкетно проучване през месец февруари 2020 г. бе свързано с мнението на гражданите за нов облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата включваше пешеходните зони по бул. "25-ти септември", улиците "България" и "Независимост" и площадите „Свобода“ и „Демокрация“. В анкетата участваха 1048 лица, които подкрепят идеята на Община Добрич за нов облик на центъра и предлагат повече зелени пространства, фонтани, места за почивка, детски площадки. Втората анкета, която Община Добрич проведе бе свързана с участие в кампанията на „Нестле За живей активно“. Анкетата бе на тема здравословния начин на живот за гражданите в Добрич. В нея участваха 109 лица, които споделят своето виждане дали спортуват и как водят здравословен начин на живот.

 

·       Увеличаване финансирането на Програмата за малки проекти, което да даде възможност на повече неправителствени организации да реализират свои проекти, касаещи общността -  Срок: постоянен

Ø  Съгласно реш. № 4-18/28.01.2020г. е одобрен фин. ресурс за Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност в размер на 15 000 лв, който е увеличен с 5 000 лв.. в сравнение от предходната година. Програмата се реализира в срок. Финансиране получиха  осем проектни предложения на НПО.

 

Дата на публикуване: 08.02.2021 г.