Отчет за първата година от мандат 2015 г. - 2019 г.

A A A

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • Добрич – град с облагородени обществени пространства, възпитаващи културни ценности и културна потребност;
 • Добрич – център на многообразни културни събития;
 • Добрич - среда на сигурност,  качество на живот и предприемачество.
 •  Добрич – икономически стабилен град, уповаващ се на собствен предприемачески потенциал.
 • Добрич – град с еднакъв стандарт за качество на средата във всички градски зони.

            За постигане на стратегическите цели Община град Добрич си поставя следните приоритети:

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

 • Открито и динамично управление.
 • Развитие и модернизация на инфраструктурата;
 • Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.
 • Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила
 • Сигурност

 

Дейностите реализирани от Община Добрич за изпълнение на основните приоритети и стратегическите цели:

 

Открито и динамично управление

Развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите,  гражданските сдружения и професионалните организации в осъществяване на публичните политики и гражданския контрол върху тях.

 • Ефективно работещи обществени съвети.
 • На основание чл. 18, ал.3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и  чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство със Заповед № 125 от 3 февруари 2016 година бе назначен  Обществен съвет по култура към Община град Добрич. Общественият съвет по култура има за задача не само да подпомага Община град Добрич при формирането и реализирането на нейната културна политика, но и да създаде условия за широк обществен дебат и възможност за превръщането на местните общности в основен фактор за създаването на нов, съвременен и модерен културен продукт.

През 2016 година ОСК проведе четири заседания като предмет на обсъждане бяха: статута на Международния младежки фестивал „Фолклор без граници“, именуване на Седмица на камерната музика с международно участие, мерки във връзка с естетизиране на градската среда, становище на членовете на ОСК по изграждането на паметника на ген. Иван Колев. Решенията, които бяха взети,  са свързани с промяна на статута на „Фолклор без граници“, като събитието протича само във фестивална форма, популяризиране на идеята сред обществеността на Добрич Седмицата на камерната музика с международно участие да носи името на един от създателите си – проф. Константин Илиев, Община град Добрич да работи за осъществяване на синтез на архитектурата с пластичните изкуства, по комплексното изграждане на естетическия облик на жизнената среда в града.

 

 • На 15.04.2016 г. със Заповед № 485 на кмета на Община град Добрич, издадена на основание Закона за социално подпомагане и Решение на Общински съвет град Добрич №5-23/23.02.2016 г., е сформиран Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги на територията на Община град Добрич.

През изминалата година Съветът е провел две заседания, на които е обсъдил въпроси, свързани със: Стратегията 2016 – 2020 г. и Плана за развитие на социалните услуги през 2016 – 2017 г.; с изработване на координационен механизъм за междуинституционално сътрудничество при получен сигнал за бездомни хора, живеещи на улицата и изпаднали в крайна форма на бедност и социално изключване; пребиваването на нелегални имигранти, настанени в социални услуги с разпореждане на Районна прокуратура. 

 • Със Заповеди № 20 от 08.01.2016 г. и № 313 от 16.03.2016 г. на кмета на Община град Добрич е назначен Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. През 2016 г. той е разгледал, обсъдил и е приел отчета за дейността си през 2015 г. в изпълнение на Програмата за работа по етнически и интеграционни въпроси за периода 2011-2015 г. и Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г.,
 • През 2016 г. в Община град Добрич работи и Комисия за детето, назначена със Заповед на кмета на Община град Добрич № 250 от 02.03.2016 г., която е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на Община град Добрич, тъй като тя формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. През отчетния период Комисията е провела 1 заседание, на което е обсъдила и приела отчет за своята дейност за 2015 г., както и Програма за закрила на детето за 2016 г.
 • Създаден нов Консултативен съвет по въпросите на туризма (КСВТ) към Община град Добрич и утвърден нов Правилник за неговата организация и дейност. През 2016 година са проведени 6 заседания на съвета, по време на които представители на общинска администрация, частния бизнес, професионалните учебни заведения, браншовите и неправителствени организации, работиха заедно по актуални теми, свързани с развитието на туризма в нашия град.

С решение на КСВТ бе одобрена Програма за развитие на туризма в град Добрич през 2016 г., с финансов ресурс от 40 000 лева. В рамките на Програмата бе възстановено провеждането на емблематичния за град Добрич Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, проведен бе „Фестивал на талантите“ – пето издание, обновени бяха общинските празнични базари чрез закупуване на шатри, светлинна украса и озвучителна система, извършен бе частичен ремонт на дървените къщички и бе обявен Конкурс за проект на туристически слоган на град Добрич.

Община град Добрич участва в XII Международен фестивал „На източния бряг на Европа“, където получи наградата в категория „Вяра и традиции“ за рекламния филм „ Пъстрото лице на Добруджа – на границата между две епохи“. Общината взе участие в националния конкурс „Чети и пътувай“, като бешеноминирана в категорията за Голямата награда на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъм през 2015 г. за проведения уникален Скейт фестивал WUWEC.

Друг акцент, бе създаването на туристически продукт на Добрич. Беше поставено началото на провеждане на „Петъчен фестивал“ през месеците май, юни и септември. Целта е Добрич освен имидж на „житницата на България“ да придобие облика на „крайморска дестинация“, като бъдат обхванати както организираните, така и потока от неорганизирани туристи от страната и чужбина.

 

 • Редовни заседания на тристранния съвет.
 • Общински съвет за тристранно сътрудничество гр. Добрич беше възстановен на 22.12.2015 г., когато прие и правилник за  дейността си.

Обсъдени са следните казуси:

 • Структурни промени в детското здравеопазване в Добрич, с участието на представители на Общината, работодателите от детски  ясли и представители на КНСБ. В резултат е подписано споразумение между КНСБ и Кмета на общината;
 • Преговори за  подписване на общинско рамково споразумение - м. март 2016 г., с участието на представители на общината и двата синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“. В резултат е подписано общинско рамково споразумение за 2016 г.;
 • Анализ на равнището на работните заплати в местните дейности съвместно с СО на КНСБ от местните дейности, работодатели от местните дейности. В резултат е договорено, в рамките на утвърдените бюджети, да се търсят възможности за намаляване на разходите за издръжка и увеличаване на работните заплати.
 • Договаряне размера и критериите за получаване на допълнително материално стимулиране в края на календарната 2016 г.

 

 • Партньорство с неправителствени организации.
 • Актуализирана и  публично оповестена Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2016 година;
 • Въведени нови Ред и условия за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич, приети с Решение 6-18/ 29.03.2016 г. на Общински съвет град Добрич;
 • Проведена процедура за класиране на кандидатствалите организации, одобрените прооектни предложения са финансирани по низходящ ред до изчерпване средствата от 10 000 лева за 2016 година и са сключени договори с пет НПО; В резултат на изпълнение на Програмата за 2016 г. :
 • 27 деца от Добрич със сърдечно-съдови заболявания получиха жизнено важни за тях безплатни висококвалифицирани прегледи, 305 ученици от началните класове на 4 училища в Добрич преминаха неформални интерактивни обучения на тема „Здравословно хранене“ и „Физическа активност“ и участваха в спортни състезания и кулинарни изложби;
 • Хората в неравностойно положение от добричките организации на инвалидите създадоха свои картини сред природата и се научиха чрез силата на изкуството да преодоляват чувството за самота и непълноценност, а СНЦ на сляпо-глухите намериха опора в историята на България по време на Първото българско царство.

 

 • Предприемане на активни мерки за участие на гражданите при публично обсъждане на бюджетите и годишните програми за капиталови разходи.
 • През м. януари 2016 г., след проведеното публично обсъждане на проекта на Бюджет и на Програма за капиталовите разходи за 2016 г., бе организирана среща с гражданите, на която те получиха конкретни отговори по всяко от постъпилите тогава около 50 предложения – за приемане, отхвърляне, бъдещи възможности за приемане/изпълнение. Предоставянето на конкретни отговори мотивира гражданите за активно участие и в следващи инициативи, допитвания, дискусии, конкурси.

 

 •  Организиране на публични обсъждания.
 • Освен обществените обсъждания в зала (на Общ устройствен план, по въпроси на развитие на спорта в града, по проекта за бюджет, отчета за изпълнението на бюджета за предходната година и др.) през периода са обявени 24 онлайн публични обсъждания на проекти на нормативни актове и други документи от основните общински дейности, за да се даде възможност за по-широко гражданско участие и в съответствие със законовите изисквания, както и с цел намаляване на административните тежести и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
 • Проведена, съвместно с ОИЦ,  Информационна кампания за собствениците на многофамилни жилищни сгради за популяризиране на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 

 • Прозрачност и отчетност  в дейностите  на всички звена на  общинската администрация.
 • В резултат на последователните действия при работа със заявленията за достъп до обществена информация и стандартите, които поддържаме за прозрачност и публичност в управлението и за обслужване на клиентите, Община град Добрич зае 12-то място в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация” от м. април 2016 г. сред 570 администрации. 
 • През м. май 2016 г. общината за пореден път участва в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти в категорията „Най-прозрачна общинска администрация“ и зае четвърто място сред включилите се общински администрации.
 • Бе разработен и утвърден План за дейности по прозрачно и ефективно управление и противодействие на корупцията – за изпълнение през 2016 – 2017 г., който е изготвен в съответствие със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и се изпълнява поетапно.

 

 • Административни услуги:
 • През периода продължи процеса и се изведоха на по-високо технологично ниво програмните продукти, с които дирекция ГРОН работи. Постъпателно се работи за изграждането на Национален електронен регистър по гражданско състояние. Съставени са 1437 акта за раждане, от тях 344 бр. въз основа на документи от чужбина; 619 акта за брак (108 въз основа на документи от чужбина) и 1344 акта за смърт (53 въз основа на документи от чужбина). За изпълнение на задълженията по чл. 41а, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация ежедневно се извършва експортиране и електронно подписване на текущо съставените или променени по административен или съдебен ред актове по гражданско състояние в НРГС, като стъпка при изграждане на е-правителство. С това се дава възможност при подадено искане от гражданите, те да получат удостоверения от подписаните актове и от други общини. Заверени и обработени за Национална база данни са 2166 заявления за постоянен адрес и 2727 адресни карти, издадени са 12496 удостоверения от регистъра на населението, 6156 дубликата на удостоверение за раждане, 1237 за граждански брак и 276 бр. препис –извлечения от акт за смърт за втори и следващ път. Извършени са 1408 бр. заверки на документи за чужбина.За сключените бракове и обработени 237 бр. развода и 15 промени в режима на имуществените отношения са изпратени общо 861 уведомления до Агенцията по вписванията;
 • Обработените документи и преписки през годината (в програмния продукт за документооборот и електронен архив) са над 49 000, от които повече от 14 000 са по изпълнение на административни услуги за гражданите и бизнеса;
 • За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. все повече граждани и юридически лица се възползват от въведените услуги към дирекция Местни данъци и такси:

- уеб базиран модул, позволяващ онлайн проверка на задълженията към общината, чрез който е осигурен достъп по всяко време на денонощието до информация за задълженията за местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за притежаване на куче – за отчетния период  53 лица са получили своя ПИН - код;

- чрез внедреното ПОС – терминално устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в Р България, своите задължения са платили 1455 лица, които са с 68,59 на сто повече от възползвалите се от тази услуга през същия период на 2015 г.;

- 6 645 лица са платили задълженията си чрез разплащане с посредник „ИЗИПЕЙ“ АД , разполагащ с 2 617 каси в цялата страна, които са 46 на сто повече от възползвалите се от тази услуга през същия период на 2015 г.

 • За осигуряване на по-добро и ефективно обслужване на задължените по ЗМДТ лица към Община град Добрич, за данъчна кампания 2016 г., бе подписан договор с „Български пощи“ ЕАД и бе внедрен интерфейс за разплащане с посредник. Това осигури от 23.03.2016 г., възможност за плащане на местни данъци и такси във всяка пощенска станция в страната. Тази нова, евтина и бърза услуга улеснява плащането на местни данъци и такси на живущите в общината, но най-вече  задължените лица живущи в други населени места на територията на страната. До 31.12.2016 г. от тази услуга са се възползвали 499 задължени лица.
 • Обявени процедури за възлагане на обществени поръчки: 16 броя;
 • Проведени: събиране на оферти с обява (публични покани съгл. ЗОП (отм.)): 30 броя;
 • Общо сключени договори по обществени поръчки: 175.

 

 • Оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване.
 • Оптимизирани са административни процедури по две изменени от ОбС наредби: (1) процедурата Налагане на глоба с фиш по Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич и (2) уведомителна процедура при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда. Бяха разработени и утвърдени нов Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация (м. април 2016 г.), актуализация на Вътрешните правила по Закона за достъп до обществена информация (м. март 2016 г.), нови Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (м. май 2016 г.), актуализация на Хартата на клиента (м. март 2016 г.), нов Елемент 11 „Система за управление и контрол на дейността на Междинно звено по ОПРР“ като част от Системата за финансово управление и контрол. Част от новите/актуализираните документи са в пряка връзка с услугите за граждани, друга част са насочени към оптимизиране организацията на общинските дейности като цяло.

 

 • Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие  и едноличните дружества собственост на Общината и засилване на текущия контрол. Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала на база финансови данни към 30.06.2016г. и  30.09.2016 г.:
  • „Комуналефект” ЕООД ;
  • Жилфонд-Инвест ЕООД ;
  • „Столове” ЕООД ;
  • ДКЦ 1 ООД; ДКЦ 2 ЕООД ; ЦПЗД „Д-р Петър Станчев“ ЕООД;
  • „Автобусен Транспорт” ЕООД.
 • Анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, с цел увеличаване на икономическите ползи и дивиденти за община   Добрич - „ Жилфонд – Инвест”  ЕООД; „ Комуналефект“ ЕООД, ФК „Добруджа 1919“;
 • Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем - „Жилфонд – Инвест” ЕООД; „Комуналефект” ЕООД ;
 • Ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост, с цел по-пълно обхващане на състоянието на имотния фонд - Инвентаризация на ДМА на  „Комуналефект” ЕООД в ликвидация;
 •  Изготвяне на Правилник за дейността на ОП „Комуналстрой”;

 

 • Увеличаване броя на електронните услуги, предлагани чрез уебсайта на   Община Добрич.
 • През м. юли 2016 г. стартира обновеният официален общински сайт, включващ нова електронна услуга – Система за подаване на сигнали за нередности. За първите шест месеца от внедряване на услугата са постъпили 104 сигнала, по които са предприети/ планирани съответни мерки. Продължава ползването на досега предлаганите е-услуги: през 2016 г. са подадени онлайн 295 предложения и сигнали, 10 онлайн заявления за предоставяне достъп до информация и 147 онлайн заявки за участие в приемните дни на ръководството. Обработени са и получените по е-поща над 1260 заявления за услуги,  запитвания, писма, предложения. С оглед на повишаване на прозрачността, в обновения сайт бе разкрита нова рубрика – Свободни работни места, а вследствие промените в Закона за достъп до обществена информация предоставяната информация бе увеличена с допълнителни данни. В изследване на Института за икономическа политика „Твоята община те очаква онл@йн – второ годишно изследване на интернет страниците на най-големите общини в България“ (м. октомври 2016 г.),  сайтът на общината бе класиран на трето място, като две от оценяваните категории са „предлагани услуги“ и „съдържание“.

 

 • Изпълнение на мерки за “подмладяване” на администрацията чрез  привличане на мотивирани млади хора с подходящо образование.
 • И през настоящия период Община Добрич предвиди участие в Програма „Старт на кариерата“, Процедури по заетост 2017 г. на Агенцията по заетостта, като заяви назначаване на 4 младши експерти, които да придобият опит и практически знания и същевременно подпомагат работата на функционалните звена. Всички свободни работни места администрацията обявява в създадената рубрика в официалния сайт.

 

 • Разширяване на обема на предлаганите електронни административни услуги, с цел улеснение на гражданите и на бизнеса.
 • С цел предоставяне на повече възможности на бизнеса и гражданите за ползване на бази данни и в изпълнение решение на Министерски съвет от м. март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат, общинска администрация извърши публикуването на данни и регистри в opendata.government.bg.

За подобряване на информираността и комуникацията с гражданите от м. май 2016 г. общинска администрация организира и осигури онлайн излъчване на заседанията на Общински съвет и проследяването им в реално време.

 

 • Създаване на модел на активна комуникация и индивидуален подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на гражданите.
 • През м. февруари 2016 г. Община град Добрич стартира своя официална фейсбук страница. Чрез нея предложихме иновативна практика за мнения, сигнали и предложения на гражданите в своеобразна „виртуална приемна“. Целта на тази практика е да се увеличат възможностите за обратна връзка с гражданите, бизнеса и техните организации. Практиката рядко се прилага в други общини, тъй като съществуват консервативни становища относно интернет общуването, а всъщност то е все по-налагащ се съвременен комуникационен канал и начин за диалог с гражданите. 

Всяка седмица фейсбук страницата на община Добрич се превръща в своеобразна "виртуална приемна", като се поставя специално създадена публикация, в коментарите под която гражданите имат възможност да задават въпроси, да споделят своите мнения и предложения. На питанията се отговаря в 7-дневен срок в същата публикация. Предоставена е и възможност, питанията и отговорите да останат конфиденциални, като се използва рубриката „съобщения“, виждана само от екипа на страницата. До сега са публикувани 36 „виртуални приемни“ с постъпили в тях над 310 въпроси, сигнали и мнения. Получените съобщения са над 180. Екипът на „виртуалната приемна“ отговаря на всички постъпили сигнали, предложения и мнения под публикацията, съответно в „съобщения“. Сигналите, които изискват по-задълбочен анализ и проверка, се регистрират в системата за документооборот и за тях отговорите се подготвят в едномесечен срок. Гражданите сигнализират за нерегламентирани сметища, за неравности по улични платна, по системата за разделно събиране на отпадъци, за различните видове социални услуги и проектите на Общината. Те предлагат и решения, които се имат предвид при решаване на определени казуси и проблеми. За улеснение на гражданите е създадена „бележка“ с често задавани въпроси, на които са изготвени отговори. По този начин се избягва  повтаряне на темите.     

Включването на гражданите в разработването, обсъждането и изпълнението на програми, в решаването на конкретни проблеми или цялостното развитие на Общината, ги прави съпричастни и ангажирани в процесите. Създават се необходимите условия и възможности на жителите на Добрич да дават своята оценка за ефективността на взетите решения и да контролират тяхното реализиране.

Описаната практика бе оценена на първо място в конкурса на Института по публична администрация за добри практики от дейността на администрациите за 2016 г.

Извън „виртуалната приемна“ в ежеседмичните приемни на членовете на кметския екип през годината са приети над 1080 граждани, проведена е и една изнесена приемна.

 

Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 • Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води, отговарящи на стандартите на ЕС  чрез реализация на проекта за водния цикъл.
 • Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I.
 • Подписан договор за БФП за „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич-фаза I“ на стойност 114 901 132 лева – за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км канализационни колектори; реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци. ( дата на подписване на договора 29.12.2016 г.)

 

 • Поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в тясно сътрудничество с граждански и професионални организации. Срок 2019 г.
 • Подготвена, подадена и се реализира Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – Добрич по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Добрич град на стойност: 28 647 972 лева (за основни обекти и 13 39 602 лева и резервни обекти);
 • Инвестиции за обновяване на инфраструктурата в Добрич,  насочени към реализация на проекти в периода 2016 – 2023 г., в т.ч.:
  • Енергийна ефективност в жилищни и административни сгради – 4 358 767 лева;
  • Интегриран градски транспорт -  2 699 320 лева;
  • Градска среда – 8 512 534 лева;
  • Културна инфраструктура – 3 717 535 лева;
  • Образователна инфраструктура – 9 359 814 лева;
 • До момента са сключени са договори за около 5 млн. лв.

 

 • Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали, чрез
 • Сключен договор за БФП за „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ – 1,4 млн. лева – реконструкция на ул. „6-ти Септември”;
 • Сключен договор за БФП за „Енергийно обновяване на 9 многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ – 3 млн. лв;
 • Стартирало изпълнение на двата договора за БФП.
 • До започване на реалните дейности по изпълнението на  Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I“ усилията на общинска администрация са насочени основно към „изкърпване“ с асфалт на уличните настилки. През 2016 година са ремонтирани 124 улици и междублокови пространства - общо 25 589 кв.м. Обхванати са не само основните пътни артерии, провеждащи интензивното движение, но и улици в кварталите и общинските пътища.
 •   За да се подобри общият облик на града и през 2016 г. продължи изграждането на нови автобусни спирки. Вандалски прояви правят наложително по-голямата част от гласуваните за тази дейности средства да се изразходват за подмяна на елементи по вече изградените спирки. Това е причината през годината да бъдат изградени само 4 нови спирки, а да бъдат ремонтирани 10.
 •   Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците, Община гр. Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да поддържа маркировката в града - хоризонтална и вертикална. Положената през годината хоризонтална маркировка е 5 750 кв.м.
 • За ограничаване  скоростта на движение на МПС на 20 от най-невралгичните участъци  от уличната мрежа са изградени съобразени със законовите изисквания нови „повдигнати пешеходни пътеки“.
 • Като превантивна дейност, за да  бъдат предотвратени евентуални разливи при обилни дъждове или при засилено снеготопене, през 2016г. е изграден нов мост над дерето на р. Добричка по ул. „Л. Каравелов“, а най-невралгичните участъци от дерето са почистени от наноси, отпадъци и растителност.
 • Благоустрояването на кварталите е една от целите, залегнали в програмата за управление. В тази връзка и през 2016 година продължи функционирането на  „Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с участие на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на съвместни инициативи на съсобствениците по отношение на благоустрояване на прилежащите и междублоковите пространства. Реализирани са 21 обекта, които се намират в различни квартали на града – ж.к. Добротица; ж.к. Балик; ж.к. Дружба, ул. Стоил войвода; ул. Синчец и др.  
 • Друга дейност по благоустрояване на кварталите, която е реализирана през изминалата година, е изграждането на детски и спортни площадки. С привлечени средства на спонсори и средства на общината възстановена и реновирана комбинирана детска и спортна площадка в ж.к. Балик, а две нови детски площадки са изградени по ул. Хан Тервел / рилски блокове/. Изграждането на такъв тип съоръжения стимулира физическата активност на децата и възпитава у тях чувство на отговорност за съхраняване на градското пространство.
 • В целта благоустрояване на кварталите и превръщането им в по-добро място за живеене попадат и дейностите по проекти и програми, насочени към енергийната ефективност на жилищни сгради. През годината завършиха обследванията на 39 жилищни сгради. За тях вече са изготвени технически паспорти и сертификати за енергийна ефективност. Обявена е обществена поръчка за 10 от сградите. Дейностите ще продължат през 2017 г.
 • Неразделна част от инфраструктурата на един град е неговата зелена система. Тя е и средство за благоустрояване на откритите пространства. В развитието на Зелената система на град Добрич е достигнат момент, в който с особена острота изникват проблемите с амортизираните биологични и благоустройствени фондове и с хармоничното взаимодействие между нея и другите системи на градската среда.
 • Основен акцент в работата по озеленяването през изминалата 2016 г. е поддържането на уличните насаждения. Това се налага от факта, че по-голямата част от постъпилите около 550 заявления/жалби/сигнали от граждани са свързани именно с улични дървета. На база на извършените огледи и анализ на ситуацията е съставен доклад за състоянието на уличното озеленяване. Анализът сочи, че мерките спрямо насажденията се прилагат на авариен принцип, липсва концепция за поддържането и развитието на уличното озеленяване, като съществен елемент от зелената система на града. Набелязани са мерки за решаване на проблемите. Тези мерки ще се реализират поетапно в годините, тъй като проблемите са се натрупвали в продължение на много десетилетия. Прилагането им е наложително за да се контролира развитието  както на короните, така и на кореновата система.

 

 • Създаване на нова транспортна схема с преосмисляне на пътните връзки и стимулиране на алтернативите на автомобилното придвижване

В рамките на отчетния период са извършени:

 • Актуализация на вътрешноградските и междуселищни транспортни схеми, местата на спирките на градския транспорт и стоянките за таксиметров превоз,   чрез допитване до гражданите и превозвачите - Проучени 34 сигнала и предложения от институции и граждани;  на които е  даден отговор.
 • Подписани 18 временни договори за осъществяване на автобусен превоз на пътници;
 • Издадени 170 броя разрешителни и  31 броя стикера за таксиметрова дейност.

 

За екипа ни благоустрояването на кварталите не е въпрос само на инфраструктура, но и въпрос са култура. Създаването на по-добри битови условия възпитава ценности, затова развитието и модернизацията на инфраструктурата пряко кореспондира и със следващия приоритет.

 

Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

Осъществяване на дейности по обществено здравеопазване :

 • Промоция на здравето и профилактика на болестите с фокус на хроничните незаразни болести
 • През отчетния период по Общинска програма СИНДИ са реализирани следните мероприятия, финансирани от Община град Добрич:
 • „Движението е здраве”: С възпитаниците на СУ ”П. Р. Славейков” е отбелязан Световният ден на двигателната активност със спортен турнир. Организирани са и празници на двигателната активност  в шестте детски ясли в града и детски партита по случай 1-ви юни  - Ден на детето;
 • Кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст: разработени и разпространени  2000 брошури;
 • Кампания „Здравословно хранене и спорт”: организиран и проведен спортен турнир с участие на децата от ДГ №26, ДГ №27 и ДГ №32;
 • Кампания за борба с гръбначните изкривявания: разпространени са 2000 брошури „Наръчник на родителя – гимнастика за профилактика и при лечение на кифоза и сколиоза”;                         
 • По повод 7 април – Световен ден на здравето е проведена кампанията „Бъди здрав” със  следните инициативи: „Зумба-движение за здраве и настроение”; презентация „Хармония на здравото тяло в гръцкото изкуство” в Художествена галерия; Общински конкурс за рисунка „Аз избрах здравословен начин на живот” с изложба на най-добрите творби в Младежки център; Лекоатлетическо крос: Йога за всеки
 • Проведени са и: обучение на медицинския персонал от социалните заведения и общинското здравеопазване на тема ”Значимостта на социалната комуникация при деца със специални нужди” с  лектори на „Карин дом” Варна и обучение на  медицинските специалисти от детското и училищно здравеопазване на тема „Превенция, лечение и контрол на захарния диабет в детска възраст”. Всички здравни кабинети получиха глюкомери, с помощта на които медицинските специалисти контролират нивото на кръвната захар.

 

 • Методическа помощ  на здравните медиатори, подпомагащи дейността на медицинските специалисти
 • През изминалата година с помощта на медиаторите Община град Добрич организира и проведе кампании за имунизации, за профилактични прегледи и за превенция и информираност за различни заболявания.
 • На 11.03.2016 г. бе организиран форум Здравеопазването в община Добрич – практики, тенденции и перспективи.
 • Институтът по иновации съвместно с пациентски организации „Заедно с теб“ представи проект „ Анализ на социално значимите болести сред ромите, базиран на работата на мобилни кабинети. Препоръки за по добро управление, мониторинг и контрол на тези кабинети“

 

 • Подкрепа от Община град Добрич при реализиране на различни здравни програми и проекти на неправителствения сектор, пациентски организации и др.
 • През отчетния период продължи устойчивото партньорство на Община град Добрич с ОС на БЧК и фондациите Карин дом, „Ръка за помощ“, „Плюшено мече“ „Искам бебе“ и „Лумос“, което намери израз в организирането и реализирането на съвместни инициативи. Едновременно с това Общината оказа съдействие  на: Сдружение „Съучастие“ – Варна за реализиране на дейности по програма „Укрепване на националната програма по превенция и контрол на туберкулозата в България“;  за реализиране на кампанията „Включи се“ по повод Световния ден за борба с диабета , на „Титан фитнес тур“ ООД за реализиране на спортни прояви;на „Лайънс клуб” за здравна беседа , посветена на  здравословно хранене за превенция на захарен диабет.
 • Община град Добрич инициира кампанията „Зрънце живот,“ в рамките на която с 20 000 лв. бяха подпомогнати 5 двойки с репродуктивни проблеми. Благотворителната кампания обедини местна власт, НПО и частния бизнес в лицето на Община Добрич, фондация „Искам бебе“ и „Добруджански хляб“ АД. Средствата осигури фирмата, взела участие в кампанията.

 

 • Подпомагане дейността при събиране и разпространение на информация за добри практики за работа по превенция на насилието и популяризирането й чрез информационни средства на Община Добрич, електронните страници и други издания.
 • През 2016 г.  в Община град Добрич продължи да работи МКБППМН. През отчетния период тя е образувала и разгледала 38 възпитателни дела и е организирала консултации, беседи и информационни кампании за предпазване на децата от рисково поведение. Комисията е  осъществила  следните дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните:
 • “Лятно училище за тийнейджъри”- организира се за поредна година от МКБППМН през месец юли. През 2016 г. бяха включени деца, настанени в  Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/ и младежи, извършили противообществени прояви.
 • Обучителен лагер – семинар с Клуб „Деца-обучители по превенция на противообществените прояви”. В лагера бяха включени 12 ученици от ПМГ „Иван Вазов” и СУ „Димитър Талев” на възраст 13-17 г. Темите на обучението, които бяха разгледани, са: Психологическа характеристика на извършителя на противообществените прояви – поведение, причини, превенция; институции работещи по закрила правата на децата; Програми и стратегии по превенция на противообществените прояви; Ролята на семейството, училищната и приятелска среда за преодоляване на отклонения поведението на подрастващите, както и Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/. Придобитите знания учениците ще предадат сред своите връстници. Те се обучават на принципа „Връстници обучават връстници”.
 • Програма „Работа на полицията в училищата” – включва обучителни модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и грижата, която те оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.
 • Национална програма „Детско полицейско управление”. Целта на програмата е защита живота и здравето на децата; възпитаване в толерантност и уважение към органите на реда. 
 • През 2016 г. към МКБППМН продължи да работи и Информационно – консултативен кабинет /ИКК/. Той е помощен орган към Комисията, който осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители, в това число и такива с пробационни и условни присъди. Предоставя психологически, педагогически, правни и социални консултации. В кабинета се изпълнява и възпитателна мярка „Участие на малолетните и непълнолетните в психологически консултации и програми”. През 2016 г. Кабинетът е работил с над 275 деца и родители, педагогически съветници и граждани и е оказвал помощ и подкрепа на деца с проблемно поведение в училище, с девиантно поведение, с наложени възпитателни мерки, деца, настанени в социални и специализирани институции, деца с проблеми при адаптацията и мотивацията за учене, емоционални и поведенчески проблеми.

 

 • Обучение на мултидисциплинарни екипи, които да осъществяват превенция на зависимостите на общинско ниво. Прилагане на възрастово специфични превантивни програми за ученици с подкрепата на Община Добрич
 • С цел повишаване нивото на информираност на младите хора за водене на здравословен начин на живот Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по наркотични вещества към Община град Добрич реализира следните програми:
 • Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ–ХІ клас”. Програмата се изпълнява от 2008 година. Основната й цел е учениците да усвоят умения за здравословен начин на живот, за избягване рисково поведение и за овладяване на социално адаптивно поведение. Целевата група на програмата са ученици от VІІІ–ХІ клас от шест училища. Планиран обхват за учебната 2015/2016 г. -  1050 ученици. Методиката включва 36 урочни часа за всеки клас на година.
 • Програма „Анти агресия и превенция на употребата на психоактивни вещества І–V клас”. Програмата стартира през 2009 година. Целта на методиката е да помогне на децата да се научат да идентифицират чувствата си, да ги споделят и да дават израз на трудните си изживявания по безопасен начин, който да не води до агресия или рисково поведение. Целевата група на програмата са ученици от І-V клас от две училища с обхват 86 ученици. Методиката включва 19 урочни плана за всеки клас, организирана в занятия до 30 минути.
 • Дългосрочна превантивно-спортна програма „Карате училище”. Програмата се изпълнява от 2007 година с цел правилно структуриране и осмисляне на свободното време на учениците. Целевата група включва 20 ученици от различни училища на територията на Община град Добрич, които  тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца всяка година.
 • Дългосрочна превантивно-спортна програма „Тенис училище”. Програмата се изпълнява от 2006 година с цел изграждане на добро възпитание чрез спорт и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата. Целева група – 12 ученици от 5 училища на територията на Община град Добрич, които тренират по 8 астрономически часа на месец в продължение на девет месеца всяка година.
 • В изпълнение на стратегическа задача 18.1 от Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците (2014–2018 г.) – Провеждане на национална политика на местно ниво, Превантивно информационният център разработи програма „Превенция на рисково поведение на деца и младежи в риск”. Програмата е одобрена от Министерство на здравеопазването и получи лиценз  от Национален център по наркомании за работа с деца и младежи в риск на местно ниво.

 

 • Засилване ролята и отговорността на Общински съвет по наркотични вещества чрез разширяване дейността на ПИЦ
 • С оглед засилване ролята и отговорността на Общинския съвет по наркотични вещества, през 2016 г. ПИЦНВ Добрич разшири дейността си, като реализира следните нови събития:
 • По повод Световния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици /26 юни/ пред ученици от добрички училища бе представен спектакълът " Спасителят" с участието на Ивайло Захариев;
 • В 10 клас на ЕГ „Гео Милев" бяха проведени три поредни сесии, посветени на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, зависимостите и алтернативата за прекарване на свободното време;
 • По повод Деня на християнското семейство /21 ноември/,  ПИЦНВ Добрич организира младежки рок концерт с таланти от добрички училища;
 • В подкрепа на борбата с  ХИВ-СПИН, ПИЦНВ съвместно с ученици от паралелките по изобразително изкуство от СУ „Климент Охридски" представиха изложба плакати, посветена  на „чумата на века" СПИН;
 • Паралелно с  тези инициативи, всеки петък ПИЦНВ  провежда  сесии с ученици от добрички училища, които се подготвят за работа  по  метода "връстници обучават връстници".
 • През изминалата година ПИЦНВ създаде и своя фейсбук страница, която непрекъснато се обновява с актуална и интересна информация,  посветена на превенцията на употребата и злоупотреба с наркотични вещества и която е платформа за споделяне и комуникация с децата и младежите.

 

 • Реализиране на общинска програма "Превенция и  контрол на ХИВ/СПИН"
 • Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ и сексуално предавани инфекции, през отчетния период съвместно с РЗИ са проведени общо 49 лекции и обучения на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН“ и „Превенция на сексуално преносими инфекции“, които обхванаха 1033 ученици.
 •       По повод Деня на влюбените и Националната АНТИСПИН  кампания, Община град Добрич, РЗИ – Добрич, ОМЦ „Захари Стоянов”, БМЧК и медии от града проведоха регионална кампания, която включи: лекции, обучения и викторини на тема „Превенция на ХИВ/СПИН и СПИН”, „Превенция на рисково сексуално поведение”; конкурси за най-оригинално любовно послание; раздаване на здравно-образователни материали и презервативи и изработка на рисунки, колажи, пана „Валентинки” с оригинални послания и табла с материали за СПИН по училищата.
 • Във връзка с реализиране на дейностите от третия етап на Националната АНТИСПИН кампания във връзка с Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН /15 май/ бяха проведени информационна кампания с раздаване здравно-образователни материали на млади хора и обучения по темата „Превенция на ХИВ/СПИН”.
 • По повод  Световния ден за борба срещу СПИН /1 декември/ в Младежки център Добрич бяха организирани: флашмоб; информационна кампания; ретроспективна изложба с плакати от различните години на кампанията, прожектиране на образователни филми и младежки концерт.

 

 • Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в общинските лечебни заведения :
 • Община град Добрич осигури финансиране в размер на 45 000 лв. за работата на Комисията за лечение и изследване на пациенти с онкологични заболявания във 2 ДКЦ, с което се подпомага достъпа на нашите съграждани до специализирано медицинско обслужване.
 • За да се повиши качеството на предлаганите медицински услуги и за да бъде съхранена материалната база през 2016 г. е извършен ремонт на покрива на бивша Стоматологична поликлиника.

 

 • Осигуряване на здравословна среда и нормално физическо и психическо развитие на децата :
 • Във всички детски ясли са създадени  оптимални условия за провеждаме на комплексни занимания, оказващи многостранно въздействие върху физическото и психическото развитие на децата. Постигната е бърза и успешна адаптация на децата чрез индивидуален подход. Ежедневно се организират дейности, свързани с физическото и психическо укрепване на децата – утринна гимнастика, физкултурни занимания, закаляване /въздушни бани, обливане на децата/, игри и упражнения за усъвършенстване на двигателната активност, практически сеанси в зали по релационна психо-моторика.
 • Екипите на детските ясли в Добрич работят за развитие на творческия потенциал и музикалните способности на децата чрез забавни, атрактивни игри и задачи. В шестте детски ясли се осъществяват празници и чествания.
 • За осигуряване топлинния комфорт на децата и за провеждане на нормален учебен процес са ремонтирани покривите на детски градини с номера 20 и 23 и на детска ясла № 1.  Подменена е и част от амортизираната дограма на детска ясла № 4
 • Реализиран е  проект „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Постигнатите резултати са: Подобрен комфорт на обитаване в сградите; Намалени бюджетни разходи за отопление и електроенергия (спестен финансов ресурс – 25 800 лв./год.); Намаляване въглеродния отпечатък на Общината (спестени въглеродни емисии - 61,68 СО2 т./год. )

 

 • Преструктуриране на съществуващите детски ясли и благоустрояване на тяхната инфраструктура с цел обособяване на функционални зони за игра с различни съоръжения
 • През м. март 2016 г. с цел оптимизация дейността на Детските ясли бе извършено преструктуриране на броя и числеността на групите и персонала. Към днешна дата на територията на Община град Добрич се отглеждат 430 деца в 22 яслени групи в 6 детски ясли.

 

 • Поетапна смяна на дограмата на детските заведения с цел осигуряване на топлинен комфорт на децата
 • През отчетния период са подобрени условията за отглеждане на децата чрез:
 •  Извършване на ремонти по стопански начин;
 •  Частична подмяна на дограма на ДЯ № 4;
 •  Обследване и отстраняване на теч в парокотелно помещение и ремонт на покрив на ДЯ № 1;

 

 • Дооборудване на Детска млечна кухня и разработване на сезонно меню  с цел осигуряване подготовката на здравословна храна, съответстваща на възрастовите особености на децата
 • През отчетния период Община град Добрич продължи да осигурява здравословно и разнообразно хранене на децата с подкрепителна закуска от плод, отговарящо на физиологичните норми за съответната възраст, съобразно новите изисквания, отразени в „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на децата до 3-годишна възраст“.
 • През 2016 г. бе въведено единно меню за детските ясли, изготвено от технолог диетолог. Менюто е сезонно и осигурява разнообразно и пълноценно хранене,  съобразено с най-новите изисквания и стандарти.

За децата със специални хранителни потребности бе въведен алгоритъм, осигуряващ подходящо диетично  хранене

 • Подпомагане дейността и контрол на здравни кабинети в училища и детски градини.
 • Училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич се осъществява в 39 здравни кабинета, като 17 от тях се грижат за 2200 деца от 3 до 7-годишна възраст в детските градини, а останалите 22 здравни кабинета  обхващат 7938 ученика от общинските училища и професионалните гимназии. В здравните кабинети работят 32 медицински сестри и 4 лекари. В тях се осъществява медицинското обслужване на спешните състояния и се извършват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.

 

 • Изготвяне на Общинска програма за закрила на детето.
 • Общинската програма за закрила на детето е приета с Решение № 7-30 от 26.04.2016 г. на Общински съвет град Добрич.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  Осигуряването на достъпни и качествени услуги е пряко обвързано с: насърчаване на социалното включване; промяна на модела на грижа за възрастните хора; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване за уязвимите групи; осигуряване на достъпна среда; подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните; подобряване на взаимодействието между сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги в общността.

 

 • Разработване на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в общността
 • Общинската стратегия е разработена на база Анализ и приета с Решение на Общински съвет Добрич № 7-5 от 26.04.2016 г.

 

 • Извършване на ситуационен анализ на социалните  услуги в Община  Добрич
 • Анализът на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в Община град Добрич за периода 2011–2015 г. е приет с решение на Общински съвет град Добрич № 5-6 от 23.02.2016 г

 

 • Избор на Обществен  съвет по социална  политика
 • Учреден е със заповед на кмета на Община град Добрич № 485 от 15.04.2016 . През 2016 г. е провел 4 заседания, на които са обсъдени дейности, касаещи социалната политика на Общината.

 

 • Разработване и приемане на правила за дейността на Обществен съвет по социална политика
 • Правилата са приети  на заседание на Обществения съвет по социална политика с Протокол №1  от  18.04.2016 г

 

 • Намаляване процента на предлаганите услуги в специализираните институции за сметка на социалните услуги в общността като трайна тенденция в развитието на социалната политика на Община град Добрич.
 • Към настоящия момент на територията на Община град Добрич функционира само една специализирана институция за деца – Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г., която е на подчинение на Министерство на здравеопазването и в която се отглеждат 12 деца –  всички със здравословен проблем и с нужда от постоянни медицински грижи.
 • Една е и специализираната институция за възрастни – Дом за стари хора с капацитет 115 лица. Видно от Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и възрастни хора с увреждания в Р България, изготвен от АСП, Домът за стари хора в град Добрич е в класацията на първите 10 Домове за стари хора, получили най-високата оценка по оценяваните индикатори.
 • Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания
 • През 2016 г. са осигурени 2 работни места за хора с увреждания в ДХД по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.

 

 • Поддържане на материално-техническата база чрез привличане на средства по оперативни програми:
 • През 2016 г. успешно приключиха дейностите по проект на Община град Добрич, реализиран  чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. за подобряване на физическата среда в Комплекса за социални услуги, в който се помещават ДЦДУ, ДЦВУ, ЗЖ, ЦСРИ. Обновени бяха  отоплителните системи, което доведе до по-малък разход на енергия и  по-ефективно отопление. Общата стойност на извършените дейности в Комплекса е 101 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 100%. Партньор на Община град Добрич в изпълнението на проекта бе Нorsk Energy – Осло, Норвегия. 
 • През 2016 г. с бюджетни средства бе извършен  цялостен ремонт на санитарните помещения в ДЦДУ, ДЦВУ и ЦСРИ на стойност 41 497 лв.
 • Осигуряване на безплатен достъп на хора с увреждания и техните придружители до голям брой прояви, включени в културния календар на Община Добрич
 • Община град Добрич осигурява безплатен достъп на хора с увреждания и техните придружители до всички прояви, включени в културния календар, както и предоставя безвъзмездно зали и помещения за организиране на различни техни изяви и съдейства за осъществяване на инициативите им.
 • Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа
 • Организиран на море и планина беше летния отдих на децата и младежите с и без увреждания от Центровете за настаняване от семеен тип.
 • Закупен беше специализиран автомобил за нуждите на децата и младежите с увреждания от ЦНСТДМУ, което подобрява качеството на оказваната услуга-улеснено ползване на съпътстващи услуги в общността, прегледи, изследвания, разходки.
 •   Завишена беше индивидуалната грижа за децата в резидентния тип услуги, което донесе много ползи за развитието на децата и младежите.
 • Подобрена бе материалната база чрез извършване на необходимите текущи ремонти и освежаване на стаите в ЦНСТДМБУ 1,2 и 3 .
 •  В дейността по подкрепа беше включена  ерготерапията.
 •  За работещия персонал и потребителите в ЦНСТДМУ се организираха обучения по теми, значително повишаващи качеството на услугата : „ Кратка оценка на елементите на хранене”  - разработен инструмент за оценяване и подобряване начина на хранене на  деца с увреждания и уменията на персонала; Подкрепа на екипите чрез групова и индивидуална супервизия; Насърчаване и подкрепа  за изпълнение на дейностите за детско и младежко  участие; Организиране на общностно събитие под надслов „ Направи добро. Помогни на някого да се усмихне” по повод световния ден на усмивката . Обученията са организирани от фондация „Лумос”.
 • С активната подкрепа на Фондация „Плюшено мече“ децата и младежите от 7-те ЦНСТ  получиха в навечерието на коледните и новогодишни празници желаните от тях подаръци.
 • Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и инвалида и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за  по-добър и достоен живот.

 

 • През  отчетния период Община град Добрич:
 • финансира поддържането на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и инвалида, снабдяването с материали и извършването на належащи текущи ремонти;
 • подкрепя и подпомага финансово инициативи на членовете на тези клубове, като посещение на театрална постановка; осигуряване на парични награди за различни събития; участие в прегледи, събори и фестивали ;
 • финансира участие на 36 пенсионери в 11 Национален преглед на художествената самодейност на певчески състави през м. ноември в София;
 • осигуряване на парични награди за  получени призови места на стойност 4036 лв. ;

 

 • Ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите групи: деца в риск и техните семейства, хора с увреждания, възрастни хора, безработни, хора с психични отклонения

 

 • Подготвена,  подадена и одобрена „Регионална програма за Заетост“ с период на реализация до 2017 г., стойност над 20 000 лв. до момента получени 17 069,88 лв.

 

 • Изпълнение на дейностите по Проект „Приеми ме 2015” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа”- Срок: 2016 – 2020 г.
 • Към настоящия момент броят на приемните семейства в област Добрич е 55, а  настанените в тях деца са 44. От 01.11.2016 г. се премина към областен модел на предоставяне на услугата ”Приемна грижа”. С оглед неговата реализация към края на календарната година бе избран  чрез конкурс Областен екип по приемна грижа. През м. декември 2016 г. Община град Добрич организира  коледно тържество  в партньорство с Асоциация на приемните родители за 40 деца, настанени в приемни семейства, като осигури подаръци за всички .
 • Продължаване на дейностите по Проект „Подкрепи ме” , изпълняван по схема за БФП ”Независим живот”, чрез предоставяне на услугата „Личен асистент”
 • В Община град Добрич проектът стартира на 21.06.2016 г., а предоставянето на услугите - на 21.09.2016 г. До момента са назначени 52 лица като личен асистент, социален асистент и домашен помощник, които обслужват 102 потребители. Екип от 4 специалисти /2-ма социални работници, 1 психолог и 1 медицинска сестра/ изпълнява дейностите по предоставяне на интегрираните услуги.
 • Продължаване дейността на 6 /шест/ интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект ”За равен шанс за децата” по схема ”Услуги за ранно детско развитие”
 • Целта  е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище”; „Здравно консултиране на деца и родители“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски умения“, „Семеен център“. Услугите стартираха през м. ноември 2016 г. и ще продължат до 30.10.2018 г. Към настоящия момент 21 назначени специалисти –педиатри, гинеколог, медицински сестри, акушер, рехабилитатор, социални работници, психолог, специален педагог, детегледач и медиатори, предоставят услуги за подкрепа на 131 деца и 71 родители, намиращи се в риск от социално изключване.
 • Проект  „Грижа за по-добър живот“ по Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд”. През м.ноември 2016 г. бе подготвено и подадено проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 – „Осигуряване на топъл обяд – 2016”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. Дейностите по проекта стартираха от 02.01.2017 г. Към момента се  предоставя топъл обяд на 110 потребители от  целеви групи.
 • Поддържане на дейностите по проект „Обществена трапезария”
 • Продължава дейността на създаденото звено към ДСП, което осигурява подкрепа на 50 наши съграждани.

 

 • Подкрепа и съдействие на уязвими групи и подкрепа на бездомните - осигуряване на достъп до услуги за бездомните, включително просещите деца и възрастни
 •   За зимния сезон Община град Добрич предоставя подслон на бездомни лица в пригоден за целта общински имот с капацитет 6 + 2 места, като на потребителите са осигурени освен подслон, отопление и топла храна.  Община град Добрич работи в сътрудничество с Кризисен център за бездомни лица към Фондация „Ръка за помощ“ и приюта към Храм „Св. Троица“ в град Добрич.След подаден сигнал и извършена социална анкета нуждаещите се потребители се насочват към подходящ център.

 

 •  Увеличаване капацитета на обслужваните потребители на услугата „Домашен социален патронаж”
 • Обхватът на Домашен Социален Патронаж, влючващ и потребителите на Звеното за предоставяне на почасови услуги в домашна среда за комунално-битова, лична и социална подкрепа към настоящия момент е 400 възрастни и/или лица с увреждания и самотни лица.
 • Оптимизиране качеството на грижа в съществуващите социални услуги чрез разширяване спектъра на предоставяните услуги в дневните центрове и ЦНСТ
 • Дейността по предоставяне на подкрепящи живота на възрастните хора с увреждания в ДЦВУ, е разширена с нововъведената ерготерапия, която значително увеличава, по забавен начин, качеството на грижа.

 

 • Продължаване дейността на Центровете за обществена подкрепа в Община град Добрич чрез предоставяне на качествена психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства
 • През отчетния период продължиха своята дейност трите Центъра за обществена подкрепа – ЦОП-2 с доставчик Община град Добрич, ЦОП към БЧК Добрич и ЦОП към Фондация ”Ръка за помощ”. Тези центрове предлагат психологическа, социална и педагогическа подкрепа на нуждаещи се деца и техните семейства. Общия брой на получилите подкрепа деца и лица са ежемесечно над 90 и са над капацитета на услугите

 

 • Подпомагане на сдружения на лица с увреждания при провеждане на спортни състезания, фестивали и различни културни и обучителни мероприятия.
 • През 2016 г. бе финансово подпомогнато участието на Районната организация на сляпо-глухите в Художествен фестивал в Пловдив.

 

 • Привличане на партньори при предоставяне на социалните услуги: НПО, други институции и бизнеса с цел социална интеграция в общността и подобрено качество на живот
 • Община град Добрич работи в сътрудничество с неправителствения сектор – Фондациите „Лумос”, „Ръка за помощ”, „Св. Николай Чудотворец“, БЧК, БМЧК, като подпомага и партнира в различни инициативи, целящи социална интеграция в общността и подобрено качество на живот на уязвими групи.

 

 • Изготвяне на споразумение за партньорство с НПО за съвместна дейност
 • На 08. 12 .2016 г. е подписано ново споразумение за сътрудничество между Община град Добрич и Фондация „Лумос” за срок от 5 години.
 • Провеждане на дарителски кампании за подпомагане на социалните услуги в общността и целеви кампании
 • През отчетния период са реализирани следните кампании:

Коледни благотворителни концерти със съпътстващи изложби на ръчно изработени изделия от домуващите в Дом за стари хора;

Дарения от БЧК във вид на хранителни продукти за настанените в ЦНСТДМУ, които ползват съпътстващата услуга Дневен център;

Участие в коледния и новогодишен базар на децата и младежите от ЦНСТДМУ с изделия, изработени от самите тях;

Ежегодни дарения от Фондация „Плюшено мече“.

 

ОБРАЗОВАНИЕ Съвременното общество акцентира върху въпросите за оптимизирането на устойчива среда в учебните заведения, приобщаване на децата с интелектуални затруднения и увреждания/деца със специални образователни потребности/, дефицитите в процеса на обучение и възпитание, наличието на маломерни паралелки и слети класове, ранното отпадане на ученици от училище, нуждата от модернизиране на материалната база, въпроса за оптимизиране на образователната  структура и инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие.

 

 • Подготвен, подаден и одобрен проект по Приоритетна ос 3 регионална образователна инфраструктура, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ - „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. др Георги Павлов" град Добрич” – за основен ремонт, обзавеждане и оборудване на гимназията; на обща стойност 1,3 млн. лв;

 

 • Проект „Основен ремонт/реконструкция/обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура в Община гр. Добрич, вкл. ДГ  №№ 12, 18, 25, 32, ЕТ „Гео Милев” , ПМГ „Ив.Вазов”. Обектите са от зони за въздействие с преобладаващ публичен и социален характер. Срок на подаване на документи 31.05.2016г.
 • През 2016 г. стартира процедура на оценка на проектното предложение със 7 обекта на интервенция -  Детска градина № 12 „Щурче”, Детска градина № 18 „Дора Габе”, Детска градина № 25 „Весела”, Детска градина № 32 „Зорница”, Природо-математическа гимназия "Иван Вазов", Езикова гимназия "Гео Милев", Основно училище "Христо Ботев" . В процеса на оценка бе установено, че за 3 от детските градини са необходими конструктивни проекти за укрепване, което налага проектното предложение да се раздели на две части.

 

 • Целенасочено финансиране на училищни дейности, насочени към превенция на отпадането от училище на деца и ученици в риск от отпадане;
 • От влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование Община град Добрич работи по посока на планиране и реализиране на дейности и услуги, свързани с общата и допълнителна подкрепа за децата и учениците, обучаващи се на територията й. Разработен е анализ за потребностите за подкрепа на личностното развитие въз основа на който ще бъдат разработени Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие и Общинска стратегия..
 • Със Заповед № 374 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич бе извършена проверка в общинските училища на дейностите за установяване и ограничаване на причините за отпадане на ученици, подлежащи на задължително обучение. Няма отпаднали ученици след 15- годишна възраст. Отпадането на ученици в по-ранна  възраст се дължи основно на миграция на семействата.

 

 • Равен достъп на всички до качествено образование и борба срещу изключването на определени слоеве на населението и малцинствени групи от образованието и обществото;
 • С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до качествено образование през 2016 г. Община град Добрич организира и проведе:
 • Кандидатстудентска борса в ОМЦ „Захари Стоянов“ с участието на 21 висши училища от страната, образователни организации и фирми от област Добрич;
 • Панорама на средните училища в ОМЦ „Захари Стоянов“ с участието на всички държавни, общински и частни училища от гр. Добрич.
 • Основен приоритет в образователната политика на Община град Добрич продължи да бъде образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Особеното внимание, което се отделя на този въпрос, е продиктувано от осъзнаването на факта, че проблемите с успешната социализация на представителите на етническите малцинства в българското общество водят своето начало още от постъпването на децата в детска градина и в училище. Образованието е призвано да формира ценностна система, основана на уважение към правата и свободите на всеки индивид, без допускане на дискриминация. Община град Добрич осигурява равен достъп до качествено образование без оглед на етнически произход.

В ОУ „Йордан Йовков“ продължиха да работят групите по СИП „Ромски фолклор”  /за ученици от II-IV и V-VIII клас/, чрез които се осигуряват условия за запазване и изява на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

 • В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование Община град Добрич:
 • Разработи и прие Правила и единен график на дейностите за прием в първи клас;
 • започна подготовката на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на който ще бъде изготвена общинска стратегия. Целта на извършваното проучване e изграждането на Център за подкрепа на личностно развитие, който да осигурява допълващи и подкрепящи образованието местни услуги и да допринася за комплексната грижа за децата и учениците.

 

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и социална интеграция на деца със специални образователни потребности.
 • Във всички детски градини и училища са сформирани екипи за комплексна педагогическа оценка на деца със СОП. С обнародването на Наредба за приобщаващо образование /ДВ бр. 89 от 11.11.2016 г./ стартираха мерките за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейности на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 • Вниманието на местната общност бе ангажирано с проблема за социална интеграция на деца със специални образователни потребности и чрез съвместната инициатива на Община град Добрич и Фондация „Лумос“ по повод Международния ден на усмивката. В проявата, която се проведе  под мотото „Направи добро. Накарай някого да се усмихне“, участваха деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип.

 

 • Създаване на сигурна среда за развитие на децата и учениците в институциите от общинската образователна мрежа

 

 • Осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около общинските образователни институции;
 • През отчетния период са изградени 5 повдигнати пешеходни пътеки, в близост до учебни заведения

 

 • Създаване на благоприятна среда за развитие на децата и учениците с изявени дарби в общинската образователна мрежа.
 • Община град Добрич съдейства за личностното развитие на децата и младите хора чрез: дейности по кариерно ориентиране в училищното образование; реализирането на дейности по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“/УСПЕХ/; предлагане на библиотечно-информационно обслужване и гарантиране на свободен достъп до информация чрез РБ „Дора Габе“ и читалищата в Добрич; грижата за здравето; подпомагане таланта и изявите на децата и младите хора; предоставяне на съвременни иновативни форми на културно общуване и на разнообразни прояви от културния календар, удовлетворяващи интересите на децата и младите хора; приемане и реализиране на общински План за младежта.
 • Друг важен акцент в общинската политика за децата, учениците и младите хора е развитието на спорта.  Приоритетна  задача е приобщаването на подрастващите към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.
 • През отчетния период Община Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“ успешно реализира Общинския етап на Ученически игри за учебната 2015/2016 г.  В общинските състезания се включиха 136 отбора с общ брой състезатели – 1307. Проведоха се състезания по осем вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, шахмат, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон. В сравнение с Общинските ученически игри от минали години се наблюдава тенденция на увеличение на участващите отбори и брой състезатели.  През  учебната 2014/2015 г. са участвали 108 отбора с 1058 състезатели, а през учебната 2013/2014 г. 84 отбора с общ брой състезатели – 883 . За пръв път се проведе връчване на награди за успешно класиране в общинския етап на Ученически игри през 2015/2016г. в присъствието на директори на училища и учители по физическо възпитание и спорт, пряко ангажирани с участието на учениците в спортните състезания. Град   Добрич  бе домакин  иа финалните състезания  на Ученическите игри по хандбал, проведени в периода 20-22 май за девойки и юноши и 10-12 юни за момичета и момчета V-VII клас.
 • Община град Добрич се включи в кампанията NowWeMOVE България чрез организиране и провеждане на есенните събития – Европейски фитнес ден на 15 септември и Европейски ден на спорта в училище на 30 септември. 
 • С подкрепата на Община Добрич училищата в областния център се включиха активно  чрез организиране и провеждане на спортни инициативи в Европейския ден на спорта на 30 септември. В спортните бази на ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Димитър Талев“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ , СУ „Г. Ст. Раковски“, ПГАС се организираха множество събития със спортен характер. Заложи се на забавния елемент с цел да се насърчи физическата активност сред учениците и да се повиши усещането за „принадлежност към училището“.  По-малките деца се включиха  в  щафетни игри и зумба, а по-големите момичета и момчета – в състезанията по лека атлетика, футбол, тенис на маса, хандбал, художествена гимнастика, бокс, вдигане на тежести и др. Проявата привлече и родители.
 • С финансовата и организационна подкрепа на Община Добрич се проведе  Лекоатлетически турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който се включиха ученици от седем  училища и деца от пет детски градини. 
 • В периода 07-15 април  детските градини и училищата взеха активно участие  в организираната от Община  град Добрич  Седмица на здравето.
 • Община Добрич създаде възможности  за развитие на спортните заложби на децата от предучилищна възраст. В 4 детски градини през 2016 г. бяха открити детски футболни площадки – ДГ №10 „Слънчице“, ДГ № 20 „Радост“, ДГ №23 „Звездица“, ДГ №26 „Звънче“. 
 • През 2016 г. детските градини на територията на Община Добрич работиха активно по посока на развитие на заложбите на децата от най-ранна възраст, като продължиха да предоставят възможности за изяви чрез организираните допълнителни форми като зумба, народни танци, групи по модерен балет и т.н.
 • С оглед повишаване информираността и осъществяване на превенция на рисковете пред младите хора, в това число риска при бедствия и извънредни ситуации, Община град Добрич проведе общински кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – Добрич 2016“  и  Общински конкурс за детска рисунка „ С очите си видях бедата“.  Осигурено бе и участието на класирания  на първо място в областен кръг отбор от СУ „П. Р. Славейков“ в XIV Национално ученическо състезание „Защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации“ Бургас 2016.

 

 • Институционално осигуряване на специална закрила  за деца с изявени дарби и прозрачност на информацията за предприетите мерки за насърчаване;
 • През 2016 г. бе разработена и приета с Решение № 6-24/29.03.2016 г. на Общински съвет град Добрич Общинска програма на мерките за закрила на деца с  изявени дарби.

 

 • Финансово подпомагане на деца с изявени дарби 
 • Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-високо ниво на образование и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото.  Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 г. С реализирането й се насърчават творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците чрез еднократно финансово подпомагане или едногодишни стипендии. Включените в програмата  конкурси, олимпиади и състезания са с висок критерий  на оценяване и мотивират ефективно учениците за високи постижения. През 2016 г. са подпомогнати 20  ученици с изявени дарби в областта на образованието, културата и спорта.
 • С Решение на Общински съвет №4-6/ 28.01.2016 г. са определени и средства за подпомагане на даровити деца, на ученици, постигнали успехи в различни направления, както и за студенти, нуждаещи се от финансова подкрепа с оглед гарантиране на достъпа им до висше образование.

 

 • Развитие на системата от общински детски градини
 • През отчетния период Община град Добрич запази мрежата от детски градини - предпоставка за гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за децата на град Добрич. Към настоящия момент на територията на града функционират 17 детски градини, в които се обучават, възпитават и социализират 2200 деца в 89 групи.
 • Продължи работата по повишаване качеството на предлаганите в детските градини услуги чрез: въвеждане изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование; разработване на система за електронен прием на децата и на нови единни сезонни менюта; подобряване на физическата среда, създаване на алгоритъм за диетично хранене за децата със специфичен хранителен режим, посещаващи детските градини и приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията  на Община град Добрич /Решение на Общински съвет град Добрич № 14-2 от 29 ноември 2016 г./.

 

 • Саниране на сградите на детски заведения /подмяна на дограма, отоплителна инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация/;
 • През разглеждания период Община град Добрич продължи да работи за подобряване на физическата среда за отглеждане и възпитание на децата чрез извършване на следните ремонти:
  • по стопански начин във всички детски градини;
  • на източната фасада на ДГ № 17 „Първи юни“ и на покриви на ДГ № 20 „Радост“ и ДГ №2 3 „Звездица“
  • на санитарни възли в ДГ № 9 „Пчеличка“ и ДГ № 11 „Дъга“; на отоплителни инсталации в ДГ № 7 „Пролет“; ДГ №18 „Дора Габе“ и ДГ № 26 „Звънче“; на  ВиК инсталация в ДГ № 29 и на осветление в ДГ № 29 „Любимка“;
 • През 2016 г. в изпълнение на Капиталовата програма на Община град Добрич бе частично подменена  дограмата в ДГ № 7 „Пролет“. Бяха изградени  аспирационни системи в ДГ № 12 и ДГ № 17.
 • По Програма „Енергийна ефективност“  бе обновена локалната отоплителна инсталация на ДГ № 10 „Слънчице“. В резултат бе подобрен комфортът на децата в детската градина, бяха намалени бюджетните разходи за отопление и електроенергия и минимизирани разходите по експлоатационна поддръжка на енергетичните съоръжения.
 • Обезопасени бяха  уредите и детските площадки в прилежащите площи в двора на детските градини, в резултат на което бе осигурена благоприятна и сигурна среда за развитието на всяко дете, посещаващо детско заведение.

 

 • Развитие на професионално ориентирано образование
 • Осъществяване на контакти с местния бизнес с цел проучване на нуждите от специалисти За първи път през 2016 г. се проведе Панорама на средните училища с участието на бизнеса. Изпратени бяха покани на всички регистрирани фирми, да представят на форума своята професионална дейност и потребностите от специалисти. Целта е учениците да се ориентират правилно в избора на професия.

 

 • Преструктуриране и оптимизиране на мрежата на общинските училища чрез  промяна в статута на ПГ по аграрно стопанство и ПГ по ветеринарна медицина от държавни  в общински.
 • Със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на кмета на Община град Добрич след решение на Общински съвет №6-22 и съответно №6-23 от 29.03.2016 г. Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ и Професионална гимназия по аграрно стопанство, осъществяващи обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината, бяха преобразувани от държавни в общински.
 • С оглед оптимизирането на мрежата от общински училища бе осъществено и преобразуване чрез сливане на средните училища „Дора Габе" и „Любен Каравелов".

 

 • Въвеждане на дуално образование – пилотно
 • В рамките на българо-швейцарския проект „Домино“ в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“ се реализира пилотно дуално обучение по професията „Готвач“ на 26 ученика. Проектът, изпълняващ се в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество, въвежда принципите на „ученето чрез работа“ или дуалното образование като ключов фактор за икономически успех и намаляване нивата на безработицата и напълно се подкрепя от Община град Добрич и местния бизнес.
 • С оглед този приоритет в рамките на традиционната за Добрич Панорама на средните училища бе осъществена срещата между училищата, бизнеса и младите хора.
 • .

 

КУЛТУРА Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален център

 • За съхраняване на културното наследство на Добрич през изтеклата година е изготвен проект за реконструкция на къща-музей „Адриана Будевска“.
 • Със средства по Проект „Красива България“ и с финансовото участие на общината е подменена дограмата на сградата на Художествена галерия. Това ще осигури топлинен комфорт на посетителите и възможност за по-добро съхранение на експонатите. Ще доведе и до значително намаляване на разходите за отопление.

 

Проекти, касаещи направлението:

Проект „Основен ремонт и обновяване на концертна зала Добрич” , зона за въздействие с публични функции. Срок за подаване на документи 2017 г.

Проект „Основен ремонт и обновяване на огледална зала „Нели Божкова”, зона за въздействие с публични функции. Срок за подаване на документи 2017 г.

 • Двата обекта са включени в дейностите по проект „Устойчиво използване на културното наследство за повишаване на потенциала на трансграничния регион Кълъраш – Добрич“, с основна цел „Опазване, съхранение и насърчаване на културното наследство чрез развитие на трансграничен интегриран туристически продукт и подобряване и модернизиране на културната инфраструктура в района Кълъраш – Добрич“, на обща стойност 10 066 193,15 лв.  Общината кандидатства с проекта за финансиране пред СОП „INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020“. След продължителна процедура по оценяване е получена информация с отказ за финансиране.
 • Двете зали са планирани и в „Културна инфраструктура“, който предстои да бъде подаден през юли 2017 г.

 

 • Развитие на общинската политика в областта на културата
 • Анализът на дейността в областта на културата през отчетния период показва устойчивост в следните основни тенденции:
 • развитие на културната инфраструктура в Добрич;
 • запазване разнообразието от прояви в културния календар, задоволяващи потребностите и интересите на различни целеви групи;
 • активен културен обмен;
 • развитие на нови практики и услуги;
 • активизиране на гражданските инициативи.

Тези тенденции определено трябва да се запазят и развият през периода на изпълнение на настоящата мандатна програма, като едновременно с това се разшири партньорството на Община град Добрич с местната общност чрез въвеждането на проектния принцип при подкрепата на културни инициативи и събития и съгласно Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство след приемането на национална стратегия се изработи и общински програмен документ.

 

 • Сформиране на нов Обществен съвет по култура
 • През м. февруари 2016 г. бе сформиран нов Обществен съвет по култура с две секции - Културно наследство и читалища и Сценични изкуства. Съветът се конструира в изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата на база на постъпилите в Община град Добрич предложения. Той обединява и координира усилията на различни творци и на институти, звена и организации в областта на културата и създава условия за обществен дебат и за участие на гражданите в управлението на културните процеси.

 

 • Устойчивост във финансирането на проектите за книгоиздаване и книгоразпространение
 • Съгласно Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич, приети с Решение на Общински съвет № 15-15 от 25 ноември 2008 г.,  през 2016 г. са финансирани 13 проекта - издания на добрички автори и книги, свързани с историята и културата на града и региона.
 • В рамките на комплексната културна програма „100 години Добричка епопея“ Община град Добрич и Община Тутракан издадоха и книгата „Те загинаха за Добруджа“ на Петър Бойчев и Радослав Симеонов

 

 •  Реклама на културния афиш чрез създаване на фейсбук страница за културните събития
 • През 2016 г. за разпространението на културния афиш на Община град Добрич бяха използвани не само традиционните комуникационни канали, но и популярната съвременна социална медия Facebok. Платформата даде възможност не само за по-бърза комуникация, но и за нов тип общуване с потребителите на културен продукт, за получаване на бърза и своевременна обратна връзка и за привличане на нови публики.

 

 

 • Развиване на устойчиви партньорства в областта на културата
 • През 2016 г. продължи да се развива партньорството между Община град Добрич и национални и международни творчески организации и съюзи – Съюз на музикалните и танцови дейци, Съюз на българските композитори, Съюз на българските писатели, Съюз на независимите български писатели,  Български хоров съюз, Съюз на краеведите в България, Българска генеалогична федерация „Родознание“, Общество за дружба и сътрудничество с балканските страни, Международна фестивална програма „Приятели на България“, НС ЦИОФФ – България, Балкански хоров форум, културни, научни и образователни институти от страната – университети, музеи, библиотеки, театри.

 

 • Съхраняване на културното наследство на Добрич
 • В изпълнение на Закона за културното наследство през м. ноември 2016 г. бе представен доклад пред експертен съвет към НИНКН. Предстои изготвянето на  заключителна оценка и становища на  междуведомствената комисия и на Специализирания експертен съвет към министъра на културата, въз основа на които категорията на Военното гробище в Добрич ще бъде повишена в „национално значение“. Последното ще разкрие нови възможности за привличане на целеви средства, които ще доведат до подобряване условията за дълготрайното съхраняване и опазване на недвижимата културна ценност и за нейното социализиране.

 

 • Консервация и реставрация на недвижими културни ценности - Военно гробище музей, Родната къща на актрисата Адриана Будевска и Художествена галерия
 • През 2016 г. е извършена частична консервация и реставрация на Военно гробище - музей /входни помещения и параклис-костница/.
 • По проект „Красива България“ е подменена част от дограмата на Художествена галерия;
 •  Изработен е архитектурен проект за пълна консервация и реставрация на родната къща на А. Будевска – недвижима културна ценност с национално значение.

 

 • Устойчиво развитие на формите за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство - възстановки на традиционни народни празници и обичаи, участие в Националната програма "Живи човешки съкровища", закрила на национална културна идентичност и насърчаване на културното многообразие; и подпомагане дейността и изявите на любителските състави за фолклор, утвърждаването на читалищата като модерни центрове за развитие на местните общност
 • През отчетния период са осъществени възстановки на 11 традиционни обреди и обичаи от народния календар: Архангелова задушница, Ромска Нова година, Бабинден, Трифон Зарезан, Сирни заговезни, Цветница и Великден, Гергьовден, Хърдалез, Еньовден и Коледа;
 • През 2015–2016 г. продължиха да развиват своята дейност ПФА „Добруджа”, 8-те групи за автентичен фолклор, 7-те клуба за народни танци и 10-те детски и младежки фолклорни състава. Всички те участват активно в културния календар на Добрич. Със съдействието и финансовата помощ на Общината част от тези колективи представиха нематериалното културно наследство, което съхраняват, на фестивали, събори и прегледи в страната;
 • Запазена бе и читалищната мрежа в града, като Община град Добрич подкрепи финансово част от читалищните инициативи, свързани с художествено-творческата дейност;
 • През 2016 г. Добрич бе отново домакин на Националния фолклорен фестивал „Събрали ми се, наиграли в Добруджа”, който се организира със съдействието и подкрепата на Община град Добрич. Във фестивала взеха участие 10 състава от областите Добрич, Варна, Силистра, Шумен и Разград;
 • С цел опазване и популяризиране на културната идентичност на отделните етноси и възпитаване на взаимно уважение, толерантност и зачитане правата на всеки човек сред подрастващите и младите хора, през 2016 г. Община град Добрич продължи да: осигурява възможност за публична изява на културата на различните етноси чрез включване на техните прояви в културния календар и в празничните комплексни културни прояви; да  съдейства при реализирането на традиционните ромски празници /Василица и Международния ден на ромите/; да осигурява равен достъп до култура и да реализира програмите на РБ „Дора Габе” „Детство мое” и „Различията ни обединяват“ и дейностите по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“

 

 • Модернизиране на културната инфраструктура на Добрич
 • През 2016 година Община град Добрич  подпомогна изграждането на паметник на ген. Иван Колев. За целта от общинския бюджет бяха заделени 80 000 лв. Общината осигури необходимата подкрепа на Инициативния комитет за изграждане на паметника на ген. Колев
 • През 2016 г. приключиха успешно инфраструктурните дейности по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре, ФМ на ЕИП, чрез които базата на ОМЦ „Захари Стоянов” бе осъвременена и модернизирана.
 • По проект „Красива България“ е подменена част от дограмата на Художествена галерия;

 

 • Решаване на проблемите с базата на Духовия оркестър
 • Пристъпи се и към решаване на проблемите с базата на Духовия оркестър. Община град Добрич предостави на ДХД – Култура избраните от оркестъра помещения в сградата на бившето ОУ „Отец Паисий“. Предстои извършване на ремонтни дейности.

 

 • Развиване и обогатяване на традицията Община град Добрич – център на национални чествания
 • През 2015 г. в Добрич се реализира комплексната културна програма „Йовкови литературни празници“, посветена на 135 години от рождението на белетриста. По традиция кулминацията на тази програма е  връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“, както и на съпътстващото я отличие за принос в изследването и популяризирането на Йовковото наследство. Тържествената церемония се състоя на 21 ноември в Огледална зала „Нели Божкова“. Наградата бе връчена на писателя Георги Мишев, а отличието – на д-р Кремена Митева.
 • През 2016 г. Добрич бе един от центровете на националните чествания на 100-годишнината от Първата световна война и боевете за отбраната на Добрич от 5-7 септември 1916 г. В рамките на програмата, посветена на 100 години Добричка епопея, бяха реализирани: Международен военноисторически фестивал; международна пътуваща научна конференция „Първата световна война и България през 1916 година“; представяне на книгите „Отиваха юнаците, отиваха. 53-ти пехотен резервен полк в Първата световна война /1915 – 1918 г./“ на Ангел Джонев и  „Те загинаха за Добруджа“ на Петър Бойчев и Радослав Симеонов; лекоатлетически крос; изложби на Художествената галерия, Регионална библиотека „Дора Габе“ и Регионалния музей в Добрич, в това число и експозиция на открито „Добруджа 1916 – 1918 г.“; колоездачен поход „По стъпките на героите“; младежка инициатива „Аз чета в памет на героите“; военни ритуали; откриване на паметника на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добрич през 1916 г.; празничен фолклорен концерт „Хляб и благослов“ със съпътстваща изложба на хляб и хлебни изделия; тържествена заря проверка и множество образователни програми, лекции и беседи.
 •   Комплексна културна програма бе реализирана и по повод 100 години от рождението на кап. Димитър Списаревски, а Художествената галерия,  Регионалният музей и Регионалната библиотека /съвместно с Издателство „Мартине“/  експонираха изложби, посветени на 120 години от рождението на Петър Дачев, на 90 години от рождението на Янко Атанасов и 90-та годишнина на известната българска народна певица Верка Сидерова.

 

 • Литературни празници "Йордан Йовков" и "Дора Габе" с връчване на националните литературни награди
 • Тържествената церемония на литературните празници „Йордан Йовково “се състоя на 21 ноември 2015 г. в Огледална зала „Нели Божкова“. Наградата бе връчена на писателя Георги Мишев, а отличието – на д-р Кремена Митева.

 

 • Честване на: 100 години Добричка епопея, 100 години от рождението на кап. Димитър Списаревски, 120 години от рождението на Анастас Петров, 120 години от рождението на Петър Дачев, 140 години от рождението на Адриана Будевска, 155 години от рождението на ген. Иван Колев, 95 години от рождението на Ивайло Петров, 130 години от рождението на Дора Габе.
 • Честването на кръглите годишни, заложени в програмата за 2015-2016 г., са реализирани в рамките на Културния календар на Община град Добрич

 

 • Устойчивост в развитието на Културния календар на Община град Добрич – запазване разнообразието от културни проекти, насочени към различни целеви групи и на форумите, които формират профила на града - международните конкурси и фестивали: "Сарандев" „Фолклор без граници“, „Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика с международно участие, Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон", Дни на руската култура в Добрич, Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”.

В изпълнение на посочената задача през отчетния период Община град Добрич:

 • Възстанови изданията на Европейският младежки поп-рок конкурс „Сарандев“;
 • Проведе традиционните за Добрич международни конкурси и фестивали: „Фолклор без граници“, „Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика с международно участие, Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон", Дни на руската култура в Добрич, Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”;
 • Реализира 8 комплексни културни програми по повод 135 години от рождението на Йордан Йовков, Коледа и Нова година, 3 март – националния празник на Р България, Цветница и Великден, 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, 100 години от рождението на кап. Димитър Списаревски, 100 години Добричка епопея, 25 септември – Ден на град Добрич;
 • Взе участие в европейските и националните инициативи: „Нощ на литературата“, „Нощ в музея“, „Чети с мен”, „България пее“, и в отбелязването на международните/световните дни на театъра, на детската книга, на книгата и авторското право, на четенето, на балета, на паметниците на културата, на музеите и на хоровото изкуство.
 • Културният календар на Община град Добрич за разглеждания период обхвана прояви от почти всички области и жанрове на изкуството и културата /фолклорни, класически, хорови, духови, поп-рок и джаз концерти – 158; музейни и библиотечни изложби, изложби на детски рисунки и изобразително изкуство – 121; театрални спектакли – 284; прояви, литературни салони, четения и премиери на книги и творци, библиотерапии, маратони на четенето – 85; лекции, беседи, аудиториуми и презентации –  1377; ритуали на паметници и паметни места -19, чествания на годишнини на наши състави, творци и дейци на културата – 9/.

 

 • Увеличаване дела на иновативните събития и на културните прояви, представяни           на алтернативни градски пространства.
 • През 2015-2016 г. се запази делът на проявите, реализирани на публични пространства – пл. „Свобода“, АЕМО „Старият Добрич“ и Градски парк „Св. Георги“. Концертите и изложбите на открито, работилниците за изкуство, библиотеката без стени и младежките инициативи дадоха възможност за по непосредствен контакт и за привличане на нови публики.  Градски парк „Свети Георги“ стана сцена на външната продукция „Добрич Мези“.

 

 • Разширяване на културния обмен чрез развитие на приемаща сцена Добрич; насърчаване и подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти и увеличаване дела на гостуващите прояви.
 • През отчетния период в Добрич са реализирани 61 гостуващи прояви, от
 • които 26 театрални и музикални спектакли, 20 концерта и 15 музейни изложби. Гости на добричка сцена бяха световноизвестни имена в музиката, като Ангел Заберски, Стоян Янкулов – Стунджи, Хилда Казасян, Джон Лоутън, Шунго Морияма, Мартин Пантелеев, Людмил Ангелов, Веско Ешкенази и др.
 • Културните институти от Добрич реализираха 19 гостуващи прояви – изложби, концерти и спектакли. Извън тях състави от Добрич, както и групите за автентичен фолклор към пенсионерските клубове в града участваха в национални и международни фестивали, конкурси, прегледи и събори. Със съдействието на Община град Добрич бяха осъществени и концертните турнета на  Хор ”Добруджански звуци”, Хор на учителките, Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и Дамска формация „Мистика“.

 

Културата на Община град Добрич с фокус към младите хора

 • Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители

Децата и младите хора на Добрич се включват активно в културния живот на Община град Добрич както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с  участието си във всички празнични културни програми.

На територията на Добрич функционират над 110 студии, школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Община град Добрич подпомага техните инициативи и изявите им на наши и международни сцени. Едновременно с това тя реализира и различни мерки и събития, които целят да подкрепят таланта и насърчат развитието на творческите заложби на децата и младите хора на Добрич, като:

 • цикъла концерти „Музиката – ваятел на детската душа“;
 • шоу-конкурса „Мини Мис и Мини Мистър”;
 • младежките конкурси: Общински конкурс за карикатура ”Смешното в училище в карикатури” на ОМЦ „Захари Стоянов”, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”, организиран от РИМ – Добрич и в-к „Добруджанска трибуна”; Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика ”Моята България”, организиран от ОМЦ „Захари Стоянов”;  Фестивал на талантите;   Международен младежки конкурс „Фолклор без граници”;  Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон”;  Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“;
 • цикъла „Дарования”, който се организира съвместно с Ротари клуб – Добрич;
 • джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в рамките на Културния си календар, в това число и празничните концерти на 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, и на 25 септември – Ден на град Добрич.

 

 • Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми;
 • През разглеждания период връзката „Култура – училище” продължи да се реализира чрез осъществяване на съвместни инициативи между училищата и културните институти; организиране на летни клубове и занимания за деца от ОМЦ „Захари Стоянов”, Художествена галерия, Регионална библиотека „Дора Габе” и НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.” и реализиране на комплексните дългосрочни образователни програми:
  • Регионален исторически музей – Добрич: „Моето първо свидетелство”, „Късчета памет за Добруджа”,  „Спомени край огнището”,  Клуб „ Баба и внуче”, „Природата на моя роден край”, „Археология на Добруджа”, „Добруджанецът – европеец”, „Вяра и магия”,  Клуб “Старият албум”, Творчески клуб „Йордан Йовков”/”Дора Габе”; „Тайните на древните майстори“; „Работа за мир“ и „Древната култура на Добруджа“;
  • Художествена галерия – Добрич, обединени в  „Работилница за въображение“: програми по повод кръгли годишнини на известни личности – Гео Милев, Ярослав Вешин, Вадим Лазаркевич, и събития и проект „Слово и образ“
  • Регионална библиотека „Дора Габе“ – „Детство мое“ и „Различията ни обединяват“.

Тези образователни програми успешно допълват знанията в училище и съдействат за развитие на нови способности и умения у децата. Едновременно с това чрез събитията от културния си календар /ритуали, чествания, възстановки, иновативни събития, срещи, аудиториуми, изложби и др./ Община град Добрич съвместно с културните институти работи за съхраняването, запознаването и популяризирането сред децата и младите хора на традиционните български духовни и културни ценности, като по този начин съдейства за тяхното патриотично възпитание в извънучилищна и извън семейна среда.

 

 • Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.
 • Реализация на дейности по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“ BG 06-102. В рамките на тази дейност бе създадена Национална мрежа на младежките работници в партньорство с младежките центрове обхваната в проекта.  Организирани бяха :Световно кафене, кампания NO HATE, уъркшопове с участие на младежи от общината.
 • Към децата и младите хора бяха насочени и иновативните събития от културния календар на Община град Добрич, като проявите от четвъртото издание на Фестивала на талантите с работилници на открито, военноисторическия парк – съпътстваща програма на Международния фестивал „100 години Добричка епопея“, зумба маратоните, автокиното,  колоездачният поход „По стъпките на героите“; работилницата за хвърчила „Послания“ и младежката инициатива „Аз чета в памет на героите“ – част от комплексната културна програма, посветена на 100-годишнината от Добричката епопея, Библиотека без стени „Памет за Списаревски“.

 

 • Подкрепа на младежки инициативи.
 • През 2015-2016 г. Община град Добрич продължи да съдейства и помага на младите хора за реализирането на различни техни инициативи – училищни спектакли, тържества, концерти и патронни празници; благотворителни вечери и различни събития, като фото изложбата „Изгубеният град“ на Ерджан Бекир, концертите на Светослав Тодоров и на рок групите „BLOODRUSH“, „ATTAXIC“ „LEFTIES“ гр.Шумен и „Grimaze“ – София, спектакълът на Танцова формация „Петлите“, продукциите на музикалните школи в Добрич, зумба маратона на Клуб „Алегрия“ и Фестивала на екстремни спортове – Extreme Connection III – Revolution.

 

Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила, чрез:

 • Привеждане на общинската нормативна уредба в областта на търговията в съответствие с европейските норми и добри практики. 
 • Създаване на  нова визия на общинските празнични базари:
 • Доставка и монтаж на нова светлинна украса и озвучителна система за Коледния базар, в унисон с  цялостната украса на елхата и градското пространство;
 • Въвеждане на нова процедура за предоставяне на местата на базар „Мартеници“ чрез теглене на жребий, при която в условия на пълна прозрачност и в диалог с гражданите, се сложи край на среднощното чакане и опашки пред общината, на опитите за препродаване на места и най-вече се намали напрежението между участниците;
 • Доставка на нови шатри за провеждане на общински изложения

 

 • Подаване на проектно предложение „Развитие на Областен информационен център” .
 • Подадено проектно предложение;
 • Стартирало изпълнение на „Развитие на Областен информационен център – Добрич“ на стойност 299 245 лева за информиране на бенефициенти за възможностите за финансиране чрез Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове;
  • Избран експертен екип за центъра;
  • Организирани и проведени 28 публични информационни събития в 8-те общини на област Добрич, 2 информационни събития за проактивна работа с медии, 1 кампания в област Добрич, която завърши с мащабен концерт в Добрич за жителите и гостите на града; с повече от 1000 потенциални бенефициенти.

 

 • Системен и Ефективен контрол върху търговската дейност, осъществявана на територията на Община  гр.Добрич.
 • Приоритет в дейността бе опазването на нощната тишина и спокойствието на гражданите и установяването на  непълнолетни и малолетни лица в обекти за обществено хранене, продажба на алкохол, цигари и наркотични вещества;
 • Участие в 17 организирани проверки в късните часове на деня съвместно с Първо РУ на МВР, НАП, РЗИ, Областна инспекция по труда и РСПБЗН - съставени  2 акта за административно нарушение;
 • Проверени 209 търговски обекта, издадени 37 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, съставени 7 акта за установени административни нарушения;
 • Участие в разрешаването на 36 жалби на граждани;
 • Съвместно разрешаване на жалби и сигнали в района на пазара и около него и организирането на празнични базари, заедно с „Общински пазари“;
 • В резултат на извършената дейност в направление „Търговия” през 2016 година са реализирани приходи в размер на 274 396 лева:
  • приети 85 броя документи за категоризиране на туристически обекти и за вписване на настъпили промени в обстоятелствата,  при което са събрани 14 880 лв;
  • категоризирани 37 броя нови заведения за хранене на територията на града; прекратени 38 броя, които са преустановили дейността си;
  • постъпили в касата на общината суми от наказателни постановление - 3191 лв.;
  • от събрани такси за ползване на общински терени за разполагането на сезонни тераси реализирани са 173 893 лв.;
  • от разполагане на Рекламно информационни елементи - 24 052 лв;
  • от туристически данък - 40 958 лв;
  • от организирани празнични мероприятия и търговска дейност - 17 422 лв;
 • издадени са 30 наказателни постановления по актове на  Първо РУ на МВР; връчени са 283 акта и наказателни постановления на нарушители чрез посещения на място.

 

 • Финансова прозрачност, чрез:
 • Публичност и допитване до населението при съставянето и отчитането на общинския бюджет.
 • Бюджетът за 2016 година беше съобразен с приоритетните задачи в Програмата за управление на общината за мандат 2015-2019 година, тригодишната бюджетна прогноза и предложенията на специализираните дирекции в община Добрич.
 • Бяха предприети активни мерки за  участие на гражданите при публичното обсъждане на бюджета  и програмата за капиталови разходи. На 30 ноември 2015 година се проведе публично обсъждане на бюджета и програмата за капиталови разходи за 2016 година. В срока за внасяне на проектобюджета и програмата за капиталови разходи за 2016 година в Общински съвет град Добрич (11.01.2016 г.) се проведе втора среща с гражданите, на която се представиха резултатите от проведеното публично обсъждане.
 • По предложение на граждани в бюджета за 2016 г. бяха предвидени средства както следва:
 • 20 000 лв. за възстановяване на поп-рок конкурса „Сарандев“;
 • 204 000 лв. за рехабилитация на улиците „Вежен“ и „Разлог“;/преходен за 2017 г./
 • Средства за отбелязване на 100 години Добричка епопея;
 • 10 000 лв. за подпомагане издаването на книги от добрички автори, включително свързани с културата и историята на Добруджа
 • предвидени 60 000 лв. за почистване на нерегламентирани сметища, включително дерето на река Добричка;
 • 50 000 лв. за разширяване на гробищния парк;
 • 78 000 лв. за абонаментни карти за възрастни над 70 години;
 • 5 000 лв. - в рамките на културния календар на общината за 2016 г. са предвидени средства за организиране на хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров“;
 • 46 837 лв. за временна финансова помощ на НЧ „Йордан Йовков“ за започване на проект "Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на НЧ  „Йордан Йовков“;
 • 45 000 лв. за финансиране на Комисия по онкологични заболявания
 • 8 500 лв. за сканиране на личните картони в Дирекция „ГРОН“
 • 62 186 лв. за основен ремонт на физкултурния салон на СУ „Г.С. Раковски“;

 

 • Корекции в размера на местните данъци и такси, след направени периодични анализи и недопускане на необосновано нарастване на данъчното бреме за гражданите на Община Добрич.
 • Анализът на местните данъци показа, че Община град Добрич трябва да работи по-активно по събираемостта на задълженията, за да не се допусне нарастване на данъчното бреме.
 • Бюджет 2016 година беше изготвен на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години и беше приет с Решение 4-6/28.01.2016 г. на Общински съвет град Добрич
 • Общият  размер  на плана за приходите по бюджета  за  2016 година  е  49 356 636 лева,  от  които 28 269 011  лева от държавни приходи и 21 087 625 лева приходи от местни дейности.

Изпълнението на местните приходи към 31.12.2016 година е в размер на 19 440 220 лева, което представлява 90,56 % спрямо годишния план, в т.ч.:

 • данъчни приходи – 7 280 349 лева – 112,08 % спрямо годишния план,  в т.ч.:

–  патентен данък

 163 770 лева –  109,18%

–  данък върху недвижимите имоти

 1 743 944 лева –  96,89%

–  данък върху превозните средства

 3 520 858 лева –121,41%

– данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

1 809 874 лева – 112,41%

 

 • неданъчни приходи – 13 472 217 лева – 87,51% спрямо годишния план, в т.ч.:

– приходи и доходи от собственост

1 500 967 лева – 90,42%

– приходи от общински такси

7 746 486 лева – 97,84%

– приходи от продажба на нефинансови активи

652 447 лева – 39,54%

–  приходи от концесии

228 067 лева – 91,23%

 

В резултат на предприетите действия за деклариране или за отстраняване на несъответствия между декларираните данни, имащи значение за данъчното облагане, и предоставената информация от трети лица или организации, в дирекция МДТ са приети 774 броя данъчни декларации от физически и юридически лица.  На основание чл. 107, във връзка с чл. 109 от ДОПК са начислени допълнително в рамките на 5 годишния давностен период задължения в размер на 429 796.57 лв.

След извършен анализ на просрочените задължения са издадени 368 броя актове за установяване на задължения /АУЗ/ по 107, ал.3 от ДОПК /неплатени в срок публични задължения по ЗМДТ/ и 32 решения по жалби срещу АУЗ и 189 броя покани за доброволно изпълнение

През отчетния период една от основните функции на дирекция МДТ е извършването на проверки за недекларирани недвижими имоти  и превозни средства, както и проверки за съответствие на декларираните данни от задължените лица на място и чрез събиране на информация от трети лица и организации. На лицата, които не са изпълнили задължението си да декларират имоти и превозни средства или са декларирали неверни данни са изпратени 345 броя съобщения по реда на  чл.103 от ДОПК.

 

 • Публикуване на всички процедури, търгове и сделки на общинската администрация в Интернет. Срок постоянен
 • Продължава практиката за регулярно поместване на информация в официалния сайт на общината за всички провеждани търгове и конкурси, като в последната година – освен в специалната едноименна рубрика, на тази информация се акцентира и чрез новините в сайта. Информация за всички търгове и конкурси продължава да се подава и чрез регионалните печатни издания. Продължава поддържането на създадените в сайта също през 2009 г. публичен регистър на общинската собственост и публичен регистър на разпоредителните сделки.

 

 • Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и отчетност. Срок постоянен.
 • Освен информиране чрез регионалните печатни издания и чрез електронните медии, продължава активното публикуване в сайта на общината на заповедите на кмета с обществена значимост. През 2016 г. са публикувани 75 такива заповеди.

 

 • Изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост.
 • С решение № 3-3 от 15.12.2015 година Общински съвет град Добрич прие Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 година.
 • В изпълнение на стратегията по чл. 8, ал. 8 от ЗОС, с Решение № 4-9 от 28.01.2016 година, Общинският съвет прие Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година по предложение на кмета на общината.
 • Изготвени са 75 докладни записки, касаещи придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с необходимостта от приемане на решения от компетентния орган  - Общински съвет град Добрич.
 • Проведени са:
 • 7 търга за отдаване под наем (сключени двадесет договора).
 • 3 търга за продажба на имоти общинска собственост и учредяване право на строеж (сключени два договора).
 • Със свои решения Общински съвет град Добрич дава съгласие за прекратяване на съсобственост за 9 имота (сключени девет договора).
 • Изготвени са 27 заповеди за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 • Придобито е право на собственост при наличие право на строеж върху общинска земя за 4 имота (сключени шест договора). 
 • Сключени са 16 договора за учредяване право на пристрояване и надстрояване.
 • Продадени са 9 жилища на правоимащите от общинския жилищен фонд.
 • Съставени са 48 акта за имоти – частна общинска собственост и 20 акта за имоти – публична общинска собственост.
 • Отдадени са 3 общински пасища под наем на правоимащи.
 • Сключени са 10 договора за отдаване под наем на общински полски пътища.
 • Общински съвет град Добрич дава съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на Община град Добрич на следните недвижими имоти, държавна собственост:
 •  Професионална гимназия по аграрно стопанство;
 • -Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“;
 • -Част от бивше Военно летище.
 • Във връзка с необходимостта от разширяване на Гробищен парк гр. Добрич, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно придобиване в собственост на Община град Добрич на недвижим имот, собственост на физическо лице.
 • С решение № 6-17 от 29.03.2016 г. на Общински съвет град Добрич е приет годишния доклад, относно осъществената концесионна дейност през 2015 година в Община град Добрич.
 • През 2016 г. действащите концесионни договори са 60 бр., като е извършван постоянен текущ контрол по изпълнението им. Осъществени са 40 бр. планирани проверки, съставени са констативни протоколи и е проследено изпълнението на дадените препоръки.

 

 • Поддържане и актуализиране на интернет регистъра на общинската собственост в подкрепа на инвеститорите и прилагане на принципите на прозрачно управление. Срок  постоянен
 • В подкрепа на потенциалните инвеститори и улесняване осъществяването на инвестиционни дейности се извършва своевременна актуализация при поддържане на регистрите на свободните имоти и терени - общинска собственост. Попълват се и се актуализират публичните регистри на общинската собственост и на разпоредителните сделки по чл. 41, ал. 4 от ЗОС, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол и концесионен регистър. Извършва се текущата актуализация на Главните регистри за частна и публична общинска собственост.

 

 • Поддържане на регистър на свободните имоти и терени, подходящи за наемане и/или осъществяване на инвестиционна дейност.
 • Продължава практиката  за предоставяне на актуална информация в официалния сайт на общината за наличните свободни терени и сгради и строителни петна за учредяване право на строеж.
 • Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем.

 

Сигурност - Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското  и лично имущество

 

 • Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на възлови кръстовища, входно – изходни артерии и уязвими зони в град Добрич.
 • Община Добрич кандидатства с проект за изграждане на интелигентна система за мониторинг и сигурност на общината по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., като получи подкрепата на Общински съвет с решение от м. февруари 2016 г. Проектното предложение с наименование „Подобряване на обществените услуги и сигурността на гражданите на общините Добрич и Бистрет” на обща стойност 1 368 694 лв. бе изготвено и представено в срок. Неговата цел бе подобряване на трансграничното сътрудничество и координация на границите с предвидено разработване на интелигентни системи за контрол и сигурност на гражданите, живота и имуществото. През м. декември 2016 г. е получена информация, че проектът няма да бъде финансиран.

Идеята за изграждане на система за видеонаблюдение на територията на целия град не е изоставена. Изграждането се очаква като инвестиция да възлезе на около 1 млн. лв. и да се реализира на етапи. Според предварителни разчети първият етап ще струва около 600 хил. лв., които могат да бъдат осигурени от дългосрочен дълг, който Общината да поеме. След направения оглед от експерти от общината, полицията, КАТ, софтуерни компании се маркираха 35 точки , на които да бъдат  поставени камери. Залагат се камери на   входно-изходните точки на града, 6  възлови кръстовища, както и по кварталите. Ще бъдат поставени допълнителни  камери в централна градска част. Разчита се видеонаблюдението да доведе до намаление на пътно-транспортните произшествия и на престъпността в града. Общият брой заложени камери са 163 (точният брой ще се уточни, след подробен финансов разчет). Част от тях са за разпознаване номерата на регистрационни табели на автомобилите.  Продължава съвместната работа със софтуерната компания и полицията.

 

 • Създаване на общинска полиция.
 • След проведени разговори с ръководството на Областна дирекция на МВР – град Добрич,  бе изпратено писмо, с което Община  Добрич заяви желание за създаване на Общинска полиция, която да се състои първоначално от 8 служители. Очаква се отговор от ОД на МВР. Предвидени са 70 хил. лева от бюджета на общината за обезпечаване на дейността.