Други отчети

A A A

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през първото полугодие на 2023 г.  Дата на публикуване: 14.08.2023 г.

Отчет за изпълнение на общинска програма за закрила на детето 2022 г. Дата на публикуване: 19.06.2023 г.

Отчет на Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич през 2022 г. Дата на публикуване: 19.04.2023 г.

Доклад на Община град Добрич за 2022 г. за  изпълнение на План за действие на Община град Добрич  за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната стратегия  на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.  Дата на публикуване: 19.04.2023 г.

Годишен доклад  за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на План за интегрирано развитие на Община град Добрич – 2021-2027 година. Дата на публикуване: 19.04.2023 г.

Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и ПИЦ град Добрич – 2022 г. Дата на публикуване: 21.03.2023 г.

Aктуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 г. Дата на публикуване: 21.03.2023 г.

Общински годишен отчет за младежта на Община град Добрич за 2022 г. Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г.  Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2022 г.  Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2022 г.  Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2022 г.  Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021г.  Дата на публикуване: 10.10.2022 г.

Годишен отчет за 2021 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.  Дата на публикуване: 10.10.2022 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2022 г.  Дата на публикуване: 16.08.2022 г.

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г. Дата на публикуване: 13.07.2022 г.

Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2021 г. Дата на публикуване: 17.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 г.  Дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2021 година.  Дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич 2021 - 2027. Дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Годишен отчет за младежта на Община град Добрич за 2021 г. Дата на публикуване: 11.03.2022 г.

Годишен отчет на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2021 г.  Дата на публикуване: 11.03.2022 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2021 г.  Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2021 г.  Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г.  Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през второто шестмесечие на 2021 г.  Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2014 – 2020 г. Дата на публикуване: 06.01.2022 г.

Отчет на изпълнението на действащите концесионни договори в Община град Добрич за 2020 г. Дата на публикуване: 08.10.2021 г.

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. Дата на публикуване: 06.08.2021 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през първото шестмесечие на 2021 г.  Дата на публикуване: 06.08.2021 г.

Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2020 г.  Дата на публикуване: 07.06.2021 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Общински план за развитие 2014-2020 г.  Дата на публикуване: 07.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската Програма за опазване на околната среда, Програма за управление на отпадъжите и Програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми.  Дата на публикуване: 07.05.2021 г.

Доклад от извършена финална оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич 2014 – 2020 г. Дата на публикуване: 14.04.2021 г.

Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. на Община град Добрич.  Дата на публикуване: 12.04.2021 г.

Аналитична справка по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)  за 2020 г. на Община град Добрич.  Дата на публикуване: 12.04.2021 г.

Доклад на Община град Добрич за 2020 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 - 2020 г.  Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2020 г.  Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2020 година.  Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2020 г.  Дата на публикуване: 08.02.2021 г.

Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2020 г.  Дата на публикуване: 08.02.2021 г.

Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.  Дата на публикуване: 08.02.2021 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 г.  Дата на публикуване: 08.02.2021 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през второто шестмесечие на 2020 г.  Дата на публикуване: 08.02.2021 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през първото шестмесечие на 2020 г.  

Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Отчет за изпълнение на дейностите заложени в общинската програма за управление на отпадъците и програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за 2019 г.

Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2019 година

Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2019 г.

Доклад на Община град Добрич за 2019 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 - 2020 г.

Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. на Община град Добрич за 2019 г.

Аналитична справка по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)  за 2019 г. на Община град Добрич.

Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2019 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2019 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на гражданските инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 г.

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.

Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г.

Отчет на изпълнението на концесионните договори през 2018 година  -  Приложение № 1 - Приет с решение № 52-3 от 17.09.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през първото шестмесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през второто шестмесечие на 2019 г.

Отчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето в Община град Добрич за 2018 г.

Отчет за изпълнението на Общинска програмата за опазване на околната среда през 2018 г.

Отчет за изпълнението на Общинска програмата за управление на отпадъците 2015-2020 и Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на гражданските инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018 година

Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2018 година

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2018 г.

Мониторингов доклад на Община град Добрич за 2018 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2018 г.

Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г.

Аналитична справка по отчета за младежта за 2018 г. на Община град Добрич

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през второто шестмесечие на 2018 г.

Годишен отчет на Кмета на Община град Добрич за осъществената концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 година.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на общинската администрация през първото шестмесечие на 2018 г.

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 г.

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение през 2017 г. на Общински план за развитие 2014-2020.

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за управление на отпадъците и програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми.

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за опазване на околната среда през 2017 г.

Отчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето в Община град Добрич за 2017 г.

Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2017 година

Годишен отчет на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център 2017 г.

Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на гражданските инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2017 година.

Отчет за младежта за 2017 година на Община град Добрич.

Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2017 година.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация при Община град Добрич през второто шестмесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация при Община град Добрич през първото шестмесечие на 2017 г.

Анализи на регистрираните жалби, сигнали и предложения в Община град Добрич

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 г.

Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г.

Отчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето в Община град Добрич за 2016 г.

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2016 г.

Отчет на проведения следконцесионен контрол в Община град Добрич през 2016 година

Доклад за 2016 г. за изпълнение на план за действие на Община градДобрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение /2015 - 2020 г./

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център по наркотични вещества 2016 г.

Отчет на програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2016 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г.

Аналитична справка по отчета за младежта за 2016 г. на Община град Добрич

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич

Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит при Община град Добрич за 2016 г.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация при Община град Добрич през второто шестмесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация при Община град Добрич през първото шестмесечие на 2016 г.

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. 

Отчет за изпълнението на Програмата за управление на общинската собственост за 2015 г.

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2015 г.

Отчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето в Община град Добрич за 2015 г.

Отчет на Плана за дейности по прозрачно и ефективно управление 2013-2015 г.

Отчет на проведения следконцесионен контрол в Община град Добрич през 2015 г.

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за 2015 г.

Отчет на програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич 2015 г.

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център по наркотични вещества 2015 г.

Годишен доклад за дейността на звеното за вътрешен одит при Община град Добрич за 2015 г.

Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси 2015 г.

Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

Аналитична справка по Отчета на младежта за 2015 г. на Община град Добрич

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2015 г.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация при Община град Добрич през второто шестмесечие на 2015 г.

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация при Община град Добрич през първото шестмесечие на 2015 г.