Общински приют за безстопанствени животни

От юли месец 2010 г. на територията на Община Добрич работи Общински приют за безстопанствени животни /ОПБЖ/ с цел изпълнение на общинската програма за овладяване и контрол на популацията на бездомни кучета и в изпълнение изискванията на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

Извършват се безплатни кастрации, обезпаразитяване, ваксинация и маркиране на безстопанствени кучета, след което същите се връщат по местообитание. Трайно се настаняват животни за отглеждане в случаите на проявена агресия, изоставени домашни любимци, възрастни животни и изоставени малки кученца.

Приютът разполага с места за настаняване на 104 броя животни, настанени във вътрешни помещения с дворчета за разходка. Създадени са подходящи условия за отглеждането им и оказване на необходимата ветеринарномедицинска помощ.

ОПБЖ разполага с оборудвано и обозначено транспортно средство за залавяне на животните. Залавят се с помощта на упойващи вещества и при спазване на изискванията за хуманно отношение, без опасност за тяхното здравословно състояние.

Можете да си вземете домашен любимец от приюта безплатно, като същия ще бъде регистриран съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност с поставен микрочип. Предстои актуализация на Наредба за отглеждане на кучета, овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работата и условия на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопаснтвени животни съгласно цитирания закон.

Закон за ветеринарномедицинската дейност: Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Телефони за контакт: 0886 21 21 14; 0882 63 63 62; 058 58 60 33

Адрес: гр. Добрич, ПЗ „Запад", ул."Хан Тервел" /пътят за местността „Кобаклъка" по посока бивше АПК/