18. Продажба на общинско жилище

A A A

Необходими документи:

- Искане по образец;

- Декларация по чл.48, ал.1 от за наличието или липсата на притежавани имущества, включително находящи се и извън територията на Община град Добрич;

-  Копие от документи за платен наем, ел. енергия, В и К, топлоенергия.

Срок за отговор: до 2 месеца

Цена на услугата:  услугата е безплатна

 

Извадка от  Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (НРУУЖННРЖОЖФ)

чл. 56 Общинските жилища, определени за продажба се оценяват от лицензиран оценител. Така определената цена не може да бъде по - ниска от данъчната оценка на жилищата.

Чл. 55. /1/ Продажбата на жилища на лицата по чл.  46 се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, но не по-ниска от приетите от Общински съвет за съответната зона и конструкция, както следва:

                                                                                           

Зона

Минимални пазарни

цени на общински

жилища

(лв./кв.м)

І-ва зона – обхват:

Цeнтрална градска част (ЦГЧ)  по ПУП, приет с решение 38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич и Градски парк „Свети Георги”

Система ЕЖБ

535,00

Система монолитна; ЕК; скелетно-безгредова; ППП; ПК

580,00

 

 

 

ІІ-ра зона – обхват:

ЖК "Запад”;  ЖК ”Север 1,2, 3”;  ЖК ”Русия 1,2,3,4”; ЖК ”Добротица”

Система монолитна

550,00

Система ЕЖБ

460,00

Система ПК /пълзящ кофраж/

440,00

ІІІ-та зона – обхват:

ЖК ”Иглика”; ЖК ”Строител”; ЖК ”Балик”; ЖК ”Дружба 1,2,4”

Система ЕЖБ

410,00

Система ПК /пълзящ кофраж/

430,00

Забележка:   Посочените минимални цени са без местни данъци и такси.

 (2) Минималните пазарни цени по ал. 1 се актуализират с решение на Общински съвет.

12:37:33, 2 Април 2024