15. Издаване на заповед на Кмета за настаняване в общински жилища и промяна на заповед

A A A

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Декларация по образец, на основание чл.7, ал.2 от Наредбата;

 -  Удостоверение от работодател за размера на годишното трудово възнаграждение /за предходните 12 месеца/ на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

-  Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич, Бюро по труда гр. Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/ли помощи, пенсии и др., в случай, че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/ли пенсионери; копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия; 

-  Удостоверение за застрахователна стойност за МПС;

- Копие от договор за наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне;

- Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова;

- Копие на документи за собственост, когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2,3,4 и 5 от Наредба

- Данъчна оценка на имоти и вещни права по чл. 6, ал. 2, т. 2,3,4 и 5 за имоти, които не са на територията на Община град Добрич;

- Други;

- Квитанция за платена цена;

 

За промяна на Заповед:

 

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 4 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG78UNCR70008425376568 Код за вид плащане: 44 80 07

„УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич, ул. България 3, BIC: UNCRBGSF