Стартира проект „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните -град Добрич“

A A A
Изображение 15102
Вторник, 30 Април 2024

Оперативна програма

Програма "Околна среда" 2021-2027

Приоритетни оси

Биологично разнообразие

Наименование на процедура

Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини

Код на процедура

BG16FFPR002-3.007

Наименование на проекта

BG16FFPR002-3.007-0018 „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните - град Добрич“

Срок на изпълнение, месеци

11

Продължителност

04/2024 - 03/2025

Общ бюджет

198 540,90 лева

Финансиране от ЕФРР

168 759,77 лева

Национално съфинансиране

29 781,13 лева

 

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда да се изработят следните стратегически документи:

1. План за развитие на Център за защита на природата и животните - град Добрич, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея с период на действие 10 години.

2. План за колекция, с включен в него и план за размножаване с период на действие от 5 до 10 години.

3. План за консервационни дейности с период на действие от 10 години.

4. План-график за изпълнение на дейностите за развитие на Център за защита на природата и животните - град Добрич (в краткосрочен и дългосрочен план), с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години).

5. Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за рехабилитация и модернизация на Център за защита на природата и животните – град Добрич.

За осигуряване в максимална степен качествено и в срок реализиране и отчитане на предвидените проектни дейности и постигане на заложените индикатори ще се изпълнят дейности за организация и управление, видимост, прозрачност и комуникация и подготовка на документации за възлагане и провеждане на обществени поръчки.

Цели:

Целта на проекта е чрез подкрепата по процедурата да се постави основата за надграждане на концепцията за развитие на Център за защита на природата и животните - град Добрич, като се разработят стратегически документи, които имат пряко отношение към функционирането и развитието на Център за защита на природата и животните - град Добрич, включително с осигуряването на адаптирана среда за всяко животно за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид. Документите ще представят в дългосрочен план общата визия, приоритетите и целите за развитие. Ще дадат пълната картина, на база на която да се надградят съществуващите инвестиции, като се кандидатства за последващо финансиране на инвестиционен проект за рехабилитация и модернизация на Център за защита на природата и животните - град Добрич по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с цел изпълнение на консервационната му роля.

Резултати:

Изработени качествени стратегически документи и техническо задание за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Последна промяна: 10:15:40, 7 Май 2024
Свали в pdf