Приключи изпълнението на проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“

A A A
Вторник, 9 Юли 2024

Проектът на Община град Добрич, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2023 г.  се реализира в периода 15.09.2023 г. - 30.06.2024 г.

Общо 72 деца от ДГ №12 „Щурче“  и ДГ №17 „Първи юни“, както  и 105 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ и Спортно училище „Г. Ст. Раковски“ се включиха в богатата палитра от дейности. Община град Добрич осигури 177 комплекта с учебни пособия и материали, необходими за качествено участие в учебния процес на деца/ученици от уязвими групи. Назначени бяха 4 образователни медиатори, които участваха в реализирането на общинската политика за образователна десегрегация и превенция на недопускане на вторична сегрегация. Горепосочените дейности са финансирани със средства, получени по националната програма, целяща осигуряване на равен достъп до качествено образование и образователна интеграция. Проведени бяха 19 беседи с различна тематична насоченост, съдействащи за съвместното образователно развитие на деца с различен етнически произход. 23 организирани общи родителски срещи, 6 съвместни дейности с участието на деца/ученици, родители, учители и образователни медиатори извън териториите на образователните институции, са част от проведените инициативи за психолого-педагогическото и социално-комуникативно приобщаване. Осигурено бе участието на деца/ученици в 59  национални, областни, общински и училищни инициативи, конкурси, състезания в областта на образованието, културата и спорта. Целенасочено са включени всички деца/ученици от целевата група във всички дейности, провеждани в детските градини/училища, стимулиращи съвместното им обучение.

Осигуряването на условия за равен достъп до качествено образование е важен фактор,  допринасящ за успешната образователна интеграция и социализация, както и за предотвратяване на вторичната сегрегация. Постигнатият успех при реализирането на проекта е предпоставка за  търсенето на възможности за продължаване на реализирането на дейностите за постигане на устойчива образователна десегрегация и превенция на вторична сегрегация.

Последна промяна: 14:07:22, 9 Юли 2024
Свали в pdf