От 01.08.2023г. обслужваща банка на община град Добрич ще е „Уникредит Булбанк“ АД

A A A
Понеделник, 31 Юли 2023

От 01.08.2023г. обслужваща банка на община град Добрич ще е „Уникредит Булбанк“ АД.

За да се осигури безпроблемно преминаване към обслужване от новата финансова институция  за периода от 28 юли до 31 юли ще е преустановен достъпа на посредници до ПП „Матеус“ на Община град Добрич за плащане на местни данъци и такси и на касите на общината ще се приемат плащания само в брой.

В случай на превод по закритите банкови сметки на общината, наредените средства ще бъдат върнати на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.

Плащанията към досегашните сметки на общината до 31 юли 2023г. могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги до крайния час, определен от него за приемане на платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден.

Новите банкови сметки са :

BG96UNCR70003125376366   -   Бюджетна сметка /за възстановени разходи/

BG87UNCR70003325376560   -   Набирателна сметка /депозити/

BG78UNCR70008425376568   -   Приходна сметка /с кодове за вид плащане/

 

Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00

Данък върху недвижимите имоти 44 21 00

Данък върху наследствата 44 22 00

Данък върху превозните средства 44 23 00

Такси за битови отпадъци 44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00

Туристически данък 44 28 00

Други данъци 44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00

Приходи от наеми на имущество 44 41 00

Приходи от наеми на земя 44 42 00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00

Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00

Дивидент 44 48 00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00

Приходи от продажби на земя 44 56 00

Приходи от концесии 44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00

Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00

Други неданъчни приходи 44 70 00

Такси за технически услуги 44 80 01

Такси за ползване на детски градини 44 80 02

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05

Такси за административни услуги 44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09

Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10

Такси за гробни места 44 80 11

Такси за притежаване на куче 44 80 13

Други общински такси 44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81

     

 

 

Последна промяна: 10:51:18, 31 Юли 2023
Свали в pdf