Община Добрич представи днес изпълнението на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

A A A
Община Добрич представи днес изпълнението на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“
Четвъртък, 11 Април 2024

На заключителна пресконференция, която се проведе днес, 11.04.2024 г. в Община Добрич, бе представено изпълнението на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ ДБФП №BGENVIRONMENT-4.004-0006-C02 по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“. Финансирането на проекта се осъществи по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Обща стойност на проекта: 708 278,78 лева, от които: Безвъзмездна финансова помощ в размер на 701 755,42 лева и съфинансиране от бенефициента/партньорите в размер на 6 523,36 лева.

Основна цел на проекта е повишаване капацитета на експерти от трите общини, свързани с прилагане на устойчиви иновативни мерки и добри практики в сектор енергетика и разработване на стратегически документи, водещи до смекчаване на изменението на климата, чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът се изпълнява в партньорство с фирма GREEN ZONE AS, със седалище в гр. Осло, Р Норвегия. Срокът на изпълнение на проекта е 22 месеца - от 11.07.2022 г. до 30.04.2024 г.

В рамките на проекта в Добрич бяха доставени и монтирани фотоволтаични електрически централи, инсталирани върху покривите на общински сгради, а именно на покривите на Детска градина №18 „Дора Габе“ (РЗП 2 183 м²), Детска градина №12 „Щурче“ (РЗП 1 584 м²), Детска градина №20 „Радост“ (РЗП 2 502 м²).

Изпълнението на проекта постигна следните резултати:

  • Успешно реализирана иновативна мярка за доставка и монтаж на Фотоволтаични електрически централи на територията на общините Добрич, Добричка и Крушари;
  • Обучени 20 общински служители, представители на общините партньори;
  • Изготвени доклади за самооценка, отчитащи компетентността на участниците в обучението за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
  • Прилагане на принципа на партньорство и сътрудничество – основен хоризонтален принцип на ФМ на ЕИП 2014-2021;
  • Разработени програми на местно ниво за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

По-подробно за проекта можете да прочетете от прикачения файл.

Файлове:

Последна промяна: 11:59:46, 11 Април 2024
Свали в pdf