Изтичащи срокове за заплащане на задължения

A A A
Изображение 15049
Петък, 26 Април 2024

Уважаеми съграждани,

Община град Добрич Ви уведомява, че:

 1. На 30 април 2024 г. изтича срокът, в който се плащат задълженията за данък върху превозните средства за цялата 2024 година с 5 на сто отстъпка.
 2. До 1 юли 2024г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2024г.
 3.  На 30 април 2024 г. изтича срокът, в който се плащат задълженията за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за цялата 2024 година с 5 на сто отстъпка.
 4. До 1 юли 2024 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за ДНИ и ТБО за 2024г.
 5. На 30 април 2024 г. изтича срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2024 година

 

            Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • В брой или с ПОС на касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • в брой на касите на Easy Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на Fast Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
  • във всички клонове и офиси в зоните за самообслужване на Юробанк България АД / Пощенска банка и чрез онлайн банкиране за клиенти на Пощенска банка
  • по електронен път – чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg -> вход в „Моето пространство“ ->раздел „Задължения“-> услуга „Задължения за местни данъци и такси“
  • през интернет - за регистрирани клиенти в ePay.bg
  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка   по банкова сметка :

 

IBAN  сметка – BG 12 IABG 7495 84 00875901

Интернешънъл Асет Банк АД - Добрич

Банков код     - IABGBGSF

 

код за вид плащане – патентен данък                                        -  44 14 00

            код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти           -  44 21 00

            код за вид плащане - такса за битови отпадъци                       -  44 24 00

            код за вид плащане – данък върху превозните средства         -  44 23 00

               

             Справки за задълженията за 2024 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

             Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

Последна промяна: 14:26:30, 26 Април 2024
Свали в pdf