По молба на Възложителя Община Добрич публикува обявление за обществено обсъждане

Обявление за обществено обсъждане по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе Обществено обсъждане на „Частично изменение на ОУП на Община град Добрич и ПУП –ПЗ за промяна на предназначението на ПИ c №72624.87.1 по КК на град Добрич в зона за ПСД“.

Обсъждането ще се проведе от 11.00 часа на 07.06.2021 г. в Залата на ТПП град Добрич, улица „България“3

С проекта можете да се запознаете тук.    

 

Нагоре