Заповед на Кмета на Община град Добрич, относно отчуждаване на поземлен имот № 72624.433.120

 

ЗАПОВЕД

№1868/21.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение № 12-11 от 16.09.2020г. на Общински Съвет град Добрич

О Т Ч У Ж Д А В А М :

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.120 по КККР на град Добрич, собственост на Живко Михайлов Иванов от град Добрич, с площ от 800 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433120, съседи:  72624.433.111, 72624.433.121,  72624.433.158, 72624.433.119.

Определям сумата на дължимото парично обезщетение в размер на 3200.00 (три хиляди и двеста) лева.

Равностойното парично обезщетение да бъде изплатено по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG71SOMB91303310000501 в Общинска банка АД клон Добрич, ул. “Независимост“ № 14. След влизане в сила на заповедта сумата да бъде изплатена на Живко Михайлов Иванов, по предоставена от него банкова сметка.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованото лице по реда на АПК.

Заповедта може да бъде обжалвана в  14 (четиринадесет)  дневен срок от съобщаването и пред Административен Съд град Добрич, чрез Кмета на Община град Добрич.

Правоимащият е уведомен за процедурата с писмо изх.№ 94Ж-00-227/09.12.2020 г.

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид това, че имотът попада в обхвата на  разширението  на  „Гробищен парк“ на град Добрич, обект с първостепенно значение, публична общинска собственост  и се отчуждава за задоволяване на общински нужди, които не могат  да бъдат задоволени по друг начин.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре