Обществено обсъждане по чл. 62а, ал.3, т.2 във връзка с чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията

По молба ба възложителя, Община град Добрич публикува обявления за обществено обсъждане по чл. 62а, ал.3, т.2 във връзка с чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията:

„Пътнически превози“ ЕООД обявява, че на основание чл.62а, ал.3,т.2 във връзка с чл.127 ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ I, кв. 515 по плана на ЖК „Русия 1“ град Добрич от „паркинг и озеленяване“ в „газостанция, бензионостанция и озеленяване“.

Общественото обсъждане ще се проведе на24.11.2020 г. от 14.30 часа в чакалнята на Автогара Добрич, бул. „Русия“59.

Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ е на разположение на интересуващите се от 8.30 до 17 часа в Центъра за услуги и информация – гише №8 на Община град Добрич

Обявление за обществено обсъждане     

ПУП - ПР

ПУП - ПЗ

Нагоре