Обществено обсъждане на Областен план за развитие на горските територии за област Добрич

В съответствие с изискването на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Регионална дирекция по горите - Варна информира, че съобщение за провеждане на консултациите (съгласно чл.20, ал.1, т.1 от същата наредба), Доклада за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии /ОПРГТ/ на област Добрич, заедно с всички приложения към него, както и проекта на ОПРГТ на област Добрич, са публикувани на интернет страницата на Регионална дирекция по горите  Варна, на адрес: www.varna.iag.bg, отдел – Новини,  за срок от 30 календарни дни. С посочените документи, можете да се запознаете на следния линк:

http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/15798/display

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Варна:  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rdgvarna@abv.bg,  rugvarna@iag.bg , в срок до 30 ноември 2020 г. За контакти: (инж. Здравка Дейкова – зам.-директор, тел.: 052/ 69 29 33;  0889 233 159)

 
Нагоре