Заповед на кмета на Добрич № 534

З А П О В Е Д

534

гр. Добрич, 04.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., както и моя Заповед № 463 от 12.04.2020 г. във вр. със Заповед № 501/24.04.2020 г. и Заповед № 518/01.05.2020 г. и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Създават се т. 1б  от моя Заповед № 463/12.04.2020 г.със следното съдържание:  

„1б. Като изключение се допускат посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки :

а/ разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б/ обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в/ да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г/ да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.”

2. Създава се т. 1в. от моя Заповед № 463/12.04.2020 г. със следното съдържание:

„1в. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито /в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др./ при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки. „.

3. Мерките по т. 1 от настоящата заповедта влизат в сила от 06.05.2020 г., а тези по т. 2 от 04.05.2020 г.

4. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да осъществяват контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Нагоре