Постоянните комисии към Общински съвет Добрич ще заседават от 18 до 21 февруари. Заседанията са открити за гражданите

Месец ФЕВРУАРИ 2020 година

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

21.02.2020 г.

(петък)

15.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”

20.02.2020г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет

инж. Пенчо Керванов

зам.-кмет

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

19.02.2020 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет 

Росица Йорданова

зам. - кмет

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

20.02.2020 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

Кабинет

 д-р Емилия Баева

зам.-кмет

5.

ПК „Наука, образование”

 

18.02.2020 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам.-кмет

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

19.02.2020 г.

(сряда)

13.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

18.02.2020 г.

(вторник)

15.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

8.

ПК „Транспорт и екология”

18.02.2020 г.

(вторник)

13.00 ч.

Кабинет

инж. Пенчо Керванов

зам.-кмет

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

21.02.2020 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам.-кмет

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост”                                

21.02.2020 г.

(петък)

11.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

18.02.2020 г.

(вторник)

14.30 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

20.02.2020 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

Кабинет

 Председател на Общински съвет

13.

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”

21.02.2020 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

 

Нагоре