Кметът на Добрич определи местата за поставяне на агитационни материали

З А П О В Е Д

 

№ 1219

град Добрич, 10.09.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия и чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 175 и чл. 182-186 от Изборния кодекс,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

 1. Рекламни тела (афишарки):

   

  - пред Дом-паметник “Й.Йовков” – 1 брой;

  - до бившата Стоматология (ул. ”Отец Паисий”) - 2 броя табла;

  - пред бивше кино “Родина” (ул. „Независимост“) – 1 брой;

  - пред бивше кино “Добрич” (ул. ”Л. Каравелов”) - 3 броя;

  - кръстовище на бул. “25 септември” и бул. „Добруджа” – 2 броя;

  - пред жилищен блок при бивш магазин “Млад техник” (бул. ”25 септември” 37) -

   1 брой;

  - пред МБАЛ - Добрич АД (болницата) – 2 броя;

  - пред ЖП гара “Юг” - 1 брой;

  - пред жилищен блок “Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;

  - ЖК “Дружба 1” (пред КАТ) - 1 брой;

  - ЖК “Дружба 1” (пред супермаркет) - 1 брой;

  - рекламни табла в ЖК “Дружба 3” (пред търговски комплекс между жилищни блокове № 35 и № 36) - 2 броя;

  - ЖК “Добротица” (старо автобусно обръщало) - 2 броя и табло – 1 брой;

  - автоспирка ЖК ”Хр.Ботев” (до супермаркета) - 2 броя;

  - ЖК “Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок № 31) - 1 брой;

  - ЖК “Балик” (по ул. “Орфей” срещу жилищен блок № 21) - 1 брой табло;

  - до Драматичен театър “Й. Йовков” – 2 броя.

   

  1.2. Оградни пространства

   

  - табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;

  - табла на оградата на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”.

   

  2. Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

   

  3. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019  г. се открива на 27 септември 2019 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 25 октомври 2019 г. В случай на втори тур на изборите за кмет предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00 ч. на деня преди предизборния ден.

   

  4. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове – 10 юли 2019 г. до началото на предизборната кампания – 27 септември 2019 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигнали за така поставени предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на  общината.

   

  5. В срок до 7 (седем) дни след изборния ден, а когато на територията на общината се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му,  партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

   

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ася Кръчмарова - секретар на Община град Добрич.

   

  Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, директорите на дирекции АПИТО и ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати на Общинската избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се постави на външното общинско информационно табло.

   

  /п/

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

   

   

   

   

   

   

   
     

   

   

Нагоре