Заповеди №513 и №514 за отчуждаване на имоти

ЗАПОВЕД

№ 513 / 28.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение № 43-24 от 31.01.2023 г. на Общински Съвет град Добрич

О Т Ч У Ж Д А В А М :

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.101 по КККР на град Добрич, собственост на наследници на Стоян Минчев Стоянов, с площ от 500 (петстотин) кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433103, съседи:  72624.433.70, 72624.433.102,  72624.433.161, 72624.433.62, 72624.433.61.

Определям сумата на дължимото парично обезщетение в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева.

Равностойното парично обезщетение да бъде изплатено по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG71SOMB91303310000501 в Общинска банка АД клон Добрич, ул. “Независимост“ № 14. След влизане в сила на заповедта, сумата да бъде изплатена на Минка Стоянова Добрева, наследниците на Кина Стоянова Томова и наследниците на Йордана Стоянова Никова, или техен пълномощник, по предоставени банкови сметки, съобразно притежаваните идеални части от имота.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд град Добрич, чрез Кмета на Община град Добрич.

Правоимащите са уведомени за процедурата с писма изх.№ 94-00-128; 129 и 94М-00-238/23.03.2023 г.

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид това, че имота попада в обхвата на  разширението  на  „Гробищен парк“ на град Добрич, обект с първостепенно значение, публична общинска собственост и се отчуждава за задоволяване на общински нужди, които не могат  да бъдат задоволени по друг начин.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

ЗАПОВЕД

№ 514 / 28.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение № 43-24 от 31.01.2023 г. на Общински Съвет град Добрич

О Т Ч У Ж Д А В А М :

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.102 по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Тодор Трифонов Даскалов, с площ от 500 (петстотин) кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433102, съседи:  72624.433.70, 72624.433.103,  72624.433.161, 72624.433.101.

Определям сумата на дължимото парично обезщетение в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева.

Равностойното парично обезщетение да бъде изплатено по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG71SOMB91303310000501 в Общинска банка АД клон Добрич, ул. “Независимост“ № 14. След влизане в сила на заповедта, сумата да бъде изплатена на Трифон Тодоров Даскалов, по предоставена банкова сметка.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен Съд град Добрич, чрез Кмета на Община град Добрич.

Правоимащият е уведомен за процедурата с писмо изх.№ 94Т-00-103/23.03.2023 г.

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед предвид това, че имота попада в обхвата на  разширението  на  „Гробищен парк“ на град Добрич, обект с първостепенно значение, публична общинска собственост и се отчуждава за задоволяване на общински нужди, които не могат  да бъдат задоволени по друг начин.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре