Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детските градини 32, 23 и 27 СУ „Любен Каравелов и ОУ „Стефан Караджа“. Основната цел на проектните предложения за инвестиция е да се създадат условия за равен достъп до образование като се увеличи дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура и се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за децата в предучилищна възраст, включително и деца от уязвими групи, чрез изпълнение на мерки за основен ремонт и обновяване на материалната база, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Очаквани резултати след реализацията на проектите:  

Детска градина № 32

След реализирането на проекта изцяло ще бъде обновена и въведена в експлоатация 1 (една) сграда (с общо РЗП 2227 м2), с достигнат клас на енергопотребление „B“. Подкрепата от процедурата ще осигури създаването на съвременни условия за възпитание, социализиране, обучение и грижи в ранна детска възраст на 255 деца, вкл. деца от уязвимите групи. Нещо повече, с изпълнението на проекта ще бъдат надградени усилията, които общината полага за повишаване достъпа до качествено образование, което ще спомогне да се ограничи броя на преждевременно напусналите сферата на предучилищното образование деца.

Детска градина № 23

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е цялостна модернизация на сградата. Предвидените за изпълнение дейности ще осигурят по-добри жизнени условия, топлинен комфорт и по-високо качество на образователната среда. Ще бъде постигнато по-високо ниво на енергийната ефективност сградата (след изпълнение на мерките за енергийна ефективност сградата ще достигне клас на енергопотребление „В“) и ще се намалят разходите за енергия. Ще се подобрят експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата. Ще бъде осигурена достъпна среда на лицата с увреждания в съответствие с нормативните изисквания. Детската градина ще повиши своята конкурентоспособност и привлекателност. Съвременната и енергийно ефективна материална база ще осигури здравословни и качествени условия за обучение и грижи за децата в предучилищна възраст, ще подобри учебния процес в адекватна среда.

Детска градина № 27

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е цялостна модернизация на сградата. Предвидените за изпълнение дейности ще осигурят по-добри жизнени условия, топлинен комфорт и по-високо качество на образователната среда. Ще бъде постигнато по-високо ниво на енергийната ефективност сградата (след изпълнение на мерките за енергийна ефективност сградата ще достигне клас на енергопотребление „B“) и ще се намалят разходите за енергия. Ще се подобрят експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата. Ще бъде осигурена достъпна среда на лицата с увреждания в съответствие с нормативните изисквания. Детската градина ще повиши своята конкурентоспособност и привлекателност. Съвременната и енергийно ефективна материална база ще осигури здравословни и качествени условия за обучение и грижи за децата в предучилищна възраст, ще подобри учебния процес в адекватна среда.

СУ „Любен Каравелов“

Допустими за финансиране са следните дейности: Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, която ще се изпълни чрез инженеринг;Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището

ОУ „Стефан Караджа“

Допустими за финансиране са следните дейности: Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, която ще се изпълни чрез инженеринг; Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.

Нагоре