Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

 

ПРОТОКОЛ №15

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“,

проведено на 20.07.2022 г.

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за финансиране на непредвидени разходи, възникнали в хода на изпълнение на СМР на обект „Строителство на Втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“. Представяне на допълнителна информация във връзка с решение №5 от Протокол №14 на Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, проведено на 27.04.2022 г

След разискванията, Общото събрание прие следното:

РЕШЕНИЕ 1:

1.1. Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за отпускане на средства в размер на 725 930,35 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО необходими за финансиране на непредвидени разходи, възникнали в хода на изпълнение на СМР на обект „Строителство на Втора клетка за депониране на отпадъци на територията Регионално депо за отпадъци при Стожер“, от отчисленията на всички общини, членове на сдружението по чл. 64 от ЗУО.

1.2. Разпределението на дела на финансиране за непредвидени разходи възникнали в хода на изпълнение на СМР на обект „Строителство на Втора клетка за депониране на отпадъци на територията Регионално депо за отпадъци при Стожер „да се разпредели между всички общини, пропорционално на населението на всяка една от тези общини, на база сборът от броя на населението по постоянен адрес на общините по данни на ГД ГРАО.

  По данни от последното преброяване на населението към 31.12.2013 г. населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на населението за регион Добрич, посочени в Протокол №1 от първото заседание на сдружението са както следва:

 

Община

Население (бр. жители) към 31.12.2013 г.

 

%

 

лв.

Добрич

88 807

46,57

338 065,76

Добричка

21 265

11,15

80 941,23

Балчик

20 112

10,55

76 585,65

Тервел

15 846

8,31

60 324,81

Каварна

14 942

7,83

56 840,35

Шабла

4 884

2,56

18 583,82

Ген. Тошево

14 389

7,54

54 735,15

Крушари

4 435

2,33

16 914,18

Никола Козлево

6 032

3,16

22 939,40

Общо за регион Добрич

190 712

100

725 930,35

 

Гласували: „за“-7, „против“-1 (Симеон Симеонов), „въздържал се“- 0.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за финансиране на основен ремонт на двигателя на Компактор TANA E320-AT1092, част от механизацията на „Регионално депо за отпадъци“ при с. Стожер.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 2:

2.1. Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за отпускане на средства в размер на 42 569,92 лв. без ДДС, 51083,91 лв. с ДДС, представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО необходими за финансиране на основен ремонт на Компактор TANA E320-AT1092, от отчисленията на всички общини, членове на сдружението по чл. 64 от ЗУО.

2.2. Разпределението на дела на финансиране за осъществяването на основен ремонт на Компактор TANA E320-AT1092 да се разпредели между всички общини, пропорционално на населението на всяка една от тези общини, на база сборът от броя на населението по постоянен адрес на общините по данни на ГД ГРАО.

По данни от последното преброяване на населението към 31.12.2013 г. населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на населението за регион Добрич, посочени в Протокол №1 от първото заседание на сдружението са както следва:

 

 

Община

Население (бр. жители)

към 31.12.2013 г.

%

 

лв.

Добрич

88 807

46,57

23 789,78

Добричка

21 265

11,15

5 695,86

Балчик

20 112

10,55

5 389,35

Тервел

15 846

8,31

4 245,07

Каварна

14 942

7,83

3 999,87

Шабла

4 884

2,56

1 307,75

Ген. Тошево

14 389

7,54

3 851,73

Крушари

4 435

2,33

1 190,26

Никола Козлево

6 032

3,16

             1 614,25

Общо за регион

Добрич

190 712

100

  51083,91

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за финансиране на извършването на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Балчик.

Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 3:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на средства в размер на 7000,00 лв. без ДДС, 8 400,00 лв. с ДДС, представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, необходими за извършването на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Балчик, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците необходими за разработване на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Балчик за периода 2021 г. – 2028 г.

Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 4:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за отпускане на средства в размер на 8300,00 лв. без ДДС, 9960,00 лв. с ДДС, представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО необходими за разработване на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Балчик за периода 2021 г. – 2028 г., от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Каварна да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 5:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Каварна да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“-0.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за съгласие за сключване на допълнително споразумение към Договор с обществена поръчка №ДОП-157/26.08.2019 г. с предмет „Изпълнение на дейностите по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“.

След разискванията Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 6:

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, отлага вземането на решение по отправеното предложение за сключване на допълнително споразумение към Договор с обществена поръчка №ДОП-157/26.08.2019 г. с предмет „Изпълнение на дейностите по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“.

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ТОЧКА ДРУГИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД постъпи предложение да се вземат решения за съгласие за всяка една от Общините, както следва: Община град Добрич, Община Добричка, Община Балчик, Община Тервел, Община Шабла, Община Ген. Тошево, Община Крушари и Община Никола Козлево да кандидатстват с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС. Като предложението е решенията за съгласие да се разгледат, като точка 7 за Община Добрич, точка 8 - Община Добричка, точка 9 -Община Балчик, точка 10 - Община Тервел, точка 11 - Община Шабла, точка 12 - Община Ген. Тошево, точка 13 - Община Крушари и точка 14 - Община Никола Козлево.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

Общото събрание единодушно прие направеното предложение.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 7:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Добричка да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 8:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Добричка да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 9:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Тервел да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 10:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Тервел да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Шабла да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 11:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Шабла да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Ген. Тошево да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

 

РЕШЕНИЕ 12:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Ген. Тошево да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

 

РЕШЕНИЕ 13:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за даване на съгласие Община Никола Козлево да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.

Общото събрание единодушно, прие следното:

РЕШЕНИЕ 14:

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие Община Никола Козлево да кандидатства с проектно предложение по приоритет 2.4 Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци, Сектор „Управление на отпадъците“ към ПУДООС.
Гласували: „за“- 8, „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

Нагоре