Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг, снимка 1

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на финансова или кредитна институция, с която да сключи договор за общински заем /кредит/ при следните параметри:

 

1. Предназначение на дълга: -  Инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“;

2.  Стойност на дълга – до 12 000 000  (Дванадесет милиона) лева;

 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем /кредит/:
 • Срок на усвояване – до 3 години, от датата на подписване на договора за кредит;
 • Условия за погасяване:
 • Окончателно погасяване – до 15 години, от датата на подписване на договора за кредит;
 • Гратисен период за главницата – до 3 години от датата на подписване на договора за кредит. След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски;
 • Без такси за предсрочно погасяване;

   

 • Максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент  обявен от Българска народна банка (БНБ)  плюс надбавка не повече от 2.5 (две цяло и пет десети) процентни пункта годишно.
 • Други такси – Еднократна такса управление – до 0,2 % от размер на кредита;
 • Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства.

 

 1. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
 2. Място и дата на провеждане на обсъждането Обсъждането ще се проведе на 27 юни 2022 г. /понеделник/ от 16.00 часа в Община град Добрич - Голяма заседателна зала.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 08.07.2022 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

 

 

Нагоре