Кметът на Добрич издаде заповед за местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания

 

З А П О В Е Д

 

№ 1394

град Добрич, 06.10.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № № 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 175 и чл. 182-186 от Изборния кодекс,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

 1. Рекламни тела (афишарки и табла):

   

  - пред Дом-паметник „Й.Йовков” – 1 брой;

  - до бившата Стоматология (ул. „Отец Паисий”) - 1 брой;

  - пред бивше кино „Родина” (ул. „Независимост“) – 1 брой;

  - пред бивше кино „Добрич” (ул. „Л. Каравелов”) - 3 броя;

  - кръстовище на бул. „25 септември” и бул. „Добруджа” – 2 броя;

  - пред жилищен блок при бивш магазин „Млад техник” (бул. „25 септември” 37) -

   1 брой;

  - пред МБАЛ - Добрич АД (болницата) – 2 броя;

  - пред ЖП гара „Юг” - 1 брой;

  - пред жилищен блок „Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;

  - ЖК „Дружба 1” (пред КАТ) - 1 брой;

  - ЖК „Дружба 1” (пред супермаркет) - 1 брой;

  - рекламни табла в ЖК „Дружба 3” (пред търговски комплекс между жилищни блокове № 35 и № 36) - 2 броя;

  - ЖК „Добротица” (старо автобусно обръщало) - 3 броя;

  - автобусна спирка ЖК „Хр.Ботев” (до супермаркета) - 2 броя;

  - ЖК „Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок № 31) - 1 брой;

  - ЖК „Балик” (по ул. „Орфей” срещу жилищен блок № 21) - 1 брой;

  - до Драматичен театър „Й. Йовков” – 2 броя.

   

  1.2. Оградни пространства

   

  - табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;

  - табла на оградата на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”.

   

  2. Агитационните материали могат да се поставят на сгради, витрини и огради само след разрешение на собственика или управителя на имота.

   

  3. Предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. се открива на 15 октомври 2021 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 12 ноември 2021 г. При провеждане на нов избор предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката приключва на 19 ноември 2021 г. в 24,00 часа.

   

  4. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители – 14 септември 2021 г. до началото на предизборната кампания – 15 октомври 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

   

  5. В срок до 7 дни след изборния ден (21 ноември 2021 г.), или при провеждане на нов избор (до 28 ноември 2021 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

   

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калина Георгиева, секретар на Община град Добрич.

   

  Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, директор дирекции ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати на Районната избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се постави на външното общинско информационно табло.

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

   

   

   

Нагоре