Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

от

Публично обсъждане на предложение за актуализация на

„Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич“

 

На основание чл. 84, ал. 6  и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич – г-н Йордан Йорданов, покани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за юли 2021 г. Поканата бе публикувана в законоустановения срок на официалната интернет страница на Община град Добрич и в местните средства за масово осведомяване:

На предварително обявените телефони и електронен адрес, не бяха получени становища и предложения.  

 

 

Нагоре