Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

 

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

 

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

ПАРТИЯ ДПС

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – обединение“

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!

 

ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

      и на подвижна СИК (ПСИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание на Република България. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Консултациите ще се проведат на 04.06.2021 г. (петък) в 10.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

 

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, такава секция се образува, ако в срок до 26.06.2021г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. В т. 3 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК се дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните букви „а“ и „г“ - за да бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

 

Приложения:

 • Решение № 124-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК с Приложение - Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК;
 • Таблица с разпределение на съставите на СИК по партии/коалиции съгласно Методическите указания;
 • Цветна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции;
 • Таблица с примерно разпределение на състав/и на ПСИК;
 • Модел на таблица (на Excel) за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК.

   

  С уважение,

   

   

   

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

   

Нагоре