Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община град Добрич

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“, при следните основни параметри:

 

1. Предназначение на дълга: - финансиране на инвестиционни разходи и данък върху добавената стойност на  проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“.

2.  Стойност на дълга – до 5 000 000  (Пет милиона) лева, в т.ч:

  • Кредитна линия А от Фонда: до 2 950 000 (Два милиона деветстотин и петдесет хиляди) лева;
  • Кредитна линия Б от Банката: до 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) лева;
  1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства;

    4. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

5. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането ще се проведе на 28 май 2021 г. /петък/ от 11.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала и неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 18.06.2021 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

Нагоре