Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.

З А П О В Е Д

108

гр. Добрич, 28.01. 2021 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.,  Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 1 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г.:
  1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)   редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България;

б)   недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д)   осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по – добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

4. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 - 4, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а)   организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б)   осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в)   създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г)   поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

7. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики,  административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 към т. т.7 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

8. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 към т. т.8 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

9. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

       а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, когато се допускат посещенията в тях;

       б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

       в) участниците в конгресно – конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

       г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;

       д) децата до 6 годишна възраст.

10. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

11. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м. разстояние между лица, , които не са от едно семейство/домакинство се прилага за и за всички лица които се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мепоприятия, независимо от техния характер.

  1. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
  2. Ресорните заместник – кметове, управителите на общинските търговски дружества и общински предприятия, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
  3. Заповед № 1749 от 26.11.2020 г. се отменя.
  4. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г.

 

 Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич, да се разгласи чрез средствата за масова информация.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре