Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед за приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти по повод въведените противоепидемични мерки

 

З А П О В Е Д

09

град Добрич, 7.01.2021 година

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 16-21/18.12.2020 година на Общински съвет град Добрич, за приемане на икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти, във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 година,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Освобождават се изцяло от заплащане на дължимия наем за периода на действие на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. всички търговци и юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, чиято дейност е преустановена в резултат на въведените с горепосочените заповеди на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. На юридическите и физическите лица, заплатили наемите си по договори с Община град Добрич за този период, сумата ще бъде приспадната от дължим наем за следващ период.
 2. За освобождаване на дължим наем по настоящия ред могат да кандидатстват търговци или юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, които:
  1. Са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Община град Добрич;
  2. Нямат задължения за неплатени наеми, данъци и такси към Община град Добрич към датата на подаване на заявление за кандидатстване;
  3. Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  4. Извършват в общинските обекти, отдадени под наем някоя от дейностите, които се преустановяват със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.
 3. Утвърждавам формуляр – образец на Заявление за кандидатстване за освобождаване изцяло от заплащане на дължими наеми за общински обекти и Декларация за деклариране на обстоятелства.
 4. Определям ред и условия за кандидатстване както следва:
 • Прием на документи от 08.01.2021 г до 18.01.2021 г. включително
 • Заявлението се подава на 3-то работно място в „Център за услуги и информация“ на Община град Добрич. В Заявлението се попълва следната информация: Данни за заявителя (физическо или юридическо лице) наемател на общински обект, адрес на заявителя /седалище и адрес на управление/, ЕИК, Договор за наем на общински обект.
 • В декларацията се декларират следните обстоятелства: Данни за заявителя (физическо или юридическо лице) наемател на общински обект, адрес на заявителя /седалище и адрес на управление/, ЕИК, Договор за наем на общински обект, адрес на общинския обект, видът дейност, която е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по ЗМДВИП, начална и крайна дата на преустановена дейност в общинския обект, Заповед на Министър на здравеопазването, по която е преустановил дейността си.

  Деклараторът декларира верността на гореизброените обстоятелства, въз основа на чл. 313 от НК.

 1. Въз основа на настоящата да се издаде последваща такава, за определяне комисия и нейната дейност.
 2. Допускам предварително изпълнение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, със следните мотиви: Предварителното изпълнение на настоящата заповед е наложително, във връзка с временни противоепидемични мерки в РБ и с оглед защитата на обществени интереси на гражданите на град Добрич, и по-специално на наемателите на общински обекти. Цели се запазване на стабилно положение в сферата, посредством запазване на наемните отношения в техния вид и обем от предхождащия извънредното положение период. Допускането на предварително изпълнение ще създаде сериозно облекчение на наемателите, претърпели преки или косвени икономически загуби в следствие на въведените временни противоепидемични мерки.

   

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – зам.-Кмет „Финанси и общинска собственост“.

  Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

   

  Заявление и декларация  

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   
     
Нагоре