Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 23.30 часа на 27 ноември до 21 декември

З А П О В Е Д

 

1748

гр. Добрич, 26.11. 2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, удължена с Решения на Министерския съвет и Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 23.30 часа на 27 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия ( в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и 115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни  и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други/. Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най – малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещения на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома или офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед или със заповед  № РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най- малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес  на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най – много 50 % от персонала.

18.Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65 – годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8,30 и 10,30 часа.

19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на пациентите в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на

22. Продължава временното преустановяване на работата на клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич.

23. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

24. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на МЗ.

25. Ресорните заместник – кметове, управителите на общински търговски дружества и общински предприятия, Началника на I РУП гр.Добрич съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на Община град Добрич, като усилията бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на тази заповед и заповед  № РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

ІІ. Тази заповед отменя моя Заповед № 1666/16.11.2020г.

ІІІ. Настоящата заповед влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

 

 

 

Нагоре