Покана за публично събитие

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

И ЕКИПЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

„Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в  Добрич – I“

по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.011-0005-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,

Имат удоволствието да Ви поканят на публично събитие – пресконференция за отчитане на проекта, в чийто обхват са: ПМГ „Иван Вазов“, ЕГ „Гео Милев“, ОУ „Христо Ботев“ и ДГ 32 „Зорница‘. 

 

Дата: 24.09.2020 г.

Час: 15.00 часа

Място: Бизнес зала Община град Добрич, адрес: гр. Добрич, ул. „България“ №12

 

 

 

 

 

Нагоре