Нова заповед на кмета за дейността на социалните услуги от 10.08.2020 г.

 

ЗАПОВЕД
№ 1120
Град Добрич, 07.08.2020 г.   

 

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената епидемиологична обстановка, повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич и риска за потребителите на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

                                                          

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Изменям заповед № 1073 от дата 03.08.2020 г., както следва:

1.Да бъде възстановена дейността на социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 10.08.2020г. при следната организация:

 

  1. Груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители да се осъществява в групи до 5 лица , само по желание на потребителите или техните законни представители, с изричното условие, че ще спазват правилата за работа в социалните услуги по време на извънредната епидемиологична обстановка.
  2. В консултативните услуги да се предоставят само почасови услуги. Работата да продължи с всеки един потребител индивидуално, като се използват различни форми и методи на подкрепа, включително и дистанционна психо-социална работа – онлайн и интерактивна. За целта всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа и да информира потребителите за начина и формата за дистанционно предоставяне на социалните услуги.
  1. Отменят се т. 1 и т. 2от горецитираната заповед.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „ХД”

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре