Нова заповед за противоепидемичните мерки издаде кмета на Добрич

З А П О В Е Д

1108

гр. Добрич, 06.08. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-452/04.08.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 5 август 2020 г. до 31 август 2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ присъствието на деца, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ.

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ.

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет,  при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед №  РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ.

4. Културно-развлекателни мероприятия /театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/, могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед №  РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ.

5.  Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.

6. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед №  РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ.

7. Забраняват се посещения на външни лица, /свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.

9. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-446 от 31.07.2020 г. на МЗ.

ІІ. Отменям моя Заповед № 1046/31.07.2020г.

ІІІ. Настоящата заповед влиза в сила от 05.08.2020г.

IV. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Нагоре