Нова вентилационна система ще получат по проект Домашен социален патронаж и Дом за стари хора

Нова вентилационна система ще получат по проект Домашен социален патронаж и Дом за стари хора, снимка 1

Във връзка с одобрение за финансиране на проект „Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град Добрич“  по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“ е подписан договор за съвместна дейност с фонда на стойност 49 440,76 лв.

Средствата отпуснати от Фонд „Социална закрила“ са в размер на 44 496,68 лв. Останалата част от сумата ще бъде осигурена от Община град Добрич.

Проектът предвижда изработка, доставка и монтаж на нова съвременна вентилационна система за кухненски блок към Домашен социален патронаж и Дом за стари хора. Модернизирането на вентилационната система цели подобряване на качеството на предлаганите условия на труд. Това ще се постигне чрез следните специфични подцели:

  • По-добри и безопасни условия на труд на персонала в кухненския блок;
  • Осигуряване на изисквания от РЗИ за микроклимата за работна среда;
  • По-добри санитарно - хигиенни условия на работа;
  • Намален фонов шум;
  • Оптимизиране на процеса по приготвяне на ястията.
Нагоре