Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града

 

ЗАПОВЕД

№1073

Град Добрич, 03.08.2020 г.   

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената епидемиологична обстановка, повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич и риска за потребителите на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

                                                          

ЗАПОВЯДВАМ:

Да бъде възстановена дейността на социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 03.08.2020г. до 14.08.2020г. при следната организация:

  1. Забранява се груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители.
  2. Да се извършва дистанционна психо-социална работа с потребителите на социални услуги от трите центъра. За целта всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа и да информира потребителите за начина и формата за дистанционно предоставяне на социалните услуги.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на д-р Емилия Баева – зам.- кмет „ХД”

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Нагоре