Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

                                       ЗАПОВЕД

                                                               

                                           № 998

 

                                                                                  Град Добрич, 24.07.2020 г.       

 

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич и риска за потребителите на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

 

                                                          

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Да бъде преустановена дейността на социалните услуги - Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 24.07.2020 г. до 31.07.2020 г. /до изтичане срока на Заповед № РД-01-402/15.07.2020г./

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „ХД”.

Нагоре