Заповед на кмета на Добрич за преустановяване провеждането на приемни дни на кмет, кметски екип и Главен архитект

 

З А П О В Е Д

 

907

 

гр. Добрич, 9.07.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, както и Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на МЗ

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Като противоепидемична мярка преустановявам провеждането на приемни дни на Кмет, кметски екип и Главен архитект във връзка с необходимостта от реорганизация на работата на Община град Добрич.

Противоепидемичната мярка по настоящата заповед са в сила до изричната й отмяна. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община гр. Добрич

Препис от заповедта ми да се връчи на Н-к отдел „ЦУИ” за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Нагоре